PZC Gallische markt in Vliedixberg Schouwen-Duiveland verbiedt open vuur wegens grote droogte Schade bij brand in Goese woning Goes studeert op actiever grondbeleid 11 Gemeente wil voorbereid zijn op modernisering A WBZ agenda lezers schrijven dinsdag 12 augustus 2003 GroenLinks voert actie tegen bijstandswet Milieuvergunning vernietigd Jongeren vernielen bushokje Botsing tegen schrikhek Mishandeling in Renesse Vernieling taxi Extraatjes J Borsele investeert in zorgnota HnnrMieke van der Jagt HEINKENSZAND - De ge meente Borsele wil goed besla gen ten ijs komen als de moder nisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in rap tempo doorzet. Opzet van die modernisering is de zogenaam de vermaatschappelijking van dezorg- Dat wil zeggen dat men sen met een handicap of een functiebeperking niet langer afgezonderd van de rest van de VL1SSINGEN - GroenLinks in Zeeland sluit zich aan bij de lan delijke actie van de partij tegen de nieuwe Bijstandswet (Wet Werk en Bijstand) van het kabi net-Balkenende. De partij verspreidt op grote schaal actie- kaarten, met daarop een afbeel ding van de minister-president die een portemonnee pikt uit de tas van een vrouw met kind. GroenLinks vindt dat de nieuwe wet de armoede vergroot. Het kabinet-Balkenende be sloot naast het invoeren van de nieuwe wet, ook de WW-ver- volguitkering te schrappen. Die uitkering wordt verstrekt aan werklozen van wie de WW-uit- kering is afgelopen. Het uitke- ringsinstituut UWV denkt dat daardoor tienduizenden men sen in de bijstand terecht ko men. GroenLinks is faliekant tegen denieuwe wet. Volgens de partij wordt de bijzondere bijstand in geperkt en krijgen gemeenten vergaande mogelijkheden om het sociaal minimum te verla gen. Bovendien kent de wet en kel plichten en geen rechten voor mensen in de bij stand. Jon ge moeders moeten fulltime gaan werken en mensen moeten al het aangeboden werk accep teren. De Wet Werk en Bijstand wordt vanaf 26 augustus in de hveede Kamer behandeld. STREEKACTIVITEITEN redactie bevelanden/tholen Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 315670 Fax:(0113)315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Rolf Bosboom 'ngrid Huibers Mieke van der Jagt Rob Paardekam centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 315500 Fex: (0113)315669 B-mail: redactie@pzc.nl wterimet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl bezorgklachten: 0800-023 1 231 op maandag t/m vrijdag ge urende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur samenleving moeten worden verzorgd, maar middenin de maatschappij moeten mee draaien. Dat vergt een veranderde hou ding van de samenleving en van de gemeenten in het bijzonder. Die moeten letterlijk zorgen dat er plaats gemaakt wordt voor mensen die vroeger op een plek je apart werden gezet. Het zogenaamde persoonsge bonden budget, waarmee ge handicapten en patiënten zelf de zorg kunnen inkopen waar aan ze behoefte hebben, is niet voldoende om een infrastruc tuur te scheppen waarlangs de mensen kunnen 'winkelen'. Een deel van het aanbod komt regel recht uit het particulier initia tief, zoals zorgboerderijen, woonzorgcomplexen en be- moeizorg, maar er is meer nodig om de vermaatschappelijking van de zorg in goede banen te leiden. Met de particuliere initi atieven bemoeit de gemeente zich soms vluchtig, soms inten sief, maar er moet in ieder geval geen chaos ontstaan. Daarom wil Borsele geld uitgeven aan een regionale gezondheidsnota met een lokale, Borselse para graaf. Daarin kan worden sa mengebracht welk aanbod er al is en wat nog gerealiseerd zou moeten worden. Met de nota kan ook worden voorkomen dat op verschillende plaatsen tege lijk eenzelfde initiatief start. Voor de vermaatschappelijking van de zorg heeft Borsele al eer der 50.000 euro uitgetrokken. Daaruit moet, behalve de nota, ook de doorstart van het op- voedbureau worden betaald. De provinciale subsidie daarvoor vervalt. Een ander project wat bewezen heeft vruchten af te werpen, is de voorlichtingscam pagne voor de jeugd over alco hol en drugs. Uit het ontwikke lingsbudget moeten GGD en ZCAD daarmee doorgaan, als het aan Borsele ligt. Een nieuw project is het instellen van dorpsteams die zelfstandig wo nenden en zorgbehoevenden gaan ondersteunen. Een haal baarheidsstudie moet uitwijzen of dergelijke teams in samen werking met zorgaanbieders en de woonstichting het ideaal van vermaatschappelijkte zorg tot uitvoer kunnen brengen. De gemeente verwacht dat de beschikbaarstelling van een budget ook wel nieuwe initia tieven in het veld zal opleveren. In een voorstel waarin de beste dingsplannen van de centen uit de doeken worden gedaan, stelt het college dat de gemeente naar verwachting tot en met 2004 met de beschikbare mid delen uit de voeten kan. De ge meenteraad moet er wel reke ning mee houden dat er daarna, voor eventuele succesvolle pro jecten die doorlopen, structure le middelen moeten komen. De raad bespreekt de vermaat schappelijking van de zorg tij dens de openbare vergadering die donderdag 4 september wordt gehouden in de raads- boerderij in Heinkenszand. Aanvang 20.00 uur. GOES RK Maria Magdalenakerk, 10.00- '6.00 uur: Openstelling voor bezoek; "00-12.00 uur: Zomerconcert 2003 tor Angel Voices; Kantine ZLM, 13.30- 16.30 uur: Biljart; Grote kerk, 13.30 uur: Carillonbespeling door Sjoerd Tammin- ja.'DeLindenhof, 16.45-17.45 uur: bewe- oen voor Astma en CODP-patiënten; s-GRAVENPOLDER Molen de Koren- kalm, Korenhalmdijk, 9.30 uur tot 12.00 uur: Start fietstocht van ruim 40 kilome- terlangs molens in Borsele; HEINKENSZAND - Molen de Vijf Gebroe ders,Stationsweg, 9.30 uurtot 12.00 uur: Start fietstocht van ruim 40 kilometer laags molens in de gemeente Borsele; KAMPERLAND - Klompenhoeve, 19.30 uur: Openluchtspel 'Schaepen en Bint jes'; KAPELLE - De Vroone, 13.30 uur: Biljar tenen kaarten; 14.00 uur: Welfarewerk; KWADENDAMME Berkenhof, Lange- «eegje 10a, 10.00-17.00 uur: Wandeltui- aen geopend voor publiek; RILLAND - Bij de Vliedberg, 09.30 uur: Kindervakantieweek; SINT-ANNALAND - Haven, Bronsgeest- weg 16, 9.00-17.00 uur: Rondvaart dag tocht Sint Annaland-Zierikzee; Bezoek Zierikzee ca. 4 uur; SINT-MAARTENSDIJK - MFC Scaldis Na- talis, Kastelijnsweg 18, 11.00-16.00 oor: Openstelling tentoonstelling 'We deropbouw na de watersnoodramp'; WEMELDINGE - De Wemel, 13.00-17.00 our; Kaarten en biljarten; Hotel Smits, 20.00 uur: Klaverjassen; KERSEKE Prinses Beatrixhaven, einde "eiger, 11.00 en13.30 uur: Vertrek rond wan op de Oosterschelde. In Rilland wordt druk getimmerd aan huizen in Gallische stijl. door Marjolein Verbruggen RILLAND - De kindervakantieweek in Rilland staat dit jaar in het teken van Asterix en Obelix. In het park bij Huize de Vliedberg bouwen kinderen van 4 tot en met 12 jaar sinds gisteren aan huizen in Gallische stijl. Ze noemen hun dorp Vliedixberg. Morgenavond sluit de stichting Rilland Jeugd Vermaak deze activiteit feestelijk af. Het begint de eerste middag al aardig op een dorp te lijken. Ongeveer 35 kinderen zijn in zes groepen in de weer met pallets en planken. Heidi vertelt dat ze van ochtend het huis in elkaar gezet heeft met haar groep Nu verft ze de buitenkant. Bij de groep van Marjolein maakt een vrijwilligster het katoenen dak vast met een nietmachine. „Ik help een handje anders krijgen ze het niet op tijd af. Met die warmte werken we toch wat langzamer.Marjolein ligt ondertussen uit te rus ten onder een oud gordijn in een van de kamers. „Ben ik weer de klos om de deken op te ruimen?", vraagt In- grid terwijl ze de grote doek oprolt. Ook de groep van Jeffrey heeft het druk met het verdelen van de taken. „Jij kan beginnen met verven en ik zal Steffie op ons naambord zetten." Volgens vrijwilligster Els Geelhoed waren er andere jaren meer deelnemers. De kindervakantieweek heeft drie jaar stilgelegen. „Nu moeten we opnieuw naam foto Dirk-Jan Gjeltema maken." Het grasveld bij het gebouw aan de Cromvlietstraat is een gezellige plaats volgens haar. „Regelmatig komt er eens een opa, oma of ouder kij ken." De stichting Rilland Jeugd Vermaak heeft problemen gehad met het vinden van een geschikte locatie en het heeft wat gerommeld in het bestuur. „We beginnen nu met een schone lei." De activiteit wordt morgenavond met een Gallische markt afgesloten. De markt begint om half zeven. De huisjes kunnen dan bewonderd worden en de kinde ren mogen hun spullen verkopen. Ook zijn er hapjes en drankjes. Hoogtepunt is het schuimbad dat de brandweer verzorgt. door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Het stoken van kampvuurtjes of het verbran den van snoeihout is voorlopig taboe op Schouwen-Duiveland. Door de aanhoudende droogte is het gevaar voor bos- en duin branden erg groot geworden. De gemeente probeert daarom de risico's zoveel mogelijk in te dammen. De droogte en de hoge tempera turen nopen tot uiterste voor zichtigheid. Een achteloos weggeworpen peuk in een na tuurgebied kan momenteel de sastreuze gevolgen hebben. Daarom werd vorige week al be sloten extra patrouilles in bos- en duingebied te houden en be zoekers van door de droogte ex tra kwetsbaar geworden na tuurgebieden op te roepen extra voorzichtig te zijn. Met name het duingebied is kurkdroog en een vonk kan al voldoende zijn om brand te doen ontstaan. De korte onweersbui van gistermiddag was welkom, maar zette geen zoden aan de dijk, zegt officier preventie van de brandweer Schouwen-Dui veland L. Vermeer. „Het was heel kort en tien minuten later was alles alweer net zo droog als het was. Dat gaat echt enorm snel." Het stoken van open vuur op Schouwen-Duiveland is - via bepalingen in de algemene Plaatselijke Verordening (APV) -verboden. Normaliter verleent de gemeente ontheffing als mensen snoeihout willen ver branden of een kampvuur wil len houden. In de zomermaan den komen bij de gemeente gemiddeld dagelijks een stuk of vijf verzoeken om vrijstelling binnen. Reden voor het aan banden leg gen van open vuur is niet alleen het gevaar voor bos- en duin brand. Metingen - in Zierikzee staat één van de twee Zeeuwse meetpunten - hebben uitgewe zen dat op Schouwen-Duive land sprake is van smogvor- ming. De smog - door uitlaatgas of andere chemische dampen vervuilde 'mist' - komt hoogst waarschijnlijk uit de Duitse in dustriegebieden via allerlei wervelingen boven Zeeland te recht. „De smog wordt hier niet veroorzaakt, maar we willen het ook niet erger maken", moti veert Vermeer het besluit van de gemeente voorlopig geen vrij stelling te verlenen voor open vuur. „We willen natuur en mi lieu in deze periode niet nog meer gaan belasten." Vermeer wil op voorhand geen vaste termijn hangen aan de pe riode waarover het stoken van open vuur op Schouwen-Duive land aan banden gelegd wordt. Zolang de droogte en de smog- vorming aanhouden blijft de maatregel in ieder geval ge handhaafd. Vermeer: „De natuur moet zichzelf eerst her stellen en dat kan best nog een poosje duren." Brandweerlieden doorzoeken de woning na het blussen. foto Dirk-Jan Gjeltema door Rolf Bosboom GOES - Een woning aan de M. Smallegangesbuurt in Goes is in de nacht van zondag op maan dag grotendeels uitgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat er grote schade werd aangericht. De brand brak even na half vier uit. De bewoner was kort ervoor thuisgekomen en ging slapen. Toen hij naar het toilet moest, ontdekte hij dat zijn keuken vol rook stond. Hij wekte zijn buren en belde de brandweer. Toen die arriveerde, sloegen zowel aan de voor- als aan de achterzijde de vlammen uit het huis. Die konden echter binnen enkele minuten worden bedwongen. Onderzoek heeft geleerd dat de brand in de koelkast is ontstaan. De schade is groot. De beneden verdieping (woonkamer en keu ken) zijn volledig uitgebrand. DEN HAAG - De Raad van State heeft de milieuvergunning voor de inmiddels verkochte groepsaccommodatie Slobber- duin aan de Wielemakersbaan bij Koudekerke vernietigd. Volgens het hoogste rechtscollege heeft de gemeente Veere een te hoog geluidsniveau voor het recreatiebedrijf vastgesteld, zoals bezwaarmakende omwonenden ook beweerden. Zij vreesden geluidsoverlast. Op basis van de vergunning moch ten in Slobberduin maximaal 110 personen verblijven. Inmiddels is het bedrijf in andere handen overgegaan. Huidig eigenaar J. Jasperse wil er een verblijfsaccommodatie van maken voor dertig personen. Omwonenden tekenden toch be zwaar aan, omdat zij willen uitsluiten dat er alsnog 110 gas ten kunnen verblijven. Over Slobberduin, dat de inzet is ge weest van vele bezwaarprocedures, loopt nog één zaak bij het Haags gerechtshof. Oud-eigenaar A. van Lieshout eist van de gemeente Veere een schadevergoeding, omdat hij naar eigen zeggen zijn bedrijf tegen een lagere prijs heeft moeten verko pen door alle procedures. DOMBURG - De politie heeft gisternacht een zestienjarige jongen uit 's-Hertogenbosch en een zeventienjarige jongen uit Ouddorp aangehouden. Zij worden verdacht van het vernie len van een bushokje aan de Roosjesweg in Domburg. NOORDWELLE - Een 18-jarige automobilist uit Boxtel is maandagochtend door de mist met zijn auto van de weg ge raakt en tegen een schrikhek gereden. Dat gebeurde rond een uur of vijf op de N57 in Noordwelle. De automobilist kwam uit de richting Rotterdam. Door de dichte mist reed hij recht door op de t-splitsing, waarna hij tegen het schrikhek beland de. Zijn auto raakte hierdoor aan de voorzijde beschadigd. RENESSE - Een twintigjarige man uit Lunteren is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt aan zijn gezicht na mishandeling door een zestienjarige jongen uit Bergeijk. Het slachtoffer werd, na een korte woordenwisseling met een groepje jongeren, enkele malen in het gezicht geslagen. Hij hield daar verwondingen aan zijn gezicht aan over. De mis handeling vond plaats op de Stoofweg tussen 250 en 3.05 uur. De zestienjarige werd vijf minuten later aangehouden. Een 22-jarige man uit Goes is rond dezelfde tijd aangehouden we gens bedreiging. Hij bedreigde twee mannen uit Lunteren van negentien en twintig jaar. RENESSE - Twee jongens uit Solingen zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden na vernieling van een taxi Zij sprongen op de kofferdeksel van de taxi die stilstond op de Hogezoom in Renesse. Het tweetal is hiervoor beboet. De schade bedraagt enkele honderden euro's. Diverse mensen kregen diezelfde nacht een boete uitgereikt wegens het drinken van alcohol op de openbare weg. Rond een uur of half een werd een clubje van vier mensen uit het Duitse Saarbriicken aan de Hogezoom aangehouden. Een kleine an derhalf uur later kreeg een 20-jarige Rotterdammer een boete voor dezelfde overtreding. In dezelfde nacht werden, op de Hogezoom en Korte Reke, ook nog eens twee wildplassers in de kraag gevat. Zij kregen ieder een boete van 46 euro voor de kiezen. De rest van de woning liep zwa re rook- en roetschade op. De bewoner is tijdelijk elders on dergebracht. De naastgelegen woningen liepen geen schade op. De Goese brandweer zette één tankautospuit in, terwijl een hulpverleningsvoertuig voor voldoende verlichting zorgde. Een tweede tankautospuit en de ladderwagen rukten wel uit, maar hoefden niet in actie te ko- door Rolf Bosboom GOES - Goes wil een duidelij ker grondbeleid gaan voeren. Het is de bedoeling dat de ge meente alerter inspeelt op be schikbare locaties, die op termijn mogelijk voor woning bouw worden gebruikt. De in vloed van projectontwikkelaars moet worden ingeperkt. Diverse kwesties zijn aanlei ding voor de gemeente om zich te beraden op haar grondbeleid. Een van de voorbeelden is de moeizame planvorming rond de wijk Aria. Strubbelingen over grondaankoop in Goes-Zuid zorgen daar voor problemen. Een andere kwestie is de toe komst van het havenindustrie terrein, dat mogelijk wordt om gevormd tot woongebied. De vraag is in hoeverre de gemeente daar nu bedrijfsgronden moet aankopen. Het bureau Grontmij Advies Techniek uit Eindho ven is ingeschakeld om wat voorbereidende werkzaamhe den te doen om te komen tot een ander grondbeleid. Het huidige beleid is volgens het bureau niet 'eenduidig', zodat het ook lastig is de juiste keuzes op de goede momenten te maken. Ruimtelijke ontwikkelingen worden bovendien steeds inge wikkelder. Voorheen werd voor nieuwbouw vooral naar het bui tengebied gekeken; nu worden zo veel mogelijk open of vrijko mende plekken tussen de be staande bebouwing benut. Dat heeft ook gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente. Grontmij heeft de verschillende soorten grondbeleid op een rij gezet. De gemeente kan een ac tief beleid voeren, door zo veel mogelijk gronden aan te kopen. Zij houdt de regie dan volledig in eigen hand, maar de werkwij ze kost wel veel tijd en vooral veel geld, waarvan maar de vraag is of dat ooit wordt terug verdiend. De tegenhanger is een passief beleid, waarbij de gemeente het eigendom van gronden overlaat aan marktpartijen, van wie zij dan afhankelijk wordt. Het voordeel is dat er geen grote in vesteringen nodig zijn. De kos ten die de gemeente maakt bij een woningbouwplan moeten wel worden verrekend. Dat kan via een exploitatieovereen komst of desnoods via baatbe lasting. Het Goese college van burge meester en wethouders voelt veel voor een actiever grondbe leid. De kans is groot dat het dan uitkomt bij de middenweg die het adviesbureau beschrijft ('facilitair grondbeleid'). Daar bij doet de gëmeente er alles aan om een aantal 'sleutelpercelen' in handen te krijgen, zodat zij de woningmarkt voor een belang rijk deel kan sturen. Welke kant Goes opgaat, wordt binnenkort besproken in de raadscommissie grondgebied. Vervolgens wordt het nieuwe beleid uitgewerkt. Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op in de PZC verschenen redactionele berich ten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedich ten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdra gen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie be houdt zich het recht voor inzen dingen te bekorten. Over gewei gerde brieven wordt niet gecor respondeerd. Ik gun noodlijdend collectief Trechter 5 het extraatje dat de gemeente Goes geeft: 4500 euro (PZC, 9 augustus), maar niet van harte. Twee jaar geleden be loofde de gemeente ons een in formatiebord in de Ring van Oud-Sabbinge. De tekst voor dit bord over één van de oudste kernen van Zuid-Beveland is goedgekeurd. Zo mogelijk zou het bord voor de zomervakantie geplaatst worden, werd ons bij herhaalde navraag verzekerd. Helaas is dit niet gelukt. Vooral in het voorjaar en zomerseizoen trekken er vele toeristen door de Ring, pauzeren onder de bomen en doen navraag over de funda menten. Het gaat weliswaar over een ander potje met geld, maar het steekt mij dat er wel vlot 4500 euro kan worden over gemaakt aan het kunstenaars platform in Goes en dat wij in Oud-Sabbinge nu al zolang op het informatiebord moeten wachten! Zeker is dat in dit sei zoen het bord menig toerist in formatie zou kunnen verschaf fen. G. Nijsse-Meertens Ring 32, Oud-Sabbinge

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 23