GroenLinks voert actie tegen nieuwe bijstandswet PZC Vader Cats kan er weer even tegen Pro Auto strijdt tegen 30-kilometerregime 11 Gemeente houdt proef met gevelbakken in Zierikzee agenda lezers schrijven dinsdag 12 augustus 2003 Vol Tweetal aangehouden Strandjes Grijzere tint Botsing tegen schrikhek Mishandeling in Renesse Diefstal uit auto's Vernieling taxi Milieuvergunning vernietigd Inbreker aangehouden Pelican 1 lekt opnieuw olie Afvalberg zorgt voor extra werk Hnnr Ali Pankow ZIERIKZEE - Er valt volgens districtsopzichter K. Koen- raadt van de gemeentelijke bui tendienst in het toeristisch hoogseizoen niet of nauwelijks op te boksen tegen de afvalberg in Zierikzee. Hij weet dat de groene vuilnisbakken in het centrum soms uitpuilen van de rotzooi, maar dat wil niet zeg- een dat ze lange tijd niet geleegd zijn. Het kan gebeuren dat ze om drie uur 's middags zijn leegge haald en dat er om half vier ie mand belt om te melden dat die zelfde bak stampvol zit en er veel troep omheen staat", zegt de districtsopzichter. De bui tendienst legt het moede hoofd echter niet in de schoot neer. We doen in het hoogseizoen een extra ophaalronde op de zater dagavond langs de drukst ge bruikte route door de binnen stad. Intern spreken we over 'het kerkenpad' omdat die route door het centrum langs diverse kerken loopt", zegt Koenraadt. Hij laat weten dat het legen van de afvalbakken buiten het hoogseizoen gedurende het ge hele verdere jaar op zondagoch tend vroeg gebeurt. „Afhanke lijk van de vuildruk worden doordeweeks de bakken soms wel drie keer per dag geleegd", vult hij aan. De zogeheten cen- trumveger met zijn 'ijzeren paard' (elektrokarretje) vormt dan ook een vertrouwd beeld in de stad. In enkele smalle straatjes in het stadscentrum ontbreekt de ruimte voor het plaatsen van de grote groene containers. Zo wordt op de Appelmarkt vol staan met kleine afvalbakken aan de gevel. Volgens Koen- raadt voldoen die in de praktijk piet omdat ze in een mum van tijd vol zitten. „Om dat euvel te verhelpen gaat de gemeente nu op de Appelmarkt een proef ne men met grote bakken aan de gevel. Als dat goed bevalt, gaan we die op meerdere plaatsen in de binnenstad aanbrengen." Afvalbakken in het centrum van Zierikzee zitten binnen een mum van tijd vol. De openbare afvalbakken zijn volgens de districtsopzichter uiteraard niet bedoeld voor vol le vuilniszakken. Toch komt het veelvuldig voor dat mensen die er wel in proppen met als gevolg dat de bak in een mum van tijd weer overloopt van troep. „An derzijds moeten we wellicht nog blij zijn dat die vuilniszakken in elk geval in of bij de bakken worden achtergelaten in plaats van aan de slootkant worden ge dumpt", aldus Koenraadt. Hij benadrukt dat het in veel ge vallen vooral aan komt op disci pline van de mensen. „Je kunt om de dertig meter een bak neerzetten, maar sommigen zijn niet eens bereid die afstand te lopen en gooien het afval tus sentijds al weg." Hoofd N. Eilers van de gemeen telijke reinigingsdienst heeft ook tal van voorbeelden van on eigenlijk gebruik van de zoge heten mini-containers, die spe cifiek door deze afdeling worden geleegd. Ook daarin worden vaak volle vuilniszak ken gegooid. „In overleg met de afdeling foor Ab van der Sluis VLISSINGEN - GroenLinks in Zeeland sluit zich aan bij de lan delijke actie van de partij tegen de nieuwe Bijstandswet (Wet Werk en Bijstand) van het kabi net-Balkenende. De partij verspreidt op grote schaal actie vaarten, met daarop een afbeel ding van de minister-president die een portemonnee pikt uit de las van een vrouw met kind. GroenLinks vindt dat de nieuwe wet de armoede vergroot. Het kabinet-Balkenende be sloot naast het invoeren van de nieuwe wet, ook de WW-ver volguitkering te schrappen. Die uitkering wordt verstrekt aan werklozen van wie de WW-uit- kering is afgelopen. Het uitke- hngsinstituut UWV denkt dat REDACTIE schouwen-duiveland Grachtweg 23a Postbus 80 1300 AB zierikzee lel: (0111) 454647 Pax: (0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) PietKleemans famke van Loon Ali Pankow Esme Soesman Rudy Boogert (sport) centrale redactie tjtationspark 28 Postbus 31 1160 AA goes Pel: (0113) 315500 P«: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl 'nternet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vijdag gedu bde openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur daardoor tienduizenden men sen in de bijstand terecht ko men. GroenLinks is faliekant tegen de nieuwe wet. Volgens de partij wordt de bijzondere bijstand in geperkt en krijgen gemeenten vergaande mogelijkheden om het sociaal minimum te verla gen. Bovendien kent de wet en kel plichten en geen rechten voor mensen in de bij stand .Jon ge moeders moeten fulltime gaan werken en mensen moeten al het aangeboden werk accep teren. De Wet Werk en Bijstand wordt vanaf 26 augustus in de Tweede Kamer behandeld. De weken daarvoor zullen Kamerleden van GroenLinks actievoeren in Leeuwarden, Hengelo, Den Bosch en Rotterdam. De lokale afdelingen zijn opgeroepen mee te doen aan de actie. De actiekaarten moeten onder tekend opgestuurd worden naar GroenLinks in Den Haag. De partij zal de protestkaarten ver volgens aanbieden aan het ka binet en de Tweede Kamer. RENESSE - Op de Laone in Re- nesse zijn gisterochtend twee jongen van 17 en 19 jaar uit de gemeente Velsen aangehouden wegens openlijke geweldple ging. Een van hen had een spie gel van een taxi vernield. De ei genaar ging daaropachter de dader aan. Hij kreeg de jongen te pakken, maar die begon ver volgens op hemin te slaan. Hij werd hij ook door de andere jon gen in het gezicht geslagen. De jongens konden even later wor den aangehouden. Het standbeeld van Jacob Cats staat er na de schoonmaakbeurt weer stralend bij. Alleen het voetstuk behoeft nog wat herstelwerk. foto Marijke Folkertsma STREEKACTIVITEITEN BURGH-HAAMSTEDE - Resort Livings tone, 19.00 uur: Circus Bongo; HAAMSTEDE - Slot Haamstede, 19.00 uur: Excursie Slot Haamstede; KERKWERVE - Café/restaurant De Hee renkeet, 18.30 uur: Rit met paardentram naarTureluur; RENESSE - Transferium, 16.30 uur: Staatscircus Moskou-Holiday; WESTENSCHOUWEN - Excursieschuur boswachterij, 19.00 uur: Zomerwande- ling; ZIERIKZEE -'Nieuwe Kerk, 14.00-16.00 uur: Inloopconcert door Aart en Helma Kot; door Betty Blikman-Ruiterkamp BROUWERSHAVEN - Het we reldberoemde standbeeld 'Da vid' van Michelangelo, gemaakt tussen 1501 en 1503, moet nodig worden gerestaureerd. Sinds 1873 staat het in een museum in Florence en de adem en uitwa seming van de 1,2 miljoen be zoekers per jaar, hebben het ui terlijk van wat men 'de mooiste man van de wereld' noemt, be hoorlijk vervuild. Al elf jaar is er een discussie gaande over of en hoe het standbeeld moet wor den schoongemaakt. Op Schou- wen-Duiveland gaat het an ders. Het standbeeld van de beroem de Jacob Cats, gemaakt door de Gentse kunstenaar Philippe Parmentier tussen 1827 en 1829, moest nodig worden opgeknapt. Sinds 1829 staat het op het marktplein in Brouwershaven. De milieuvervuiling en de uit werpselen van de vogels hadden het beeld van Cats, die men ooit de belangrijkste zeventiende- eeuwse dichter en staatsman noemde, behoorlijk vervuild. Enige tijd geleden erkende men die noodzaak en het karwei is inmiddels vrijwel gereed. Het gewoonlijk lichtgrijze natuur stenen standbeeld van Jacob Cats (1577-1660) heeft een me tamorfose ondergaan. Restau ratieatelier Kemperman uit Roosendaal bereikte met water straal en borstel een verbluf fend resultaat. Cats blijkt van origine spierwit te zijn. Het bedrijf uit Roosendaal, ge specialiseerd in het opknappen en restaureren van natuursteen, is geen onbekende op Schou- wen-Duiveland. Al in de zeven tiger jaren van de vorige eeuw werkte Kemperman mee aan de restauratie van de Zierikzeese Dikke Toren. Later begon hij als zelfstandige in deze branche. Het reinigen van natuursteen gebeurt op een zo natuurlijk mogelijke manier en gewoonlijk alleen met water. In 1988 gaf het bedrijf Jacob Cats ook al een schoonmaakbeurt. Onder invloed van milieuver vuiling kreeg het beeld een steeds grijzere tint. Op oude fo to's is het altijd wit, maar het lijkt of de 'vergrijzing' steeds sneller toeslaat. Het materiaal waarvan het beeld is gemaakt, wordt Pierre de Rochefort ge noemd. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departe ment Schouwen maakte zich sterk dat het tastbaar eerbetoon werd gerealiseerd. Het plan een standbeeld op te richten voor Brouwershavens grote zoon bestond al lang. Wel licht bracht zijn tweehonderd vijf tigste geboortedag in 1827 de zaak in een stroomversnel ling. Het was een ambitieus plan, want Nederland telde toen nog maar twee stenen stand beelden: van Laurens Janszoon Coster in Haarlem en Desideri- us Erasmus in Rotterdam. Een speciaal gevormde commissie zorgde voor de inzameling van gelden en de realisering van het beeld. Het beeld werd op 11 de cember 1829 het beeld onthuld. Men maakte er een echte feest dag van. In de kerk werd een re devoering over de grote ver diensten van Vader Cats gehou den. De door Cats zelf geschonken Verzamelde Werken lagen in het stadhuis ter inzage. De leden van 'Het Nut' kregen een maal tijd en de armen een traktatie aangeboden. Het monument is nu weer schoon. Het vierkante voetstuk, van Ecausijnse steen gemaakt, is grijs van kleur. Aan elke kant is een inscriptie aangebracht. Een plaat vertoonde een grote scheur en dreigde er zelfs af te vallen. Deze heeft Kemperman er af gehaald, gerepareerd en wordt een dezer dagen opnieuw bevestigd. Vader Cats kan er weer even tegen. NOORDWELLE - Een 18-jarige automobilist uit Boxtel is maandagochtend vroeg door de mist met zijn auto van de weg geraakt en tegen een schrikhek gereden. Dat gebeurde rond een uur of vijf op de N57 in Noordwelle. De automobilist kwam uit de richting Rotterdam. Door de dichte mist reed hij rechtdoor op de T-splitsing, waarna hij tegen het schrikhek belandde. Zijn auto raakte hierdoor aan de voorzijde bescha digd. RENE SSE - Een twintigj arige man uit Lunteren is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt aan zijn gezicht na mishandeling door een zestienjarige jongen uit Bergeijk. Het slachtoffer werd, na een korte woordenwisseling met een groepje jongeren, enkele malen in het gezicht geslagen. Hij hield daar verwondingen aan de linkerzijde van zijn gezicht aan over. De mishandeling vond plaats op de Stoofweg tussen 2.50 en 3.05 uur. De zestienjarige werd vijf minuten later aangehou den. Een 22-jarige man uit Goes is rond dezelfde tijd in dezelf de plaats aangehouden wegens bedreiging van twee mannen uit Lunteren van negentien en twintig jaar. SCHARENDIJKE - Bij inbraken in auto's in Scharendijke en Renesse zijn diverse goederen met een nog onbekende waarde weggenomen. Zondagmiddag is tussen kwart over drie en half vijf ingebroken in een auto die geparkeerd stond langs de Brouwersdam. Uit de auto werden waardepapieren en een autoradio met een waarde van tientallen euro's weggenomen. Tussen zaterdagavond tien uur en zondagavond half acht werd ingebroken in een auto die geparkeerd stond aan de Scholderlaan in Renesse. Uit deze auto zijn een radiocassette- speler en diverse landkaarten gestolen. foto Marijke Folkertsma Controle, Toezicht en Handha ving wordt daartegen opgetre den. Controleurs waarschuwen altijd eerst, maar als ze een vol gende keer dezelfde persoon weer puin of zakken in de mini- container zien dumpen, wordt er een boete opgelegd." Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op in de PZC verschenen redactionele berich ten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedich ten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdra gen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie be houdt zich het recht voor inzen dingen te bekorten. Over gewei gerde brieven wordt niet gecor respondeerd. RENESSE - Twee jongens uit Solingen zijn in de nacht van zondag op maandag om tien voor twee aangehouden na ver nieling van een taxi. Zij sprongen op de kofferdeksel van de taxi die stilstond op de Hogezoom in Renesse. Het tweetal is hiervoor beboet. De schade bedraagt enkele honderden eu ro's. Diverse mensen kregen diezelfde nacht een boete uitge reikt wegens het drinken van alcohol op de openbare weg in Renesse. Rond een uur of half een werd een clubje van vier mensen uit het Duitse Saarbrücken aan de Hogezoom aange houden voor dat feit. Een kleine anderhalf uur later kreeg een 20-jarige Rotterdammer een boete voor dezelfde overtreding. In dezelfde nacht werden, op de Hogezoom en Korte Reke, ook nog eens twee wildplassers in de kraag gevat. Zij kregen ieder een boete van 46 euro. DEN HAAG - De Raad van State heeft de milieuvergunning voor de inmiddels verkochte groepsaccommodatie Slobber duin aan de Wielemakersbaan bij Koudekerke vernietigd. Volgens het hoogste rechtscollege heeft de gemeente Veere een te hoog geluidsniveau voor het recreatiebedrijf vastgesteld, zoals bezwaarmakende omwonenden ook beweerden. Op ba sis van de vergunning mochten in Slobberduin maximaal 110 personen verblijven. Huidig eigenaar J. Jasperse wil er een chique verblijfsaccommodatie van maken voor dertig perso- Zijn er langs de Zeeuwse dijken 'officiële' strandjes? (PZC 8-8). Hebben de andere eilanden geen zwemplaatsen aan de dijken? Mevrouw Quist heeft helemaal geli j kj e rommel neem j e mee te- rug in je zakje, ook als je een fietstochtje maakt. De opvoe ding in deze door ouders ver zorgers zou op zijn plaats zijn. Hoe dichter Zierikzee bij Bor- rendamme komt, hoe meer er gebruik gemaakt wordt van het strandje daar. Jaren terug was er eens een zomer dat we alle maal onder de teer zaten, ook zo negatief. Ook bij mindere war me zomers, mevrouw van het waterschap, zijn de strandjes aan de dijken in trek bij zwem mers. Iedere zomer zijner mooie dagen en het is prettig als je dan op de fiets (niet in de file!) naar het water kan, met je kinderen. Kunnen onze 'belastingcenten ook eens voor onszelf gebruikt worden en iet alleen voor de re creant' of omdat er een leuke subsidie uit Brussel aan vast zit. Lydia Mol Breedstraat 4 Zierikzee RENESSE - In een recreatiewo ning in Renesse is gistermorgen rond half twaalf een 39-jarige inbreker uit Spijkenisse door de bewoners op heterdaad betrapt. Toen de huurders thuis kwa men, troffen ze de man in de wo ning aan. Die nam vervolgens vlug de benen. De huurder, een 45-jarige man uit Amersfoort, ging achter de inbreker aan en wist hem in een supermarkt op een camping staande te houden. In de supermarkt werd de man door een op vakantie zijnde po litieagent aangehouden. Hij had een gsm bij zich die hij uit de woning had gestolen. De 39-jarige man is in verzeke ring gesteld. door Piet Kleemans NIEUWERKERK - Stichting Pro Auto blijft vechten tegen de invoering van 30-kilometerzo- nes op Schouwen-Duiveland. Volgens de belangenbeharti- gingsorganisatie kleven aan het snelheidsregime veel meer na delen dan voordelen. Drempels zijn niet alleen irritant, maar zelfs gevaarlijk. De ambulance hulpverlening komt erdoor in de knel, zegt Pro Auto. De gemeen te wijst de kritiek van de hand. De invoering van 30-kilometer- zones in alle kernen op Schou wen-Duiveland is onderdeel van het Integraal Verkeers- en Vervoers Plan (IWP). Pro Auto heeft er zich van meet af aan te gen verzet. Volgens Pro Auto secretaris W. Boogaart uit Nieu- werkerk draagt een 30-kilome- terzone weinig bij aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. De snel heidslimiet wordt, zegt hij, op grote schaal overschreden. Erger nog vindt Boogaart de ge volgen voor hulpverleners. Vol gens Boogaart komt het steeds vaker voor dat vanwege de drempelsaanrijtijden niet ge haald worden. Plus dat het 'ne men' van de drempels voor pati ënten in de ambulances geen lolletje is. Pro Auto heeft bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend tegen invoering van 30-kilome- ter-zones. De gemeente heeft daar tot dusverre nog niet op ge reageerd. Boogaart: „De ge meente had uitstel gevraagd tot 21 juli. Die termijn is inmiddels al enkele weken verstreken en we hebben nog steeds niets ge hoord. Juridisch is daarom volgens Boogaart nu sprake van een 'fic tieve weigering' om het be zwaarschrift in behandeling te nemen. Pro Auto tekent daar beroep tegen aan. „Hiermee sluiten we een beslissing van de gemeente uit. Die gemeente moét nu vóór ons beroep aante kenen bij de instantie waar be roep mogelijk is. Dat houdt voor ons in dat we nu met aanvullen de bezwaren kunnen komen." Pro Auto voelt zich genegeerd door de gemeente „We hebben destijds bij de gemeente meer malen om toezending van het Integraal Verkeers- en Vervoers Plan (IWP) gevraagd. We heb ben het nooit gekregen en daar door hebben we nooit de kans gekregen inhoudelijk op het IWP te reageren." Wethouder L. Geluk-Poortvliet (verkeer en vervoer) wijst de kritiek van Pro Auto resoluut yvan de hand. Volgens haar heeft de stichting wel degelij k de kans gehad om'mee te praten. „Ze zijn tijdig uitgenodigd voor de vergadering waarop hun be zwaarschrift is behandeld, maar ze hebben het af laten we ten. De conclusie van Pro Auto dat 30-kilometerzones de verkeers veiligheid niet bevorderen laat de wethouder graag voor reke ning van de belangenbeharti- gingsorgsanisatie. „Het is onze ervaring dat er wel degelijk veel minder hard gereden wordt. De nadelen van verkeersdrem pels zijn de wethouder niet on bekend. „Voorlopig wil ik geen nieuwe drempels meer neerleg gen, maar ik ga de drempels die er al liggen ook niet weghalen. Geluk gaat er vanuit dat door intensieve controle ook nale ving van de snelheidslimiet van dertig kilometer afgedwongen kan worden. NIEUWDORP - De Pelican 1, het schip dat drie weken gele den werd aangevaren in het Nauw van Bath en nu in de Sloe- haven ligt, is het afgelopen weekend opnieuw olie gaan lek ken. Doordat steeds meer containers uit het ruim van de Pelican wor den weggehaald, komt het schip hoger te liggen. Toen het gat, waaruit al eerder olie lekte, bo ven water kwam, is opnieuw een kleine hoeveelheid brandstof uit het schip gelekt en in het wa ter terecht gekomen. De schade is beperkt gebleven; alleen in de nabije omgeving van het schip ligt olie en ook twee schepen raakten besmeurd. Zij mogen pas weer varen als ze helemaal zijn schoongemaakt. Het gat is inmiddels gedicht door het aan leggen van een olieabsorberend scherm rond het schip. Gisteren zijn de bedrijven Multraship uit Terneuzen en Martens Cleaning uit 's-Heerenhoek begonnen met het opruimen van de brand stof. De Pelican lekte ook olie kort nadat hij was aangevaren in het Nauw van Bath. Toen raakten vooral enkele natuur gebieden in het Belgische deel van de Schelde besmeurd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 27