PZC Vrees voor N-Korea doorbreekt in Japan taboe op de kernbom China lijkt warm te lopen voor Kanaal door landengte van Kra Turken begrijpen niets van amnestie voor rebellen PKK Problemen zijn het grootst op vmbo, mbo en instellingen met allochtonen Tolerantie zou groeien 12 augustus 1953 dinsdag 12 augustus 2003 Herdenking Duiven Hand in hand 'jwimj.iii.miii.1 iMHifc.j'BMBBPbM Kernexplosies Naar Peking Blijdschap Homoseksualiteit taboe op school In de Verenigde Staten gaat na de zomervakantie een school open, die ex clusiefis bedoeld voor ho moseksuele jongeren. De reden: sommige homo's en lesbo's worden op andere scholen flink gepest en in elkaar geslagen. Neder land krijgt niet zo'n in stelling, maar dat wil niet zeggen dat homoseksue len hier geen problemen op school hebben. door Maarten Molenaar en Angelique Mulders Nee hoor, dat hoeft niet. Op onze school zijn er geen problemen rond homoseksuali teit. Volgens voorzitter Henk Beerten van COC Nederland krijgen voorlichters van deze homobelangenorganisatie dat vaak te horen als ze een school benaderen voor een bezoek. De werkelijkheid is heel wat min der rooskleurig, benadrukt hij. „Homo's hebben het vaak niet gemakkelijk op school. Pesten, naroepen en zelfs fysiek geweld komen geregeld voor." Beerten baseert zich onder meer op de verhalen van COC-mede- werkers, die met scholieren hebben gesproken. „We vroegen scholieren en docenten eind vo rig jaar aan te geven hoe tole rant hun school is op het gebied van homoseksualiteit. Het viel me vooral op, dat veel homosek suele leerlingen zich in de steek gelaten voelen door hun docen ten. Ik ben daar erg van ge schrokken." Het homojongerentijdschrift Expreszo hield in 2001 onder homoseksuele tieners een inter- net-enquête die toen ook al niet positief stemde. De meerder heid (61 procent) gaf aan zich 'nooit, bijna nooit of alleen soms' veilig genoeg te voelen om voor hun geaardheid uit te ko men. Beerten signaleert dat docenten soms meedoen met de klas als er grapjes over homo's worden ge maakt. „En als een leerling in een vertrouwelijk gesprek met een docent aangeeft homo te zijn, wordt geregeld geadvi seerd dat maar niet al te duide lijk te laten merken op school." Beerten is ervan overtuigd dat veel homo-scholieren hun ge aardheid verzwijgen, omdat ze bang zijn voor negatieve reac ties. Dat bleek ook al uit het Expreszo-onderzoekje. Vijfen vijftig procent van de homo scholieren vindt dat medeleer lingen niet mogen weten dat zij homo of lesbo zijn. Meiden zien er nog meer tegenop dan jon gens: 66 tegen 51 procent. Ter vergelijking: in de directe omge ving - niet de schoolomgeving - verbergt negentien procent van de homo-scholieren de seksuele voorkeur. Ook docenten blijven volgens de COC-voorzitter steeds vaker 'in de kast' om pro blemen te voorkomen. Charlotte - uit privacy-overwe- gingen is haar naam gefingeerd - heeft dat besluit eveneens ge nomen. Voor de docente aan een Rijswijkse middelbare school is het feit dat er veel allochtone door Yuri Kaqeyama Een paar jaar geledén was het nog volstrekt ondenkbaar dat er over kernwapens zou worden gesproken in Japan, het enige land dat een kernaanval aan den lijve heeft ondervonden en waar de herinnering aan ra zende vuurstormen, verkoolde lichamen en verschrikkelijke tumoren in het collectieve ge heugen gegrift staat. Het vermoeden dat Noord-Ko- rea er een kernwapenprogram ma op na houdt heeft echter het ondenkbare bespreekbaar ge maakt in Japan, dat door zijn naoorlogse grondwet aan han den en voeten gebonden is: moet Japan eigen kernwapens gaan ontwikkelen? „De mensen worden duidelijk wakker", zegt parlementariër Shingo Nishimura over de toe nemende bereidheid het verbo den onderwerp aan te roeren. „Ze hebben het gevoel dat er iets mis is met Japan." Nishimura moest in 1999 aftre den als staatssecretaris van de fensie, omdat hij een debat over kernwapens had voorgesteld. Maar de tijden zijn veranderd en nu mag de populaire opposi tiepoliticus zijn standpunten over kernwapens overal komen uitdragen. Ook in het regerings kamp is het onderwerp niet meer taboe. Met name Yasuo Fukuda en Shintaro Abe, voor aanstaande leden van de rege ringspartij en adviseurs van premier Junichiro Koizumi, hebben het onderwerp afgelo pen jaar aangeroerd en het recht van Japan verdedigd om kern wapens te bezitten. Vooral nu afgelopen week de kernaanvallen op Hiroshima en Nagasaki van 1945 werden her dacht, een gelegenheid waarbij herinneringen worden opge haald aan de verschikkingen van kernwapens en oproepen gedaan voor een kernwapen- vrije wereld, valt de veranderde houding op. „Kernwapens zijn geen pro bleem als het gaat om het natio nale belang", zegt Kinko Sato, een 69-jarige advocaat in To kyo. „Het kan onvermijdelijk zijn voor zelfverdediging." De meeste Japanners veraf schuwen kernwapens en de Japanse grondwet verbiedt ge weld als middel om internatio nale conflicten op te lossen. Op een herdenkingsdienst voor Hi roshima onderschreef Koizumi donderdag nog eens het Japanse verbod op fabricage, bezit en vervoer van kernwapens. „Het standpunt van ons land hier over zal niet veranderen", zei de premier. Japan zal blijven ijver en voor kleinere kernwapenar senalen en non-proliferatie en eraan blijven werken om kern wapens de wereld uit te helpen. Dat kan echter veranderen als Noord-Korea zijn kernwapen programma verder opvoert. De Amerikaanse vice-president Dick Cheney zei in maart dat Pyongyangs handelwijze een wapenwedloop in de regio tot gevolg kan hebben en dat 'ande ren, bijvoorbeeld Japan' zich gedwongen kunnen voelen te overwegen of zij de nucleaire dreiging niet moeten pareren. Hoewel een nucleair bewapend Japan als afschrikking tegen over Noórd-Korea kan werken, zou het China waarschijnlijk de gordijnen in jagen en ook de re latie veranderen met de Ver enigde Staten, waar Japan tot nu toe voor zij n nucleaire veilig heid volkomen van afhankelijk is geweest. Het conservatieve tijdschrift The Shokun heeft deze maand meer dan veertig intellectuelen uitgenodigd hun gedachten over het onderwerp op papier te zetten. Zelfs 'duiven' onder de journalisten die een bijdrage le verden, noemen het bezit van kernwapens een legitiem mid del voor Japan om zich politiek sterk te maken, niet alleen te genover Noord-Korea, maar ook tegenover de VS en andere landen. Sommigen vragen zich af of Ja pan de verantwoordelijkheid wel aan kan, anderen vinden een verdedigingssysteem tegen kernraketten een beter idee. Maar bijna iedereen is het er over eens dat het geen kwaad kan over Japan als kernmo- gendheid te debatteren. Volgens professor Tadae Taku- bo, een van degenen die een stukje schreven, moet Japan nu al zeggen dat het misschien wel kernwapens zal aanschaffen. „Een land dat kernwapens hele maal opgeeft, lijkt op een bokser die de ring ingaat met de belofte geen hoeken uit te delen." AP leerlingen op haar school zitten de belangrijkste reden om niet te zeggen dat ze lesbisch is. „Ho mo is een scheldwoord voor leerlingen. En als Ahmed tegen Emre roept dat hij een vuile ho mo is, dan zeg ik dat er in mijn klas niet gediscrimineerd wordt. Maar ik laat niets van mezelf zien. Ik kijk wel link uit." Toen ze lesgaf in een andere stad heeft ze daar genoeg vervelende ervaringen mee gehad. „De leerlingen kwamen erachter na dat een van hen mij hand in hand had zien lopen met een vrouw. Dan kun je niet meer zeggen dat het je zus is. Destijds was ik jonger en dacht ik nog 'dat moet toch kunnen'. Daar ben ik van teruggekomen." De leerlingen scholden haar na de 'ontdekking' onder meer uit voor 'vieze pot'. „Het werd op een manier gezegd in de klas dat iedereen het verstond maar dat ik niet kon horen wie het precies zei." Hand in hand lopen met haar geliefde doet Charlotte niet meer. „Al ervaar ik dat als een beperking van mijn leven. Toch weet ik dat er een moment komt dat een leerling van mijn huidi ge school ons een keer samen ziet en het kwartje valt. Dan moet ik maar zien hoe het loopt. Hopelijk zit er een grote vakan tie tussen en zijn ze het mis schien vergeten." Niet overal waar Charlotte heeft gewerkt werd op zo'n ma nier op haar geaardheid gerea geerd. „Op een andere school was ik gewoon 'out' en heb ik nooit problemen gehad. Kinde ren waren wel nieuwsgierig, wilden van mij weten wanneer je weet dat je homoseksueel bent. Natuurlijk probeerden ze me aan het begin van het jaar uit. Keken ze hoe ver ze konden gaan met een grap over homo's, maar dan maakte ik ook zo'n geintje en was het goed. Het leek of ze er dan makkelijker mee konden omgaan; dat het eigen lijk niet zo anders is als ook ho mo's een grap over zichzelf kun nen maken." Volgens COC-voorzitter Beer ten zijn de problemen rond ho moseksualiteit het grootst op scholen voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en onderwijsin stellingen met veel allochtone leerlingen. Charlotte onder schrijft dit volledig. Beerten: „Veel scholen en docenten we ten niet goed hoe zij met homo vijandige uitingen door alloch tone leerlingen moeten om gaan." GPD Uit een recente enquête onder de tweede generatie allochtonen in Den Haag kwam naar voren, dat de tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit is gegroeid. Turken en Marokkanen zouden op dit gebied net zo verdraagzaam als autochtone leeftijdgenoten. Woordvoerder Olaf Voorwinde van COC Haaglanden vraagt zich af of dit echt zo is. „Er is niet gevraagd hoe een jongere reageert als zijn broer of zus aangeeft homo te zijn. Dan zou de uitkomst waarschijn lijk heel anders zijn geweest." De Haagse homobelangenorganisatie wil onder meer door middel van een maandelijkse 'tolerante scholieren-disco' de acceptatie van homo's bevorderen. Het COC probeert daarnaast homoseksualiteit bij meer scholen op de agenda te krijgen. GPD Marinepersoneel patrouilleert regelmatig in de Straat van Malakka, een van de beruchtste vaarwegen ter wereld. foto Jimin Lai/AFP Een eeuwenoud plan voor een Aziatische versie van het Suezkanaal in Thai land is uit de kast gehaald. Redenen zijn de groeiende oliebehoefte van de Chi nese economie en de vollo pende Straat van Malak ka. Maar het prijskaartje blijft astronomisch. door Gert-Jan Broere De Straat van Malakka tus sen Indonesië en Maleisië geldt als een van de beruchtste vaarwegen in de wereld. Het is er smal, soms nog geen 2,5 kilo meter breed, overvol en gevaar lijk. Het is favoriet werkterrein van piraten en potentieel een uitgelezen plek voor een terro ristische aanslag. Toch blijven de tankers komen, om bij Singa pore naar het noorden af te bui gen richting China en Japan. Op papier bestaat er een alter natief. Waarom zou je het schiereiland Malakka ronden als je duizend kilometer naar het noorden een doorsteek kan maken? In Thailand bevindt zich de landengte van Kra, een smalle strook land van soms nog geen zestig kilometer breed die de Indische Oceaan van de Zuid-Chinese Zee scheidt. Waarom graaf je dan geen ka naal, wanneer je de scheepvaart een kostbare en gevaarlijke om weg kan besparen? Nieuwerwetse dagdromerij? Niet echt. De originele plannen stammen uit 1667, toen de am bassadeur van de Franse koning Lodewijk XIV het idee opperde om een diepe geul te graven dwars door de landengte van Kra. Door het ontbreken van de techniek en de financiën ver dween nimmer een spade in de grond. Met enige regelmaat werden de blauwdrukken uit het archief opgeduikeld, bij voorbeeld door de Britten in de negentiende eeuw. Amerika en Japan kwamen in 1973 weer op de proppen met de Aziatische versie van het Suez- en Panamakanaal. Ze stelden voor nucleaire explosies te ge bruiken om bergachtig terrein te doorklieven in de hoop de kosten te kunnen drukken. De te verwachten fall-out zorgde er voor dat Thailand nooit echt en thousiast werd. Dat enthousiasme is nog steeds lang niet bij iedereen even groot. Veel tegenstanders vre zen de aantasting van het milieu of hikken aan tegen de enorme kosten, die met veel natte vin gerwerk toch op minimaal 20 miljard dollar wordt geschat. Maar toch lijken de bordjes ver hangen. De belangrijkste reden is misschien wel dat China plot seling serieus interesse lijkt te krijgen voor wat wel als het laatste mega-project van de mensheid wordt gezien. Die Chinese belangstelling komt voort uit de dorst van de snel uitdijende industrie. China is recent Japan gepasseerd op de ranglijst van mondiale olie-im porteurs en moet alleen de VS nog voor zich dulden. Een groot deel van die Chinese olie-import moet door de Straat van Malak ka. Het Kra-kanaal zou dus een aanzienlijke tijdwinst en een verlaging van de kosten op kun nen leveren. Bovendien is het kanaal veel beter te verdedigen dan de Straat en dus veiliger. De Thaise minister van Defen sie en vice-premier Chavalit Yongchaiyudh is verguld met de Chinese belangstelling. Hij geldt als de grootste pleitbezor ger van het project en kreeg het ook voor elkaar dat een duister bedrijfje uit Hongkong een haalbaarheidsstudie gaat uit voeren. Voor Chavalit Yongchaiyudh staat buiten kijf dat Thailand enorm zal profiteren van het Kra-kanaal. De toekomstige vaargeul zal zich ontwikkelen tot een industrieel gebied, dat een flink deel van de bedrijvig heid zal wegkapen bij Singapo re, dat nu nog geldt als de be langrijkste overslaghaven van de regio. Het is een gevaar dat ook in Singapore wordt erkend. Chavalit Yongchaiyudh heeft inmiddels drie missies naar Chi na laten gaan in de hoop Peking meer bij het project te betrek ken. De vice-premier is er van overtuigd, en velen met hem, dat de kostprijs flink gedrukt kan worden als de Chinezen de uit voering ter hand nemen. Met de (financiële) steun van Japan en mogelijk de VS is de realisatie van een eeuwenoude droom wellicht toch binnen handbe reik. GPD doorFidan Ekiz Ze herinnert zich nog goed hoe ze vijftien jaar gele den afscheid hadden geno men van haar zoon Ümit, die als soldaat naar Oost-Tur- kije werd gestuurd. Twee nachten lang hadden de lichtjes gebrand in de huizen van de buren. Zowel binnen als op straat werd gezongen en gedanst, zoals gebruike lijk is wanneer een jongen in militaire dienst moet. Ümit ging naar Sirnak, een stad in het zuidoosten die toen ook wel 'de hel' werd genoemd. Zes maanden later kwam hij terug... in een kist. Ümit kwam om in de bloedi ge strijd van het Turkse leger tegen de Koerdische PKK- strijders. En nu heeft het Turkse parlement een wet aangenomen die amnestie verleent aan diezelfde rebel len. Moeder Güner Süleyma- noglu is woedend. „Hoe dur ven ze de moordenaars van mijn zoon te vergeven." De Turkse regering hoopt dat de amnestie zal leiden tot de overgave van een groot aan tal Koerdisch-Turkse rebel len, die zich met hun families in de bergen van Noord-Irak bevinden. De strijders van PKK-Kadek (de Koerdische Arbeiderspartij) vochten van 1984 tot 1999 een bloedige strijd voor onafhankelijk heid. Ongeveer 37.000 men sen kwamen daarbij om. Na de arrestatie van hun leider Abdullah Öcalan kondigde de PKK een eenzijdig be stand af en legde de wapens neer. Desondanks wordt nog steeds gevochten. In Topkapi komen tal van moeders die hun zonen heb ben verloren in deze strijd el ke zaterdag bijeen om hun leed te delen. Maar niet al leen familieleden van ge sneuvelde Turkse soldaten verzetten zich tegen de am nestiewet. Veel Turken snap pen niet waarom de regering het de guerrillastrijders zo makkelijk maakt. „Ik snap dat de regering eind wil maken aan de oor met de PKK. Dat willen we allemaal", zegt BerhanBek- ci, een student die over twee jaar in militaire dienst moet „Ik vind het niet erg dat Koerden die niet hebben ge vochten of echt spijt hebben, naar huis mogen terugkeren! Maar PKK'ers moeten wel levenslang krijgen. Alleen Koerden die niet di rect betrokken zijn geweest bij de strijd worden gevrij waard van rechtsvervolging, De actief betrokkenen krij gen een verkorte celstraf in ruil voor informatie over Koerdische rebellenbewe gingen. De regering ver wacht dat ongeveer de helft van de naar schatting 450# Koerdische strijders ziek zullen overgeven. Tegenover het verdriet en de woede van de Turken is er de blijdschap van de Koerden, die na jaren worden herenigd met gevluchte familieleden. Die vertrokken tijdens de burgeroorlog, aangemoe digd door PKK-strijdeis, naar Noord-Irak. Anderen vluchtten uit angst voor re presailles van het Turkse le ger. „Mijn neven leven daar al jaren in kampen", vertelt Hasan Acer. Hij zit met een groep vrienden in het Fatih-park waar Koerden vaak komen. Hasan komt uit Siirt, een stad in het zuidoosten. Toch gelooft ook hij dat veel Koerdische strij ders geen be roep zullen doen op de am nestiewet. „Ik geloof niet dat PKK-leden er zo makkelijk van afkomen en dat wetenze. Mijn broer was jaren terug naar Duitsland gevlucht we gens een boek dat hij had ge schreven. Zodra hij voet zet te in Turkije pakten ze hen opHij zit nog steeds in de ge vangenis." GPD BEZOEK JULIANA - Konin gin Juliana heeft Zeeland be zocht. Ze dronk limonade in Bath en bezocht opa Kip in Dreischor. De 102-jarige opa Kip was be zorgd. „Ik heb gehoord dat de taxateurs Schouwen en Dui- veland gaan verlaten en naar Tholen vertrekken. Maar bij mijn zijn ze nog niet geweest. Ze zullen me toch niet verge ten?" VOETBAL - De belangstelling voor voetbal is sterk vermin derd. Dit blijkt uit cijfers over de aantallen toeschouwers bij diverse sportevenementen die de directeur van het Olym pisch Stadion in Amsterdam bekendmaakte. Het aantal be zoekers bij voetbalwedstrij den bedroeg 392.945 in 1952 tegen 602.175 in 1951. LIBERAAL SUCCES - De algemene verkiezingen in Ca nada hebben voor de vijfde achtereenvolgende maal eer. overwinning opgeleverd voor de liberale partij Dezepartij issinds 1935 aande macht. De stemming is rustig verlopen. Alleen uit Montreal werden incidenten gemeld. Daar werden zes mensen aan gehouden, omdat ze gepro beerd hadden om twee keer te stemmen. PZC Hoofdredactie: A L. Oosthoek D. Bosscher (adjunct) A. L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113) 315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl Vlissingen: Oostsouburgseweg 10 4382 NH Vlissingen Tel. 06-54267110 E-mail redwalch@pzc.nl Goes: Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113) 315670 Fax. (0113)315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Terneuzen: Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC Terneuzen Tel. (0115) 645769 Fax. (0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Hulst: Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB Hulst Tel. (0114)372776 Fax. (0114) 372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel (0111)454647 Fax. (0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst: 8.30-17.00 uur Internet: www.pzc.nl Internetredactie: Postbus 31 4460 AA Goes E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur. Abonnementen 0800-0231231 (bij acceptgirobetaling geldt een toeslag van 2.00) per maand: 20.50 per kwartaal: 55,10 per jaar: €209,90 Voor toezending per post geldt een toeslag. E-mail: lezersservice@pzc.nl Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode. Losse nummers per stuk. maandag t/m vrijdag.1,10 zaterdag: 1,65 Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties ABN AMRO 47.70.65.597 Postbank 35.93 00 Advertenties Alle advertentie-orders worden uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Wegener NV en volgens de Regelen voor het Advertentiewezen. Overlijdensadvertenties: maandag t/m vrijdag tijdens kantoorure zondag: van 16,00tot 18.00uur Tel. (0113) 315555 Fax (0113)315549 Personeelsadvertenties: Tel. (0113)315540 Fax (0113)315549 Rubrieksadvertenties (kleintjesi Tel. (0113) 315550 Fax: (0113)315549 Voor gewone advertenties: Noord- en Midden-Zeeland Tel (0113)315520 Fax:(0113)315529 Zeeuws-Vlaanderen Tel: (0114) 372770 Fax: (0114)372771 lnternet:www.pzc.nl/adverteren Auteursrechten voorbehouden y Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV is een onderdeel van het Wegener-concern, De (KW aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand dat wordt gebruikt voor oru (abonnementen)administratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten erP ducten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselectee derden. Ais u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij PZC. atoe*v lezersservice. Postbus 3229. 4800 MB Breda Behoort tot ÜJGQGDGr

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 4