c Springlevende huisdierrassen voor arrestanten van Schoondijke i li Nog blieje mee 'n leege portemonnee Nieuwe Raadkaart ONDERWEG dinsdag 12 augustus 2003 Trekpaard LW pp 1 «i t %- i 4 Wasmand Meester Willie Zeldzaam vee heeft toekomst Mét een lokaal Ooit wel eens een origi neel Zeeuws melk- schaap gezien? De kans erop is niet erg groot, want het beest wordt tot de zeldzame huisdieren gerekend. In Ne derland lopen er nog onge veer 3000 rond. Overigens nog altijd beduidend meer dan bijvoorbeeld het Mer gellandschaap (bijna 1600) en de Schoonebeeker (circa 1300). Het melkschaap kwam vroe ger vooral voor in de kust provincies. Vandaar dat er Zeeuwse, Friese en Oostfriese melkschapen werden onder scheiden. In ons land is de be langstelling voor melkschapen - vooral voor de productie van schapenkaas - nooit zo erg groot geweest. Melkkoeien en geiten waren als leveranciers van grondstof meer in trek. Door de jaren heen is toch een klein aan tal melkschapen overeind ge bleven. Merkwaardige eigenschap van het dier is de onbehaarde, bijna kale staart. Vandaar bijnamen als pinstaart, pijlstaart of rat- testaart. En op Texel bestond de inmiddels uitgestorven piel- staart. Het melkschaap mag dan nu een vrijwel onbekend ras zijn, een belangrijk product dat van de melk gemaakt wordt, is wel wijd en zijd bekend: de Ro quefort, blauwschimmelkaas uit het zuiden van Frankrijk. De geschiedenis van het (Zeeuwse) melkschaap in een notendop staat in het boek Be houden Vee van Henk Hillegers. Zeldzaam, maar springlevend, luidt de ondertitel. Levend erf goed is net zozeer van toepas sing. In het boek worden, met een flinke vleug nostalgie, bij zondere rassen behandeld van paarden, runderen, kleine her kauwers (schapen en geiten), varkens, honden, hoenders, ganzen, eenden en duiven. Herkenning dient zich meteen aan bij het Nederlands trek paard (vanouds met korte staart). Hillegers tekent aan dat het geen specifiek Nederlands koudbloedras betreft: de Belgi sche invloeden zijn heel sterk. Overigens moet nog wel worden onderzocht of er een genetische samenhang bestaat met het Bel gische trekpaard, waarvan de stamboekgegevens teruggaan tot 1822. Er zijn er nog 1150 van geregistreerd. De gedrongen, gespierde borst kas en zware benen zijn bij elk trekpaard aanwezig, maar ver der yjerschillen de uiterlijke kenmerken nogal. Veel variaties in vachtkleur en type beharing. De schimmelkleur overheerst: rood-, bruin- en zwartschim- mels. Er zijn ook bruine en zwarte trekpaarden met lang of kort behang, met of zonder sok ken, bles of kol. Tijdens een ringrijderij kunnen de verschil- Van het aloude ras Witrik lopen er nog ruim duizend rond. len goed worden waargenomen. Veel groter in aantal dan de trekpaarden, maar zeker zo in drukwekkend, zijn de Friese paarden. Koningin Beatrix mag ze graag inzetten voor haar koetsen. Het voortbestaan van het Friese paard hing enkele malen aan een zijden draadje, nu zijn er ruim 14.000 van de gitzwarte dieren (ook koolzwart en vaalzwart zijn toegestaan). De werkomgeving van dit paard veranderde nogal eens, stelt Hillegers. Leger, landadel, rijke boeren, werkpaard voor de kar, draver op de korte baan en het Huis van Oranje. De koe is in Nederland meer en meer een 'fabriek' geworden: producent van zoveel mogelijk melk of vlees. Rassen die de pro ductienormen niet haalden, zijn naar de zijlijn geschoven. Dood zonde, want het zijn vaak prachtige dieren. Zoals de la ken velder (1780 geregistreerde exemplaren), herkenbaar aan de egaal witte band om het mid dendeel. Het behoud van deze opvallende koeien wordt een handje geholpen doordat ze meer als 'sierrund' worden ge houden, dat wil zeggen als be- grazer op landgoederen. In de knel zit ook het aloude ras Witrik (rik is rug in het Zeeuws) Zo genoemd vanwege de witte streep over de rug, die doorloopt in de staart en het laagste deel van de buik. Er staan er nog ruim 1000 te boek. Vooral op ini tiatief uit Zeeland is vorig jaar een stichting opgericht, die de contacten behartigt tussen de fokkers en streeft naar een 'dub- beldoel' Witrik (melk én vlees) van het oude type. Hillegers' boek is niet het eerste dat aandacht vraagt voor bijna verdwenen huisdieren. Zo ver scheen in 2001 Van stal gehaald (van René Zanderink), waarin 70 authentieke huisdierrassen worden geportretteerd, even eens van paarden tot en met pluimvee. Doublures zijn uiter- foto's uit Behouden vee aard niet te vermijden, al is de benadering in beide boeken wel anders. Centraal staat sowieso: meer aandacht voor zeldzame huisdierrassen, waarvoor ove rigens al ruim 25 jaar een stich ting actief is. Voorzitter Leffert Elving van deze SZH wijst op de interna tionale verenging van het aantal rassen, vooral gevolg van speci alisatie in landbouw en veehou derij. Ook vindt veel meer een uitwisseling van fokmateriaal plaats. Er ontstaat wereldwijd één populatie en dat maakt kwetsbaar (denk aan gekke koeienziekte, varkens- en vo gelpest). „Behoud van genetische ver scheidenheid is noodzakelijk, zodat men bij veranderende omstandigheden snel over het geschikte genetische materiaal kan beschikken", aldus Elving. Maar onbetwist spelen ook an dere overwegingen een rol: be houd van cultuurhistorisch erf goed (waarom wel boerderijen en schepen en geen dieren), edu catieve, recreatieve en weten schappelijke waarden. Rinus Antonisse Behouden vee. Zeldzaam, maar springlevend. Door Henk Hille gers. Uitgave Reed Bussiness Information, Doetinchem. Wie aan de hand van de raadkaart van vorige week ter plekke gaat kijken, zal een heel andere situatie aantref fen. Nu staat er hotel-restau- rant-brasserie De Zwaan, maar tot de oorlogshandelingen in het najaar van 1944, was op de hoek Willemsweg-Sasputsestraat (later Prinses Beatrixstraat) het gemeentehuis van de toen nog zelfstandige gemeente Schoon dijke gevestigd. Met rechts er naast de rooms-katholieke kerk en pastorie (aan de IJzendijkse- straat). „Tegenover de kerk woonden voor de verwoesting mijn groot ouders, waar ik in de oorlogsja ren vaak logeerde", schrijft A. Koster uit Koudekerke. „Mijn grootvader Piet Risseeuw had daar een eenmans-schildersbe drijfje, naast de fietsenzaak van Den Hollander. In het laatste huis aan de linkerzijde, richting Hoofdplaat, was voor de oorlog de bakkerij van mijn oudoom Jan Risseeuw gevestigd. De twee kinderen voor de deur zijn waarschijnlijk mijn moeder Adriana Risseeuw met haar broertje Piet." Het gemeentehuis maakte plaats voor hotel De Zwaan en aan de linkerkant ervan werd de nieuwe rk-kerk met pastorie herbouwd, aldus Koster. „Hotel De Zwaan stond vroeger aan de andere zijde van de straat, op de hoek van de IJzendijksestraat en de weg naar Oostburg." F.H. Dees uit Schoondijke volgde tij dens de Tweede Wereldoorlog op de zolder van het gemeente huis de lessen aan de lagere landbouwschool. „Alle school lokalen waren toen gevorderd door de Duitsers." J.M. Meesen-Feijtel uit Kortge- Markt ne geeft aan dat het gemeente huis in 1900 in gebruik werd ge nomen. „Links de raadzaal, rechts de gemeentesecretarie en daaronder het arrestantenlo kaal. Na de oorlog is een nieuw gemeentehuis gebouwd op de Brink. Dat was in gebruik tot de herindeling van Zeeuws-Vlaan deren in 1970." M.C. de Rijke- Quist uit Oosterland meldt dat links het huis van een oom van haar moeder stond, de naaima chinehandel van P. Riemens. Die naaimachinehandel noemt ook J. Verkruysse uit Schoon dijke, alleen met de naam Con tant. „En rechts de huizen van Johanna Almekinders, Corn. Schijve en Vermue." Verschillende inzenders wijzen op de breeduit aanwezige tram rails. „Deze zijn van de lijn Breskens-Maldegem van de ge lijknamige maatschappij. Ge heel rechts op de foto zou nog een stuk van een goederenwa gon zichtbaar kunnen zijn", schrijft J. Strooband uit 's-Gra- venpolder. „Deze wagen staat echter op een spoor van de lijn Schoondijke-IJzendijke van de Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg Maatschappij, tot 1911 de IJ- zendijksche Stoomtramweg Maatschappij." B. Volmer uit Vlissingen voegt daaraan toe: „Van horen zeggen heb ik dat de dienstregelingen van de twee maatschappijen zelden of nooit op elkaar aansloten." Eén inzender meende het ge meentehuis van Hoofdplaat te herkennen. De winnaars van de waardebonnen zijn: E.J. van Lare-Risseeuw, Schoondijke, R. Rijckbost, Sluis en A. A. Mog- gré, Middelburg. Rinus Antonisse LX' t V .y. - y TAV Ze hebben zeker die gele scooter pas gekocht op de rommelmarkt, denk ik. In de ge le doorkijktas van moeder zie ik het voertuig zitten. Zoonlief loopt slenterend met vader ach teloos voorbij de andere uitstal lingen. Het lijkt ook allemaal op hetzelfde wat er te koop wordt aangeboden. Dan blijft het mannetje plotseling staan en zegt: Pappa, 'k bin zó moeg, gao je hie me draogen Moeder loopt gewoon verder en pa pakt me chanisch zijn zoontje op. An 'k was gevallen, raope hie me dan op? Pa knikt en antwoordt: Mao hie gao toch nie vallen? Het ventje schudt met zijn blonde stekeltjes van nee en fluistert in papa's oor: Nêê, noe nie mêê. Ze schuifelen verder tussen de koopwaar, 't Is zaterdagmorgen, de eerste dag van de visserij feesten in Breskens. Een bijzon dere ochtend, want het feest begint altijd met een rommel markt. De laatste jaren is het vooral een grote verkoping ge worden van tweedehands spul letjes. Maar, het is ook de vijf tigste keer dat het feest gevierd wordt. Daarom is er een jubile umboek gepresenteerd, dat gre tig aftrek vindt in het vissers dorp. Al is het moeilijk de kraam te vinden waar het boek ver kocht wordt. Even een vrouw aangeschoten, die tussen de kramen in het boek staat te bla deren. 't Is dao joengen, op dien 'oek, zegt ze, terwijl ze ijverig bladert in het pas aangeschafte boekwerk. Behalve boeken en Maandag 18 augustus wordt er rond Aardenburg gewandeld. De gidsen Rein Coster en Jan Janssens van natuurvereniging 't Duumpje gaan voor tijdens een tocht van circa 5 kilometer. De natuur krijgt aandacht, maar ook de historie van Aar denburg komt zeker aan bod. Aanvang 19.00 uur bij deVW op de Markt in Aardenburg. Maandag 18 augustus kan er onder begeleiding in de Hoofd plaatpolder worden gefietst. De zomerexcursiegroep van 't Duumpje organiseert een tocht van circa 20 kilometer langs dijken en drinkputten met aandacht voor wilde planten, vogels en historie. Janny van Emous en Frans Baijens zijn de gidsen. Vertrek om 19uurbij het oude stadhuis op de kruising in Hoofdplaat. Elke dinsdag in augustus wor den in de heemtuin bij het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle twee roofvogel shows gegeven. Om 16.30 en 19.00 uur geeft een valkenier vliegdemonstraties en vertelt hij een en ander over de vogels en de opleiding tot valkenier. In de week van de verlichte boerderijen en woningen op Walcheren wordt woensdag 20 augustus een fietstocht georga niseerd tussen Sint Laurens, Se- rooskerke, Gapinge en Middel burg. Aanvang 21 uur, sluiting 23.30 uur. Er zijn diverse stop en stempelplaatsen. zonnekleppen, zijn er ook T- shirts te koop. Ei hie nog 'n mao- te X?, vraagt een man naast me. De koopman kijkt eens tussen de andere shirts en zegt: Da za moeten lukken. Hij kijkt de klant terloops aan en gaat ver der met zoeken. Je hoort hem denken dat deze klant echt niet afgescheept kan worden met een kleiner maatje. Er zijn wel eens van die winkels, waar het personeel met allerlei verhaal tjes komt over het niet krimpen van het materiaal en het zet zich naar je lichaam als het gedragen wordt. Onze klant aan de kraam van de shirts liet zich niet afschepen met zulke mooie praatjes en wachtte geduldig totdat zijn maat boven water kwam. Da gaot 'm ziin, zei de verkoper, terwijl hij nauwkeurig het merkje met de maat bestudeer de. Die kan je wel antrekken, dan maoke hie nog reclaome voor de visserijfêêsten. Een meisje van een jaar of zeven staat halverwege de Philips van Kleefstraat met een grote blau we wasmand. In de mand liggen allemaal kleine pakketjes, zorg vuldig gewikkeld in krantenpa pier. Het is aandoenlijk te zien hoe zorgzaam het meisje, ze heeft lang zwart haar, alle ca deautjes keurig netjes heeft in gepakt. Netjes dichtgeplakt met cellotape. En alle pakjes lijken op mekaar. Een klein mannetje, ook van een jaar of zeven, stapt op het meisje af en geeft haar 10 cent. Zijn moeder en tante knik ken naar hem. Het zijn Turkse mensen, zo te horen. Dapper stapt het mannetje op de blauwe mand af. Hij rommelt er wat in en zijn moeder beduidt hem, dat hij er een pakje uit mag kiezen. Zijn ogen rollen over alle pre sentjes. Blijkbaar heeft hij moeite met kiezen. Vragend kijkt hij moeder aan, die hem vriendelijk toelacht. Het meisje kijkt ook nieuwsgierig en op de achtergrond ziet haar trotse moeder ook nieuwsgierig toe. Niemand weet, wat er in dat ene pakje zit, dat het jongetje op hoog steekt. Moeder en tante zeggen tegen hem, dat hij het open mag maken. Dat doet onze Memmet. Voorzichtig zoek hij het plakband op en scheurt het pakje open. Hij wikkelt het pa pier eraf. Tante, moeder, het meisje met het mooie zwarte haar en d'r moeder, ze zijn alle maal benieuwd wat onze Mem met heeft gekozen. Zou het iets breekbaars zijn? Misschien wel, daarom knijpt hij er maar niet te hard in. Dan komt er iets roods tevoorschijn. Het meisje is de eerste die het weet, maar ze zegt niets. Memmet steekt triomfan telijk zijn hand omhoog, met daarin een rood portemonnee- tje. Tevreden kijkt hij naar moe der en tante. Het meisje is ook blij; ze kijkt lachend naar d'r moeder. Die knikt naar de Turk se vrouwen. Dünyalar onun ol- mak zegt zijn moeder, wat zoiets betekent als: Die is de koning te rieke. Een oudere man die ach ter me staat en het hele zaakje ook heeft gevolgd zegt: Kiek, da vintje is nog blieje mee 'n leege portemonnee. Wao kom je da nog tegen? Ik wil me omdraaien, maar op dat moment begint de dweil band achter het meisje te spelen. Ik had het kunnen weten, want de muzikanten stonden al enige tijd gereed om te beginnen. Het leek wel of ze wachtten op Mem met, die de eerste prijs in ont vangt moest nemen. Net als bij Armstrong, die de Tour de Fran ce won en waarvoor het volks lied werd gespeeld. (Ik zag trou wens Memmet niet meer, die was vlug verdwenen toen de eerste klanken uit de toeters kwamen). Waar de dweilband vandaan kwam, weet ik niet. Ik denk van Hoofdplaat, omdat meester Willie erbij stond. Misschien was hun openingslied, Het klei ne café bij de haven, wel toepas selijk voor het dorpdat onlangs het 225-jarig bestaan vierde. Leute boven alles, staat er met plakletters op de trommel. En ze kunnen het, dat moet gezegd wordenVooral die kérel mee die schuuftrompette. Mao joengers, die 'ei gêên last van de wèrmte. In minder dan geen tijd, stroomt het volk toe. Na ieder nummer tje, volgt er een warm applaus. Do's nog 's leutig ee, hoor ik meester Willie zeggen. Ik knik en zeg dat de dweilband van grote klasse is. Terwijl ik terug ga over de rom melmarkt, zie ik de vrouw nog staan met het boek in d'r han den. Mee studie zit ze te lezen. Ik tik d'r op d'r schouder. Da'sraok ee, zegt ze, alles staot 'r in. Ik ook. Rinus Willemsen De nieuwe raadkaart uit de collectie van Hans Lindenbergh voert naar een dorp in het oostelijk deel van de provincie. Om welk dorp gaat het? Nadere informatie over de afgebeelde situatie (en de huidige) is welkom bij de redactie van Buitengebied. Oplossingen kunnen tot en met uiterlijk zaterdag 16 augustus wor den gezonden aan: Redactie PZC Buitengebied, postbus 31,4460 AA Goes; fax 0113-315669; e-mail redactie@pzc.nl. Er zijn drie waardebonnen beschikbaar voor inzenders van goede oplossingen. Het melkschaap heeft een onbehaarde, bijna kale staart

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 18