Stroomvoorziening blijft op peil Nederland geeft Isaf in handen van Navo PZC n 9 A Hittegolf langste sinds de zomer van 1976 Tieners martelen daklozen Rolling Stones trappen af met Brown Sugar Mooi en nuttig langs Bevelandse akker Hond in deeltijd Houthakker verdacht van moord Ecuador van de reepe Afgetreden Taylor verlaat Liberia Politiek staat achter Opta Blauwalg beruchte plaaggeest Blessure Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 16,- Galasek tegenvaller Ajax 27° 16° Warmte 246e jaargang no. 191 dinsdag 12 augustus 2003 los nummer 1,10 B GD„ Binnenvaart Rookverboden Nood vermogen 000002 J Eerst wolkenvelden, maar later ook perio den met zon. Matige wind uit het noord westen en 26 tot 30 graden. Einde tropisch weer lijkt in zicht rinor Judith Katstra DE BILT - Menig Neder lander haalt waarschijn lijk opgelucht adem als de temperaturen de komende dagen wat lager uitvallen. De hittegolf duurt al twaalf dagen en is daar mee de langste sinds de zo mer van 1976. WASHINGTON-Vier tie ners hebben in het week einde in de Amerikaanse staat Ohio zes daklozen gemarteld met elektrische schokken. Dat heeft de politie gisteren gemeld. De jongeren, die 'stun guns' gebruikten, zouden video-opnamen hebben gemaakt van hun actie. De groep werd aangehou den nadat hun auto mo- torpech kreeg. Een andere automobilist wilde de tie ners helpen, maar die sloegen plots op de vlucht. Een dakloze die bij de wa gen stond, waarschuwde hem dat de jongeren zijn 'collega's' hadden aange vallen. Daarop werd de politie ingezet. ANP SAO PAULO - De Ecuadoriaan- se recherche denkt de roof moord op de Noord-Hollandse politieman John Kleimeer (42) ,n„ en zijn tienjarige dochter Minke te hebben opgelost. Uit verhoor bleek dat vader en dochter om bet leven zijn gebracht door een 12-jarige man uit het gebied dat zij op 21 juli doorkruisten. lijk ew att» adl de. iffl eng eng gulii leve >bi; but naai ddi .eg? ltifl lat en iïl d« ens rl' nA m rien vege irvt tred imej tn 5i>. doorFrans Lindenkamp SCHOENMODE I Laagste prijs Volgens het KNMI blijft het de komende dagen nog onvermin derd zomerweer, maar kunnen de temperaturen in de tweede helft van de week zakken tot on der de 30 graden en mogelijk zelfs onder de 25, waardoor een einde aan de hittegolf komt. De temperatuur van het water in de grote rivieren is in het weekeinde iets gedaald. Gister ochtend was het water in de Rijn bij Lobith 26,8 graden Celsius, ruim een graad lager dan de hoogste temperatuur die vorige week vrijdag werd gemeten. Een hoge watertemperatuur is niet alleen bedreigend voor de energievoorziening (de elektri citeitsproducenten mogen dan minder koelwater lozen), maar ook voor de visstand en recrea tie. Op veel plaatsen gelden zwemverboden of negatieve zwemadviezen, omdat in open wateren door het aanhoudende warme weer de giftige blauwalg of botulisme voorkomt. De afvoer van rivierwater daalt nog sterk. De Rijn voerde giste ren bij Lobith 1007 kubieke me ter water per seconde af en dat is volgens het infocentrum bijzon der laag. Zaterdag was de af voer nog 1067 kubieke meter per seconde. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat houdt de water stand en de afvoer van grote ri vieren nauwlettend in de gaten. Gisteren is besloten vaargeulen in de Waal, Rijn en IJssel aan te passen. De Unie van Waterschappen zei gisteren dat het dringend nood zakelijk is dat Nederland op tal van plaatsen zoetwaterreser voirs krijgt, zoals ondergrondse bekkens of kunstmatige meren. In tijden van extreem laagwater kunnen de schappen die reser voirs aanspreken om de zoetwa terstand op peil te houden. Bij hoogwater kunnen bekkens die nen als wateropvang. Bijna alle Gelderse gemeenten hebben in of bij natuurgebieden rook- en vuurverboden inge steld. Op grond daarvan kan de politie optreden tegen mensen die in de bossen roken of die een kampvuur of een barbecue wil len houden in gebieden waar dat te riskant is. De hitte leidt tot meer sterfge vallen, liet het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren we ten. Als de temperatuur met één graad stijgt, dan sterven er per week 25 mensen meer, zo blijkt uit CBS-cijfers over juni en juli. In de week van 14 tot en met 20 juli was in die twee maanden de gemiddelde temperatuur met 29 graden het hoogst. In die week overleden 2570 personen. In de week van 30 juni tot en met 6 juli was de temperatuur het laagst: gemiddeld nog geen 21 graden. Er stierven die week 2 3 4 0 perso- nen. ANP Dit heeft de veertienjarige ar restant verklaard, die in eerste instantie de schuld op zich had genomen. Volgens de jongen bad de hoofdverdachte hem dit opgedragen. Hij gaf als argu ment dat minderjarigen in Ecu ador niet vervolgd kunnen voor misdrijven. In zijn bezit van de jongen trof de politie enkele da gen na het misdrijf de rugzak en camera van Kleimeer aan. Hoofd Chavez van de recherche in de provinciehoofdstad Lata- cunga acht de roofmoord vrij wel opgelost. De hoofdverdachte verdient de bost met het kappen en verwer ken van bomen. Uit het relaas 'an de jongen is nu naar voren gekomen, dat hij beide slachtof fers in ruil voor een kleine ver goeding zou leiden naar het bergdorp Chugchilan op drie uurlopen. Daar bevond zich het hotel van het gezin Kleimeer. Moeder en zoon waren niet mee gegaan op een excursie door de bergen. Bij het zien van het drietal zou den ze zijn aangesproken door be hoofdverdachte. De man suggereerde een andere weg te- mg en liep over korte afstand mee. Toen hij zijn kans schoon Zag, sloeg hij Kleimeer met een stuk hout op het hoofd. Ook Minke viel dit lot ten deel. Na z'jn daad ging de man een borrel brinken in de bar van een nabu- "gdorp. GPD Advertentie Mick Jagger begeeft zich tussen het publiek tijdens het eerste concert in Nederland in De Kuip. van onze redactie binnenland ROTTERDAM - De warme temperaturen in de Rotter damse Kuip konden de Rolling Stones niet deren. Mick Jagger en zijn bandleden trapten hun eerste concert in een reeks van zes gisteren even na 21.00 uur enthousiast af met het nummer Brown Sugar. De duizenden fans moesten aan het begin van het optreden nog even op gang komen. Door de warmte hing er een lome sfeer in het Feyenoord-stadion. „Hallo Rotterdam! Het is goed om terug te zijn", riep zanger Mick Jagger het publiek in het Nederlands toe terwijl hij twee duimen in de lucht stak. Veel fans aanschouwden het optreden met ont bloot bovenlijf en de drank vloeide rijkelijk om de dorst foto Jasper Juinen/ANP te lessen. De fans verzamelden zich gisteren al ruim op tijd bij De Kuip. Vooral veertigers en vijftigers wacht ten rustig af tot ze naar binnen konden en hadden para plu's bij zich voor schaduw. Veel fans waren uitgedost met tatoeages van het bekende Stones-logo (uitgerolde tong). De groep is voor het eerst sinds 1999 weer in Ne derland voor een aantal shows. ANP van onze redactie economie ARNHEM - Ondanks een be perkte reservecapaciteit zijn problemen met de stroomvoor ziening in Nederland gisteren uitgebleven. Wel blijft de 'Code Rood' die zondag werd afgekon digd, vandaag nog van kracht. Netbeheerder Tennet waar schuwde in het weekeinde voor mogelijke stroomtekorten en riep op zuinig met energie om te springen en het stroomverbruik zoveel mogelijk over de dag te spreiden. De reservecapaciteit van de elektriciteitscentrales had een absoluut minimum be reikt van 390 megawatt. Dit komt overeen met het verbruik van 390.000 huishoudens. De daling van de reservecapaci teit hangt samen met het hete weer. Daardoor is de tempera tuur van het rivierwater geste gen. De centrales gebruiken dat water om te koelen. Hoe hoger de temperatuur van het water, des te minder er gekoeld kan worden en des te minder stroom er kan worden opgewekt. Het stroomverbruik bleef giste ren binnen de kritische grens van 12.500 megawatt. In Zee land was het stroomgebruik gis teren niet anders dan normaal. Charles Taylor is giste ren afgetreden als pre sident van Liberia en vertrok later met zijn vrouw Jewell (foto) naar Nigeria. Daar kan de wegens wandaden aan geklaagde ex-president voorlopig onderdak krijgen. Politici zien er geen heil in om de post- en telecomtoezicht- houder Opta aan banden te leggen. KPN-topman Scheepbou wer had daarvoor gepleit. In de afgelopen weken trok KPN al flink van leer tegen twee besluiten van de Opta. Een dikke, gifgroe ne drab drijft op het water bij de Kreekraksluizen Een voorbeeld van het effect dat de blauwalg heeft op steeds meer zoete, vrijwel stilstaande wateren in Zee land. Tomas Galasek is gisteren tijdens de laatste training voor het duel in de voorronde in de Champions League bij Grazer AK geblesseerd geraakt. De Tsjechische middenvelder liep tij dens een duel met Wesley Sneijder een enkelblessure op en is vanavond waarschijnlijk niet inzetbaar. Als Galasek zich in derdaad moet afmelden voor het duel, wijst trainer Ronald Koeman Abubakari Yakubu als vervanger aan. O varia: 2; binnenland: 3; feiten en meningen: 4; buitenland: 5; economie: 6 radio en televisie: 7; zeeland: 9, 10, 11, 13; sport: 14 en 15; buitengebied: 17,18 en 19. door Jaco van Lambalgen KABOEL - Nederland en Duits land hebben het commando over de Isaf-vredesmacht in Af ghanistan gisteren overgedra gen aan de Navo. Tijdens een zwaar beveiligde ceremonie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel bedankte president Karzai de militairen voor hun bescher ming. Voor de Nederlandse militairen zit het er nu op. De 650 man schappen vertrekken de komen de twee weken naar Nederland. De Nederlandse generaal God- derij, de tweede man van de krijgsmacht, zei in zijn af scheidsrede dat Isaf bijgedra gen heeft aan de veiligheid en stabiliteit in en rond Kaboel. „Kaboel is een relatief veilige stad in een door oorlog ver scheurd land." Karzai en de vertegenwoordi gers van de Verenigde Naties drongen er gisteren op aan dat de vredesmacht zich ook uit breidt naar andere delen van Afghanistan. Nu beschermt Isaf alleen de hoofdstad en omge ving. De Duitsers, die tot vol- i gend jaar in Kaboel blijven, hebben er wel oren naar in an- 'dere delen' van het land te gaan werken. De Duitse minister van Defensie Struck zei te overwegen een re constructieteam te vormen in Kunduz. In die teams werken burgers en militairen samen aan de wederopbouw van het land. De Duitsers zouden daarbij graag samenwerken met Neder land. Ons land is nog niet zo ver. Met de overdracht aan de Navo is Isaf voor de duur van de ope ratie veilig gesteld. De Navo heeft toegezegd dat zij het bevel blijft voeren zolang de operatie duurt. GPD pagina 5: Nederlandsetroepen opgelucht weg uit Kaboel Het was gisteren niet nodig om de reservecapaciteit in te zetten. Inmiddels is deze weer iets ge stegen naar 490 megawatt. Dat is nog altijd te weinig om Code Rood op te heffen. Daarvoor is een reservecapaciteit van 700 megawatt nodig. Vermoedelijk wordt dat niveau in de loop van deze week bereikt en dan kan worden overgestapt op Code Oranje. Het inzetten van het reservever mogen is de eerste maatregel van een serie, waarmee kan worden voorkomen dat gebie den in Nederland zonder stroom komen te zitten. Mochten de re serves te kort schieten dan is er nog een noodvermogen achter de hand. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de export van stroom te verbieden. In het ui terste geval kunnen delen van Nederland van het net worden afgekoppeld. Bedrijven verbruiken het groot ste deel van de stroom in Neder land. De huishoudens doen het met eenvijfde van de energie in Nederland en spelen dus een be trekkelijk bescheiden rol. Om het stroomnet te ontlasten schakelde Schiphol gisteren zo veel mogelijk over op noodag- gregaten. Shell deed ook een duit in het zakje door zelf elek triciteit te leveren aan het open bare stroomnet werk. Volgens een woordvoerder gebeurt dat wel vaker. ANP (Advertentie) KRANT ZEELAND voorletters: c noteert u mij voor een proefabonnement van m/v 6 weken voor 16,-. straat:nr. postcode: plaats: telefoon: e-mail: Voor automatische incasso stem ik toe in afschrijving van mijn (post)bankrekening- nummer: j~j J J handtekening: PZC bv gaat zorgvuldig om met persoonsgege vens. In de colofon treft u nadere informatie aan. 8 "713214 Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor auto matische incasso van onder staand rekeningnummer (proef geldt eenmalig bin nen zes maanden) jp noteert u mij voor een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: Spar per maand met automatische incasso 20,50). --. c per kwartaal met automatische incasso 55,10). r per jaar met automatische incasso 209,90). Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 112 4800 VB Breda (postzegel niet nodig) door Mieke van der Jagt KLOETINGE - Soms snijdt een mes van meer dan twee kanten. De zonnebloemen die zo braaf langs de Abbekindersezandweg onder Kloetinge het zonnetje volgen, zijn niet alleen mooi voor de voor bijganger, ze zijn ook nuttig. De akkerranden waarin ze zijn inge zaaid, leveren de boer niet zoveel op omdat hij er zijn ploeg steeds heeft gekeerd. De zonnebloemen hoeven niet te worden bemest, zo dat er niet zo makkelijk verzuren de meststoffen in de sloten en wa tergangen terechtkomen. Ook ge wasbeschermingsmiddelen ko men nauwelijks meer in de buurt van het oppervlaktewater. In het zonnebloemenbos kunnen zich beestjes ontwikkelen die plagen in de geteelde gewassen helpen bestrijden. Boeren die dergelijke akkerranden inzaaien, kunnen rekenen op een vergoeding. foto DirkJan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 1