PZC Kezantenaar publiceert nieuwe theorie over herkomst plaatsnaam Cadzand Diamanten huwelijk schipperskinderen Lange fietsritten om geliefde te zien LPF vraagt om uitleg over tekort voormalige gemeente Terneuzen 11 Fikse subsidie voor ontmoetingsplaats in Terneuzen valt weg agenda !,sm£ dinsdag 12 augustus 2003 Pelican 1 lekt opnieuw olie Broekriem Zomerloop in Groede-Dorp Broeksriem Quatrecent Mishandeling in Renesse Actie tegen nieuwe bijstandswet Verlichte dorpenroute Jongeren vernielen bushokje Snelkraak in tankstation Hulst Natuurmarkt in Aardenburg Varenscentrum heeft geld nodig Hnnr Peter Oqgel TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen gaat binnen afzien bare termijn overleggen met ha venschap Zeeland Seaports over de toekomst van het Varenscentrum in Terneuzen. Inzet van het overleg is geld en met name de wijze waarop het wegvallen van een fikse subsi die van het ministerie van Ver keer en Waterstaat met ingang van 2005 kan worden opgevan gen. Voorzitter J. Wisse van de Stichting Varenscentrum zegt NIEUWDORP - De Pelican 1, het schip dat drie weken gele den werd aangevaren in het Nauw van Bath en nu in de Sloe- haven ligt, is het afgelopen weekend opnieuw olie gaan lek ken. Doordat steeds meer containers uit het ruim van de Pelican wor den weggehaald, komt het schip hoger te liggen. Toen het gat, waaruit al eerder olie lekte, bo venwater kwam, is opnieuw een kleine hoeveelheid brandstof uit het schip gelekt en in het wa ter terecht gekomen. De schade is beperkt gebleven; alleen in de nabije omgeving van het schip ligt olie en ook twee schepen raakten besmeurd. Zij mogen pas weer varen als ze helemaal zijn schoongemaakt. Het lek kende gat is inmiddels gedicht door het aanleggen van een olie- absorberend scherm rond het schip. Gisteren zijn de bedrijven Multraship uit Terneuzen en Martens Cleaning uit 's-Heeren- hoek begonnen met het oprui den van de brandstof. De Peli can lekte ook olie kort nadat hij was aangevaren in het Nauw van Eath. Toen raakten vooral enkele natuurgebieden in het Belgische deel van de Schelde besmeurd. Deze olie is inmid dels zo goed als opgeruimd. Om 19.30 uur gaan de jeugdlo- pen over 750 en 1500 meter van start. Voor de categorie 'alle leeftijden' staat er een drie, zes en tien kilometer op het menu. Het startschot voor deze afstan den klinkt om 19.50 uur. Er kan worden ingeschreven in de kan tine van de voetbalvereniging Groede aan de Traverse waar te vens was- en kleedaccommoda tie aanwezig is. Het secretariaat is open vanaf 18.45 uur. doorConny van Gremberghe TERNEUZEN - De LPF-fractie b de Terneuzense gemeente raad wil van het college zo spoe- digmogelijk een analyse krijgen van de jaarrekening 2002 van de voormalige gemeente Terneu- zen. Die laatste rekening van de oude gemeente sloot af met een tekort van ruim 1,6 miljoen gul den. De LPF is daar slecht over Ie spreken. Temeer ook, omdat de fractie uit de jaarrekening en bij behoren de stukken niet precies kan op laken waar Terneuzen in het laatste zelfstandige jaar de plank flink mis heeft geslagen. De LPF wil een nadere specifi catie per sector om te kunnen opmaken of er bij Financiën slecht is gerekend, en of er bij redactie zeeuws-vlaanderen Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 1530 AC terneuzen Tel: (0115) 645769 fax: (0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Conny van Gremberghe (chef) Wout Bareman Raymond de Frel René Hoonhorst Renévan Stee bits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 1560 AB hulst Tel: (0114) 372776 Pax: (0114) 372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 1160 AA goes tel: (0113) 315500 pax: (0113) 315669 E-mail: redactie@pzc.nl 'NTERNET vwvw.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl bezorgklachten: 0800-0231231 °P maandag t/m vrijdag ge urende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur Stadsontwikkeling en Beheer zaken mis zijn gelopen of bij Personeel en Organisatie. Is dat duidelijk, dan wil de fractie tevens dat het huidige college duidelijkheid geeft over de om standigheden waaronder de te korten zijn ontstaan. Tenslotte wil de LPF ook van B en W ver nemen in hoeverre de tekorten van de oude gemeenten een wis sel zullen trekken op de financi ële huishouding van de nieuwe gemeente. Wat het laatste betreft, daar over heeft wethouder J. M. van Schaik (Financiën) de voorbije weken al laten blijken dat Ter neuzen de broekriem zeker zal moeten aanhalen. Niet alleen het tekort van de oude gemeen ten Sas van Gent en Terneuzen is daarvan de reden, ook een la gere vergoeding uit het BTW- compensatief onds en een lagere rijksuitkering uit het Gemeen tefonds maken het de nieuwe gemeente extra moeilijk. Van Schaik heeft al gezegd dat de raad zelf zal moeten aangeven wat men politiek-bestuurlijk het belangrijkst vindt. Voorals nog wil de PvdA-wethouder niet denken aan een verhoging van de gemeentelijke lasten voor de burgers. STREEKACTIVITEITEN CADZAND-BAD - Haventje, 10.00-17.00 uur: Antiekmarkt; CLINGE - Café De Gouden Kroon, 14.00 uur: Kaarten; EMMADORP Bezoekerscentrum Saeftinghe, 13.00-17.00 uur: Info over Verdronken Land van Saef tinghe; GROEDE Kantine V.V. Groede, 19.30 uur: Vijfde zomerloop voor jeugd en volwassenen over verschillende afstanden; KOEWACHT - De Vlaschaard, 13.00 uur: Biljarten; NIEUW-NAMEN - Café St.Cecilia, 14.00 uur: Kaarten; NIEUWVLIET - Bos van Erasmus, 21.30 uur: Vertrek nachtdieren kijken; RETRANCHEMENT Bezoekerscen trum 't Zwin, 10.00 uur: Excursie door 't Zwin; SLUIS - Centrum, 17.00-22.00 uur: Avondmarkt thema 'Carribean'; TERNEUZEN - De Veste, 10.30 uur: Gymnastiek; 13.30 uur: Handwerken- ,soos en biljarten; 19.00 uur: Stijl-en lijn- dansen; Buurthuis de Hoeve, 9.30 uur: Yoga; 13.30 uur: Biljarten: VOGELWAARDE - 't Gelaag, 13.30 uur: Bingo; dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat de belangrijkste subsidieverstrekker van het Terneuzense zeemanshuis is. Het gaat om een jaarlijkse bij drage van enkele tienduizenden euro's. Per 1 januari 2005 gaat de Haagse subsidiepot als gevolg van bezuinigingen op slot. Voor het varenscentrum, ontmoe tingsplaats voor binnenschip pers en zeevarenden, betekent dit gelijktijdig dat ook de bij drage van de Stichting Zee manswelzijn per die datum komt te vervallen. Deze stich ting, financieel eveneens afhan kelijk van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, is ook slachtoffer van de Haagse be zuinigingen. Bezwaarschriften richting Den Haag, onder meer van het Varenscentrum, zijn in middels ongegrond verklaard. Wisse berekent het totale verlies aan subsidie in 2005 op ruwweg 40.000 euro. Daarnaast speelt ook nog de eis van de gemeente Terneuzen tot gedeeltelijke te rugbetaling van gemeentelijke subsidie voor onderhoud aan het onderkomen aan de West- kolkstraat. Het Varenscentrum huist sinds vorig jaar in dit huurpand, als gevolg waarvan onderhoud voor rekening van GROEDE-DORP - In Groede- Dorp wordt vandaagde vijfde en voorlaatste Zomerloop van de atletiekvereniging De Wie lingen gelopen. de verhuurder komt. De Stich ting wilde een deel van het on- derhoudspotje gebruiken om te korten op te vangen. Een woordvoerster van de ge meente Terneuzen liet maandag weten dat er overleg komt hoe de financiële problemen van het Varenscentrum aan te pakken. Er komt in elk geval een gesprek met subsidiegever Zeeland Sea ports om te pogen het zeemans huis ook na 2005 op enigerlei wijze in stand te houden. Voorzitter Wisse van de Stich ting Varenscentrum is daar blij mee, al rekent hij zich nog niet rijk. Ook het stichtingsbestuur studeert inmiddels naarstig op mogelijkheden om de financiële problemen op te vangen. De Stichting is bereid de broekriem fiks aan te halen. Wisse: „We zullen de toekomst anders moe ten gaan invullen en wellicht ook iets in de personele sfeer moeten gaan doen. We hebben twee echtparen in dienst en het is de vraag of dat zo zal kunnen blijven. We willen graag een ge sprek met de gemeente, maar een afspraak is nog niet ge maakt. Hopelijk is er met het komend overleg tussen gemeen te en havenschap nu een licht puntje." Wisse zegt dat het bestuur be reid is om te bezuinigen, maar dat op het verlies van 40.000 eu ro aan subsidie toch minimaal 15.000 euro zal moeten worden gecompenseerd. Peter de Lijser (rechts) overhandigt wethouder L. Wille het eerste exemplaar. foto Peter Nicolai. door Frank Gijsel CADZAND - De oorsprong van de naam Cadzand is voor Peter de Lijser al jaren een interessant vraagstuk en reden voor nader onderzoek. Komt Cadzand nu wer kelijk van 'Kade Zand', zoals algemeen wordt aangenomen, of is er een andere verklaring? Het resultaat van zijn werk is nu uitgegeven in een boekwerk: De hel van Dante! Tussen Brugge en Cadzand? Gisteren werd het eerste exemplaar aan geboden aan L. Wille, wethouder van cul tuur van de gemeente Sluis. De Lijser vroeg zich af of het verhaal wel klopt dat de naam van de badplaats - zoals algemeen wordt aangenomen - afgeleid is van 'Kade Zand'. Volgens geboren Kezan tenaar J. De Hullu, bij leven rijksarchiva ris te Den Haag, zou de naam Kadezand samenhangen met de vele kleine dijkjes waaruit het eiland van Cadzand moet zijn opgebouwd. Oneens is de Lijser het ook met M. Gott- schalk, die verwijst naar een stelsel van lage kaden. Frappant is dat Gottschalk tijdens haar verblijf in Cadzand de jonge De Lijser de liefde voor de historie van de regio bijbracht. „Ik kon toen niet bevroe den dat ik het nu, vele jaren later, nog eens oneens met haar waarschijnlijk veel we tenschappelijker onderbouwde mening zou zijn." De naamgeving intrigeerde De Lijser al geruime tijd. „Ik kocht ooit een huis in Ca- dzand-Bad met de naam Guzzante. De fa milie Verbunt, waar ik het huis aan kocht, vertelde mij dat het de naam was van Cad zand in het Inferno van Dante Alighierie. Dit was een toevallige samenloop van om standigheden, want ik was al jaren in het bezit van het cahier van ene Mr. Meer kamp vanEmbden, die zich in 1921 al had gebogen over het vraagstuk; 'Guzzante' of 'Guizzante' in het Inferno, is dat Cadzand of het Franse Wissant Tijdens het onderzoek kwam De Lijser tot zijn verbazing terecht bij een geheel af wijkende beantwoording van de vraag waar de naam Cadzand vandaan komt. De Tienhonderd- en Vierhonderdpolder waren samen met de Oudelandsepolder de drie hoofdpolders van het eiland van Cad zand rond 1300. De kloosters en de leen heren, de eigenaren van de belastingen (tienden) beschreven hun bezittingen in het Frans of het Latijn. Een vertaling in het Frans leidt naar Dixcentpolre en Qua- trecentpolre. „Zo bezien zou de naam Ca dzand wel eens afgeleid kunnen zijn van het fonetisch Katcentpolre. Van Quatre cent via Katcent naar Kezant is slechts een kleine stap, zeker gezien de eigenaar digheid in ons dialect de 't' over te slaan. In zijn betoog gaat De Lijser uitgebreid in op vragen die de vertaling van Guizzante of Guzzante bij de vele vertalers hebben opgeroepen. „Ik ben er zeker van dat het ook niet de laatste keer zal zijn dat er over geschreven zal worden, zo ijdel ben ik niet. De hel van Dante! Tussen Brugge en Cad zand? is een uitgave van de Stichting Ei gen Beheer Boekerij Breskens, Ghistel- kerke 33, 4511 JB Breskens. Gedrukt in een beperkte oplage van 200 exemplaren, prijs 7,50 euro. door Fred Rabout TERNEUZEN - Of het op 11 au gustus 1943 ook zo warm was, weten de 85-jarige Wim Koster en zijn echtgenote de 87-jarige Corrie Koster-Leunis zich niet meer te herinneren. Wel dat ze die dag met een rijtuigje naar het gemeentehuis in Terneuzen reden en elkaar de eeuwige trouw beloofden. En ze hielden hun woord, want gisteren, op een bloedhete au gustusdag, vierde het Terneu zense echtpaar het diamanten huwelijksfeest. „Een bijzondere man", zo typeert de in Terneu zen geboren Corrie haar man. Die zag in het Drentse Hooge- veen het levenslicht. Beiden wa ren schipperskinderen en tij dens de Tweede Wereldoorlog lagen 'hun' schepen met poot- aardappelen op de Schelde bij Mortagne aan de Franse grens. „We moesten in die oorlogsda gen vaak weken wachten alvo rens we de grens over konden. Zo hebben we elkaar ontmoet. De vonk sloeg over", weet Cor rie nog goed. Het was het begin van een avon tuurlijk leven. Na het huwelijk ging het paar samenwonen en werken op een schip, de Trans port 78. In 1943 ging de eerste reis van Roosendaal naar Keu len. Het werd een lange reis, want in Duitsland werden het schippersechtpaar vastgehou den. Vervolgens werd een half jaar in een schuilkelder doorge bracht en werd tot overmaat van ramp het schip nog eens ge bombardeerd door Engelsen. Wim en Corrie Koster-Leunis. foto Peter Nicolai Na terugkomst in Nederland werd ondergedoken bij een boer tot en met de bevrijding. Enkele jaren na de oorlog koos het echtpaar toch weer voor de vaart. In 1956 kocht het echt paar een eigen schip en daarmee werd gevaren tot 25 jaar gele den. Daarna legde het paar zich toe op de opvang van thuislozen in Terneuzen. Dat gebeurde eerst in het oude gemeentehuis en la ter in een pand aan de Zand straat. Daarnaast bouwden de twee de Evangelische boekwin kel Oase op hielden zich ook nog bezig met andere mensen die problemen hadden. Corrie: „We hadden zelf geen kinderen. We zijn evangelisch-christen en vonden dat we het voor die men sen moesten doen." Wim; „Ze hebben me in de krant wel eens betiteld als 'schipper naast God'. Dat vond ik mooi." Nog steeds zetten de twee zich in voor dak- en thuislozen. Tijdens de druk bezochte receptie werd dan ook als cadeautip om een envelop met geld gevraagd. Corrie: „Als we een aardige cent mogen ontvangen, dan gaat het naar het Evangelisch Pastoraal Centrum in Beuringen en Heil des volks in Amsterdam. Wij hebben alles al." RENESSE - Een twintigjarige man uit Lunteren is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt aan zijn gezicht na mishandeling door een zestienjarige jongen uit Bergeijk. Het slachtoffer werd, na een korte woordenwisseling met een groepje jongeren, enkele malen in het gezicht geslagen. Hij hield daar verwondingen aan de linkerzijde van zijn gezicht aan over. De mishandeling vond plaats op de Stoofweg tussen 250 en 305 uur. De zestienjarige werd vijf minuten later aan gehouden. Een 22-jarige man uit Goes is rond dezelfde tijd in dezelfde plaats aangehouden wegens bedreiging. Hij be dreigde zonder aanleiding twee mannen uit Lunteren. VLISSINGEN - GroenLinks in Zeeland sluit zich aan bij de landelijke actie van de partij tegen de nieuwe Bijstandswet (Wet Werk en Bijstand) van het kabinet-Balkenende. De par tij verspreidt op grote schaal actiekaarten, met daarop een af beelding van de minister-president die een portemonnee pikt uit de tas van een vrouw met kind. GroenLinks vindt dat de nieuwe wet de armoede vergroot. Het kabinet-Balkenende besloot naast het invoeren van de nieuwe wet, ook de WW-vervolguitkering te schrappen. Die uitkering wordt verstrekt aan werklozen van wie de WW-uit- kering is afgelopen. Het uitkeringsinstituut UWV denkt dat daardoor tienduizenden mensen in de bijstand terecht ko men. GroenLinks is faliekant tegen de nieuwe wet. Volgens de par tij wordt de bijzondere bijstand ingeperkt en krijgen gemeen ten vergaande mogelijkheden om het sociaal minimum te ver lagen. Bovendien kent de wet enkel plichten en geen rechten voor mensen in de bijstand. Jonge moeders moeten fulltime gaan werken en mensen moeten al het aangeboden werk ac cepteren. De Wet Werk en Bijstand wordt vanaf 26 augustus in de Twee de Kamer behandeld. De weken daarvoor zullen Kamerleden van GroenLinks actievoeren in Leeuwarden, Hengelo, Den Bosch en Rotterdam. De lokale afdelingen zijn opgeroepen mee te doen aan de actie. De actiekaarten moeten onderte kend opgestuurd worden naar GroenLinks in Den Haag. De partij zal de protestkaarten vervolgens aanbieden aan het ka binet en de TXveede Kamer. GROEDE - Vrijdagavond 22 augustus en zaterdagavond 23 augustus wordt de Verlichte Dorpen- en Dijkenroute Nieuw- vliet-Groede gehouden. Het Vlaemsche Erfgoed houdt daar om extra activiteiten in de Slijkstraat. Zo is er Kezandse klederdracht te bewonderen en zijn er op tredens van Adri Oosterling, Jan Hamelink en Netty de Jonge. In de historische bakoven worden ovenkoeken en bolussen gebakken. DOMBURG - De politie heeft gisternacht een zestienjarige jongen uit Den Bosch en een zeventienjarige jongen uit Oud dorp aangehouden. Zij worden verdacht van het vernielen van een bushokje aan de Roosjesweg in Domburg. HULST - Bij een tankstation in de gemeente Hulst is gister morgen rond vier uur een snelkraak gepleegd. De daders maakte een grote hoeveelheid sigaretten buit. Theo en Marie-Georgette Ivens- De Vos. foto Peter Nicolai door Sheila van Doorsselaer HULST - Om tewerkstelling bij de Duitsers te voorkomen, moesten ze meteen trouwen. En Theo (80) en Marie-Georgette (79) Ivens- De Vos uit Hulst ko zen voor het laatste. Daar heb ben ze nooit of te nimmer spijt van gehad. „Anders hadden we nu geen feest gevierd", zegt Ma- rie-Georgette op hun zestigste huwelijksdag. Theo komt oorspronkelijk uit Sint Jansteen. Marie („maar je mag ook Georgette zeggen") is een geboren en getogen Sluisse en natuurlijk zijn ze, naar goed gebruik, ook in de woonplaats van de bruid getrouwd, in het mooie Belfort. Ze leerden elkaar kennen bij wederzijdse familie, waar ze toevallig tegelijkertijd op visite waren. Voor Theo be gon een tijd van lange fietsrit ten. Om zijn geliefde te zien, fietste hij zo vaak hij kon 65 ki lometer heen en evenzover weer terug. Tot tweemaal toe dreigde door toedoen van de Duitsers hun relatie in gevaar te komen, maar die dreiging werd evenzo veel keer omzeild. Marie werd door de Duitsers opgedragen te gaan werken als kamermeisje voor de hoogste officier in Sluis. De enige manier hier onderuit te komen was direct te trouwen, en zo gebeurde. Twee weken na hun huwelijk wilde Theo (admi nistrateur bij de Landbouw- bank) een andere baan en toog naar het arbeidsbureau waar hi j te horen kreeg dat hij in Duits land moest gaan werken. De Duitse arts, die hoorde dat hij nog in de wittebroodsweken zat, keurde hem echter in een vlaag van medelijden af, zonder hem te onderzoeken. Theo vond hierna werk bij de Cehave waar hij veertig jaar bleef. Het paar verhuisde, na inge woond te hebben bij Theo's ou ders, een paar keer en kwam in Hulst terecht. De familie werd uitgebreid met acht kinderen, waarvan een dochter helaas de strijd tegen leukemie niet won. Inmiddels zijn er zeventien kleinkinderen en twaalf achter kleinkinderen. Marie is altijd thuisgebleven om voor haar kinderen te zorgen. Dat deed ze met alle plezier. „Als we op va kantie gingen, was dat met alle kinderen plus hun aanhang. Ik was dan de baas van een ware jeugdherberg! Het was altijd enorm gezellig." Inmiddels woont het paar al bijna tien jaar in 'de potloden' zoals Marie de appartementen in de Van der Maelstedeweg in Hulst noemt, en doen ze het wat rustiger aan. Theo mag graag puzzelen en hoewel Marie een beetje tobt met haar lichamelijke gezond heid, is ze nog zeer jong van geest. AARDENBURG - Op het ter rein van fruitkweker J. Flik- weert aan de Marktstraat in Aardenburg wordt zaterdag 23 augustus een natuurmarkt ge houden. De markt is georgani seerd door de depothouder van de imkervereniging afdeling Oostburg. Er zijn kramen met planten, kaarsen, bijenproduc ten, fruit, kaas, roomijs, beton nen dieren en droogbloemen. De markt duurt van 10.00 tot 17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 33