www.pzc.nl/regiolink W/é-T cx U EEN WORST VOORHOUDEN? DRRR DOEN Wil NIET RRN MEE PZC Giro 800 800 j Help de mensen r I in Irak! Baggerprogramma Zuid-Beveland Baggerprogramma Tholen dinsdag 12 augustus 2003 2J PUBLICATIE VAN DE RECHTBANK MIDDELBURG INZAKE DE FAILLISSEMENTSWET Slagerij Uw specialist in scharrelvlees SHO Den Haag AUTOBEDRIJF VERLINDE B.V. Oudeiandseweg 31, Terneuzen. Tel. 01 15-618500. www.mazda.nl/verlinde AUTOBEDRIJF LEGEMARTE Boerenweg 4, Zierikzee. Tel. 01 1 1-412686. www.mazda.nl/legemaate AUTOBEDRIJF C. H0EBEKE ZOON Valckenisseweg 1b Bedrijvenpark 'De Poort', Rilland. Tel. 0113-552555. www.mozda.nl/hoebeke Begrenzing baggerwerk RECTIFICATIE: 02/7 F In een eerdere publicatie heeft gestaan dat het faillissement ten aanzien van JURRIËN HALFWEEG, geboren op 12 april 1932, wonende te 4382 AC Vlissingen, Boulevard Bankert 692, per 25 juli 2003 is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. Echter betreft het hier geen slotuitdelingslijst maar een eerste uildelingslijst, waardoor het faillissement nog niet is beëindigd. Curator mr. P. Buijs, advocaat en procureur te Vlissingen. Industrieweg 3c (4382 NA), tel. 0118-414496. VERIFICATIEVERGADERINGEN: 02/345 R In de op 20 november 2002 uitgesproken definitieve schuldsane ringsregeling ten aanzien van JAN VAN HAAFTEN, geboren op 21 september 1971 te Bergen op Zoom, wonende te 4695 EJ Sint Maartensdijk, Frank van Borselenstraat 44, is een verificatiever gadering bepaald op 8 september 2003 te 10:30 uur. Deze verga dering zal worden gehouden in het gerechtsgebouw in Middel burg, Kousteensedijk 2. Indiening van de schuldvorderingen bij de bewindvoerder dient uiterlijk op 20 augustus 2003 te geschie den. Bewindvoerder F. Wieland (GKB Middelburg), Postbus 570, 4330 AN Middelburg, tel. 0118-675685. TERECHTZITTINGEN IN SCHULDSANERINGEN: (10/169 R In de op 20 september 2000 uitgesproken definitieve schuldsane ringsregeling ten aanzien van HANS CORNET, geboren op 03 april 1944 te Krommenie, wonende te 4536 BS Terneuzen, Wag- nerhof 54, is op voordracht van de rechter-commissaris een te rechtzitting tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling be paald op 10 september 2003 te 11:15 uur. Deze terechtzitting zal worden gehouden in het gerechtsgebouw in Middelburg, Kous teensedijk 2. Bewindvoerder mr. R.M.A. Lensen, advocaat en procureur te Terneuzen, Postbus 1047 (4530 GA), tel. 0115- 617585. «0/146 R In de op 9 augustus 2000 uitgesproken definitieve schuldsane- ringsregeling ten aanzien van JOHNNY VAN OORSCHOT, ge boren op 26 november 1970 te Dordrecht, wonende te 4461 XX Goes, Jan Van Riebeekstraat 61, is op voordracht van de rechter commissaris een terechtzitting tot beëindiging van de schuldsa neringsregeling bepaald op 10 september 2003 te 11:30 uur. De ze terechtzitting zal worden gehouden in het gerechtsgebouw in Middelburg, Kousteensedijk 2. Bewindvoerder mr. P.H. van Kampen, advocaat en procureur te Heinkenszand, Postbus 22 (4450 AA), tel. 0113-567588. 00/178 R In de op 4 oktober 2000 uitgesproken definitieve schuldsane ringsregeling ten aanzien van ESMERALDA SCHIPPER, ge boren op 14 juni 1979 te Antwerpen, België, wonende te 4461 WS Goes, De Graaffstraat 131 a, is op voordracht van de rechter commissaris een terechtzitting tot beëindiging van de schuldsa neringsregeling bepaald op 24 september 2003 te 11:05 uur. De ze terechtzitting zal worden gehouden in het gerechtsgebouw in Middelburg, Kousteensedijk 2. Bewindvoerder mr. H.M. Duns- bergen, advocaat en procureur te Goes, Postbus 342 (4460 AS), tel. 0113-221100. GEDEPONEERDE UITDELINGSLIJSTEN: 00/113 R In de op 14 juni 2000 uitgesproken definitieve schuldsaneringsre geling ten aanzien van HANS KNOTH, geboren op 12 juni 1948 te Renkum. wonende te 4371 RM Koudekerke, Ter Poorteweg 15, heeft de bewindvoerder ter griffie van de rechtbank Middel burg een goedgekeurde slotuitdelingslijst gedeponeerd. Deze lijst zal vanaf 12 augustus tien dagen kosteloos voor de schuldeisers ter inzage liggen. Bewindvoerder mr. B. Kwakkenbos, Postbus 35, 4460 AA Goes, tel. 0113-311965. 00/54 R In de op 5 april 2000 uitgesproken definitieve schuldsaneringsre geling ten aanzien van CHRISTINA VAN DEN BONGAARD, geboren op 22 september 1952 te Utrecht, wonende te 4414 AZ Waarde, Havenstraat 20, heeft de bewindvoerder ter griffie van de rechtbank Middelburg;een goedgekeurde slotuitdelingslijst gedepooeerd. Deze lijst zal vanaf 12 augustus 2003 tien dagen kosteloos voor de schuldeisers-Ier inzage liggen. Bewindvoerder mr. B. Kwakkenbos voornoemd. 02/54/55 F In het op 29 mei 2002 uitgesproken faillissement ten aanzien van JEAN PIERRE THEODORUS RENÉ DE KOCK, geboren op 31 augustus 1964 te Oostburg. wonende te 4506 KP Cadzand, Sincfal 13, en het op 14 november 2001 uitgesproken faillisse ment ten aanzien van MAATJE BROUWER, geboren op 26 april 1956 te Middelburg, wonende te 4381 AB Vlissingen, Hendrikstraat 104 heeft de curator ter griffie van de rechtbank Middelburg een goedgekeurde slotuitdelingslijst gedeponeerd. Deze lijst zal vanaf 12 augustus 2003 tien dagen kosteloos voor de schuldeisers ter inzage liggen. Curator mr. P. Buijs voor noemd. 00/99 R In de op 24 mei 2000 uitgesproken definitieve schuldsaneringsre- geling ten aanzien van HENDRIK KLOET, geboren op 7 de cember I960 te Zierikzee, wonende te 4384 BV Vlissingen, Van der Brugghenslraat 23, heeft de bewindvoerder ter griffie van de rechtbank Middelburg een goedgekeurde slotuitdelingslijst gede poneerd. Deze lijst zal vanaf 12 augustus 2003 tien dagen koste loos voor de schuldeisers ter inzage liggen. Bewindvoerder C. van Goudswaard, Postbus 451, 4330 AL Middelburg, tel. 0118- 679029. VERBINDEND GEWORDEN UITDELINGSLIJSTEN: 00/23/24 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregeling ten aanzien van VAHIP ARPACI, geboren op 10 juli 1962 te Afsin, Turkije, en DÖNDÜ KASTACI, geboren op 15 oktober 1962 te Afsin, Turkije, beiden wonende te 4336 GS Middelburg. Keurhove 134, per I augustus 2003 is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 00/66/67 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregelingen ten aanzien van WILLEM SOLEMAN TELUSSA, geboren op 16 oktober 1953 te Vlissingen, en JULIANA MAUREEN LEIWAKABESSY, geboren op 23 sep tember 1966 te Middelburg, beiden wonende te 4335 KN Mid delburg, Waalstraat 50, per 1 augustus 2003 is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 00/59 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregeling ten aanzien van JACOBUS HUBRECHT DU PON. geboren op 1 mei 1942 te Oostkapelle, wonende te 4385 AW Vlissingen, Westerzicht 272, per 1 augustus 2003 is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 00/124 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregeling ten aanzien van MARIA JOHANNA SMIT, geboren op 13 augustus 1955 te Goes, wonende te 4456 BG Le- wedorp, Dortsmanstraat 17, per 1 augustus 2003 is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 00/13 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregeling ten aanzien van MANGRIE BHOELAI, ge boren op 12 februari 1958 te District Suriname, Suriname, wo nende te 4386 DP Vlissingen, Kanariesprenk 409, per 1 augustus 2003 is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitde lingslijst. 02/41 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld- saneringsregeling ten aanzien van GEERTRUIDA ANNA PIETRONELLA DE NEEF. geboren op 8 februari 1973 te Heemskerk, wonende te 4332 VZ Middelburg, Koningin Julia- nastraat 28, per 1 augustus 2003 is geëindigd door het verbin dend worden van de slotuitdelingslijst. 00/103 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld- saneringsregeling ten aanzien van FRANCISCUS MARIA JOHANNES GOOSSENS, geboren op 2 november 1966 te Bergen op Zoom, wonende te 4614 JV Bergen op Zoom, Dene- markenstraat 62, per 1 augustus 2003 is geëindigd door het ver bindend worden van de slotuitdelingslijst. 00/76/77 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregelingen ten aanzien van ADRIAAN JOHANNES VAN DER MAAS, geboren op 11 oktober 1950 te Vlissingen, en ELISABETH SYLVIA MARIA ORANJE, geboren op 30 maart 1951 te 's-Gravenhage beiden wonenden te 4384 DA Vlis singen, Dreesstraat 13, per 1 augustus 2003 is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 01/280 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregeling ten aanzien van HELENA MARGARETHA BROUWER, geboren op 2 december 1964 te Middelburg, wo nende te 4331 TJ Middelburg, Oostkerkstraat 11 a, per I augus tus 2003 is geëindigd door het verbindend worden van de slotuit delingslijst. 01/218 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregeling ten aanzien van RONALD CORIJN, geboren op 21 februari 1967 te Sas van Gent, wonende te 4524 DX Sluis, Krepelstraat 16, per 1 augustus 2003 is geëindigd door het ver bindend worden van de slotuitdelingslijst. 01/246 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld- saneringsregeling ten aanzien van MATHILDA MARIA LOOF, geboren op 4 mei 1958 te Terneuzen, wonende te 4524 BJ Sluis, Kloosterstraat 25, per 1 augustus 2003 is geëindigd door hel verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 00/6/60 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregeling ten aanzien van HÜSEYIN SONER, geboren op 5 oktober 1972 te Karakocan, Turkije, en ATIKA SONER, geboren op 25 juli 1971 te Karakocan, Turkije, beiden wonende te 4383 XP Vlissingen, Mondriaanplantsoen 4, per 1 augustus 2003 is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitde lingslijst. OMZETTINGEN VAN SCHULDSANERING IN FAILLISSEMENT: Bij vonnis van deze rechtbank van 16 juli 2003 zijn de SCHULDSANERINGSREGELINGEN op 20 december 2000 van toepassing verklaard ten aanzien van DANIËL DAVID MACHIELSEN, geboren op 25 juni 1962 te Zaamslag, en CORNELIA CHRISTINA SUZANNA RUHL, geboren op 15 januari 1959 te 's-Gravenhage, beiden wonende te 4537 TB Ter neuzen, Iepenlaan 5, BEËINDIGD. Door het in kracht van ge wijsde gaan van dit vonnis verkeren DANIËL DAVID MACHIELSEN en CORNELIA CHRISTINA SUZANNA RUHL per 25 juli 2003 in staat van FAILLISSEMENT. Curator mr. R.M.A. Lensen, Postbus 1047 (4530 GA), Terneuzen, tel. 0115-617585. SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN: Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 4 juni 2003 is de definitieve toepassing van de schuldsanering uitgesproken ten aanzien van: 03/224 R LYDIA JOLIET, geboren op 27 augustus 1973 te Gent, België, wonende te 4515 ED IJzendijke, Emmausstraat 2. Bewindvoer der mr. J.L.M. Burlet, Postbus 14, 4500 AA Oostburg, tel. 0117- 455249. Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 6 augustus 2003 is onder gelijktijdige opheffing van het faillissement de definitieve toepassing van de schuldsanering uitgesproken ten aanzien van: 03/227/228 R MARGARETHA HERMINA MARIA OTTEN, geboren op 6 oktober 1955 te Hengelo, en HANS WILLEMSEN, geboren op 28 juni 1952 te Amsterdam, wonende te 4485 AV Kats, Hamer- stedestraat 5. Bewindvoerder mr. J.C. van den Doel, advocaat en procureur te Zierikzee, Postbus 120 (4300 AC), tel. 0111- 420410. Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 6 augustus 2003 is de definitive toepassing van de schuldsanering uitgesproken ten aanzien van: 03/225/226 R JAN WALTER LEONIA GORISSEN, geboren op 15 juli 1965 te Ekeren, België, wonende te 4695 GT Sint Maartensdijk, Presi dent Kennedystraat 7 en CHANTAL VAN DIJK, geboren op 12 september 1965 te Frankfurt am Mein, wonende te 4695 HG Sint Maartensdijk, Bloemenlaan 136 Duitsland,Bewindvoerder mr. J.C. van der Tak, advocaat en procureur te Bergen op Zoom, Postbus 500 (4600 AM), tel. 0164-266600. In bovengenoemde zaken is mr. A.M.P. Geelhoed rechter-com missaris. M.E. van Dijk, griffier De publicatie inzake de faillissementswet is ook wekelijks te raadplegen via www.rechtspraak.nl. Korte Delft 1b - Middelburg - 0118-642409 MENSEN IN NOOD, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB, STICHTING VLUCHTELING, TEAR FUND, ¥2 _j 5 Z O M z www.giro800800.nl De hulporganisaties zijn in actie. Help nu en geef. Wij bieden liever waar voor uw geld. Waar u dat aan merkt? Leest u maar hoe compleet onze Mazda's zijn. En hoe scherp geprijsd. Maak een proefrit en raak overtuigd van het comfort en de ongekende sportiviteit. Overleg met ons voor een inruilprijs die u past. En voor een prima financieringsvoorstel. Ontdek dat uw tevredenheid ons geen worst zal wezen. U bent van harte welkom voor een proefrit. Standaard voorzien van o.a.: airconditioning stuurbekrachtiging elektrisch bedienbare ramen bestuurdersairbag passagiersairbag met bezettingssensor zijairbags anti blokkeer rem- systeem (ABS) bumpers in carrosseriekleur Standaard voorzien van o.a.: ld inch lichtmetalen velgen aluminium interieur accenten lederen stoelbekleding anti blokkeer remsysteem (HBS) Uw voordeel: 2.200 Standaard voorzien van o.a.: airconditioning elektrisch bedienbare ramen vóór elektrisch verstelbare buitenspiegels elektrisch bedienbare ramen bestuurdersairbag passagiersairbag met bezettings sensor zijairbags anti blokkeer remsysteem (HBS) PRIJS EXCLUSIEF KOSTEN RIJKlflfiR MAKEN EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. 3 JRRR ALGEMENE GRRRNTIE TOT EEN MAXIMUM VRN 100,000 KM, 3 JAAR LRKGRRRNTIE, 6JRAR GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VRN BINNENUIT, 3 JflflR MAZDA EUROSERVICE, VRRRG UW MRZDR-DERLER NAAR DE VOORWAARDEN VRN MAZDA FINANCE EN MAZDA LEASE. BRANDSTOFVERBRUIK MX-5. 8.1-0,8 LITER/100 KM (1 OP 11,4-12,3); C02-EMISSIE 196-232 G/KM TRIBUTE: 7,5-10,9 UTER/100 KM (1 OP 5,3-13,3); C02-EMISSIE 223-305 G/KM. MPV: 10,1 LITER/100 KM (1 OP 9,9), C02-EMISSIE 242 G/KM. AFBEELDINGEN KUNNEN AFWIJKEN VRN STANDARRDUITYOERING. In augustus start het waterschap met het baggeren van sloten en watergangen. Door deze één keer in de acht jaar te baggeren, blijft de afvoer van water opti maal. Het baggerwerk wordt uitgevoerd met hydrauli sche graafmachines die de baggerspecie van de klassen 0, 1 en 2 op een strook langs de waterloop leggen. Op plaatsen waar mogelijk verontreiniging in de waterbo dem aanwezig is, is het bodemslib onderzocht. Als ver ontreiniging in de klasse 3 of 4 is aangetroffen, dan wordt de baggerspecie opgeladen en afgevoerd naar een slibdepot van het waterschap. Omgeving Nieuwdorp: Bernhardweg Midden, Quarlespolder, Rijksweg A 58, Nieuwe Kraaijertsedijk, Molendijk, 's- Heerenhoeksedijk. Omgeving Rilland Bath: Zeedijk Westerschelde, Bergkilweg, Duivenhoek, Zeedijk Oosterschelde, Spuikanaal. Omgeving 's-Heer Arendskerke: Rijksweg A58, Veerse Meer, Westerschenge, Spoorlijn, Deltaweg. Oostelijk van Schelde-Rijnkanaal: Schelde-Rijnkanaal, Hogerwaardpolder, Ossendrechtseweg. Ontvangstplicht Bepalingen in de Keur waterbeheer geven aan dat eigenaren, pachters of gebruikers van percelen naast de waterlopen verplicht zijn om de machines op hun percelen toe te laten en specie of andere stoffen (waaronder ook plantengroei) uit de waterloop te ontvangen en vervolgens te spreiden of op te ruimen, Rijstrook Het is van groot belang dat het werk aaneengesloten kan worden uitgevoerd. Daarom vraagt het water schap om landbouwproducten langs kavelsloten zo vroeg mogelijk te oogsten en obstakels langs water lopen weg te halen, zodat een rijstrook voor de bag germachines beschikbaar is. Voorkom schade Om schade aan eigendommen te voorkomen, verzoekt het waterschap grondgebruikers om over de sloot hangende takken af te zagen en afrasteringen die het werk kunnen belemmeren te verplaatsen. Rioleringen en drainages mogen niet in de sloot uitsteken maar moeten in het talud zijn weggewerkt. Informatie Voor meer informatie over het baggeren kunt u contact opnemen met Karei van Maasdam, opzichter Waterbeheer voor de omgeving Rilland en Schelde-Rijnkanaal of Rinus Verdonk, opzichter Waterbeheer voor de omgeving Nieuwdorp en 's-Heer Arends kerke, tel. 0113-241000. Vooraf gaand aan deze advertentie heb ben alle grondgebruikers in oktober 2002 reeds een brief over de bag- gerwerkzaamheden ontvangen. Piet Heinstraat 77 Postbus 114, 4460 AC Goes Tetefoon 0113-241000 Fax 0113-227528 info@wze.nl www.wze.nl Waterschap Zeeuwse Eilanden In augustus start het waterschap met het baggeren van sloten en watergangen. Door deze één keer in de acht jaar te baggeren, blijft de afvoer van water optimaal. Het bag gerwerk wordt uitgevoerd met hydraulische graafmachi nes die de baggerspecie van de klassen 0, 1 en 2 op een strook langs de waterloop leggen. Op plaatsen waar mogelijk verontreiniging in de waterbodem aanwezig is, is het bodemslib onderzocht. Als verontreiniging in de klasse 3 of 4 is aangetroffen, dan wordt de baggerspecie opgela den en afgevoerd naar een slibdepot van het waterschap. Begrenzing baggerwerk Omgeving Tholen Stad: Nieuwe Postweg, Watervlietsedijk, Puitsedijk, Nieuwlandsedijk. Omgeving Scherpenisse: Mallandsedijk, Bram Groenewegeweg, Bitterhoekseweg, Krokkeweg. Omgeving Sint Maartensdijk: Zeedijk Oosterschelde, Derde dijk, Vierde dijk, Tweede dijk. Ontvangstplicht Bepalingen in de Keur waterbeheer geven aan dat eigenaren, pachters of gebruikers van percelen naast de waterlopen verplicht zijn om de machines op hun percelen toe te laten en specie of andere stoffen (waaronder ook plantengroei) uit de waterloop te ontvangen en vervolgens te spreiden of op te ruimen. Rijstrook Het is van groot belang dat het werk aaneengesloten kan worden uitgevoerd. Daarom vraagt het water schap om landbouwproducten langs kavelsloten zo vroeg mogelijk te oogsten en obstakels langs water lopen weg te halen, zodat een rijstrook voor de bag germachines beschikbaar is. Voorkom schade Om schade aan eigendommen te voorkomen, verzoekt het waterschap grondgebruikers om over de sloot hangende takken af te zagen en afrasteringen die het werk kunnen belemmeren te verplaatsen. Rioleringen en drainages mogen niet in de sloot uitsteken maar moeten in het talud zijn weggewerkt. Informatie Voor meer informatie over het baggeren kunt u contact opnemen met Rini Anemaet, opzichter Waterbeheer, tel. 0113-241000. Voorafgaand aan deze advertentie hebben alle grondgebruikers in oktober 2002 reeds een brief over de baggerwerkzaamheden ontvangen. Piet Heinstraat 77 Postbus 114, 4460 AC Goes Telefoon 0113-241000 Fax 0113-227528 info@wze.nl www.wze.nl Waterschap Zeeuwse Eilanrien

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 20