9 Blauwalg gedijt uitstekend De Griete is geen slaapvlek Vliegenplaag door kippenmest in Spui Veilig achter muraltmuurtje maand, na maand, na maand.., Scheef Streekmuseum IJzendijke meest ideale locatie zeeuwse almanak ZEEUWS-VLAANDEREN dinsdag 12 augustus 2003 New Adventure naar Europese drumbandfinale Vooruitgang vanaf de dijk Rothoeren Bij Orange vinden we dat waar jij voor betaald hebt, altijd van jou moet blijven. Daarom blijft alleen bij Orange je beltegoed altijd geldig. Onbeperkt, zonder voorwaarden. Of je nu prepaid belt, of met een abonnement. Meer weten? Kijk op www.orange.nl. the future's bright, the future's Orange orange PZC Plannen voor Mauritsmuseum rinor Raymond de Frel IJZENDIJKE - Het Streekmu seum in IJzendijke gaat vanaf 10 mei 2004 wellicht verder als Mauritsmuseum. Volgend jaar wordt herdacht dat prins Mau- rits in 1604 West-Zeeuws- Vlaanderen veroverde en begon met het aanleggen van de Staats-Spaanse linies. De werkgroep '1604' opperde daar om het idee voor een Maurits museum. De provincie heeft in middels het Streekmuseum aangewezen als de meest ideale locatie. De voorzitter van het Streek museum, Pol van de Vijver, be nadrukt dat er nog geen zeker heid is over de komst van het Mauritsmuseum. „Er is nog niets definitief, er zijn nog vele vraagtekens. Binnenkort verga deren we weer, maar er zijn in ieder geval geen dwarsliggers in de werkgroep. De gesprekken over het Mauritsmuseum heb ben dus een positieve insteek", aldus Van de Vijver. De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ge meente Sluis, heemkundige kring en het Streekmuseum, denkt aan een centrum waarin de historie rond 1600 centraal staat. In het museum zelf, maar ook met verwijzingen in het TERNEUZEN - Showband New Adventure uit Terneuzen neemt op 27 september deel aan de Europese drumbandfinale (Drumcorps Europe) in het Haagse Zuiderparkstadion. Hieraan nemen 22 korpsen uit Nederland, Engeland en Duits land deel. Het Terneuzense ge zelschap kwalificeerde zich voorde finale door in mei in Sas van Gent een voorronde voor het evenement te winnen. landschap. Als locatie werd ook het oude gemeentehuis in Sas van Gent genoemd, maar dat was volgens Van de Vijver niet meer dan een proefballonnetje. „Het archeologieproject Belve dere zorgt ervoor dat de Staats- Spaanse linies (verdedigingsli nies: forten, wallen en verster kingen) duidelijk zichtbaar worden gemaakt. In IJzendijke moeten al die rode draadjes sa menkomen", aldus Van de Vij ver. De opening van het Mauritsmu seum zou het einde betekenen van het Streekmuseum. Van de Vijver: „Maar we gaan alleen tot deze stap over als het met zeker heid een kwalitatieve verbete ring is. Het moet op alle punten een vooruitgang zijn, want het laatste wat ik wil is kwijtspelen wat we hebben opgebouwd. Zo willen wij ook de band met de bevolking blijven behouden. Een voorbeeld: het Streekmuse um is in trek voor trouwerijen. Dat moet ook zo blijven. En de Cadzandse kamer willen we ook ergens anders onderbrengen. Daarover wil ik zekerheid heb ben. Anderzijds willen we het idee voor een Mauritsmuseum niet in de weg zitten. Het zou jammer zijn als het Streekmuse um ophoudt te bestaan, maar vernieuwing is ook mooi. Ook dit maakt immers deel uit van de historie van deze streek." Hoe het museum zal worden in gericht, hangt puur van het ma teriële aanbod af. Een verbou wing sluit Van de Vijver niet uit. „Dat kost natuurlijk een hele boel geld. Op een kostenplaatje wordt nu hard gestudeerd. Eerst zullen we echter kijken of we onze ideeën kunnen verwezen lijken in het huidige gebouw", zegt hij. Als de plannen werkelijkheid worden, opent het museum op 10 mei zijn deuren, de dag dat Maurits IJzendijke bevrijdde. Is dat niet het geval, dan gaat het Streekmuseum op de oude voet verder. Algen kleuren het water bij de Kreekraksluizen. foto Willem Mieras door Rinus Antonisse RILLAND - De blauwalg ontwikkelt zich in snel tempo tot een beruchte plaaggeest voor mens en dier. Gesterkt door hoge tempera turen gedijt deze wiersoort in zoet en vrijwel niet-stromend oppervlaktewater uitste kend. Gevolg: een dikke, gifgroene drab op het water. In die drijflagen vormt zich de giftige cyanobacterie. De negatieve invloed die de blauwalg op het water heeft, is dezer dagen goed waar te nemen in het bufferbekken bij de Kreekraksluizen. Zuurstofloos, stinkend water dat eruit ziet alsof er dagenlang blauwgroene verfstoffen in zijn gedumpt. Delen van de drijflagen zetten zich af op de oevers van het bekken. Dankzij de over heersende zoute en brakke wateren kreeg de blauwalg in Zeeland in het verleden nauwe lijks kansen zich te manifesteren. Door uit voering van de Deltawerken ontstonden in het oosten van de provincie zoete randme ren: Krammer-Volkerak, Zoommeer en Markiezaatsmeer met Binnenschelde. On der de juiste condities - veel zonlicht en dus hoge temperaturen - zijn dergelijke meren geknipt voor de blauwalg. Dat geldt trou wens ook voor kreken en plassen. Door het blauwgroene pigment kunnen deze algen als ze wat dieper onder het wateroppervlak zweven, uitstekend zonlicht opvangen. En wel zo goed, dat andere, minder giftige al- gensoorten worden verdreven. In het Kram mer-Volkerak en Zoommeer zorgde de blauwalgenplaag voorgaande jaren voor een zwemverbod bij de Thoolse Speelmans platen. De haven van Ooltgensplaat raakte verstopt door drijflagen (uit voorzorg is er nu een oliescherm gelegd). Om de proble men het hoofd te bieden, opperde Rijkswa terstaat om de randmeren door te spoelen. Vanwege de ongunstige effecten van zo'n operatie op de Westerschelde werd dit afge blazen. Maar meer en meer klinkt de roep om een soort Deltaplan ter bestrijding van de blauwalg. Als de temperatuurstijging van de laatste jaren doorzet, wordt de kans op overlast van de blauwalgen steeds groter. Niet alleen vogels en andere dieren (zoals honden) lijden er onder, ook mensen: jeuk, rode vlekken en bij het inslikken van besmet water maag- en darmklachten. De opkomst van de blauwalg maakte voor de Otheense Kreek bij Terneuzen een zwemverbod nood zakelijk. Voor de andere zoete wateren is dat nog niet zover. Door de mist moest de pro vincie een controleronde van de zwem plaatsen per vliegtuig afgelasten. Wel is poolshoogte genomen bij de Speelmanspla ten, waar geen problemen werden gesigna leerd. Een woordvoerder van de provincie deelde mee dat, als het zo warm blijft, extra aandacht aan de zwemwateren en de blauwalg wordt gegeven. arirt o (Spi IOIP» Ebro: el» 'rade 1,6. ft doorWout Bareman DE GRIETE - 't Is eb. De bootjes van de watersportvereniging De Griete liggen in het slijk. Ook het drijvende clubhuis, voor zien van een groot blauw bord met de tekst Schippers Cen trum, drijft even een paar uur niet. Op de Westerschelde passeert een enkele zeilboot, in de Put van Terneuzen lichten twee drijvende kranen een bulkcarri er met ijzererts voor Sidmar in Zelzate. Het karwei voltrekt zich in flarden mist. Ook in het café achter de dij k verkeert alles nog in diepe slaap. In de achter liggende Kleine Huissenspolder en de belendende Margaretha- polder kraait geen haan en loeit geen koe. Alleen het gesnor van een 45 kilometer-autootje wordt luider. De bestuurder 1181 rs»:: inst sn« parkeert het vehikel onder aan de dijk, beklimt de dijk via de dijktrap (waarvan de stenen treden altijd leiden tot een ver keerd loopje) en zakt even later onderuit op een bankje. Wie De Griete wegzet als een 'slaapvlek' heeft het echter mis. Op mooie zomerdagen jaagt de waterpoli- tie er op luidruchtige jetski's, zit het terras van het café overvol en wijst een thermometerbord aan de Eendragtweg op het aan tal geregistreerde hardrijders. Meer dan tweederde van de au tomobilisten rijdt er te hard, zelfs harder dan 100 kilometer per uur. Toen de boot tussen Perkpolder en Kruiningen nog heen en weer voer was het aan tal overtreders schrikbarend hoog, nu is er minder vaak spra ke van laagvliegers. De bestuurder van het brommo- biel is wat klein van stuk. Zon der het te beseffen bevindt hij zich op de plaats waar op 2 9 sep tember 1811 een andere kleine man stond, Napoleon. Op door reis van Antwerpen naar Vlis- singen kwam hij even aan land voor een bezoekje aan 'zijn' fort De Griete. Eind achttiende eeuw werden de Franse legers door de patriotten als bevrijders ingehaald. Zeeuws-Vlaanderen werd onder Frans bewind ge plaatst en De Griete speelde zo waar een hoofdrol in de strijd langs het vermaarde café van Jas en Briene de Ridder, ont brandde buitendijks de strijd om het oude haventje. Stamgast Joost van de Berge verzuchtte in '74: „We zijn hier altijd zo'n beetje een haventje voor de ge wone man geweest. We hebben nog nooit één cent subsidie van Terneuzen gekregen, dat wel geld pompt in de jachthavens aan de Scheldeboulevard en de Otheense Kreek. Daar liggen de dure jachten." De watersport vereniging De Griete heeft alle stormen overleefd. Er werd ge baggerd, er kwamen nieuwe, so lide steigers en het haventje blééf voor de gewone man. Café De Griete is tegenwoordig voor al populair onder pasgebore nen. Ze presenteren er zich op het biljart tijdens extreme ba byparty's, georganiseerd door hun liefhebbende ouders. door Jan Jansen SPUI - „Het zag er zwart van", zegt een Spuienaar. Door het uitrijden van kippenmest heeft een boer bij Spui zijn omgeving de afgelopen dagen getrakteerd op een vliegenplaag. De overlast strekte zich uit van Axel-noord tot Terneuzen-zuid. De door de gemeente Terneuzen ingescha kelde politie moest echter vast stellen dat de boer niet in over treding was. Toch klaagden bewoners van het 'getroffen gebied' steen en been. Volgens hen begon de plaag woensdag al met een vre selijke stank. Een dag later wa ren de vliegen er. Spuienaar K. van Hoeve: „Het was heel erg, en dat bij dit weer. Lekker buiten eten was er niet bij. Dan had je zo honderden vliegen op je bordje." „Ik heb er nooit zoveel bij elkaar gezien", zegt de in Spui wonen de wethouder K. van Schaik. „Je moest vliegenmeppers en vervolgens de stofzuiger bij de hand hebben. En alles dicht houden natuurlijk. Nee, buiten zitten was geen pretje." Als wet houder kon hij weinig onderne men. „Het mag gewoon, dan ben je snel uitgepraat. En de regels zijn landelijk vastgesteld, die kunnen wij niet veranderen. Het enige wat je kunt doen, is netjes aan de boeren vragen of ze een beetje rekening willen houden met de omgeving." Daarop legt ook akkerbouw- voorman J. van Waes uit Philip pine de nadruk. Hij denkt te weten wat er in dit geval is mis gegaan. „Het zal natte kippen mest geweest zijn, daar gedijen de vliegen in, zeker bij dit weer. Maar als het meteen onderge werkt wordt, mag het wel. Toch zou ik collega's aanraden droge re mest te gebruiken, dan heb je dit probleem niet. Maar ja, dat is duurder, dus dan speelt het eco nomische plaatje weer een rol. Hier zal wel mest gebruikt zijn die ineens per se ergens weg moest." De ZLTO-bestuurder is zich be wust van het imago-probleem: daar heb je die rothoeren weer. De ene keer is het een onafge dekte mesthoop die een bron van stank en een broeinest van vliegen is, de andere keer begint de ellende met het uitrijden. „Ik weet het, en zeker met die kip penmest komt dat ieder jaar te rug. Daarom zeg ik: doe het zo goed en fatsoenlijk mogelijk. Inmiddels is de plaag wel over zijn hoogtepunt heen. foto Peter Nicolai De twee Zeeuws-Vlaamse fietsmaten hadden een mooi plan bedacht. De een zou fiet send de Tourmalet beklim men, terwijl de ander er als bezemwagen achteraan zou rijden. Halverwege de fa meuze col begon de hitte zijn tol te eisen. De dappere pedaalridder ge baarde naar zijn maat dat hij even wilde recupereren en waar kan dat beter dan in een van airconditioning voorzie ne automobiel. Om de airco te laten werken moet echter wel de motor draaien. En die motor heeft benzine nodig. U voelt hem al aankomen, waarde lezer, na een tiental minuten sloeg het noodlot toe en de motor af. Quelle malheur! De dichtstbijzijnde benzinepomp lag in het dal. t Onze fietstoerist en zijn be geleider wisten echter dat er niets anders op zat dan voor bijgangers aan te houden en te smeken om een jerrycan. Om vervolgens per fiets af te dalen en vervolgens weer met een kannetje benzine aan de beklimming te beginnen. Op zo'n moment blijken maar weinig mensen een jer rycan bij zich te hebben. Eén Fransman adviseerde ze ech ter de handrem los te laten en de auto een klein eindje naar achteren te laten rijden. Naar de vlakke gedeelte van de weg. En het wonder ge schiedde: de naald van de benzinemeter bewoog zich naar het midden. Advertentie Uitzicht op het haventje van De Griete. van de Fransen tegen de Britten. Het werd een belangrijk militair steunpunt, met een enorme ka- nonnenbatterij gericht op de Westerschelde. Op 16 augustus 1809 passeerde een groot Brits konvooi De Griete. En de Brit ten troffen doel: het kruitmaga zijn van de Fransen werd met een voltreffer geraakt en 23 Franse soldaten vonden de dood. Na de Franse tijd werd het fort snel ontmanteld. De haven - oorspronkelijk een polderha ventje - bleef anderhalve eeuw intact. Het deed tot ver in de ja ren negentig nog dienst als landbouwhaventje voor de af- foto Peter Nicolai voer van bieten en andere pro ducten van het land. In de jaren zeventig braken nieuwe woelige tijden aan. Terwijl de ambte naar van de burgerlijke stand en de gemeentebode van Terneu zen bij terugkeer van een huwe lijksvoltrekking in Zaamslag even een omweggetje maakten De muraltmuurtjes in Hoek stammen uit het be gin van de vorige eeuw. foto Peter Nicolai doorWout Bareman Jonge koeien zoeken er beschut ting bij hevige regen of felle wind. Vroeger speelden de kinderen uit de polder op en om de muurtjes. Nu staan ze er hier en daar verwaar loosd bij. Verscholen ook, achter struikgewas en kniehoog gras. Al leen de kenner weet wat hun functie ooit was, waarom ze daar decennia geleden plotseling op de kruin van de dijk werden neergezet; één meter hoge muurtjes van gewapend be ton. Muraltmuurtjes. Waterbouwkun digen spraken ooit van een prakti sche en ingenieuze vinding. Ze stammen uit het begin van de vorige eeuw, toen na de stormvloed van 12 maart 1906 naarstig werd gezocht naar oplossingen om het wassende water te keren. Drie jaar eerder was jonkheer Robert Rudolph de Muralt beëdigd als ingenieur bij het water schap Schouwen-Duiveland. Op die twaalfde maart veroorzaakten springtijd, harde wind en zware buien verschillende dijkdoorbra ken in het oosten van Zeeland. Schouwen-Duiveland ondervond minder last, maar op verschillende plaatsen bereikte het water wel de kruin van de dijk. Het was een waarschuwing, die de deskundigen van het waterschap serieus namen. Er werd besloten tot dijkverhogin gen, maar al direct bij de aanpak van het eerste dijkgedeelte - dat van de Zuidernieuwlandpolder tussen Zierikzee en De Val - stuitten de dijkwerkers op problemen. De kruin van de dijk was er zo smal dat dijkverzwaring aan de land- of zee zijde te kostbaar zou worden. Jonk heer Muralt kreeg opdracht een al ternatief te zoeken en vond dat in de constructie van gewapend beton. In 1991 was al 22 kilometer van die muurtjes op de dijk geplaatst en toen er op 30 september van dat jaar een hevige stormvloed op de dijken beukte, doorstonden de muralt muurtjes de test met glans. In 1935 waren de Zeeuwse dijken over een lengte van ruim 120 kilometer voor zien van de betonnen afscheidin gen. Nu duiken ze nog hier en daar op. Een poging van een hoofdinge land van het voormalige water schap Zeeuws-Vlaanderen om de muurtjes in de Lovenpolder bij Hoek op de monumentenlijst te la ten plaatsen mislukte. Ze kunnen niet worden beschouwd als 'zeer bijzondere monumenten'. Waarom niet? Omdat er nog te veel zijn. De enige dienst, die de muur tjes aan de Oosterschelde door de jaren heen nog bewezen was ten tij de van de actie voor een open Oos terschelde, begin jaren zeventig. Piet van der Maas, destijds hoofd van de technische dienst van het toenmalige waterschap Noord- en Zuid-Beveland: „Er werden regel matig leuzen op de muurtjes ge kalkt. Stond er de ene week 'Ooster schelde open', las je een week later 'Oosterschelde dicht'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 31