PZC Vader Cats kan er weer even tegen Resten vroege bewoning ontdekt in Middelburg 12 IRrSAMNESTY* FAMILIEBERICHTEN Gehandicapt of chronisch ziek? Spoedoverleg dinsdag 12 augustus 2003 Veiligheid Dure installatie Grijzere tint Fietsster aangerand in Terneuzen S. M. OVERTOOM Met ANG0 kom je tot je recht! Geef om vrijheid Ja, ik steun Amnesty International Big International Senioren zuchten onder hitte door Sheila van Doorsselaer AXEL - De directie van de Re gionale Zeeuws-Vlaamse Wo ningbouwvereniging (RZVW) in Axel voert vandaag overleg over de problemen die in enkele seniorenappartementen zijn ontstaan door de hitte. RZVW- directeur C. Reinhoudt ver wacht overigens niet dat er snel een oplossing komt. In de appartementen boven het Martje van Wardje in Sint Jan steen en De Weistede in Axel is de binnentemperatuur door de aanhoudende warmte enorm opgelopen. In Sint Jansteen mogen de ra men in de dakkapellen niet open omwille van brandweervoor schriften en in De Weistede kun nen de ramen wél open, maar kregen twee bewoners slaande ruzie over het feit of de ramen wel open moesten. Daarnaast zouden de dakluiken niet goed werken. Reinhoudt stelt voor om met de brandweer om de tafel te gaan en te overleggen of er misschien voor de appartementen in Sint Jansteen een andere optie mo gelijk is die de veiligheid niet in het geding brengt. Het probleem van de dakluiken in De Weistede speelt echter al heel lang en de RZVW weet het zo langzamerhand ook niet meer. Nu zouden volgens Rein houdt de luiken weer naar beho ren werken en hij hoopt dat dat nu blijvend is. De Weistede is overigens het enige senioren complex van de RZVW waar dergelijke luiken in het glazen dak zijn aangebracht. Rein houdt hoopt dat een goed ge sprek met de bewoners van De Weistede de onderlinge span ningen wegneemt. Directeur Reinhoudt zit met de klachten in zijn maag. ,,Ik ben net terug van vakantie en heb onmiddelijk een vergadering met het management team be legd. Ik ben helaas niet optimis tisch over een snelle oplossing van de problemen. We kunnen nu alleen maar hopen op koeler weer." In geen van de senioren-appar tementencomplexen die in op dracht van de RZVW zijn ge bouwd, is airconditioning aan wezig. Ook niet in de Toren van Bourgondië in Sluis, 't Lam in Oostburg of de Groene Belk in Axel. Reinhoudt: „Alleen uit De Weistede en het Martje van Wardje hebben we klachten ontvangen en in het laatste ge val niet eens van de bewoners zelf, maar van familie." Reinhoudt wil de problemen echter absoluut niet bagatelli seren. „Het was de afgelopen weken gewoon enorm warm en ik begrijp dat sommigen daar veel last van hebben gehad." Het aanleggen van airconditio ning in de complexen is volgens Reinhoudt een zeer kostelijke optie. „Het is bijna nooit zo warm in Nederland en het gevaar be staat dat we een dure installatie aanbrengen die haast nooit ge bruikt zal worden. Wij leggen per seniorenappartement al 25.000 euro eigen geld in om de huur van de appartementen niet te hoog te maken", aldus de di recteurvan de woningbouwver eniging. Het standbeeld van Jacob Cats staat er na de schoonmaakbeurt weer stralend bij. Alleen het voetstuk behoeft nog wat herstelwerk. foto Marijke Folkertsma door Betty Blikman-Ruiterkamp BROUWERSHAVEN - Het wereldberoem de standbeeld 'David' van Michelangelo, gemaakt tussen 1501 en 1503, moet nodig worden gerestaureerd. Sinds 1873 staat het in een museum in Florence en de adem en uitwaseming van de 1,2 miljoen bezoe kers per jaar, hebben het uiterlijk van wat men 'de mooiste man van de wereld' noemt, behoorlijk vervuild. Al elf jaar is er een discussie gaande over of en hoe het standbeeld moet worden schoongemaakt. Op Schouwen-Duiveland gaat het anders. Het standbeeld van de beroemde Jacob Cats, gemaakt door de Gentse kunstenaar Philippe Parmentier tussen 1827 en 1829, moest nodig worden opgeknapt. Sinds 1829 staat het op het marktplein in Brou wershaven. De milieuvervuiling en de uit werpselen van de vogels hadden het beeld van Cats, die men ooit de belangrijkste ze- ventiende-eeuwse dichter en staatsman noemde, behoorlijk vervuild. Enige tijd geleden erkende men die nood zaak en het karwei is inmiddels vrijwel ge reed. Het gewoonlijk lichtgrijze natuurste nen standbeeld van Jacob Cats (1577-1660) heeft een metamorfose ondergaan. Res tauratieatelier Kemperman uit Roosendaal bereikte met waterstraal en borstel een ver bluffend resultaat. Cats blijkt van origine spierwitte zijn. Het bedrijf uit Roosendaal, gespecialiseerd in het opknappen en restaureren van na tuursteen, is geen onbekende op Schou wen-Duiveland. Al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw werkte Kemperman mee aan de restauratie van de Zierikzeese Dikke Toren. Later begon hij als zelfstandi ge in deze branche. Het reinigen van na tuursteen gebeurt op een zo natuurlijk mo gelijke manier en gewoonlijk alleen met water. In 1988gaf het bedrijf Jacob Cats ook al een schoonmaakbeurt. Onder invloed van milieuvervuiling kreeg het beeld een steeds grijzere tint. Op oude foto's is het altijd wit, maar het lijkt of de 'vergrijzing' steeds sneller toeslaat. Het ma teriaal waarvan het beeld is gemaakt, wordt Pierre de Rochefort genoemd. De Maat schappij tot Nut van 't Algemeen, departe ment Schouwen maakte zich sterk dat het tastbaar eerbetoon werd gerealiseerd. Het plan een standbeeld op te richten voor Brouwershavens grote zoon bestond al lang. Wellicht bracht zijn tweehonderdvijftigste geboortedag in 1827 de zaak in een stroom versnelling. Het was een ambitieus plan, want Nederland telde toen nog maar twee stenen standbeelden: van Laurens Janszoon Coster in Haarlem en Desiderius Erasmus in Rotterdam. Een speciaal gevormde com missie zorgde voor de inzameling van gel den en de realisering van het beeld. Het beeld werd op 11 december 1829 het beeld onthuld. Men maakte er een echte feestdag van. In de kerk werd een redevoering over de grote verdiensten van Vader Cats gehouden. De door Cats zelf geschonken Verzamelde Werken lagen in het stadhuis ter inzage. De leden van 'Het Nut' kregen een maaltijd en de armen een traktatie aangeboden. Het monument is nu weer schoon. Het vier kante voetstuk, van Ecausijnse steen ge maakt, is grijs van kleur. Aan elke kant is een inscriptie aangebracht. Een plaat ver toonde een grote scheur en dreigde er zelfs af te vallen. Deze heeft Kemperman er afge haald, gerepareerd en wordt een dezer da gen opnieuw bevestigd. Vader Cats kan er weer even tegen. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Het is goed mogelijk dat er in de twaalfde eeuw al mensen woonden op de plek waar het nieuwe theater in Middelburg komt. Dat blijkt uit vondsten die archeologen op de bouwplaats aan de Zuidsingel hebben gedaan. De vondsten zijn de oudste die ooit buiten de middeleeuwse ringwalburg zijn gevonden. „Voor Middelburg is dit bijzon der", zegt projectleider J. Dijk stra van het Archeologisch Dienstencentrum dan ook. „Er zijn al vaker resten uit de twaalfde eeuw gevonden, maar die lagen allemaal binnen de ringwalburg." Die ringwalburg is in de negende eeuw aangelegd om bescherming te bieden tegen de Vikingen. De contouren van de burg zijn nog steeds terug te zien in het stratenpatroon van de stad. Hij liep langs de huidige Nieuwe Wal, de Lombardstraat, de Bogardstraat, het Abdijplein en het Koorkerkhof. De vondsten op het terrein van de Generaal Berghuijskazeme zijn restanten van een stadsuit breiding in de twaalfde eeuw, vermoedt Dijkstra. „We hebben een paalkuil gevonden en scher ven aardewerk. Dat wijst er op dat er meer is gebeurd dan dat mensen hier afval hebben weg gegooid. Wellicht stonden hier wat boerderijen." De scherven die zijn gevonden zijn afkom stig van kogelpotaardewerk en pingsdorfaardewerk. Die laat ste soort werd tot de twaalfde eeuw geïmporteerd uit Duits land. „Het kan ook best elfde- eeuws zijn, maar dat durf ik zo niet te zeggen." De scherven worden de komende maanden door deskundigen onderzocht. Archeologie is puzzelwerk, blijkt op het kazerneterrein. De twaalfde-eeuwse resten zijn ge vonden onder de restanten van het oude mannen- en vrouwen huis dat in de zeventiende en achttiende eeuw op die plek stond. Daar weer bovenop is in de negentiende eeuw de kazerne gebouwd. Die oude kazerne is later weer vervangen door eet nieuw gebouw. Dat is onlangs gesloopt. Al die bouwactivitei- ten maken het voor de opgra- vers niet makkelijker. „Mis schien komt er nog een boerderij tevoorschijn, maar er is in de loop der tijd zoveel verstoord." Veel beerputten, de gaten in de grond waar voordat er riool werd aangelegd de wc's op uit kwamen, zijn bijvoorbeeld al eerder leeggehaald. Voor arche ologen zijn die putten een rijke bron van informatie omdat ze ook gebruikt werden als stort plaats voor afval. In de putten die nog intact waren zijn botten, zaden, stukken glas en aarde werk aangetroffen. Op het ter rein zij n ook nog schoen- en tex- tielresten gevonden, maar die dateren uit de negentiende eeuw. Half september moet de opgraving klaar zijn. De arche ologen maken daarna een rap port. „Het wordt een verhaal over dit terrein", zegt Dijkstra. „Van het begin tot aan de kazer- netijd." TERNEUZEN - Een 22-jarige fietsster uit Terneuzen is zon dagochtend rond vier uur in de Klaprooslaan in haar woon plaats aangerand. Een man op een scooter had haar gepasseerd maar keerde, kwam terug en reed haar klem Vervolgens betastte hij haar. Hierop begon de vrouw te gillen en sloeg ze hem in het gezicht Daarna ging de man er op zijn scooter vandoor. Het signalement van de man: Turks uiterlijk, ongeveer 1,75 meter, donkere kleding, spreekt gebrekkig Nederlands. Hij reed op een grote zwarte scooter en droeg een oude zwarte helm. De politie van Terneuzen vraagt mensen die iets gezien hebta zich te melden. Rectificatie Moeders gaan - maar sten'en niet Verdrietig, maar vol herinneringen aan haar liefde voor haar gezin, hebben wij afscheid moeten nemen van onze moeder CHRISTINA ELISABETH NIEUWELINK weduwe van M. P. N. M. Dooms 23 mei 1926 t 8 augustus 2003 Terneuzen: Ella en Hans Terneuzen: Pieter en Mariette Ossenisse: Hans en Sabine en kinderen Biervliet: Christa en Leen Terneuzen: Margriet Churchilllaan 1012 4532 |H Terneuzen De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woens dag 13 augustus 2003 om 11.00 uur in crematorium "Terneuzen", Bellamystraat 28c te Terneuzen. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren. Wilt u, indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, deze kennisgeving als zodanig beschouwen. Met droefheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van ons lid ST1EN DOOMS-NIEUWELING Bestuur, dirigenten en leden Chr. Zangvereniging De Lofstem, Terneuzen Op 10 augustus 2003 ging van ons heen mijn lieve vrouw, onze steeds zorgzame moeder en grootmoeder JANNY VAN HOORN-DE RONDE Sirjansland, Zierikzee, 28 februari 1909 10 augustus 2003 Zierikzee: C. M. van Hoorn Wissenkerke: Christoffel en (acqueline Christine Ivan Vera Reinhilde Rosa Elmar Inge 't Veld: (oline en |an Leanne en Marcel Hayke Onze dank gaat uit naar de medewerkenden van "Oosterschelde Thuiszorg" en "De Wieken voor de liefdevolle verzorging. lannewekken 12 4301 HH Zierikzee Haar lichaam zal in stilte, in familiekring, aan de aarde worden toevertrouwd. - Condoleance graag schriftelijk Geen bezoek aan huis Geen bloemen De Heer is mijn Herder en Jezus mijn licht. Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt. Maar eens dan komt de dag, dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. Met dankbaarheid, omdat we haar zolang in ons middeft mochten hebben en bedroefd omdat ze nog zoveel voor ons betekende, delen wij u mede, dat van ons is heengegaan onze zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder ANTJE VAN DER LINDEN-VAN PROOIJEN sinds 8 juni 1988 weduwe van Pleun van der Linden 16 oktober 1915 - 10 augustus 2003 's-Gravendeel: W. van der Linden J. van der Linden-de Baat Anka en Jaap Piet en Anita Heinkenszand: P. van der Linden W. van der Linden-Kuyper Kitty en Ferry Jasper Menno Kiki Rianne en Edwin Sven Twan Wij danken het personeel van Zorgcentrum Poelwijck, van beneden en boven, voor de liefdevolle en professionele verzorging. Correspondentieadres: Kerkdreef 5, 4451 AD Heinkenszand De uitvaartdienst zal plaatshebben donderdag 14 augustus om I 1.00 uur in rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder, waarna we moeder omstreeks 12.00 uur zullen begraven op de Algemene Begraafplaats te Heinkenszand. Voor aanvang van de dienst is er vanaf 10.30 uur gele genheid om afscheid te nemen. Na de begrafenis wordt u in de gelegenheid gesteld de familie te condoleren in voornoemd rouwcentrum. Indien u geen rouwkaart ontvangen heeft, gelieve u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Lieve OMA Bedankt voor alle fijne jaren, Wij zullen je missen. Ineke, Jackie en Dion |an, Kitty, Dinja en Gwen Lia, Mark, Amy en Sharon Ilse, Jos, Dylan (9?) en Brian Begrafenis- en CremaUeverzorging OVERTOOM-GROEN Badhuisstraat 37 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118- 413417- 412772 Rouwcentrum. Van Dishoeckstraat 620 Stil ging je heen, lang heb je verwacht. Op het laatst weinig gesproken, maar wel veeL gedacht. Je bent nu daar, waar je rusten mag. Na een goed leven, maar met lange en moeizame laatste jaren, nemen we droef en vredig afscheid van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overoma JULMA MARIE DE WEVER weduwe van Louis Scherbeijn Geboren te Hoofdplaat op 22 januari 1913 overleden in Ter Schelde' te Breskens op 11 augustus 2003 Oost-Souburg: Pol en Madeleine Scherbeijn-Biensma Christine f en Frans Martijn, Roelie Vlissingen: Irma en Arnold de Paauw- Scherbeijn John en Astrid Linda, Christa Ria en Niek Imke, Anouk Eric en Nathalie Natasha, Dennis Tamara, Jaimy Middelburg: Emmy Scherbeijn Charles van Pamelen Luc Mike Lilian Jessica Ruud en Corine Bas. Tim Vlissingen: Wies en Cor Maas-Scherbeijn Monique en Niek Kevin, Michael Hoofdplaat: Benny en Nicole Scherbeijn-De Vriese Nico en Theuni Leslie Remco en Sebelia Breskens: Johan en Dini Scherbeijn-Jongman Monique en Rudy Nick llona en Frank Met dank aan H. H. Doktoren v. d. Maas en Balliêre en personeel van het Woonzorgcentrum 'Ter Schelde' te Breskens. 11 augustus 2003. Correspondentieadres: Deltastraat 20, 4513 AW Hoofdplaat De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 15 au gustus a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te Hoofdplaat. Aansluitend de crematieplechtigheid in het crema torium, Bellamystraat 28c te Terneuzen. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van het crematorium. Zij die door onvoorziene omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze adver tentie als zodanig te beschouwen. In Memoriam HENDRIK VAN DEN BOOGAART 12-08-98 t 12-08-03 Vlissingen: Lena van den Boogaart-Steketee Paula Rob Christiane 12-08-1999 12-08-2003 Lieve ROWI Het is al weer 4 jaar geleden. Wij hier, jij daar. Verdriet wordt steeds meer gemis. Maar de vraag blijft waarom het zo is. Liefs, papa en mama 0f het nu gaat om juridische ondersteuning, belasting- teruggave, uitkeringen, zorg en hulp, woningaanpassingen, ven/oer of lotgenotencontact... Kom op voor je rechten! Word ook lid van ANG0! 3800 AW Ainerefoor Tel. (033)4654343 www.angu! We hopen op een bijdrage van 4,50 per maand, maar u kunt al lid worden vanaf 10,00 per jaar. ik machtig Amnesty International 4,50 per maand anders, nl. per maand/jaar* af te schrijven van mijn rekeningnummer LI M I M I i I Naam/voorletters m lJ Straat Postcode/woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Datum Handtekening 'Doorhalen wat niet van toepassing is. Wij willen u graag informeren over de besteding van uw giften. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven via onderstaand adres of telefoonnummer. Stuur deze bon in een envelop naar: Amnesty International, Antwoordnummer 10840,1000 RA Amsterdam, (postzegel mag, hoeft niet). Of bel (020) 626 44 36 of kijk op www.amnesty.nl Support our fight for human rights Vrijheid is voor u vanzelfsprekend. In veel te veel landen is diezelfde vrijheid echter helemaal niet zo van zelfsprekend. Nog steeds worden overal ter wereld dagelijks mensenrechten geschonden. Amnesty International doet er al meer dan 40 jaar alles aan om dat tegen te gaan. En met succes. Zo hebben na snelle acties talloze mensen hun vrijheid herkregen en hebben we vele martelingen kunnen voorkomen. Voor ons werk zijn we volledig afhankelijk van u. Er is al veel bereikt. Maar er moet helaas nog veel meer gebeuren. Steun Amnesty. Nü. Want ook vandaag rekenen er mensen op Amnesty die niet tot mor gen kunnen wachten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 34