FZC Bij Bema draait alles om kunststof Tien geboden bij dreigend ontslag het bedrijf 7 Subsidies aan boeren grotendeels losgekoppeld van productie profijt vrijdag 27 juni 2003 Overschotten Logica Alleenstaande loopt groter WAO-risico Kwestbaar Russisch gas voor Britten TPG-dochter bezorgt in Irak Lucht voor luchthaven Twente Groeiende leegstand winkels Strijd om EU-geld varkenspest Onverwacht Doen Unie begraaft erfenis Mansholt dnnrHans Gertsen BRUSSEL - Het woord 'historisch' viel „isteren met grote regelmaat te beluis teren in Brussel. De aanleiding was de hervorming van het gemeenschappelij - ke Europese landbouwbeleid waar de ministers van Landbouw het in Luxemburg na een marathonvergade ring van zestien uur over eens werden. De kern van de hervorming is dat de subsidies die boeren krijgen in de toe komst grotendeels worden losgekop peld van de productie. Boeren krijgen vanaf 2005 inkomenssteun. De hoogte daarvan wordt deels afhankelijk van de hoogte van de steun die ze nu genie ten en deels van de mate waarin ze mi lieu- en diervriendelijk werken. Hoe 'groener', des te meer subsidie. „Het Europese landbouwbeleid wordt groe ner, marktgerichter en minder han- delsverstorend", vatte de Nederlandse minister Cees Veerman het samen. Nu valt het woord 'historisch' in Brus sel wel vaker, maar dit keer valt daar weinig op af te dingen. Het na uiterst moeizame onderhandelingen bereikte akkoord betekent een breuk met het landbouwbeleid zoals dat sinds de ja ren vijftig van de vorige eeuw gevoerd is, De Nederlander Sicco Mansholt stond in de jaren vij ftig en zestig aan de basis van het gemeenschappelij k landbouw beleid. Eerst als minister van Land bouw en later als Eurocommissaris, deed Mansholt er alles aan om de Euro pese landbouw te moderniseren en pro ductiever te maken. Dat was, gezien de voedselschaarste na de Tweede We reldoorlog, hard nodig. Met subsidies als belangrijkste instru ment wist de EU de boeren aan het pro duceren te krijgen. Hoe meer ze produ ceerden, des te meer subsidie. Dat werkte jarenlang prima. Zo goed zelfs dat Europa in de zestiger jaren te ma ken kreeg met grote voedseloverschot- ten. Melkplassen, boter- en vleesber- gen die - opnieuw met veel subsidie - op de wereldmarkt geloosd werden. Dat het gemeenschappelijke land bouwbeleid zijn doel voorbij was ge schoten, was al jaren duidelijk. Maar pogingen om het op een andere leest te schoeien, sneuvelden vrijwel altijd op Frans verzet. Franse boeren waren en zijn de grootste profiteurs van de Euro pese subsidieregelingen. 1 - - r- -jijj Een boer in Beieren legt hooi in rijen. Twee decennia geleden deed de EU een eerste serieuze poging om van de zwaar gesubsidieerde overschotten af te ko men via de zogenoemde melkquota. Die regeling legde de melkproductie per bedrijf aan banden. Boeren die meer produceerden dan was toege staan, kregen boetes: de beruchte su perheffing. De Ierse Eurocommissaris van Land bouw MacSharry deed begin jaren ne gentig ook een poging. Hij verlaagde de subsidies voor vee- en graanboeren. Maar ook die hervorming tastte de kern van het Europese landbouwbeleid niet aan. Dat laatste lukt de Oostenrijkse Euroo- mmissaris Franz Fischler nu wel. Met de bijna totale ontkoppeling van subsi die en productie, wordt gebroken met de logica van de afgelopen jaren. Niet meer produceren, maar beter staat voortaan centraal. Dat Fischler geslaagd is in zijn opzet, is niet alleen zijn eigen verdienste. Het landbouwbeleid ligt onder vuur omdat het te duur is. Bijna de helft van het EU-budget (zo'n 43 miljard euro per jaar) gaat naar landbouw. Bovendien verstoren de subsidies de wereldmarkt, wat vooral funest is voor ontwikke lingslanden. Die kunnen niet concurre ren tegen Europese producten die met veel subsidie op 'de wereldmarkt wor den gedumpt. En de uitbreiding van de EU met tien landen was de derde stok achter de deur. Zonder hervorming van foto Stephan Jansen/EPA het landbouwbeleid, zou dat onbetaal baar en onuitvoerbaar zijn geworden. De EU breekt nu dus met de erfenis van Mansholt. De enkele jaren geleden overleden Mansholt zou overigens wel de laatste zijn geweest om daar proble men over te maken. Eind jaren zestig, kort na zijn pensionering, werd Mans holt 'omgeturnd', om in het jargon van die tijd te spreken. Hij sloot zich aan bij de Club van Rome en streed fel tegen de uitwassen van het door hemzelf in gang gezette beleid. GPD DEN HAAG - Werkgevers moeten alleenstaande werknemers extra in de gaten houden, omdat deze groep een verhoogd risico loopt arbeidsongeschikt te raken. Zij hebben thuis niemand die hen helpt met allerlei privé-werkzaam- heden en ze hebben ook minder gelegenheid om hun hart uit te storten. Dat stellen de onderzoe kers M. Coppinga-Roest en R. Selten van het Cen traal Bureau voor de Sta tistiek in een gisteren ver schenen artikel in het economenblad ESB. Uit eerder onderzoeken kwam naar voren dat ook de plaats in het huishou den een rol speelt bij het risico om in de WAO te recht te komen. Reden voor Coppinga-Roest en Selten om de rol van de (eventuele) partner nader te bekijken. De conclusie dat het heb benvan een partner het ri sico op WAO-instroom verlaagt, geldt niet voor alle groepen. Werknemers jonger dan 25 jaar met een partner, raken juist weer vaker arbeidsongeschikt dan werkende leeftijdge noten zonder partner. Dit wordt voornamelijk ver oorzaakt door de jonge stellen met kinderen. Ge zinsuitbreiding geeft ex tra stress waar werkne mers op jonge leeftijd kennelijk minder goed tnee om kunnen gaan dan oudere werkende ouders. Het positieve effect van het hebben van een part ner treedt in bij de groep 35-plus. Verder blijkt dat tweeverdieners minder kans lopen in de WAO te recht te komen dan werk nemers met een partner zonder baan. Dit bestrijdt het beeld van stressvolle tweeverdieners. Ook werknemers die een part ner hebben met een beter inkomen zijn minder ge voelig om arbeidsonge schikt te raken. Andersom geldt het wel: hoofdkost- winnaars voelen mogelijk meer druk op de schou ders en worden dan ook sneller ziek dan de part ner met een lager inko men. GPD door Inge Heuff ZIERIKZEE - Het maatbeker- tje, de muggenstifthouder, de beschermdoppen onder het huishoudtrapje, de autovelg of het telefoontoestel, veel mensen komen ongemerkt regelmatig in aanraking met de kunststof producten van Bema Kunststof fen uit Zierikzee. De markten waarop Bema Kunststoffen zich beweegt zijn dan ook divers: verfindustrie, verpakkings- markt, technisch spuitgietwerk en, incidenteel, premiums. „Bema Kunststoffen kent zijn oorsprong in de premiums", legt één van de drie directeuren, Bart Gravendeel, uit. Samen met zijn collega's Jaap Niemans en Rob Peters heeft hij drie jaar geleden Bema Kunststoffen overgenomen van de vorige ei genaar, J. deRomph. „Doorvra gen uit de markt heeft het be drijf zich echter steeds meer toegelegd op andere werkvel den. Maar de premiums zijn nooit helemaal uit het zicht ver dwenen." De producten die de fabriek van Bema Kunststoffen verlaten, zijn veelal op specificaties van de klant ontworpen. De specia listen van de kunststoffenver- werker kijken wat de mogelijk heden zijn en komen soms met aanpassingen. „Als wij, door een bepaalde verandering, bij voorbeeld minder reststoffen overhouden, kan dit voor de klant een flinke kostenbespa ring opleveren", zegt Graven deel. „Wij hebben een eigen re- cycle-afdeling en veel van de resten kunnen hergebruikt wor den. Toch is nog het natuurlijk interessant om zoveel mogelijk kunststof te besparen." Bij Bema Kunststoffen kan het gaan om seriematige productie lijnen die, middels een kwali teitszorgsysteem, onderdelen in enorme aantallen maken, maar ook om zeer specialistische, kleine oplages. Daarnaast ont werpt de kunststoffenverwer- ker ook eigen producten. Voor het ministerie van Defensie heeft Bema Kunststoffen een se rie transportboxen ontwikkeld in veertig verschillende maten. Daarmee kan onder meer kwetsbare elektronische appa ratuur vervoerd worden. „Het ontwerp en de uitvoering van deze transportboxen moesten aan de strengste eisen voldoen", vertelt Gravendeel. „Zo is de binnenkant bekleed met stoot- werend en beschermend mate- S.rTO-t,. Een afdeling van Bema Kunststoffen in Zierikzee. riaal en hecht er niets aan de kunststof buitenkant. We heb ben gekozen voor een noppen systeem. Daardoor zijn de do zen uitstekend stapelbaar." De verfindustrie is een belang rijke opdrachtgever voor Bema Kunststoffen. Gravendeel: „De verfindustrie gaat, in verband met milieueisen, steeds meer over op watergedragen verven in plaats van oplosmiddelenge dragen verven. Dat heeft wel bepaalde consequenties. Zo kunnen de traditionele blikken gaan roesten als er zuurstof bij komt. Ook droogt watergedra gen verf veel sneller. Dat bete kent dat de verf, na opening van het blik, ook eerder indroogt in het blik." Met name voor de autoschade- bedrijven, die soms maar kleine hoeveelheden lak hoeven te do seren, is dat indrogen een pro bleem. De ontwerpafdeling van Bema Kunststoffen heeft, in overleg met enkele grote op drachtgevers, een kunststof 'verfblik' ontworpen dat na tuurlijk niet kan roesten maar dat er ook voor zorgt dat de verf niet kan indrogen. De beweeg bare bodem, die omhoog ge schoven kan worden, drukt via een tuitje de verf uit het blik. Door gebruik te maken van een speciaal hiervoor ontworpen Naam: Bema Kunststoffen BV Plaats: Zierikzee Opgericht: 1967 Aantal werknemers: 32 Omzet: 3,5 miljoen euro luchtdichte, kunststof bidon sluiting is de benodigde hoe veelheid verf precies af te me ten. De combinatie van de bidonsluiting en de verschuif bare bodem zorgt ervoor dat er geen loze ruimte kan ontstaan waar zuurstof bijkomt. Het schuiven van de bodem zorgt er meteen ook voor dat vrijwel alle verf gebruikt wordt. „Heeft een verfblik meestal een residu van vijf tot acht procent, met dit sys teem blijft er minder dan een half procent aan verf achter in de kunststof verpakking", weet Gravendeel. „Dat scheelt na tuurlijk enorm in de verspilling van verfstoffen maar ook in de milieuheffing. Want met zo wei nig restmateriaal wordt de ver pakking niet als chemisch afval beschouwd. Dat werkt aanzien lijk kostenbesparend." Momenteel worden de laatste tests uitgevoerd met een pig- mentpastaverpakking. Pig mentpasta wordt gebruikt door doe-het-zelf en verfspeciaalza- ken om verf in de door de consu ment gewenste kleur te mengen. Deze verpakking moet het tra ditionele verfblik voor de meng machines vervangen. Speciaal voor deze markt is er, behalve de verpakking met beweegbare bodem, een kunststof applica- tiedop ontwikkeld die het plaatsen van de verpakking op de mengmachine niet langer tot een knoeierig karweitje maakt. Ook hier zorgt de verschuifbare bodem weer voor een optimaal gebruik van de verf. Bema gaat in de loop van 2003 deze verf- verpakkingen in grote aantallen in productie nemen. Een nieuwe productiehal van J LONDEN - Groot-Brittannië en Rusland hebben gisteren een voorlopige overeenkomst ondertekend voor de aanleg van een gaspijpleiding voor het transport van Russisch gas naar de Britse markt. Het project zou een investering vergen van on geveer 5,7 miljard dollar. De handtekeningen werden gezet tijdens het bezoek van de Russische president Poetin aan Groot-Brittannië. Rusland en Groot-Britannië hebben eerder de handen ineengeslagen op energiegebied. Zo vormt British Petroleum een onderneming met de Russische bedrijven TNK en Sidanko. ANP HOOFDDORP - TNT Express, een dochter van het post- en logistieke bedrijf TPG, gaat pakketjes bezorgen in Irak. Daartoe heeft de onderneming een overeenkomst gesloten met het Iraakse bedrijf IKE. TNT zal documenten, pakjes en andere vracht over de weg tussen Amman in Jordanië en de Iraakse hoofdstad Bagdad vervoeren. De vervoerder verwacht dat deze route later wordt doorgetrokken naar andere steden in Irak. De klanten zullen waarschijnlijk oliemaatschappijen en niet-gouvemementele organisaties zijn. Om de TNT-chauffeurs te beschermen, rij den er gewapende bewakers mee op de vrachtwagens. ANP ENSCHEDE - Enschede Twente Airport blijft voorlopig open. Dat hebben de drie nieuwe eigenaren verzekerd. Strik- werda Beheer in Blaricum, Reggeborgh Beheer in Rijssen en de OAD Groep Holten hebben gisteren officieel de aandelen van de luchthaven overgenomen. Enschede Twente Airport maakt gebruik van de faciliteiten van de militaire vliegbasis Twenthe. Het ministerie van De fensie wil echter het militaire complex sluiten. De aandeelhouders doen op korte termijn geen grote investe ringen. Binnen vijf jaar moet het aantal chartervluchten in het zomerseizoen verdubbelen naar twaalf per week. ANP AMSTERDAM - De leegstand van winkels is in april opgelo pen tot 1,6 miljoen vierkante meter op een totaal van 24 mil joen vierkante meter. Twee jaar terug was dat 1,2 miljoen. Locaties die het moeilijk hebben, zijn vooral kleine winkel centra, losstaande zaken en die aan aanlooproutes naar de binnensteden. Dit stelt NVB Vereniging voor ontwikkelaars bouwonder nemers gisteren in de tweejaarlijkse Thermometer Winkels. Ondanks de leegstand veroorzaakt de aanhoudende vraag naar moderne, goed bereikbare en vooral grootschalige win kels voor een stroom aan nieuwe bouwplannen. Dat vergroot het gevaar op overbewinkeling en een grotere kloof tussen goede en slechte locaties. ANP BRUSSEL - Nederland lijkt deels gelijk te krijgen van Euro pese rechters met zijn bezwaren tegen een korting op Brussel se subsidies voor de varkenspestbestrijding in 1997 en 1998. Advocaat-generaal Stix-Hackl van het EU-Hof van Justitie in Luxemburg wijst de klacht af over de 25 procent lagere uit kering van bijna 110 miljoen euro over 1997. Wat het veel la gere bedrag van 6,3 miljoen euro over 1998 betreft, staat ze aan de kant van Nederland en adviseert ze vernietiging van het besluit van de Europese Commissie. ANP foto Marijke Folkertsma ruim 1700 vierkante meter moet de verwachte groei in productie kunnen opvangen. Deze hal be vat ook een brandwerende bun ker waar de matrijzen worden opgeslagen. „In de meeste ge vallen zijn de opdrachtgevers eigenaar van de matrijzen maar zorgen wij voor de opslag", legt Gravendeel uit. „Die matrijzen zijn heel kostbaar en moeten goed bewaard worden. Elke be schadiging maakt een matrijs onbruikbaar. Vandaar dat wij speciale procedures volgen en er een aparte bewaarbunker is ge bouwd." De kunststofmarkt is een groei markt. Steeds vaker worden metalen onderdelen vervangen door kunststof alternatieven. Door ontwikkelingen in de kunststoffen en door technische vooruitgang in het spuitgieten en vacuümvormen zijn telkens weer nieuwe producties moge lijk. Bema Kunststoffen levert door heel Europa en heeft zo'n veertig vergelijkbare concur renten. „Iedereen heeft zo zijn eigen werkterrein als bijvoor beeld veilingfust, bierkratten of de auto-industrie. Wel is te mer ken dat door recessie bedrijven zich ook oriënteren op andere dan eigen markten. Dat ver hoogt de onderlinge concurren tie." door Hans Sonders Er waart een ontslaggolf door het land, aantallen van tien duizend personen per maand worden genoemd. Sommigen krijgen een gouden handdruk mee, anderen moeten het stellen met een (magere) werkloos heidsuitkering. Een ont slagaanzegging kan mensen daarom flink in verwarring brengen. Wat moet u doen als u zo'n 'slecht nieuws gesprek' boven het hoofd hangt? En nog belang rijker: wat moet u absoluut na laten? Eerste gebod: lever om te begin nen niet te snel bedrijfseigen dommen in. De auto-van-de- zaak, laptop en mobiele tele foon mag u blijven gebruiken tot het dienstverband definitief beëindigd is. Ga daarom niet akkoord met het verzoek deze zaken 'maar alvast' in te leve ren. Dit kan later worden uitge legd als een verkapte instem ming met het ontslag. Mr. Van Gelderen, gespecialiseerd ad vocaat arbeidsrecht en oprich ter van de ontslaglijn, hoort het de rechter al vragen: „Waar om had u deze zaken al ingele verd?" Tweede gebod: ga om dezelfde reden niet akkoord met een 'vrijstelling van werkzaamhe den'. Vaak gebeurt dit onder het mom dat de betrokkene dan kan bijkomen van de ontslagaan zegging. Laat weten dat u wilt doorwerken. Als de werkgever per se niet wil dat u op het werk verschijnt, dan stelt hij u maar op non-actief. Dat is een eenzij dige maatregel van de werkge ver. 'Vrijgesteld zijn van werk'is een afspraak tussen werkgever en werknemer. Derde gebod: geef de werkgever geen onnodige informatie. Ga tijdens het ontslaggesprek niet in op opmerkingen als 'dit komt voor jou toch niet onverwacht?', 'was j e niet al ergens aan het sol liciteren?' of 'jouw kansen op de arbeidsmarkt zijn toch niet zo slecht?'. „Pas op", waarschuwt Van Gelderen. „Laat de werkge ver het woord voeren en ant woord op lastige vragen dat j e er later wel op terugkomt." Vierde gebodlaat u niet terzij de staan door een adviseur die de werkgever u aanbiedt. Een goe de adviseur kan slechts één par tij dienen en dat is in dit geval de tegenpartijuw werkgever. Ook al wil deze het advies betalen. Maak duidelijk dat u het be langrijk vindt om een eigen ad viseur in de arm te nemen. Vijfde gebod: maak vooral geen ruzie. 'Als ik al geen reden had voor ontslag, dan heb ik die nu wel', kan de werkgever dan zeg gen. Hoe begrijpelijk emoties in dergelijke situaties ook zijn, u kunt dingen zeggen die later in uw nadeel uitpakken. Stel voor schriftelijk te communiceren. Heeft u zichzelf niet meer in de hand, neem dan een vrije dag op. Nu de dingen die u juist wel moet doen. Zesde gebod: protesteer tegen de ontslagaanzegging. Instem men verzwakt niet alleen uw rechtspositie, maar kan ook uw WW-uitkering in gevaar bren gen. Zevende gebod: vraag aan de werkgever alles op papier te zet ten, zoals de reden voor het ont slag en de eventuele financiële vergoeding. Soms doet een werkgever een voorstel en eist binnen een paar dagen een reac tie. Ga daar nooit op in. Ook in het arbeidsrecht is haastige spoed zelden goed. Achtste gebod: roep deskundige hulp in. „Ik preek weliswaar voor eigen parochie, maar het arbeidsrecht is juridisch een slangenkuil", waarschuwt Van Gelderen. Voor een eerste gratis advies is er de internetpagina www.ontslag.nl. Een telefo nisch advies met een advocaat die is gespecialiseerd in ar beidsrecht kost 50 cent per mi nuut (0900-404.0123). Negende gebod: soms komt een ontslag onverwacht, soms ook heeft de werkgever al langer een 'dossier' over de betrokken werknemer opgebouwd. Doe hetzelfde. Laat brieven van uw werkgever met kritiek op uw functioneren nooit onbeant woord. De baas een dossier, u ook een dossier. Tiende en laatste gebod: werk door. De sfeer zakt door de ont slagaanzegging vaak tot onder het nulpunt, ziek melden bete kent niet dat u niet ontslagen kunt worden. Met doorwerken geeft u tevens een belangrijk signaal af: u bent het niet eens met het ontslag. GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 7