9 Blauwalg gedijt uitstekend De Griete is geen slaapvlek Protest tegen nieuw vakantieparkje bij haven Kamperland Veilig achter muraltmuurtje maand, na maand, na maand... Vondsten bij toekomstig theater wijzen op twaalfde-eeuwse stadsuitbreiding Scheef zeeuwse almanak WALCHEREN dinsdag 12 augustus 2003 Inbreker aangehouden Puzzelwerk vanaf de dijk Positief Agressief duo aangehouden Bij Orange vinden we dat waar jij voor betaald hebt, altijd van jou moet blijven. Daarom blijft alleen bij Orange je beltegoed altijd geldig. Onbeperkt, zonder voorwaarden. Of je nu prepaid belt, of met een abonnement. Meer weten? Kijk op www.orange.nl. the future's bright, the future's Orange orange PZC Resten vroege bewoning ontdekt netl itrur HnnrNadia Berkelder MIDDELBURG - Het is goed mogelijk dat er in de twaalfde eeuw al mensen woonden op de plek waar het nieuwe theater in Middelburg komt. Dat blijkt uit vondsten die archeologen op de bouwplaats aan de Zuidsingel hebben gedaan. De vondsten zijn de oudste die ooit buiten de middeleeuwse ringwalburg zijn gevonden. Voor Middelburg is dit bijzon der", zegt projectleider J. Dijk stra van het Archeologisch Dienstencentrum dan ook. „Er zijn al vaker resten uit de twaalfde eeuw gevonden, maar die lagen allemaal binnen de ringwalburg." Die ringwalburg is in de negende eeuw aangelegd ombescherming te bieden tegen de Vikingen. De contouren van de burg zijn nog steeds terug te zien in het stratenpatroon van de stad. Hij liep langs de huidige Nieuwe de Lombardstraat, de Bogardstraat, het Abdijplein en het Koorkerkhof. De vondsten op het terrein van Generaal Berghuijskazerne zijn restanten van een stadsuit- m. RENESSE - In een recreatiewo ning in Renesse is gistermorgen rond half twaalf een 39-jarige inbreker uit Spijkenisse door de bewoners op heterdaad betrapt. Toen de huurders thuis kwa men, troffen ze de man in de wo ning aan. Die nam vervolgens de benen. De huurder, een 45-jari- man uit Amersfoort, ging achter de inbreker aan en wist hem in een supermarkt op een camping staande te houden. Een vakantievierende politie agent heeft de man aangehou den. De dief had de gsm bij zich die hij uit de vakantiewoning bad gestolen. breiding in de twaalfde eeuw, vermoedt Dijkstra. „We hebben een paalkuil gevonden en scher ven aardewerk. Dat wijst er op dat er meer is gebeurd dan dat mensen hier afval hebben weg gegooid. Wellicht stonden hier wat boerderijen." De scherven die zijn gevonden zijn afkom stig van kogelpotaardewerk en pingsdorfaardewerk. Die laat ste soort werd tot de twaalfde eeuw geïmporteerd uit Duits land. „Het kan ook best elfde- eeuws zijn, maar dat durf ik zo niet te zeggen." De scherven worden de komende maanden door deskundigen onderzocht. Archeologie is puzzelwerk, blijkt op het kazerneterrein. De twaalfde-eeuwse resten zijn ge vonden onder de restanten van het oude mannen- en vrouwen huis dat in de zeventiende en achttiende eeuw op die plek stond. Daar weer bovenop is in de negentiende eeuw de kazerne gebouwd. Die oude kazerne is later weer vervangen door een nieuw gebouw. Dat is onlangs gesloopt. Al die bouwactivitei ten maken het voor de opgra vers niet makkelijker. „Mis schien komt er nog een boerderij tevoorschijn, maar er is in de loop der tijd zoveel verstoord." Veel beerputten, de gaten in de grond waar voordat er riool werd aangelegd de wc's op uit kwamen, zijn bijvoorbeeld al eerder leeggehaald. Voor arche ologen zijn die putten een rijke bron van informatie omdat ze ook gebruikt werden als stort plaats voor afval. In de putten die nog intact waren zijn botten, zaden, stukken glas en aarde werk aangetroffen. Op het ter rein zijn ook nog schoen- en tex- tielresten gevonden, maar die dateren uit de negentiende eeuw. Half september moet de opgraving klaar zijn. De arche ologen maken daarna een rap port. „Het wordt een verhaal over dit terrein", zegt Dijkstra. „Van het begin tot aan de kazer- netijd." Algen kleuren het water bij de Kreekraksluizen. foto Willem Mieras door Rinus Antonisse RILLAND - De blauwalg ontwikkelt zich in snel tempo tot een beruchte plaaggeest voor mens en dier. Gesterkt door hoge tempera turen gedijt deze wiersoort in zoet en vrijwel niet-stromend oppervlaktewater uitste kend. Gevolg: een dikke, gifgroene drab op het water. In die drijflagen vormt zich de giftige cyanobacterie. De negatieve invloed die de blauwalg op het water heeft, is dezer dagen goed waar te nemen in het bufferbekken bij de Kreekraksluizen. Zuurstofloos, stinkend water dat eruit ziet alsof er dagenlang blauwgroene verfstoffen in zijn gedumpt. Delen van de drijflagen zetten zich af op de oevers van het bekken. Dankzij de over heersende zoute en brakke wateren kreeg de blauwalg in Zeeland in het verleden nauwe lijks kansen zich te manifesteren. Door uit voering van de Deltawerken ontstonden in het oosten van de provincie zoete randme ren: Krammer-Volkerak, Zoommeer en Markiezaatsmeer met Binnenschelde. On der de juiste condities - veel zonlicht en dus hoge temperaturen - zijn dergelijke meren geknipt voor de blauwalg. Dat geldt trou wens ook voor kreken en plassen. Door het blauwgroene pigment kunnen deze algen als ze wat dieper onder het wateroppervlak zweven, uitstekend zonlicht opvangen. En wel zo goed, dat andere, minder giftige al- gensoorten worden verdreven. In het Kram- mer-Volkerak en Zoommeer zorgde de blauwalgenplaag voorgaande jaren voor een zwemverbod bij de Thoolse Speelmans platen. De haven van Ooltgensplaat raakte verstopt door drijflagen (uit voorzorg is er nu een oliescherm gelegd). Om de proble men het hoofd te bieden, opperde Rijkswa terstaat om de randmeren door te spoelen. Vanwege de ongunstige effecten van zo'n operatie op de Westerschelde werd dit afge blazen. Maar meer en meer klinkt de roep om een soort Deltaplan ter bestrijding van de blauwalg. Als de temperatuurstijging van de laatste jaren doorzet, wordt de kans op overlast van de blauwalgen steeds groter. Niet alleen vogels en andere dieren (zoals honden) lijden er onder, ook mensen: jeuk, rode vlekken en bij het inslikken van besmet water maag- en darmklachten. De opkomst van de blauwalg maakte voor de Otheense Kreek bij Terneuzen een zwemverbod nood zakelijk. Voor de andere zoete wateren is dat nog niet zover. Door de mist moest de pro vincie een controleronde van de zwem plaatsen per vliegtuig afgelasten. Wel is poolshoogte genomen bij de Speelmanspla ten, waar geen problemen werden gesigna leerd. Een woordvoerder van de provincie deelde mee dat, als het zo warm blijft, extra aandacht aan de zwemwateren en de blauwalg wordt gegeven. mm doorWout Bareman DE GRIETE - 't Is eb. De bootjes ran de watersportvereniging De Griete liggen in het slijk. Ook bet drijvende clubhuis, voor van een groot blauw bord met de tekst Schippers Cen trum, drijft even een paar uur «iet. Op de Westerschelde passeert een enkele zeilboot, in de Put ran Terneuzen lichten twee drijvende kranen een bulkcarri er met ijzererts voor Sidmar in Mzate. Het karwei voltrekt zich in flarden mist. Ook in het eafé achter de dij k verkeert alles login diepe slaap. In de achter liggende Kleine Huissenspolder en de belendende Margaretha- polder kraait geen haan en loeit geen koe. Alleen het gesnor van een 45 kilometer-autootje wordt luider. De bestuurder parkeert het vehikel onder aan de dijk, beklimt de dijk via de dijktrap (waarvan de stenen treden altijd leiden tot een ver keerd loopje) en zakt even later onderuit op een bankje. Wie De Griete wegzet als een 'slaapvlek' heeft het echter mis. Op mooie zomerdagen jaagt de waterpoli- tie er op luidruchtige jetski's, zit het terras van het café overvol en wijst een thermometerbord aan de Eendragtweg op het aan tal geregistreerde hardrijders. Meer dan tweederde van de au tomobilisten rijdt er te hard, zelfs harder dan 100 kilometer per uur. Toen de boot tussen Perkpolder en Kruiningen nog heen en weer voer was het aan tal overtreders schrikbarend hoog, nu is er minder vaak spra ke van laagvliegers. De bestuurder van het brommo- biel is wat klein van stuk. Zon der het te beseffen bevindt hij zich op de plaats waar op 29 sep tember 1811 een andere kleine man stond, Napoleon. Op door reis van Antwerpen naar Vlis- singen kwam hij even aan land voor een bezoekje aan 'zijn' fort De Griete. Eind achttiende eeuw werden de Franse legers door de patriotten als bevrij ders ingehaald. Zeeuws-Vlaanderen werd onder Frans bewind ge plaatst en De Griete speelde zo waar een hoofdrol in de strijd langs het vermaarde café van Jas en Briene de Ridder, ont brandde buitendijks de strijd om het oude haventje. Stamgast Joost van de Berge verzuchtte in '74: „We zijn hier altijd zo'n beetje een haventje voor de ge wone man geweest. We hebben nog nooit één cent subsidie van Terneuzen gekregen, dat wel geld pompt in de jachthavens aan de Scheldeboulevard en de Otheense Kreek. Daar liggen de dure jachten." De watersport vereniging De Griete heeft alle stormen overleefd. Er werd ge baggerd, er kwamen nieuwe, so lide steigers en het haventje blééf voor de gewone man. Café De Griete is tegenwoordig voor al populair onder pasgebore nen. Ze presenteren er zich op het biljart tijdens extreme ba byparty's, georganiseerd door hun liefhebbende ouders. door Rob Paardekam KAMPERLAND - Er zijn plan nen voor een klein vakantiepark bij het havenkanaal in Kamper land. De gemeente is positief, in tegenstelling tot L. Versluis uit Colijnsplaat. Zij vindt dat Noord-Beveland genoeg cam pings en bungalowparken heeft en is een handtekeningenactie tegen het plan begonnen. Volgens Versluis zijn er de afge lopen jaren veel voorzieningen op het gebied van dagrecreatie verdwenen. „In onze dorpen zijn bijna alle voorzieningen al weg en straks kunnen we als be woners van Noord-Beveland ook al nergens meer terecht als we een dagje willen recreëren", zegt ze. Volgens de actievoerster heeft Noord-Beveland meer dan genoeg campings, mini-cam pings en bungalowparken. Toen ze geruchten hoorde over het op handen zijnde vakantiepark bij Kamperland, niet ver bij na tuur- en recreatiegebied de Goudplaat vandaan, besloot ze tot actie over te gaan. Ze vindt dat er niet nog meer verblijfsre- creatie moet komen en zeker niet bij een gebied als de Goud plaat. Versluis is bij omwonenden van het Veerse Meer langs de deur gegaan en stond afgelopen weekeinde met een stand op de Colijnsplaatse dagen om haar actie te promoten en handteke ningen in te zamelen. „De reac ties waren alleen maar positief", vertelt ze. „Iedereen is tegen de komst van nog meer campings en bungalows." Uiteindelijk verzamelde Versluis zo'n 500 handtekeningen, die ze waar schijnlijk zal aanbieden aan het gemeentebestuur. Woordvoerster M. van Zeven bergen van de gemeente Noord- Beveland zegt de actie niet zo goed te begrijpen. Volgens haar liggen er absoluut geen plannen om bij de Goudplaat iets te rea liseren. Dat gebied blijft zoals het nu is: agrarisch gebied en dagrecreatie. Van Zevenbergen geeft toe dat er wel plannen zijn voor een nieuw vakantiepark. „Maar dat komt bij het haven kanaal in Kamperland zegt ze. „Dat ligt een heel stuk noorde lijker dan de Goudplaat." Vol gens Van Zevenbergen bevin den de plannen zich nog in een prematuur stadium, maar ze voegt daaraan toe dat de ge meente niet negatief heeft ge reageerd op het ballonnetje dat is opgelaten. Dat ballonnetje kwam van re- creatiebedrijf Sea Track uit Re- nesse. Volgens woordvoerder A. Ruijtenberg is het woord 'va kantiepark' iets te veel voor de plannen die er liggen. „Het wordt absoluut niets grootscha ligs", zegt hij. „We denken aan iets dat past bij de omgeving. Een inhammetje met daaraan een paar huisjes bijvoorbeeld. Versluis is minder positief dan het college over deze plannen. Ze zegt dat verdere acties zullen volgen als de gemeente akkoord gaat met de komst van nog meer verblijfsrecreatie die al dan niet ten koste gaat van dagrecreatie. RENESSE - Op de Laone in Re- nesse zijn gisterochtend rond half vier twee jongen van 17 en 19 jaar uit de gemeente Velsen aangehouden wegens openlijke geweldpleging. Een van de jongens had een spiegel van een taxi vernield. De eigenaar zag dat en rende ver volgens achter de dader aan. Even verder kreeg hij de jongen te pakken. Deze begon vervolgens op de ei genaar in te slaan. Plotseling werd hij door de andere jongen in het gezicht geslagen. De man was inmiddels door een groepje van vijf ingesloten. Nadat er over en weer wat klap pen waren gevallen, renden de jongens weg. De man hield er een snee boven zijn wenkbrauw aan over. De jongens zijn aange houden. De twee Zeeuw s-Vlaamse fietsmaten hadden een mooi plan bedacht. De een zou fiet send de Tourmalet beklim men, terwijl de ander er als bezemwagen achteraan zou rijden. Halverwege de fa meuze col begon de hitte zijn tol te eisen. De dappere pedaalridder ge baarde naar zijn maat dat hij even wilde recupereren en waar kan dat beter dan in een van airconditioning voorzie ne automobiel. Om de airco te laten werken moet echter wel de motor draaien. En die motor heeft benzine nodig. U voelt hem al aankomen, waarde lezer, na een tiental minuten sloeg het noodlot toe en de motor af. Quelle malheur! De dichtstbijzijnde benzinepomp lag in het dal. Onze fietstoerist en zijn be geleider wisten echter dat er niets anders op zat dan voor bijgangers aan te houden en te smeken om een jerrycan. Om vervolgens per fiets af te dalen en vervolgens weer met een kannetje benzine aan de beklimming te beginnen. Op zo'n moment blijken maar weinig mensen een jer rycan bij zich te hebben. Eén Fransman adviseerde ze ech ter de handrem los te laten en de auto een klein eindje naar achteren te laten rijden. Naar de vlakke gedeelte van de weg. En het wonder ge schiedde: de naald van de benzinemeter bewoog zich naar het midden. Advertentie Uitzicht op het haventje van De Griete. van de Fransen tegen de Britten. Het werd een belangrijk militair steunpunt, met een enorme ka- nonnenbatterij gericht op de Westerschelde. Op 16 augustus 1809 passeerde een groot Brits konvooi De Griete. En de Brit ten troffen doel: het kruitmaga zijn van de Fransen werd met een voltreffer geraakt en 23 Franse soldaten vonden de dood.Nade Franse tij d werd het fort snel ontmanteld. De haven - oorspronkelijk een polderha ventje - bleef anderhalve eeuw intact. Het deed tot ver in de ja ren negentig nog dienst als landbouwhaventje voor de af- foto Peter Nicolai voer van bieten en andere pro ducten van het land. In de jaren zeventig braken nieuwe woelige tijden aan. Terwijl de ambte naar van de burgerlijke stand en de gemeentebode van Terneu zen bij terugkeer van een huwe lijksvoltrekking in Zaamslag even een omweggetje maakten De muraltmuurtjes in Hoek stammen uit het be gin van de vorige eeuw. foto Peter Nicolai doorWout Bareman Jonge koeien zoeken er beschut ting bij hevige regen of felle wind. Vroeger speelden de kinderen uit de polder op en om de muurtjes. Nu staan ze er hier en daar verwaar loosd bij. Verscholen ook, achter struikgewas en kniehoog gras. Al leen de kenner weet wat hun functie ooit was, waarom ze daar decennia geleden plotseling op de kruin van de dijk werden neergezet; één meter hoge muurtjes van gewapend be ton. Muraltmuurtjes. Waterbouwkun digen spraken ooit van een prakti sche en ingenieuze vinding. Ze stammen uit het begin van de vorige eeuw, toen na de stormvloed van 12 maart 1906 naarstig werd gezocht naar oplossingen om het wassende water te keren. Drie jaar eerder was jonkheer Robert Rudolph de Muralt beëdigd als ingenieur bij het water schap Schouwen-Duiveland. Op die twaalfde maart veroorzaakten springtijd, harde wind en zware buien verschillende dijkdoorbra ken in het oosten van Zeeland. Schouwen-Duiveland ondervond minder last, maar op verschillende plaatsen bereikte het water wel de kruin van de dijk. Het was een waarschuwing, die de deskundigen van het waterschap serieus namen. Er werd besloten tot dijkverhogin gen, maar al direct bij de aanpak van het eerste dijkgedeelte - dat van de Zuidernieuwlandpolder tussen Zierikzee en De Val - stuitten de dijkwerkers op problemen. De kruin van de dijk was er zo smal dat dijkverzwaring aan de land- of zee zijde te kostbaar zou worden. Jonk heer Muralt kreeg opdracht een al ternatief te zoeken en vond dat in de constructie van gewapend beton. In 1991 was al 22 kilometer van die muurtjes op de dijk geplaatst en toen er op 30 september van dat jaar een hevige stormvloed op de dijken beukte, doorstonden de muralt muurtjes de test met glans. In 1935 waren de Zeeuwse dijken over een lengte van ruim 120 kilometer voor zien van de betonnen afscheidin gen. Nu duiken ze nog hier en daar op. Een poging van een hoofdinge land van het voormalige water schap Zeeuws-Vlaanderen om de muurtjes in de Lovenpolder bij Hoek op de monumentenlijst te la ten plaatsen mislukte. Ze kunnen niet worden beschouwd als 'zeer bijzondere monumenten'. Waarom niet? Omdat er nog te veel zijn. De enige dienst, die de muur tjes aan de Oosterschelde door de jaren heen nog bewezen was ten tij de van de actie voor een open Oos terschelde, begin jaren zeventig. Piet van der Maas, destijds hoofd van de technische dienst van het toenmalige waterschap Noord- en Zuid-Beveland: „Er werden regel matig leuzen op de muurtjes ge kalkt. Stond er de ene week 'Ooster schelde open', las je een week later 'Oosterschelde dicht'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 9