PZC Mariniers zijn niet te zwak voor operatie in heet Irak Vijf mannen opgepakt voor vrouwenhandel Wassenaar legt zich neer bij opheffen fotoverbod Kamer wordt volgens ChristenUnie zetbaas van kabinet Streekbus rijdt tegen woning in Bunnik rïï) Hl Vloot Madurodam uitgebreid Ambassadeurs in actie voor Arjen Erkel Schietpartij in Den Haag Orgaan Turken waarschuwt tegen sars-inenting Bulgarije dinsdag 12 augustus 2003 Mirna Godett premier Antillen Bijstand Zestig graden Buren en baptisten weer in gesprek Ruim 15 miljoen voor cultuur Inbreker valt op bank in slaap Identificatie slachtoffer schietpartij Jongetje verdronken in zwemplas Inspectie vreest voor epidemieën WASSENAAR - De gemeente raad van Wassenaar accepteert de opheffing van het foto verbod bij de villa van prins Willem- Alexander en prinses Maxima. Volgens de fractie van de VVD, die met elf zetels een meerder heid heeft in de volksvertegen woordiging, ligt het niet direct v00r de hand om hoger beroep aan te tekenen tegen het besluit van de rechter. Wij voelen er in elk geval niets voor om er een principekwestie van temaken", zegt fractievoor zitter Rob Perik van de WDDe rechter noemde vorige week het eerder door de raad vastgestel de foto- en film verbod bij de vil la op landgoed De Horsten een 'te ingrijpend middel om de pri vacy te beschermen'. Perik: „Wel of niet in beroep gaan hangt mede af van de be oordeling van de zaak door de advocaat van de gemeente. Het fotoverbod was bedoeld als een praktische maatregel om priva cy en veiligheid te garanderen voor het koninklijk paar. We praten hier wél over privé-ter- rein dat ook gewoon voor het publiek kan worden afgesloten. Overigens bestaat bij ons de in druk dat veel mensen in het land de precieze feiten over De Hors ten niet kennen, getuige de in houd van ingezonden brieven in vooral de landelijke pers." GPD WILLEMSTAD - Mirna Godett (19) is gisteren beëdigd als pre mier van de Nederlandse Antil len. Haar broer Anthony Go dett, partijleider van FOL, wordt haar adviseur. Hij betrekt een kantoor in het regeringsgebouw in Fort Am sterdam om zijn zus van daaruit bij te staan. Anthony Godett kon zelf geen premier worden, omdat hij wordt verdacht van fraude, corruptie en valsheid in geschrifte. Hij kwam niet door de benodigde screening van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen en schoof vervolgens zijn zus naar voren als kandi daat. ANP DEN HAAG - De Nederlandse ambassadeur in Moskou heeft gisteren in een brief de Russi sche president Poetin opnieuw opgeroepen om alles in het werk testellen voor de spoedige vrij lating van Arjan Erkel. Dat heeft het ministerie van Buiten landse Zaken bekendgemaakt. De brief is mede ondertekend door de Amerikaanse, Zwitser se en een aantal Europese ambassadeurs, en de vertegen woordiger van de Verenigde Na ties in Moskou .Hetgaatom ver tegenwoordigers van landen en organisaties die humanitaire hulp verlenen in de noordelijke Kaukasus. De Nederlandse medewerker van Artsen zonder Grenzen, Ar jan Erkel, werd bijna een jaar geleden ontvoerd in de Russi sche deelrepubliek Dagestan. Minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken blijft ver trouwen op de goede afloop. Hij volgt de ontwikkelingen op de voeten heeft zijn Russische col- jega Ivanov er al meerdere ma len over gesproken. ANP Oppositie steigert over WW door Lianne Sleutjes en ErwinTuil DEN HAAG - De Tweede Ka mer wordt zetbaas van de rege ring als zij voorstellen goed keurt zonder daar ook maar een letter van te hebben gezien. Dit stelt fractievoorzitter Rouvoet van de ChristenUnie. Rouvoet is er boos over dat coa litiepartijen het afgelopen weekeinde al hun zegen gaven aan het kabinetsvoornemen om de WW-vervolguitkering af te schaffen vanaf gisteren. Rou voet krijgt bijval van PvdA en GroenLinks. Die laatste partij overweegt om het parlement te rug te laten roepen van reces. „Wij hebben nog niets op papier van deze plannen gezien, het voorstel moet nog naar de Raad van State voor advies. En dan lees en hoor ik overal de woor den van CD A-Kamerlid Hessels die het voorstel al verdedigt als of hij namens de regering spreekt", reageert Rouvoet. „Als we niet oppassen, dan heeft ons land straks een kernparle- ment, van drie coalitiepartijen." Hessels vindt het allemaal 'klinkklare onzin'. „Natuurlijk zal de regering nooit de Kamer buiten spel zetten." Dat Rou voet en andere oppositionele politici het kabinet ervan be schuldigen het parlement te passeren, noemt Hessels 'een fors gebrek aan staatsrechtelij ke kennis'. D66-Kamerlid Bak ker vindt dat Rouvoet zich naïef opstelt. „Dat de WW-ver- volguitkering zou worden afge schaft, stond al in het regeerak koord dat de coalitiepartijen hebben onderschreven. Dus dat we het in principe goedkeuren, is niet zo vreemd." Rouvoet zegt heus wel te weten hoe de zaken liggen. „Maar om dat iets in het regeerakkoord staat, moet je als Kamerlid vooraf akkoord gaan zonder het voorstel te zien? Dat baart me zorgen. Een parlement dient de regering te controleren. Je bent niet aangesteld om een kabi netsvoorstel te verdedigen voordat het in de Kamer wordt behandeld. Anders wordt onze taak uitgehold. Wij beoordelen een wetsvoorstel als het wordt ingediend." Rouvoet zegt dat hij niet spreekt als 'gefrustreerde oppositielei der maar als bezorgd parlemen tariër'. „Ik weet onderhand ook wel dat je als oppositie vaak het nakij ken hebt. Maar nu word je ge woon beknot, de coalitie is im mers al akkoord." GroenLinks- Kamerlid Van Gent vindt het een schoolvoorbeeld van 'ach- terkamert j espolitiek. Het kabinet wil de WW versobe ren. Iedereen die vanaf gisteren werkloos is geworden, heeft geen recht meer op een ver volguitkering. Die volgde op een reguliere WW-uitkering als het recht hierop verlopen was. Afhankelijk van het arbeidsver leden duurt die periode zes maanden tot vijf jaar. Wat hoogte betreft ontloopt de vervolguitkering de bijstands uitkering nauwelijks. Het be langrijke verschil is echter dat de vervolguitkering niet wordt verrekend met het inkomen van de partner en het eigen vermo gen. Door de vervolguitkering te schrappen, vallen WW'ers di rect terug in de bijstand. Het kabinet hoopt dat dit er toe aanzet snel weer op zoek te gaan naar een baan. Het kabinet denkt er een half miljard euro mee te besparen. GPD BUNNIK - Een streekbus van Connexxion is gister middag op de Schoudermantel in Bunnik door onbe kende oorzaak tegen een woning gereden. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de vijf passagiers niet of nauwelijks gewond geraakt. De chauffeuse kwam vast te zitten in haar cabine. Ze werd door de brandweer bevrijd en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. De schade aan de bus, die behalve de woning ook en kele palen langs de weg raakte, is volgens de politie groot. De schade aan de woning zou meevallen. De streekbus was onderweg van Wijk bij Duurstede naar Utrecht. Het verkeer op de provinciale weg was geruime tijd gestremd. foto Vincent Boon/ANP DEN HAAG - Door een schiet partij op het Stationsplein in Den Haag is gisteravond een nog onbekende man om het le ven gekomen. Twee anderen, een man en een vrouw, raakten gewond. Dat meldde de politie Haaglanden. Het mannelijke slachtoffer werd geraakt in zijn bovenbeen, de vrouw raakte gewond aan haar onderbeen. De schietpartij vond even na 19.30 uur plaats, vlak voor station Den Haag Hollands Spoor. Over de toedracht en de relatie tussen de slachtoffers kon de politie nog niets zeggen. ANP is Her v&h. Lopen zêe door Perdiep Ramesar DEN HAAG - Zijn de Neder landse mariniers zwakker dan de mariniers uit andere landen? Of heeft minister Kamp van De fensie een 'voortschrijdend in zicht omgezet in daden' toen hij besloot om de Nederlandse ma riniers in het zuidwesten van Irak vervroegd af te lossen? De aflossing gebeurt vanwege de hitte, aldus Defensie. De ba taljonscommandant in Irak houdt het op de bijzonder zware werkomstandigheden. De mari niers komen in plaats van na zes maanden al na vier maanden te rug. In november zullen de eer sten repatriëren. Volgens de Algemene Federatie van Militair Personeel, de FNV- bond van militairen (AFMP/ FNV) gaat het inderdaad om voortschrijdend inzicht in da den en om zwakte bij de militai ren. „Dit had al veel eerder moe ten gebeuren. Defensie wist van te voren dat de weers- en werk omstandigheden zo extreem konden zijn in Irak", zegt een woordvoerster van de vakbond. De bond had de minister al ge adviseerd om de uitzendtermijn te verkorten tot drie of vier maanden. Het ministerie meldt dat de ge voelstemperatuur zelfs nog ho ger ligt dan de vijftig tot zestig graden Celsius in de afgelopen dagen in Irak. „Het vermoeit de soldaten dusdanig dat ze niet meer volledig inzetbaar zijn. De mariniers worden daarom uit operationeel-medische overwe gingen eerder afgelost." Defensie zegt ook dat de Britse, Deense en Italiaanse militairen om dezelfde redenen een uit zendtermijn van vier maanden hebben vastgesteld. Afgelopen weekeinde overleed een Ameri kaanse militair door de hitte. „Kamp wacht tenminste geen doden af. Ik weet niet waarom de Amerikanen hun soldaten daar dan wel gewoon houden", zegt de woordvoerster van de bond. Luitenant-kolonel Swijgman, bataljonscommandant van de mariniers, zei eerder dat de ta ken aanzienlijk zwaarder zijn dan gedacht. Volgens hem voor kom je uitvallers door de mari niers vaker af telossen. „De hit te op zich is niet de belangrijkste reden voor vervroegde aflos sing, want als de verlofregelin gen strikt worden nageleefd wordt de sterkte van het batal jon ook aangetast." Cees Homan, generaal-majoor buiten dienst der mariniers en oud-directeur van het oplei dingsinstituut van de krijgs macht, beaamt dat Defensie de weersomstandigheden had kunnen voorzien. „Er is een ver kenningsteam naar toe geweest, dus zij zullen vast wel gerappor teerd hebben over het weer", zegt Homan. Hij vond het al vreemd dat de mariniers voor zes maanden naar Irak moesten. „In Afghanistan is het minder warm en daar worden de mili tairen al om de drie maanden af gelost." Homan, nu verbonden aan het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael, heeft zelf gediend in de Sinaï- woestijn, waar het boven de veertig graden is. „De Sinaï was redelijk uit te houden, maar ik had tot vandaag nog nooit ge hoord van temperaturen van rond de zestig graden." Volgens Homan ligt het niet aan de voor bereiding van het Korps Mari niers. Deze eenheid wordt ge zien als de zwaarst getrainde in Nederland. Het korps oefent het hele jaar door. In de winter trai nen ze in Noorwegen onder 'arc tische' omstandigheden en in de zomer leren ze hun werk te doen in de woestijnen van de VS en Egypte. „Ze zijn zeker niet zwakker dan andere mariniers korpsen." Wel geeft Homan toe dat je je beter kunt voorberei den op de kou dan op de hitte. „Bij kou kun je meerdere lagen dragen, maar bij de warmte kun je niet zomaar je gevechtskle- ding uittrekken." GPD pagina 5: troepen VS schieten Iraakse politieagenten dood LEEUWARDEN - De familie Postma uit het Friese Hauler- wijk gaat weer praten met de naast hun woning gelegen bap tistengemeente om te proberen het conflict over geluidsover last op te lossen. Dat was gisteren de uitkomst van de zitting van het kort geding bij de rechtbank in Leeuwarden. De familie had een procedure aangespannen, omdat zij zich stoort aan onder meer het zingen tijdens de wekelijkse ere diensten. Ook voelt de familie zich aangetast in haar persoon lijke levenssfeer. De nieuwe nooddeur, die grenst aan de tuin van de Postma's, zou te vaak gebruikt worden. Bovendien zouden de baptisten de familie via de ramen kunnen bespie den. ANP AMSTERDAM - Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft vo rig jaar ruim 15,6 miljoen euro uitgekeerd aan culturele pro jecten. Dat blijkt uit het jaarverslag van het fonds. Van de 7435 verzoeken werden er 3674 gehonoreerd. Voor 2003 heeft het fonds 16,1 miljoen euro te besteden. Het meeste geld (22 procent) heeft het fonds (landelijk bureau plus vijftien afdelingen) uitgegeven in de sector muziek: ruim 3,4 miljoen euro. Dit percentage lag bij de afdelingen nog ho ger: 38. Het geld ging naar koren, muziekverenigingen, har monieorkesten, fanfares, brass- en drumbands. Bij het lande lijk bureau ging het meeste geld naar beeldende kunst: 22,5 procent. ANP AMSTERDAM - Een oververmoeide inbreker is afgelopen weekeinde tij dens een insluiping in een woning in Amsterdam op de bank in slaap gevallen. De bewoonster van het pand trof de man 's ochtends snurkend aan en waarschuwde onmiddel lijk de politie die de inbreker inrekende, zo is gisteren door de politie bekendgemaakt. Voor de arrestatie moest de man nog wel worden wakker ge maakt. Hij bleek bankpasj es en sieraden bij zich te hebben die afkomstig waren uit het huis waar hij lag te slapen. De ver dachte heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. ANP ROTTERDAM - Het slachtoffer dat zaterdagochtend door een schietpartij aan de Gustoweg in Rotterdam werd doodge schoten, is een 26-jarige man uit Delft. De schietpartij deed zich om vijf uur 's ochtends voor bij een partycentrum. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk, aldus de po litie gisteren. Personeel van de GGD probeerde de man te reanimeren, maar kon niet voorkomen dat hij aan zijn verwondingen overleed. De dader is nog voortvluchtig. ANP UTRECHT - Een jongetje van vier jaar oud is zondagavond verdronken in recreatiepias Strijkviertel tussen Utrecht en De Meern. Het kind was aan de aandacht van zijn ouders ont snapt. Dat maakte de politie van Utrecht gisterochtend be kend. Toen de ouders de vermissing opmerkten, schakelden ze na enige tijd zoeken de hulpdiensten in. Duikers van de brand weer haalden de peuter uit de plas. Na reanimatie werd de jongen in zorgwekkende toestand naar het Universitair Me disch Centrum in Utrecht gebracht, waar hij in de loop van de avond overleed. ANP van onze redactie binnenland ALKMAAR - De politie heeft vijf Oost-Europeanen gearres teerd, die worden verdacht van onder meer vrouwenhandel. Het vermeende kopstuk van de bende werd afgelopen zater dag van zijn bed gelicht in een hotel in de omgeving van Alk maar. De zaak kwam aan het rollen door de ontvoering, eind vorige maand, van een prostituee. Een Oost-Europees meisje, werk zaam in de Alkmaarse rosse buurt, sloeg alarm nadat haar vriendin door enkele mannen met geweld in een auto was meegenomen. De politie wist de chauffeur en twee inzittenden op te pakken, maar de vrouw is nog spoorloos. Uit het onderzoek bleek direct dat het om meer dan wederrech telijke vrijheidsberoving ging. De aanwezigheid van valse pas poorten en gegevens over de identiteit van de vermoedelijke bendeleider, een in Amsterdam woonachtige Russische crimi neel, wezen op mensensmokkel. In het belang van het onderzoek en om het leven van de vrouw niet in gevaar te brengen, heeft de politie de ontvoering van de prostituee niet eerder naar bui ten gebracht. Na de drie eerdere arrestaties hield de politie afgelopen zater dag de hoofdverdachte en diens kompaan aan. De Oost-Europe anen zitten vast in politiecellen verspreid over de regio. Hen zijn beperkingen opgelegd, zodat ze alleen contact kunnen hebben met hun advocaten. Een politie woordvoerster bevestigde gis teren de, aanhoudingen. Er wordt rekening mee gehouden dat de ontvoerde vrouw elders in het land in de prostitutie is beland. GPD DEN HAAG - De kans dat zich in Nederland een epidemie voordoet neemt toe. Dat meldde de Inspectie voor de Gezond heidszorg gisteren. Volgens de inspectie komen epi demieën van polio en mazelen in bijna alle gevallen voor bij niet-gevaccineerden. Kink hoest treft voor een deel ook kinderen die wel zijn ingeënt. Dat komt door de verminderde werkzaamheid van het vaccin. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid liet vorige week weten dat de vaccinatie graad bij zuigelingen per 1 ja nuari 2002 is gedaald. Daarmee heeft de trend uit voorgaande rapportages zich voort. Door deze daling en doordat ou ders later met prikken begin nen, worden vooral zeer jonge kinderen bedreigd bij polio- of mazelenepidemieën. ANP DEN HAAG - Madurodam is een schip rijker. Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat droeg gis teren een miniatuurrondvaartboot over aan de attractie in Den Haag. foto Robin Utrecht/ANP wanneer u zich onder onhygië nische omstandigheden laat in enten." Naar aanleiding van eerdere klachten van afpersing en be dreigingen aan de grens en op de snelwegen hebben de Bulgaarse autoriteiten laten weten dat een speciale politie-eenheid is op gericht die deze 'onregelmatig heden' moet tegengaan. Ook worden er waarschuwingsfol ders verspreid in het Engels en Turks. Dat heeft minister De Hoop Scheffer van Buitenland se Zaken de Tweede Kamer la ten weten. Aan het einde van dit vakantie seizoen wordt bekeken of dit heeft geholpen. Veel Turken die met de auto in hun geboorteland op vakantie gaan, komen door Bulgarije. ANP van onze redactie binnenland UTRECHT - Het Inspraakor gaan Turken (IOT) roept reizi gers die door Bulgarije komen op zich niet te laten inenten te gen sars. De inentingen, die met name bij de grens tussen Bulga rije en Servië-Montenegro wor den aangeboden, zijn volstrekt overbodig. Er bestaat geen vac cin tegen sars. 'Van verschillende kanten' kreeg het IOT berichten dat mensen op doorreis worden ver plicht een sars-inenting te ko pen. De prijshiervoor ligt tussen de 50 en 90 euro. Het inspraak orgaan adviseert de reizigers dit bedrag desnoods te betalen maar zich niet te laten vaccine ren. „U loopt een groot risico

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 3