PZC Toerist boekt vast voor 2004 Ruim tweeduizend handtekeningen tegen kokkelvisserij I Nieuw talent op twaalfde editie Mosselrock Bl0f-concert in Goes uitverkocht Films in tarweveld Ziekenhuiszorg voor Duitse toeristen wordt beter geregeld Uitgebreid programma 26e Boekweitfeesten Bridgedrive tussen de koeien ELICHT V Topseizoen kunst Reynaertfeesten hebben dit jaar vlam in de pijp dinsdag 12 augustus 2003 Prima promotie Huiverig Beenletsel na aanrijding Blues Probeersel LAMSWAARDE - Bridgeclub Lamswaarde houdt zaterdag 30 augustus een bijzondere bridge drive. De tachtig leden uit de he le regio zullen dan hun tactiek uitspelen in de schuren en stal len van zeven boerderijen in Kuitaart, Hengstdijk, Terhole, Hulst, Zaamslag, Kloosterzan- de en Ossenisse. In voorgaande jaren werd het seizoen geopend met een kroe gendrive, maar omdat 2003 uit geroepen is tot Jaar van de Boerderij, werd aan de ope ningsdrive een bijzonder tintje gegeven. De bridgers spelen van 103 0 tot omstreeks 170 0 uur en telkens in een van de bedrijfsge bouwen van de verschillende boerderijen, waaronder akker bouw- en veeteeltbedrijven. De gastvrouwen en -heren zorgen voor de nodige koffie tussen door. De bridgeclub zelf deelt lunchpakketten uit. HULST - De Reynaertfeesten in Hulst zijn elk jaar goed voor veel straatanimatie, een rom melmarkt en spectaculaire eve nementen. Dit jaar is de grote trekpleister het Truckfestival. De mooiste en grootste trucks uit België en Nederland komen naar de Reynaertstad. Twee da gen lang ronkt het in Hulst. De trucks verzorgen een megashow op zaterdag 23 en zondag 24 au gustus. Natuurlijk is er typische truckersmuziek en worden op de Grote Markt testen uitge voerd. Mensen uit het publiek mogen de mooiste truck aanwij zen en zaterdagavond krijgt het festival een sprookjesachtig tintje vanwege de showverlich ting aan en op de wagens. Zondag zorgt Henk Wijngaard vanaf 12.30 uur voor de muziek. Om 13.30 uur mogen de sterke mannen en vrouwen strijden voor de titel de sterkste man en vrouw van HulstHiervoor moe ten zij een truck voorttrekken. Vanaf 15.30 uur is er country- muziek en het einde van het fes tival is voorzien rond 17.00 uur. doorEmileCalon De telefoons van de Zeeuwse recreatiebedrijven rinkelen onop houdelijk. Elke dag weer proberen tal van mensen nog een plekje te vinden voor hun tent of caravan of zoeken een leuk appartementje of vakantiehuisje. Noodgedwongen moeten de onderne mers momenteel heel vaak 'nee' verko pen omdat er, zeker aan de kust, niets of bijna niets vrij is. „We worden werkelijk suf gebeld"zegt P. Hamelink van Roompot Recreatie- bedrijven. Collega's laten zich in soort gelijke bewoordingen uit. Zo moet A. Boomert van De Napoleonhoeve bij Breskens ook elke dag weer heel wat mensen teleur stellen. En E. de Goeijen van De Duinhoeve (Burgh-Haamstede) verwijst heel wat bellers door naar campings die meer in het binnenland liggen. Daar is nog wel plaats, zo weet hij. Maar de campings aan de kust zitten vol of zo goed als vol. Daar doet het ein de van de schoolvakantie voor Noord- Nederland, het afgelopen weekeinde, niets aan af. Boomert en De Goeijen geven aan dat maar weinig van hun klanten uit de noordelijke provincies komen. Brabanders, Limburgers, Duit sers uit Nordrhein-Westfalen en, in mindere mate, mensen uit Gelderland bevolken in hoofdzaak de Zeeuwse campings. Zeeland is momenteel een zeer populai re vakantiebestemming. De aanhou dende zonneschijn zorgt voor veel volle campings en vakantieparken. De recreatieondernemers klagen dan ook niet. In tegendeel zelfs. Ze zijn zeer te vreden over de bezetting van hun be drijf en de toekomstverwachtingen. Hamelink vertelt dat dankzij het mooie weer nu heel wat mensen al een plekje voor volgend jaar reserveren. Hij noemt dat de grote trend voor deze zomer. „Mensen zijn zo positief, vooral dankzij de vele uren zon, dat ze nu al besluiten om volgend jaar terug te komen." Ook heel wat klanten van De Duinhoeve proberen nu al te reserveren voor vol gend jaar omdat het verblijf hen zeer bevalt. Dat kan echter niet, omdat De Goeijen het nu te druk heeft met de ge wone bedrijfsvoering. Zijn klanten moeten nog een paar weken geduld hebben met het boeken voor het seizoen van 2004. Heel wat klanten van de Napoleonhoe ve hebben hun plekje voor volgend jaar al vast gelegd, aldus Boomert. Dat is volgens hem al jaren de gewoonste zaak vy... Wam Camping De Duinhoeve staat, net als vrijwel alle andere campings aan de kust, al weken zo goed als vol. foto Marijke Folkertsma van de wereld. Hij vertelt dat klanten net voor de vakantie vaak een dagje overkomen om een plekje voor het jaar daarop te bezichtigen en vast te leggen. M. Tempelman van het Bureau voor Toerisme Zeeland heeft geen actuele cijfers over de bezettingsgraad van de recreatiebedrijven. Wel weet ze dat het goed gaat en dat het begin van het schooljaar in het noorden van het land nauwelijks tot geen invloed heeft op de bedrijfsvoering. Ze geeft wel aan dat lang niet alle bedrijven het bordje 'vol' aan de weg hebben hangen. Wie een beetje zoekt, kan altijd nog wel een plaatsje vinden. Zelfs aan de kust is dat volgens haar nog mogelijk. Mensen die op de bonnefooi richting Zeeland ko men, vinden volgens haar dan ook al tijd wel een plekje. Het valt haar ook op dat de toeristen niet alleen het strand bezoeken. Ze doen ook allerlei festiviteiten aan, zoals de Visserijfeesten in Breskens en ande re evenementen. En de beide boeken markten in Zierikzee, afgelopen week einde, hadden ook geen gebrek aan bezoekers. De verschillende woordvoerders geven aan dat ze het idee hebben dat redelijk wat mensen op het laatst besloten heb ben om de vakantie in Zeeland door te brengen. Ze wachten de weersvoor spellingen af en besluiten aan de hand daarvan of ze een last minute-vlucht naar bijvoorbeeld Kreta nemen of toch hun geluk beproeven aan de Zeeuwse kust. Terugblikkend zegt Tempelman dat het seizoen tot nu toe erg goed verlopen is. Ze stipt wel aan dat begin juli er een kleine dip was. Het weer was toen even iets minder en de bezoekersaantallen vielen toen iets tegen. Het voorseizoen, zo vervolgt ze, was echter zeer goed. En deze zomer, die kan echt niet meer ka pot, zo laten de ondernemers weten. Niet alleen dankzij het goede weer, maar ook omdat er tot nu toe niets ver velends is gebeurd en de gasten nu al aangeven volgend jaar terug te keren. Boomert geeft dan ook aan dat het een seizoen is zoals vaak gehoopt wordt: rustig en lekker weer. Volgens hem een prima promotie van de streek. door Harmen van der Werf DEN HAAG - Help de Wadvo gels, stop de mechanische kok kelvisserij. Om precies te zijn 2102 mensen hebben de afgelo pen vier weken een bezwaar schrift met die titel onderte kend. H. Revier, directeur van de Waddenvereniging, en zijn collega J. Bauer van Natuurmo numenten overhandigden de protestkaarten gisteren in Den Haag aan topambtenaar A. van der Zande van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De actie viel samen met de offi ciële bezwaarprocedure die meer dan twintig natuur- en mi lieuorganisaties hebben aange spannen tegen een nieuwe ver gunning voor het vissen op kokkels met schepen in de Wad denzee. Die vergunning voor het opvissen van 2,75 miljoen kilo kokkelvlees had volgens Revier nooit verleend mogen worden. De laatste jaren is het een vast ritueel dat natuurorganisaties als de Waddenvereniging be zwaar maken, maar volgens hem is er dit jaar des te meer re den toe. Het beleid voor de schelpdiervisserij is grondig on derzocht. De resultaten worden - twee maanden later dan ge pland - begin oktober openbaar gemaakt. Het ministerie van LNV had in afwachting daar van, aldus Revier en Bauer, dit jaar geen visvergunning mogen verlenen. Zeker niet omdat, stelden zij, het steeds duidelij ker wordt dat eidereenden, kanoetstrandlopers en scholek sters onder de visserij op kok kels lijden. Ruim tweeduizend mensen na men de moeite dat geluid via een voorgedrukt bezwaarschrift kenbaar te maken. Revier was tevreden. „Vooral bezoekers van het waddengebied hebben getekend", stelde hij vast, „maar gelukkig ook veel bewo ners van de waddeneilanden." Revier benadrukte dat, omdat het nogal eens voorkomt dat ei landbewoners huiverig staan tegenover acties van de We den vereniging. „In dit gevalt dat dus anders." Topambtenaar Van der Zat- gaf een formele reactie. Hets nisterie van LNV heeft de y; gunning verleend, omdat- aanvraag binnen het huidis visserijbeleid past. „En rechtsstaat is gebaseerd opt* principe: zolang er geen nies beleid is, geldt het bestaande Volgens het huidige wordt er bij de afgifte van v.; vergunningen eerst gekeken er voldoende voedsel voor gels ligt. Dat was het gevj waarop de mechanische koi keivisserij 2,75 miljoen kjv kokkelvlees is vergund. In te dere rechtszaken voor de Ra;: van State is dit beleid tot nufe altijd overeind gebleven. „Vr me nog mee"reageerde secret ris J. Holstein van de kokkelset tor op het aantal verzamelt: handtekeningen. Hij laat welt de tekst van het pamflet misla dend te vinden. „Zo wordt f vergelijking getrokken met visserij op kabeljauw die slecht voor staat. Dat slaatne: gens op. Kabeljauw plant zii op hogere leeftijd voort. Yon kokkels speelt dat niet. Eet strenge winter is daarvoor bt langrijk. De broedval van 1 kels is dit jaar daarom ook beter in de Waddenzee." 1 stein verwacht overigens niet dat de vergunde 2,75 miljoenfc lo kokkelvlees zal worden opge vist. De sector wil jong brot: dat op oudere kokkels is geval len, sparen voor de komendej; WEMELDINGE - Op de knr- sing Westelijke Kanaalweg Postweg in Wemeldinge botste: zondagavond een personenauts en een bromfiets tegen elk De 43-jarige automobilist Duitsland gaf geen voorre aan de 23-jarige bromfiets uit Yerseke. Zij werd met bee- letsel per ambulance naar te ziekenhuis gebracht. door Pob Paardekarfi YERSEKE - De twaalfde editie van Mosselrock heeft alles in zich om een daverend'succes te worden. Het programma toont veel gevestigde namen, maar ook nieuwe en minder bekende bands mogen vrijdag en zater dag in Yerseke het podium be treden. De vrijdagavond is weer inge ruimd voor het Mosselrockcafé. Hier treedt vanaf half tien de Middelburgse band X6 op. De uit negen muzikanten bestaan de soul- en funkcoverband brengt nummers van onder meer Earth, Wind Fire en Ste- vie Wonder. De zaterdag zou geopend wor den door de band Puk, maar de ze zegde af. De organisatie denkt met DejaVibe een waar dige vervanger gevonden te hebben. De Bevelands/Walcherse band, die enkele weken geleden op Peerock zijn debuut maakte, speelt eigen nummers. Het gen re varieert van gitaarrock, tot pianobalads. Na DejaVibe betreedt Cosmic Slop het podium voor zijn festi valdebuut. De funkband deed in februari mee aan de demopre sentaties en werd door de orga nisatie geschikt bevonden voor een plaats op Mosselrock. Mr. Moody is de derde band die zijn opwachting maakt. Volgens de organisatie van het festival laat de muziek van de Amsterdamse door Rolf Bosboom GOES - Het concert dat pop groep Bief zondag 24 augustus op de Grote Markt in Goes geeft, is volledig uitverkocht. Alle 8000 kaarten zijn binnen vijf weken van de hand gegaan. Uit veiligheidsoverwegingen wor den niet meer mensen op het plein toegelaten. Het Goese optreden is, na Mid delburg en de Brouwersdam, voor Blof het derde grote open luchtconcert in de provincie dit jaar. De vorige twee concerten waren gratis; voor Goes geldt een entreeprijs van vijf euro. Desondanks is het voor de Stichting Goes Promotie, de or ganisator van het evenement, geen enkel probleem gebleken om ook de Grote Markt vol te krijgen. Het entreegeld heeft de stich ting deels nodig om uit de kos ten te komenvoor zover die niet door sponsors worden opge bracht. De rest van het geld is bestemd voor de Stichting Sa- wasdee, bekend van de actie Zeeland helpt Cambodja. Op welk bedrag de stichting kan rekenen, is volgens A. Schuur- biers van Goes Promotie nog niet bekend, omdat de uiteinde lijke organisatiekosten ook nog onduidelijk zijn. Vooral de beveiliging en het af zetten van de omgeving vergen veel voorbereiding en inzet van mensen. Om het concert in goe de banen te leiden, worden in het centrum van Goes allerlei maatregelen genomen. Zaterdag 23 augustus om 16.00 uur wordt de Grote Markt al he lemaal autovrij gemaakt en be gint het inrichten van het podi um, dat aan de kant van het stadhuis komt te staan. Zondag om 18.00 uur moet iedereen het plein hebben verlaten. Een half uur later, om 18.30uur, gaat de Grote Markt open voor degenen die in het bezit zijn van een kaartje. De toegang is uit sluitend via de noordkant, dus via de Rijfelstraat, Opril Grote Markt en Lombardstraat. De Goese band Racoon speelt vanaf 20.00 uur; Blof staat vanaf 21.15 uur op het podium. Het publiek wordt aangeraden met de fiets te komen. De rijwie len mogen echter niet bij de Grote Markt worden neergezet, maar moeten iets verder weg worden gestald. Om goede aan- en afvoerroutes voor hulpdien sten te hebben, worden alle straten en straatjes die uitko men op het plein, helemaal vrij gehouden. De binnenstad wordt, met be hulp van hekken in de Zuster straat, afgezet voor autover keer. Wie toch met de auto naar Goes komt, kan parkeren op de gebruikelijke plaatsen, zoals de Koepoort, Oostwal, Hollandia- plein en Molenplein. Het trans ferium wordt niet benut. formatie zich niet gemakkelijk omschrijven, maar ze houdt het op een mix van disco, funk en drum and bass. Het middagpro gramma wordt afgesloten met Flavour. Ook deze band kreeg een plaats in het hoofdprogram ma na een indrukwekkend op treden tijdens de live-demopre- sentaties. Het loopt tegen zes uur als For The Alliance het podium be treedt. Deze band uit Burgh- Haamstede werd begin dit jaar door het publiek uitgeroepen tot de beste Zeeuwse live-band in 2002. Een andere band die voor die prijs was genomineerd, Badly Preserved, maakt ook zijn op wachting op Mosselrock. De band brengt onder meer zijn succesvolle nieuwe nummer Decade of denial. Danny Vera is de volgende die het publiek mag vermaken. De voormalige frontman van Till Dawn heeft sinds enige tijd een eigen band om zich heen verzameld en brengt op Mosselrock veel num mers van zijn debuutalbum For the light in your eyes, maar ook enkele Till Dawn-klassiekers. Na Danny Vera vermaakt de Duitse zanger en gitarist Mare Reece het publiek een uur lang met blues en rockmuziek. Vanaf tien over elf mag de coverband Rubber het slotoffensief verzor gen. De band trekt elk jaar met een ander motto het land door. Dit jaar is gekozen voor de beste pop en rock van de afgelopen vijftig jaar. Overigens heeft de band ook enkele eigen nummers op het repertoire staan. Het zaterdagprogramma begint om een uur 's middags. Het festi val vindt plaats op het parkeer terrein van de camping aan de Burenpolderweg in Yerseke. Flavour (vlnr Ingmar Berman, Erik Voerman, Jacco Havenaar en Onno Sinke) sluit het zaterdagmid dagprogramma van Mosselrock af. foto Ruben Oreel door Esme Soesman ZONNEMAIRE - Als voor proefje op de volgend jaar te houden Nacht van de Buitenge wone Film kunnen morgen films worden gekeken op een groot scherm in een tarweveld aan de Schapenweg in Zonnemaire. Er zal vanaf een uur of half elf, als het donker is, een allegaartje van films worden vertoond. Ini tiatiefnemer Jaap Verseput is tot op dit moment in de weer het programma samen te stellen. Zeker is in ieder geval dat de film Convex van Coen Fransen uit Goes te zien zal zijn. Het is zijn af studeerfilm van de kunst academie Sint Joost. De volle dig op de computer vervaardig de animatiefilm handelt over een bolvormig voorwerp dat in een vijandige wereld is beland. Verder hoopt Verseput een im pressie te kunnen laten zien van filmbeelden die cineast Andries Meij sen in Zonnemaire heeft ge schoten. En er zijn opnamen te zien die gemaakt zijn tijdens Zonnemaire Buitengewoon; het succesvolle boerderij festival dat Verseput gedurende acht jaar heeft gedragen. Hij denkt onder meer over het monteren van een dance-achtige compila tie van dit evenement. Maar tot de vertoning van start gaat, is niets echt zeker. De vertoning in de buitenlucht geldt als spontaan probeersel. Volgend jaar wil Verseput de Nacht van de Buitengewone Film op poten zetten, waarmee hij op een fantasierijke manier voortborduurt op de kunstrou tes die eerder de polder van Bommenede verfraaiden. Bij die routes werden kunstenaars gevraagd objecten te maken die een plaats kregen in de akker randen. Voor de filmnacht vol gend jaar wil Verseput vijftien filmmakers uitnodigen een au diovisueel werk te maken voor deze happening. Deze zullen dan op evenzoveel schermen worden geprojecteerd. Wie morgen comfortabel wil zit ten moet zelf een stoel meebren gen. Ook is er de mogelijkheid in de auto te blijven zitten. Het veld aan de Schapenweg gaat om tien uur open. De vertoning begint rond half elf 's avonds. door Jeffrey Kutterink GOES - Duitsers die in een Zeeuws ziekenhuis belanden, hoeven de rekening niet meer contant te betalen. Ook is het niet meer nodig grote stapels papieren in te vullen voor de verzekering. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars tekenen hier voor een overeenkomst. Zij ho pen dat het nu ook is afgelopen met het niet betalen van reke ningen. „Behalve dat de Duitsers die een beroep doen op de zorg, zich al tijd moeten legitimeren, moeten ze ook contant betalen. Dat is wel eens lastig", zegt P. Rade- macher, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen. Boven dien moesten ze behoorlijk wat papieren invullen om de kosten bij de eigen verzekeraar ver goed te krijgen. „Het declareren in Duitsland leverde nog al eens problemen op, omdat verzeke raars niet altijd goed op de hoogte zijn van het Nederlandse systeem. De overeenkomst die we officieel morgensluiter., moet dat ondervangen." Negen ziekenhuizen in de kust streek, de Duitse verzekeraar Allgemeine Orts Krankenkasse (AOK) Rheinland en de Neder landse zorgverzekeraar CZ doen aan de overeenkomst mee De afspraak, onder de titel 'Cos ta Care', moet ziekenhuiszorg van Duitse toeristen tijdenshuii vakantie aan de Nederlandse kust beter te regelen. De AOK Rheinland-verzekerden kun nen zich in de deelnemende zie kenhuizen legitimeren met hun Duitse verzekeringskaart. CZ neemt de betaling, tariefcontro le en overige administratie op zich en fungeert als Nederlands aanspreekpunt. Behalve de Zeeuwse ziekenhui zen gaat het om ziekenhuizen in Sneek, Den Helder, Alkmaar, Heemstede, Leiderdorp en Den Haag. CZ en AOK Rheinland zeggen ook van andere Nederlandse ziekenhuizen en buitenlandse zorgverzekeraars verzoeken re hebben gekregen om deel te mo gen nemen aan Costa Care. door Conny van Gremberghe ZUIDDORPE - Komend week eind is het mooi weer. In Zuid- dorpe rekenen ze er op. Het is per slot van rekening traditie dat de weergoden zich tijdens de Boekweitfeesten altijd van hun beste kant laten zien. Het organiserende comité is er in geslaagd om voor zaterdag en zondag een gevarieerd pro gramma op te stellen met veel muziek, theater, kijk- en doe- activiteiten. De 26e editie van de Boekweitfeesten begint za terdag off icieel om 16.00 uur. De officiële opening van het festijn en de start van de boekweitloop worden verzorgd door leden van het dagelijks bestuur van Ter- neuzen. Terwijl de lopers hun kilometers maken, speelt de Verwachting vrolijke deunen op het plein. Om 19.30 uur staat een optreden gepland van het straattheatergezelschap Voor het Goede Doel. Ruim een uur later volgen enkele dansparen van dansschool Verberkmoft die demonstraties zullen ver zorgen. Om 22.00 uur treedt® coverband Les Celibatairesop Ruim voor de officiële opening is er in het dorp al veel te doen Om 11.00 uur beginter een rom mel- annex kraampjesmarkten kunnen mensen meedoen aan schietingen op de liggende wip in zaal 't Gemeentehuis. Zondag wordt de kraampjes markt voortgezet en treden er ook weer diverse gezelschapper- op: de Free Country Dancers om 13.00 uur, muziekverenigmS Concordia uit Overslag een ha uurtje later. De jeugd van vier tot acht en van acht jaar en ou der kunnen respectievelijk om 14.00 en 15.00 uur meedoen aar. de streetdancingmanifesta1 op het plein. Om 16.30 uur ism de traditionele veelvraatwe strijd. Om 17.00 uur volgt®® discofestijn voor de jeugd twee uur later treedt Diedn de Moor op. Op zondagavon treedt er ook nog een myswi guest op.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 10