9 Blauwalg gedijt uitstekend De Griete is geen slaapvlek nÏL De Torenhoeve nadert voltooiing Veilig achter muraltmuurtje maand, na maand, na maand... Op Schouwen-Duiveland Scheef LU Demonstraties jeugdbrandweer Portemonnee uit hand gerold in Renesse zeeuwse almanak waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 SCHOUWEN-DUIVELAND dinsdag 12 augustus 2003 Ontheffing Smog vanaf de dijk Bij Orange vinden we dat waar jij voor betaald hebt, altijd van jou moet blijven. Daarom blijft alleen bij Orange je beltegoed altijd geldig. Onbeperkt, zonder voorwaarden. Of je nu prepaid belt, of met een abonnement. Meer weten? Kijk op www.orange.nl. the future's bright, the future's Orange orange Gemeente verbiedt open vuur floor Piet Kleemans ZIERIKZEE - Het stoken van kampvuurtjes of het verbran den van snoeihout is voorlopig taboe op Schouwen-Duiveland. Door de aanhoudende droogte is het gevaar voor bos- en duin branden erg groot geworden. De gemeente probeert daarom de risico's zoveel mogelijk in te dammen. De droogte en de hoge tempera turen nopen tot uiterste voor zichtigheid. Een achteloos weggeworpen peuk in een na tuurgebied kan momenteel de sastreuze gevolgen hebben. Daarom werd vorige week al be sloten extra patrouilles in bos- en duingebied te houden en be zoekers van door de droogte ex tra kwetsbaar geworden na tuurgebieden oproepen extra voorzichtig te zijn. Met name het duingebied is kurkdroog en een vonk kan al voldoende zij n om brand te doen ontstaan. De korte onweersbui van gisterenmiddag was wel kom, maar zette geen zoden aan de dijk, zegt officier preventie van de brandweer Schouwen- Duiveland L. Vermeer. „Het was heel kort en tien minuten later was alles alweer net zo droog als het was. Dat gaat echt enorm snel." Het stoken van open vuur op Schouwen-Duiveland is - via bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ■verboden. Normaliter verleent gemeente ontheffing als mensen snoeihout willen ver branden of een kampvuur wil len houden. In de zomermaan den komen bij de gemeente gemiddeld dagelijks een stuk of vijf verzoeken om vrijstelling binnen. Voorlopig worden die niet gehonoreerd. Reden voor het aan banden leg gen van open vuur is niet alleen het gevaar voor bos- en duin brand. Metingen - in Zierikzee staat één van de twee Zeeuwse meetpunten - hebben uitgewe zen dat op Schouwen-Duive land sprake is van smogvor- ming. De smog - door uitlaatgas of andere chemische dampen vervuilde 'mist' - komt hoogst waarschijnlijk uit de Duitse in dustriegebieden via allerlei wervelingen boven Zeeland te recht. „De smog wordt hier niet ver oorzaakt, maar we willen het ook niet erger maken", moti veert Vermeer het besluit van de gemeente voorlopig geen vrij stelling te verlenen voor open vuur. „We willen natuur en mi lieu in deze periode niet nog meer gaan belasten." Vermeer wil op voorhand geen vaste termijn hangen aan de pe riode waarover het stoken van open vuur op Schouwen-Duive land aan banden gelegd wordt. Zolang de droogte en de smog- vorming aanhouden blijft de maatregel in ieder geval ge handhaafd. Vermeer: „De natuur moet zich zelf eerst herstellen en dat kan best, met deze droogte, nog een poosje duren." «vasssassmt Algen kleuren het water bij de Kreekraksluizen. foto Willem Mieras door Rinus Antonisse RILLAND - De blauwalg ontwikkelt zich in snel tempo tot een beruchte plaaggeest voor mens en dier. Gesterkt door hoge temperaturen gedijt deze wiersoort in zoet en vrijwel niet-stromend oppervlak tewater uitstekend. Gevolg: een dikke, gifgroene drab op het water. In die drijflagen vormt zich de giftige cyanobacterie. De negatieve invloed die de blauwalg op het water heeft, is dezer dagen goed waar te nemen in het buffer bekken bij de Kreekraksluizen. Zuurstof loos, stinkend water dat eruit ziet alsof er dagenlang blauwgroene verfstoffen in zijn gedumpt. Delen van de drijflagen zet ten zich af op de oevers van het bekken. Dankzij de overheersende zoute en brak ke wateren kreeg de blauwalg in Zeeland in het verleden nauwelijks kansen zich te manifesteren. Door uitvoering van de Deltawerken ontstonden in het oosten van de provincie zoete randmeren: Kram mer-Volkerak, Zoommeer en Markie- zaatsmeer met Binnenschelde. Onder de juiste condities - veel zonlicht en dus hoge temperaturen - zijn dergelijke meren ge knipt voor de blauwalg. Dat geldt trou wens ook voor kreken en plassen. Door het blauwgroene pigment kunnen deze algen als ze wat dieper onder het wateropper vlak zweven, uitstekend zonlicht opvan gen. En wel zo goed, dat andere, minder giftige algensoorten worden verdreven. In het Krammer-Volkerak en Zoommeer zorgde de blauwalgenplaag voorgaande jaren voor een zwemverbod bij de Thoolse Speelmansplaten. De haven van Oolt- gensplaat raakte verstopt door drijflagen (uit voorzorg is er nu een oliescherm ge legd). Om de problemen het hoofd te bie den, opperde Rijkswaterstaat om de rand meren door te spoelen. Vanwege de ongunstige effecten van zo'n operatie op de Westerschelde werd dit afgeblazen. Maar meer en meer klinkt de roep om een soort Deltaplan ter bestrijding van de blauwalg. Als de temperatuurstijging van de laatste jaren doorzet, wordt de kans op overlast van de blauwalgen steeds groter. Niet alleen vogels en andere dieren (zoals honden) lijden eronder, ook mensen: jeuk, rode vlekken en bij het inslikken van be smet water maag- en darmklachten. De opkomst van de blauwalg maakte voor de Otheense Kreek bij Terneuzen een zwem verbod noodzakelijk. Voor de andere zoe te wateren is dat nog niet zover. Door de mist moest de provincie een controleron de van de zwemplaatsen per vliegtuig af gelasten. Wel is poolshoogte genomen bij de Speelmansplaten, waar geen proble men werden gesignaleerd. Een woord voerder van de provincie deelde mee dat, als het zo warm blijft, extra aandacht aan de zwemwateren en de blauwalg wordt gegeven. ioorWout Bareman DEGRIETE - 't Is eb. De bootjes van de watersportvereniging De Griete liggen in het slijk. Ook het drijvende clubhuis, voor den van een groot blauw bord net de tekst Schippers Cen trum, drijft even een paar uur niet. Op de Westerschelde passeert een enkele zeilboot, in de Put van Terneuzen lichten twee tójvende kranen een bulkcarri er met ijzererts voor Sidmar in Zelzate. Het karwei voltrekt rich in flarden mist. Ook in het café achter de dijk verkeert alles nog in diepe slaap. In de achter liggende Kleine Huissenspolder en de belendende Margaretha- polder kraait geen haan en loeit geen koe. Alleen het gesnor van een 45 kilometer-autootje wordt luider. De bestuurder parkeert het vehikel onder aan de dijk, beklimt de dijk via de dijktrap (waarvan de stenen treden altijd leiden tot een ver keerd loopje) en zakt even later onderuit op een bankje. Wie De Griete wegzet als een 'slaapvlek' heeft het echter mis. Op mooie zomerdagen jaagt de waterpoli- tie er op luidruchtige jetski's, zit het terras van het café overvol en wijst een thermometerbord aan de Eendragtweg op het aan tal geregistreerde hardrijders. Meer dan tweederde van de au tomobilisten rijdt er te hard, zelfs harder dan 100 kilometer per uur. Toen de boot tussen Perkpolder en Kruiningen nog heen en weer voer was het aan tal overtreders schrikbarend hoog, nu is er minder vaak spra ke van laagvliegers. De bestuurder van het brommo- biel is wat klein van stuk. Zon der het te beseffen bevindt hij zich op de plaats waar op 2 9 sep tember 1811 een andere kleine man stond, Napoleon. Op door reis van Antwerpen naar Vlis- singen kwam hij even aan land voor een bezoekje aan 'zijn' fort De Griete. Eind achttiende eeuw werden de Franse legers door de patriotten als bevrijders ingehaald. Zeeuws-Vlaanderen werd onder Frans bewind ge plaatst en De Griete speelde zo waar een hoofdrol in de strijd door Ali Pankow NIEUW-HAAMSTEDE - De verbouwing van hotel- en ap partementencomplex De Toren hoeve in Nieuw-Haamstede is vrijwel gereed. Deze van oor sprong uit 1820 daterende duinboerderij heeft in de loop der jaren diverse veranderingen ondergaan. De recente groot scheepse aanpassingen zijn in twee fasen uitgevoerd. Vorig jaar werden restaurant, receptie, bar, hotelkamers en zwembad volledig gerenoveerd. In de tweede fase zijn dit jaar drie zalen voor vergaderingen en conferenties gecreëerd. Deze drie zalen, met een oppervlakte variërend van 40 tot 55 vierkan te meter, kunnen ook tot één grote zaal voor circa 150 mensen worden omgevormd. De ver bouwing vergde een investering van 2,5 miljoen euro. Eigenaren Jaap van Gent en Er- win de Visser van De Torenhoe ve hebben besloten ter gelegen heid van het voltooien van de renovatie een groots muzikaal optreden te laten plaatsvinden in Burgh-Haamstede. Zij heb ben het Tielsch Stedelijk Mu ziekcorps uit Tiel uitgenodigd drie concerten in de Westhoek te komen geven op zaterdag 30 au gustus. Dit korps met ruim zestig leden geeft vanaf 14.00 uur een gratis optreden bij de rotonde in Wes- tenschouwen. Het muziekgezel schap loopt daarna vanaf de ro tonde naar Burgh-Haamstede en geeft om 14.30 uur een twee de optreden op de Ring in Haamstede. Daarna volgt later op de middag nog een concert voor de bewoners van zorgcen trum Duinoord en 's avonds treedt het muziekkorps uit Tiel op in de tuinen van De Toren hoeve, waar alle belangstellen den welkom zijn. Bij de verbouwing van dit hotel- en appartementencomplex is getracht het oorspronkelijke bouwwerk zoveel mogelijk in tact te houden. De oorspronke lijke muren en contouren van de vroegere duinboerderij zijn dan ook bewaard gebleven. Eigenaar Jaap van Gent (54) heeft 32 jaar in de aannemerij gewerkt. Hij was al die jaren ook vaste vakantieganger op Schouwen-Duiveland. Toen de Torenhoeve beschikbaar kwam, wist hij meteen dat dit complex echt iets voor hem was om aan te passen in een romantische stijl •met eigentijds comfort. OUDDORP - De jeugdbrand weer van Ouddorp verzorgt morgen spelen en demonstraties op het terrein van de Rotter- damsche Tramweg Maatschap pij (RTM) aan de Brouwersdam in Ouddorp. Morgen en donderdag zijn daar de zogenoemde kinderdagen. Het RTM-museum richt zich volledig op de jeugd, met onder meer een clown en een minia tuurstoomtrein waarop kan worden meegereden. Onder lei ding van j eugdbrandweerlieden kunnen zij morgen door een gro te berg schuim lopen, objecten omspuiten en oefenen met een echte brandslang. De activitei ten van het korps gaan met veel water en schuim gepaard. Le den van een gastkorps uit Jena in Polen assisteren daarbij. De museumtrams rijden vanaf de remise weg om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Als het war me weer aanhoudt worden de stoomtrams overigens vervan gen door diesel trams in verband met bosbrandgevaar. RENESSE - Op de Hogezoom in Renesse is gistermiddag de por temonnee van een 17-jarig meisje uit Deurningen gerold. Het meisje had de portemonnee met daarin enkele tientallen eu ro's en een bankpas in haar hand vast, maar ze heeft aan de poli tie verklaard niets van de dief stal gevoeld of gezien te hebben. langs het vermaarde café van Jas en Briene de Ridder, ont brandde buitendijks de strijd om het oude haventje. Stamgast Joost van de Berge verzuchtte in '74: „We zijn hier altijd zo'n beetje een haventje voor de ge wone man geweest. We hebben nog nooit één cent subsidie van Terneuzen gekregen, dat wel geld pompt in de jachthavens aan de Scheldeboulevard en de Otheense Kreek. Daar liggen de dure jachten." De watersport vereniging De Griete heeft alle stormen overleefd. Er werd ge baggerd, er kwamen nieuwe, so lide steigers en het haventje blééf voor de gewone man. Café De Griete is tegenwoordig voor al populair onder pasgebore nen. Ze presenteren er zich op het biljart tijdens extreme ba byparty's, georganiseerd door hun liefhebbende ouders. De twee Zeeuws-Vlaamse fietsmaten hadden een mooi plan bedacht. De een zou fiet send de Tourmalet beklim men, terwijl de ander er als bezemwagen achteraan zou rijden. Halverwege de fa meuze col begon de hitte zijn tol te eisen. De dappere pedaalridder ge baarde naar zijn maat dat hij even wilde recupereren en waar kan dat beter dan in een van airconditioning voorzie ne automobiel. Om de airco te laten werken moet echter wel de motor draaien. En die motor heeft benzine nodig. U voelt hem al aankomen, waarde lezer, na een tiental minuten sloeg het noodlot toe en de motor af. Quelle malheur! De dichtstbijzijnde benzinepomp lag in het dal. Önze fietstoerist en zijn be geleider wisfen echter dat er niets anders op zat dan voor bijgangers aan te houden en te smeken om een jerrycan. Om vervolgens per fiets af te dalen en vervolgens weer met een kannetje benzine aan de beklimming te beginnen. Op zo'n moment blijken maar weinig mensen een jer rycan bij zich te hebben. Eén Fransman adviseerde ze ech ter de handrem los te laten en de auto een klein eindje naar achteren te laten rijden. Naar de vlakke gedeelte van de weg. En het wonder ge schiedde: de naald van de benzinemeter bewoog zich naar het midden. Advertentie van de Fransen tegen de Britten. Het werd een belangrij k militair steunpunt, met een enorme ka- nonnenbatterij gericht op de Westerschelde. Op 16 augustus 1809 passeerde een groot Brits konvooi De Griete. En de Brit ten troffen doel: het kruitmaga zijn van de Fransen werd met een voltreffer geraakt en 23 Franse soldaten vonden de dood. Na de Franse tijd werd het fort snel ontmanteld. De haven - oorspronkelijk een polderha ventje - bleef anderhalve eeuw intact. Het deed tot ver in de ja ren negentig nog dienst als landbouwhaventje voor de af foto Peter Nicolai voer van bieten en andere pro ducten van het land. In de jaren zeventig braken nieuwe woelige tijden aan. Terwijl de ambte naar van de burgerlijke stand en de gemeentebode van Terneu zen bij terugkeer van een huwe lijksvoltrekking in Zaamslag even een om weggetje maakten De muraltmuurtjes in Hoek stammen uit het be gin van de vcrige eeuw. foto Peter Nicolai door Wout Bareman Jonge koeien zoeken er beschut ting bij hevige regen of felle wind. Vroeger speelden de kinderen uit de polder op en om de muurtjes. Nu staan ze er hier en daar verwaar loosd bij. Verscholen ook, achter struikgewas en kniehoog gras. Al leen de kenner weet wat hun functie ooit was, waarom ze daar decennia geleden plotseling op de kruin van de dijk werden neergezet; één meter hoge muurtjes van gewapend be ton. Muraltmuurtjes. Waterbouwkun digen spraken ooit van een prakti sche en ingenieuze vinding. Ze stammen uit het begin van de vorige eeuw, toen na de stormvloed van 12 maart 1906 naarstig werd gezocht naar oplossingen om het wassende water te keren. Drie jaar eerder was jonkheer Robert Rudolph de Muralt beëdigd als ingenieur bij het water schap Schouwen-Duiveland. Op die twaalfde maart veroorzaakten springtijd, harde wind en zware buien verschillende dijkdoorbra ken in het oosten van Zeeland. Schouwen-Duiveland ondervond minder last, maar op verschillende plaatsen bereikte het water wel de kruin van de dijk. Het was een waarschuwing, die de deskundigen van het waterschap serieus namen. Er werd besloten tot dijkverhogin gen, maar al direct bij de aanpak van het eerste dijkgedeelte - dat van de Zuidernieuwlandpolder tussen Zierikzee en De Val - stuitten de dijkwerkers op problemen. De kruin van de dijk was er zo smal dat dijkverzwaring aan de land- of zee zijde te kostbaar zou worden. Jonk heer Muralt kreeg opdracht een al ternatief te zoeken en vond dat in de constructie van gewapend beton. In 1991 was al 22 kilometer van die muurtjes op de dijk geplaatst en toen er op 30 september van dat jaar een hevige stormvloed op de dijken beukte, doorstonden de muralt muurtjes de test met glans. In 1935 waren de Zeeuwse dijken over een lengte van ruim 120 kilometer voor zien van de betonnen afscheidin gen. Nu duiken ze nog hier en daar op. Een poging van een hoofdinge land van het voormalige water schap Zeeuws-Vlaanderen om de muurtjes in de Lovenpolder bij Hoek op de monumentenlijst te la ten plaatsen mislukte. Ze kunnen niet worden beschouwd als 'zeer bijzondere monumenten'. Waarom niet? Omdat er nog te veel zijn. De enige dienst, die de muur tjes aan de Oosterschelde door de jaren heen nog bewezen was ten tij de van de actie voor een open Oos terschelde, begin jaren zeventig. Piet van der Maas, destijds hoofd van de technische dienst van het toenmalige waterschap Noord- en Zuid-Beveland: „Er werden regel matig leuzen op de muurtjes ge kalkt. Stond er de ene week 'Ooster schelde open', las je een week later 'Oosterschelde dicht'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 25