Ook callcenters krijgen nu last van tegenwind CAO Fortis loopt stuk op pensioen 6 Concern hoopt in 2006 weer nettowinst te boeken Fortis wil af van GWK effectenbeurzen euronext wall street vrijdag 27 juni 2003 Groei economie VS valt lager uit Autodivisie ING Te rooskleurig WASHINGTON - De economie van de Verenigde Staten is het eerste kwartaal van dit jaar met 1,4 procent (op jaarbasis) ge groeid. Dat is 0,5 procentpunt lager dan de raming vorige maand. Dat de groei minder is dan verwacht, komt vooral door het uitstellen van investeringen. De toename van het bruto bin nenlands product over de eerste drie maanden is gelijk aan die van het laatste kwartaal van 2002. Dat is een tegenvaller. Economen waren ervan uitge gaan dat de geraamde 1,9 pro cent op jaarbasis ook het defini tieve groeicijfer zou zijn. De uitgaven door bedrijven zijn het afgelopen kwartaal voor het eerst ineen jaartijd gekrompen. Mede onder invloed van de oor log in Irak beperkten ze hun in vesteringen. In een poging de groei te stimuleren heeft de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, woensdag de rente verlaagd met 0,25 pro centpunt tot 1 procent, het laag ste niveau in 45 jaar. ANP UTRECHT - Bankverzekeraar Fortis wil af van de grenswissel kantoren (GWK). Het Belgisch- Nederlandse concern wil de GWK's afstoten of ombouwen tot filialen van Fortis Bank. De wisselkantoren sluiten niet goed aan bij de rest van het con cern, aldus Fortis gisteren. Fortis kan de kantoren op twee manieren kwijtraken: verkoop aan een ander bedrijf of verzelf standiging. ,Het staat in de eta lage en dan lopen er altijd kopers voorbij", aldus een woordvoerder van Fortis over de interesse voor GWK. Hij kon niet zeggen wanneer het defini tieve besluit valt. De directie van GWK wilde niet reageren. GWK heeft vijftig vestigingen, voornamelijk op NS-stations. Er werken vijfhonderd mensen. Door de invoering van de euro viel vorig j aar een groot deel van de taken weg. De GWK's probe ren zich nu te redden met con tante overboekingen naar het buitenland en de verkoop van telefoonkaarten en reisverzeke ringen. ANP Fiat schrapt 12.300 banen van onze redactie economie TURIJN - Het noodlijdende Ita liaanse industriële concern Fiat heeft een omvangrijke reor ganisatie aangekondigd die meer dan twaalfduizend banen kost. De directie heeft besloten om twaalf fabrieken te sluiten. Ze heeft ingestemd met een ka pitaalinjectie van 1,8 miljard euro via de uitgifte van aande len. De 12.300 ontslagen moeten binnen drie jaar vallen. In een verklaring die gisteren werd uitgegeven, staat dat er in Italië zelf 2800 banen verdwijnen. De overige arbeidsplaatsen verval len in het buitenland. De directie zegt dat het bedrijf zich in een crisissituatie be vindt, maar ook dat het de mid delen heeft om er weer bovenop te komen. Fiat streeft ernaar zijn kosten sterk omlaag te brengen. In 2006 wil het concern zijn kosten heb ben verlaagd met 3,1 miljard euro ten opzichte van het ni veau van vorig jaar. De kapi taalinjectie omvat de uitgifte van 368 miljoen aandelen van 5 euro. Het gaat al een tijd slecht met Fiat, vooral door de slechte re sultaten in de autodivisie. Vorig jaar leed het bedrijf een netto verlies van 3,9 miljard euro. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het nog niet veel beter. De Een fabriek van de zware-vrachtwagendivisie van Fiat in Argentinië. reorganisatie moet ertoe leiden dat Fiat over twee jaar geen net toverlies meer maakt. In 2006 hoopt het bedrijf weer netto winst te maken. Operationeel hoopt Fiat volgend jaar al quitte te spelen. Fiat is van plan om de komende jaren 19,5 miljard euro te inves teren in vooral nieuwe produc ten en in onderzoek en ontwik keling. Het bedrijf doet dat uit eigen middelen. Zo zal het zich in zijn autodivisie, die voor 20 procent in handen is van het van onze redactie economie UTRECHT - De vakbonden hebben gisteren tijdens de CAO-onderhandelingen met Fortis het eindbod van het bank- en verzekeringsconcern afgewezen. Het voorstel behels de een looptijd van een half jaar. In die tijd zouden partijen de pensioenpremies onder de loep nemen, maar de geboden loons verhoging bleek te mager voor de bonden. Fortis heeft te kennen geven geen heil in verdere gesprekken te zien. Dat heeft onderhande laar G. van der Lei van vakbond De Unie gezegd. De werkgever bood voor de komende zes maanden een loonsverbetering van 0,5 procent structureel. Daarbovenop zou het Fortis- personeel een eenmalige uit kering krijgen van 0,5 procent. Bovendien zou de werkgever een aanzet willen om de pensi oenen aan te passen. „Een re gelrechte verslechtering voor de werknemers", aldus Van der Lei. De bonden wilden wel meeden ken over de pensioenen, maar ze vonden de uiteindelijke loons verbetering onfatsoenlijk. Zij eisten structureel 1,25 procent, de helft van 2,5 procent zoals dat in het najaarsoverleg is af gesproken. Het komende halfjaar hebben de 9500 Fortis-werknemers geen CAO. Dit najaar zullen de onderneming en de bonden rond de tafel zitten voor een nieuwe CAO vanaf 2004. Daarbij moe ten dan de uitkomsten van de pensioenstudie worden meege nomen, aldus Fortis. Fortis is het zoveelste financiële bedrijf waar het CAO-overleg uiterst moeizaam verloopt door de pensioenproblematiek. De onderhandelingen bij ING wor- foto Marcelo Caceres/AFP Amerikaanse General Motors, meer richten op de verkoop van auto's met dieselmotoren. De markt hiervoor maakt in West- Europa sterke groei door. ANP den maandag hervat. Het over leg bij ABN Amro loopt nog. Verder is overleg in de verzeke ringsbranche vastgelopen. Slechts bij Rabobank hebben de bonden een akkoord bereikt. De achterban moet dat nog goed keuren. Pijnpunt is overal het premievrije pensioen. Dat zien de werknemers als een verwor ven recht. Bedrijven willen er van af omdat het te duur is. In de voorlopige overeenkomst is af gesproken dat de Rabobank- medewerkers over tien jaar gaan bijdragen aan de pensi oenpremie. ANP door Jan Ruesink ENSCHEDE - De groei is eruit bij de callcenters. De belcentra- les vormden de afgelopen jaren een van weinige sectoren waar de werkgelegenheid nog groei de, maar ze zien hun groei nu ook stagneren en moeten soms zelfs reorganiseren. De ver slechterde economie en de af genomen consumentenvraag naar financiële producten lij ken de belangrijkste oorzaken. Daardoor blijft het tussen vijf en zeven 's avonds stiller in huis. Zowel voorzitter D. Bakker van de Werkgeversvereniging Call- centra (WGCC) als bestuurder W. de Ruijter van FNV Bondge noten bevestigt dat de echte groei er momenteel uit is. „Cij fers hebben we nog niet", zegt Bakker, „maar we merken wel dat de groei afvlakt. Door de economische teruggang is er minder vraag naar bepaalde diensten. Bovendien bezuinigen bedrijven op personeel door het klantencontact meer via inter net en e-mail af te wikkelen." Volgens Bakker is de callcenter- branche in enkele jaren uit het niets naar een omvang van 150.000 tot 180.000 werkne mers gegroeid. Het werken in belcentrales was een uitkomst voor veel groepen die het moei lijk hebben op de arbeidsmarkt zoals (herintredende) vrouwen met kleine kinderen, arbeidson geschikten, allochtonen en stu denten die bijverdiensten zoe ken. „Nu de sterke groei eruit is, zijn veel bedrijven bezig hun processen op orde te brengen en de efficiency te verbeteren", zegt Bakker. Ingrepen met grote aantallen ontslagen zijn vol gens hem echter uitgebleven. „En de perspectieven op de mid dellange termijn blijven goed." Volgens vakbondsman De Ruij ter is het groeiperspectief van de sector altijd veel te rooskleurig voorgesteld, met verwachte groeicijfers van 30 tot 40 pro cent. „Het leek niet op te kun nen, maar in werkelijkheid is dè lat veel te hoog gelegd. Daar- naast is goed te merken dat de consument voorzichtiger is ge worden in het aangaan van fi nanciële verplichtingen, 20als leaseconstructies en spaarplan. nen. Dat wreekt zich met name bij de telefonische verkoop." De vakbondsman kan echter niet bevestigen of die telefoon tjes minder effectief worden doordat steeds meer mensen zich eraan ergeren. „Dat is heel individueel, denk ik." Het is volgens De Ruijter moei lijk om precies te zeggen hoeveel banen er momenteel verdwijnen of op de tocht staan. „Enerzijds roepen de werkgevers nog steeds dat ze mensen nodig heb ben, anderzijds krijg ik af en toe signalen van reorganisaties." Volgens vakbondsman De Ruij ter legt de verslechterde econo mische situatie een druk op de onderhandelingen over een eer ste bedrij fstak-CAO voor de fa cilitaire callcentra, die volgen de week beginnen. Facilitaire centra werken voor derden, in tegenstelling tot de inhousecèn- tra (belafdelingen van gri banken, energiebedrijven of verzekeraars). De werkgevers hebben volgens De Ruijter al te kennen gegeven zich in die CAO-onderhandelingen weinig te kunnen permitteren. „Het bod dat ze gedaan hebben, ligt ver onder wat ik bespreekbaar vind." Nederland telt zo'n 1100 call centers, waarvan 100 facilitair. De meeste werknemers vallen al onder een CAO van hun b: (bijvoorbeeld bij banken, ener giebedrijven of verzekeraars met een eigen callcenter), maar de 25.000 tot 30.000 werkne mers in de zelfstandige centra kunnen meestal alleen terug vallen op een bedrijfsreglement. De nieuwe sector-CAO voor die groep zal vooralsnog alleen voor de 'agents' (de bellers) gelden, maar de vakbondsman hoopt dat op den duur ook administra tief en stafpersoneel eronderzal vallen. GPD a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv.; Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100. AANDELENAEX_ Vorige Laatste koersen koersen +ABN Amro 16,99 16,75 +Aegon 8,60 8,55 +Aho!d 7,43 7,29 AkzaNobel 23,25 22,80 ASML Holding 8,25- 8,00 Buhrmann 5,27 5,40 DSM 37,00 36,90 +Fortis 15,31 15,22 Getronics 1,15 1,14 Gucci Group 84,90 85,65 Hagemeyer 3,46 3,48 Heineken 30,35 31,39 IHCCaland 44,25 43,62 +ING Groep c. 15,40 15,32 +Kon.Olie 41,36 41,20 +KPN 6,10 6,26 LogicaCMG 2,11 2,05 Moolen, v.d. 12,00 11,90 Numicoc. 12,85 12,96 +Philips, Kon. 16,73 16,40 +Reed Elsevier 10,66 10,42 TPG N.V. 15,27 15,25 +Unileverc. 47,23 47,11 VNU 26,54 26,68 Wolters KI. c. 10,50 10,45 AANDELEN AMX ASM Int. 13,62 13,24 Boskalis Westm 21,65 21,70 Corio 28,00 27,70 CSM nrc 19,38 19,01 Draka Holding 8,50 8,40 Fugro eert. 35,70 34,70 Heijmans 15,00 15,00 Hunter Douglas 28,58 28,68 Imtech N.V. 15,80 15,90 KLM 7,37 7,45 Nutreco Hold. 13,58 13,75 Océ 9,07 9,10 Randstad Hold. 10,00 9,97 RodamcoAsia 14,00 14,16 Rodamco Europe 45,40 45,31 United Services 10,15 10,14 Vastned Off/lnd 19,69 19,50 Vastned Retail 41,00 41,25 Vediorc. 7,31 7,30 Vendex KBBc. 9,70 9,60 Vopak 11,72 11,86 Wereldhave 53,75 54,00 Wessanen c. 5,73 5,74 ABN Aaex-indfd 305,00 304,00 ABN Aaexdisccrt 269,80 ABN Aall-infds 53,05 53,05 ABN A america fd 69,40 68,80 ABN Aasiantfd 35,90 36,60 ABN A duurzaam fd 23,75 23,40 ABN Aeur.fund 62,95 63,00 ABN A euro fund 14,55 14,41 ABN Aeurooblfd 106,90 106,30 ABN Af.eastf 28,05 28,15 ABN A groen f 46,53 47,00 ABN A global f 72,70 72,60 ABN Aglob.lifes.f. 18,85 18,75 ABN Aglob.res.s.f. 23,85 24,10 ABN Aglob.pr.sec.f. 38,25 38,45 ABN A high yield fd 46,70 47,20 ABN A high incf 10 26,80 26,75 ABN A iet fund 13,00 13,11 ABN A internet f. 3,72 3,75 ABN A li.plus f4. 89,95 89,95 ABN A model fund 1 55,45 56,10 ABN A model fund 2 49,05 49,50 ABN A model fund 3 43,95 43,85 ABN A model fund 4 37,80 37,75 ABN A model fund 5 30,95 31,30 ABN A model fund 6 26,40 26,60 ABN A neth.f. II 91,00 90,80 ABN A prop.s.am. 47,20 47,55 ABN A prop.s.eur. 39,25 39,70 ABN A prop.s.f e. 18,65 18,55 ABN A ratio inv.f. 33,10 32,75 ABN A rented.f. 73,45 73,35 ABN Asm.c.euro f. 35,05 35,80 ABN Asm.c.net.f. 40,50 40,40 ABN A telecom f. 2,95 2,95 ABN A trans eur f. 83,00 82,70 ABN A unif su aex 44,10 43,40 ASN Mixfonds 57,65 56,50 Achm euraand-18 15,30 15,40 Achmeurmix-19 21,80 21,90 Achm eur mix-20 25,10 25,20 Achm eurobli-7 28,15 28,20 Aegon aand.f 33,90 33,90 Aegon sp.pl. 2,20 Aldoll.bf. 51,70 51,70 Allianzeurope f. 2,56 2,56 Allianz mixf. 4,60 4,61 Allianz plusf. 5,82 5,75 Allianz top f. 3,32 3,31 Alpha rente f 37,42 Alrente 205,20 204,60 Asian cap.f. 72,00 72,90 ASN aandelen fd-3 43,85 43,90 ASN milieufd-2 8,50 8,55 ASN obl.fds 27,80 27,50 Av Achm am aand 11,70 11,20 Av Achm eur aand 9,05 9,10 AANDELEN BINNENLAND- Accell Group 13,20 13,20 Acomo 2,30 AFC Ajax 3,58 3,70 Aino 0,21 0,21 Airspray 17,95 17,95 Alanheri 8,75 Amstelland MDC 5,87 5,91 AND Intern Publ. 4,81 4,83 AOT 1,54 1,53 Arcadis 9,25 9,20 Athlon Groep 9,20 9,07 Baan Company 1,90 Ballast Nedamc. 3,05 3,05 BAM Groep 15,70 15,70 Batenburg 25,50 Begemann Groep 4,84 4,85 Begaclaim 0,52 BE Semicond. 4,63 4,60 Beter Bed 4,90 4,90 Bever Holding 4,70 4,30 Blue Fox Enterpr. 5,40 5,54 Blydenst.-Will. 4,12 4,30 Brill, Kon.c. 12,35 Brunei Intern 3,10 3,02 Burgman-Heybr. 840,00 Kon.Ten Cate 27,49 27,39 Cap Gemini sa 31,49 31,00 Centric KSI 0,50 0,50 Copaco 2,45 Corus 0,23 0,23 Crown v.Geld.c. 11,40 11,10 Crucell 2,42 2,58 C/Tac 1,02 1,02 Delft Instrum. 11,75 12,01 De Vries Robbé 1,11 1,10 DICO Intern. 2,00 DNCDeNederl.Comp 1,34 A DOCdata 3,60 DPA 2,40 2,60 Econosto, Kon. 1,62 1,52 EMBA 75,00 A Eriks Group c. 25,44 25,50 Euronext 22,50 22,29 EVC Intern. 1,44 Exact Holding 14,20 14,10 Exendis 2,50 Fornix Biosciences 8,70 8,60 Fortis Nikkei Gar.c. 44,70 44,40 Fox Kids Europe 5,40 5,50 Frans Maas cert. 18,15 18,00 Gamma Holding 31,42 30,09 Gamma pref. 3,00 A Gouda Vuurvast 12,75 Groothandelsg. 21,10 21,12 Grolsch eert. 21,95 21,40 Grontmij eert. 13,98 13,60 HAL Trust 20,15 20,00 Heek-Tweka 0,11 0,10 Heineken Hold, a 25,04 25,05 Av Achm euro obl 31,15 30,25 Av Achm euro mix 19,45 18,95 Av Achm ned aand 9,90 10,00 AXA aand.euro 28,60 28,55 AXA aand.int. 46,50 46,00 AXA aand.ned. 56,75 57,05 AXA act.beh.ned 60,25 59,70 AXA fin.sector 33,80 33,65 AXA mondiaal beh 17,50 17,40 AXA obl.intern 33,65 33,60 AXAobl.euro 46,30 46,40 AXA portfolio 58,55 58,15 Bever holding 4,70 4,30 Biopharmaf 11,90 12,00 Bap.int.fd 285,00 A CB Achm am aand 11,60 11,45 CB Achm euro aand 11,54 11,61 CB Achm eur mix 20,35 19,80 CB Achm eur obl 27,70 27,80 CB Achm ned aand 10,25 10,35 CB Achm wereld 11,80 12,05 Columbia sec. 116,20 114,30 Corio 28,00 27,70 D.LIoyd deelnf 19,60 19,60 D.LIoyd dlrf 10,84 10,72 D.LIoyd donau 9,69 9,70 D.LIoyd euro f 5,55 5,62 D.LIoyd euro erf 11,23 11,24 D.LIoyd inv. 5,48 5,54 D.LIoyd jade f 5,04 5,00 D.LIoyd mixf 9,52 9,52 D.LIoyd nedf 4,47 4,47 D.LIoyd rente 13,10 13,10 Dim vastgoed 12,50 12,60 DresVPV holl 23,20 23,00 Dres VPVigm 33,40 33,00 Ducatus 57,25 57,50 Eur.ass.tr. 7,40 Euro cap.hold 155,40 154,50 Euro comm prop 21,25 21,25 Hes Beheer c. 4,04 Hitt 3,49 3,48 Holl. Colours 27,32 27,32 Hoop Effectenb. 4,50 4,52 ICT Autom. 8,80 8,30 InnoConcepts 13,55 13,30 Isotis 1,21 1,22 Ispat Intern. A 3,35 3,30 Kas-Bank 14,80 14,75 Kendrion 5,30 5,40 Kühne+Heitz 32,50 Lanschot, Van 38,00 38,06 Laurus 1,37 1,38 LCI Group 0,08 0,07 Macintosh Retail 12,70 12,35 Magnus Holding 0,61 0,61 Management Share 0,52 0,50 McGregor Fashion 8,30 Naeff 595,00 NEDAP 15,65 15,50 Nedcon Groep 14,72 11,30 Nedlloyd 16,82 17,31 Nedschroef H. Kon. 7,10 7,25 Neways 2,30 2,20 New Skies Satellites 5,15 5,05 Nyloplast 5,00 4,91 OPG cert. 27,27 27,00 Ordina 4,86 4,98 Petroplus Int. 7,25 7,30 Pharming Group 1,30 1,29 Pinkroccade 6,80 6,85 Pore. Fles 15,00 Priority Telecom 1,60 Reesink 44,50 RoodTesthouse 0,27 0,27 Roto Smeets 22,17 Samas Groep 4,43 4,50 Sarakreek 0,32 A 0,32 A Scala Business 1,59 1,55 Schuitema 15,30 Seagull 2,15 2,02 SimacTechniek 1,21 1,22 Sligro Beheer 40,71 40,50 Smit Intern. 18,60 19,00 SNS AEX Gar.click 91,75 SNS EurGar.plan c 87,30 87,25 SNS Intern.Gar. 89,80 SNS TripleBest 99,00 SNT 13,50 13,00 Stern Groep 26,88 Stork 10,14 9,78 Telegraaf De 14,00 13,70 Tie Holding 0,50 0,50 Tiscali 4,40 4,50 Tulip Computers 0,46 0,45 Twentsche Kabel 14,30 14,50 Unilever cum pref 5,22 5,30 Unit 4 Agresso 6,35 6,31 Univar 7,74 7,50 Versatel 1,10 1,14 Via Networks 0,92 0,90 Vilenzo VNU cum pref VolkWess St c. Vredestein Wegener eert. Wester 12,75 8,00 19,65 5,20 5,77 34,50 19,65 NIETOFFICIEEL 11 bred conv81 Ceteco eert. 63A daf 88-93/96 KPNQwest Landis group UPC 6'Averto 85a 11,80 0,09 4,50 0,15 0,06 0,08 90,01 0,09 0,14 0,07 0,07 AANDELEN NMAX_ Antonov Plc 0,26 0,24 Cardio Contr 5,02 5,02 Newconomy 0,19 0,19 Prolion 0,18 0,16 Sopheon Plc 0,22 0,24 CBS-INDEXEN 25/06 26/06 CBS algemeen 431,50 430,50 Herb, algemeen 877,50 Staatsleningen 3,31 3,49v -looptijd 3-5 jr 2,63 2,59 -looptijd 5-8 jr 3,08 3,24 .INDEXEN. A'dam AEX-index' A'dam AMX-index CBS koersindex Eurotop-100-index DAX-30 Nikkei-225 FTSE-index Dow Jones Nasdaq Composite 294.49 286.53 431.50 1926.15 3198.82 8932.26 4067.90 9011.53 1602.66 292.81 285.42 429.70 1924.71 3241.22 8923.41 4041.70 9079.04 1634.01 -GOUD EN ZILVER- Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud on bewerkt 9.476-9.927, vorige 9.436-9.890, be werkt 10.653 laten, vorige 10.616 laten, zilver onbewerkt 111-143, vorige 109-141, bewerkt 161 laten, vorige 159 laten. AANDELEN EUROTOP 10CL Abbey National 481,50 472,81 Pinault Printemps 64,40 64,50 Alcatel 7,80 7,90 Prudential Corp 371,77 366,05 Allianz AG 73,30 73,10 Repsol 14,26 14,29 AstraZeneca 332,50 329,50 Reuters Group 179,67 177,68 Aventis 50,85 48,10 Rio Tinto 1178,25 1151,50 AXA 13,60 13,72 Roche Holdings GS 103,00 104,50 BAE Systems 140,50 139,00 Roy.Bnk of Scotland 1705,67 1698,60 Banca Intesa 2,85 2,84 RWE 26,85 26,75 Banco Bilbao Viz 9,43 9,39 Sanofi-Synthelabo 52,50 52,10 Barclays 453,60 453,31 San Paolo-IMI 8,43 8,30 BASF 37,70 37,90 SAP 103,40 102,00 Bayer 20,18 20,35 Scottish Power 362,00 360,35 BMW 32,50 33,45 Shell Transp.&Trade 409,85 407,77 BNP B 45,03 45,04 Siemens 43,16 43,35 Bouygues 24,03 23,77 Skandi Enskil 84,00 84,50 BP Amoco 424,50 422,71 Societe Generale 56,65 56,45 British Gas 270,25 269,25 Sonera 4,93 4,93 Brit.Sky Broadcast 672,04 649,25 St Microelectronics 18,59 18,30 British Airways 151,00 153,38 Suez 13,53 13,97 BSCH 7,74 7,77 Swisscom Namen 394,00 390,50 BT Group 199,44 201,61 Swiss Re Namen 79,15 77,80 Cable Wireless 109,11 109,28 Telecom Italia 7,93 7,97 Cap Gemini 31,37 31,23 Telecom Italia Mobile 4,27 4,34 Carrefour 41,67 42,75 Telefonica 10,28 10,27 CGNU 434,00 432,89 Tesco 215,28 217,25 Ciba SC Namen 83,00 83,25 Total Fina Elf 135,80 135,10 Clariant Namen 12,75 12,45 Unicredito Italiano 4,16 4,16 ColtTelecom 62,02 63,15 Unilever(GB) 488,50 487,52 Commerzbank 12,40 12,50 Utd Bnk Switzerland 74,05 74,65 Compass Group 326,75 325,40 Vivendi Universal 16,22 16,13 Credit Suisse Group 35,75 35,65 Vodafone 122,00 120,85 DaimlerChrysler 28,83 29,83 Zurich Financial 169,50 163,00 Danone 121,40 121,40 Deutsche Bank Deutsche Telekom 56,45 13,17 57,30 13,33 STAATSLENINGEN Diageo 673,00 660,20 Dixons 127,94 130,19 83A NL 92-07 120,74 120,45 Dresdner Bank 51,50 51,50 8'A NL 91-06 116,94 116,94 Electrolux B 153,50 156,00 8'A NL 92-07I-II 119,49 Endesa 14,48 14,53 8'A NL 92-07I-II 121,75 Enel 5,54 5,59 73ANL 95-05 109,42 109,07 ENI 13,61 13,45 7'ANL 93-23 140,74 138,92 E.ON 44,00 44,55 7'ANL 95-10 125,57 124,70 Ericsson Tel Lm B 8,55 8,30 7'ANL 94-04 106,54 106,38 France Telecom 20,83 21,14 7 NL 95-05 109,30 108,92 Gen.Assicurazioni 21,90 20,90 63ANL 95-05 110,35 110,00 GlaxoSmithKline 1244,30 1229,74 6 NL 96-06 109,32 108,90 Granada 85,62 85,88 53A NL 94-04 102,00 101,97 HSBC Holdings 716,12 715,75 53ANL 97-07 111,03 110,47 Infineon 8,25 8,36 5'A NL 98-28 114,30 112,52 Invensys 21,00 20,25 5'ANL 00-10 113,85 112,79 Lloyds TSB Group 442,00 439,83 5'A NL 98-08 111,27 110,33 L'Oreal 61,20 60,70 5 NL 01 -11 110,70 109,58 LVMH 43,95 43,92 5 NL 02 110,64 109,52 Marconi 60,00 60,03 4'ANL 03-13 104,28 103,04 Muench.Ruck Namen 93,50 91,30 4 NL 02-05 103,86 Nestle Namen 282,00 284,00 33ANL 99-09 103,92 102,80 Nokia 14,69 14,75 3 NL 03-06 101,94 101,47 Novartis Namen 54,25 54,75 3'ANLgrb 73,70 75,15 Olivetti 1,11 1,12 3 NLgrb 62,15 62,50 Pearson 573,50 567,07 2'ANLgrb 54,00 DOW JONES- alcoa altria group am express amtel&tel boeing caterpillar citi group coca cola dupont eastman kodak exxon mobil gen elee gen motors hewlett home depot honeywell ibm intel int paper johnson&johnson mcdonald's merck&co microsoft mmm(3m) jpmorgan chase procter&gamble sbc comm utd techn waltdisney wal-mart BANKPAPIER. 24.51 25.24 43.97 44.78 42.47 42.57 19.60 19.73 34.41 34.40 56.15 56.76 43.05 43.72 46.64 46.88 41.85 42.49 27.25 27.85 36.66 36.70 29.26 29.15 36.61 35.94 20.80 21.30 32.45 32.47 27.23 27.25 82.49 84.35 19.99 20.60 36.70 36.80 52.47 52.30 22.24 22.45 61.18 62.00 25.19 25.77 129.30 130.30 33.99 34.40 90.69 90.28 25.80 26.03 70.60 70.18 19.11 19.40 54.18 54.39 OVERIGE AANDELEN VS_ AOL Time Warner 15.27 15.88 Apple Computer 19.09 19.29 BankAmerica 78.65 79.66 ChevronTexaco 73.40 73.18 Cisco Systems 16.82 17.13 Coca Cola 46.64 46.88 Daimler-Chrysler 32.81 34.26 Dow Chemical 31.47 31.70 Eli Lilly 67.75 69.53 Ford Motor 11.21 11.23 Goldman Sachs 84.78 84.15 Gpodrich BF 20.30 20.29 Goodyear Tire 5.83 5.75 Xerxa 10.50 10.64 Van 26 juni (17.00 uur) tot 27 juni (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende advieskoer- sen (kosten verkoop 1.75pct/aankoop 2.25pct) voor het inwisselen resp. aankopen van buitenlands geld: amerikaanse dlr antiliaanse gulden australische dlr canadese dlr cypruspond deense kroon engelse pond estlands kroon hongkong dlr hong.forint israel shekel japanse yen marokdirh nieuw zeeland dlr noorse kroon poolse zloty slow, koruna tsjech. koruna turkse lira (1 min) zuid-afr. rand zweedse kr. Zwitserse frank 0,86137 0,87865 0,47317 0,49711 0,56654 0,62867 1,60534 0,59522 0,66048 1,76974 0,13036 0,13695 1,43095 1,46331 0,05384 0,10487 0,35776 0,16123 0,00713 0,07115 0,11562 0,39025 0,20683 0,00749 0,08733 0,09625 0,47901 0,11714 0,21350 0,52806 0,12307 0,23533 0,02143 0,02591 0,03104 0,03258 0,50 0,10241 0,10591 0,64546 0,70 0,11830 0,11127 0,65195 -STIJGERS. Vorige Laatste koers koers Sopheon Plc 0,22 0,24 9,09 DPA 2,40 2,60 8,33 Crucell 2,42 2,58 6,61 Select Winner f 4,41 4,70 6,58 Blydenst.-Will. 4,12 4,30 4,37 Versatel 1,10 1,14 3,64 Orange eur large 5,50 5,70 3,64 FBTO ne euraan 11,20 11,60 3,57 Heineken 30,35 31,39 3,43 Transpac.fnd 93,75 96,90 3,36 AFC Ajax 3,58 3,70 3,35 Robzelf.med.bio 10,00 10,30 3,00 Nedlloyd 16,82 17,31 2,91 Orange largecap 5,25 5,40 2,86 ING internet f. 10,94 11,25 2,83 DALERS Vorige Laatste koers koers Nedcon Groep 14,72 11,30 23,23 LCI Group 0,08 0,07 12,50 Prolion 0,18 0,16 11,11 Heek-Tweka 0,11 0,10 9,09 Bever holding 4,70 4,30 8,51 Bever Holding 4,70 4,30 8,51 Antonov Plc 0,26 0,24 7,69 Econosto, Kon. 1,62 1,52 6,17 Seagull 2,15 2,02 6,05 ICT Autom. 8,80 8,30 5,68 Postb.euro obl.f. 38,20 36,30 4,97 Neways 2,30 2,20 4,35 Av Achm am aan 11,70 11,20 4,27 Gamma Holding 31,42 30,09 4,23 Rob pacific 47,45 45,46 4,19 .BELEGGINGSFONDSEN- Euro dutch eqf Europ.dev.cap FBTO am aand FBTO ned euro aand FBTO ned euro mix Finlesoblfd Fortis amerfd Fortis azie fd Fortis europa f Fortis euro sm Fortis japan fd Fortis ned f Fortis obam Fortis obam gare Fortis obl.df Fortis sec.click-07 Fortis tmt fd Fortis wereld mf Fortis wereld vastg Friesl aandelenf Friesl eurorentef Friesl mix fd Gen dutch eq a Gen dutch eq c Gen euro bondb Gen euro iet eqd Gen mix fund e Gilissen qual gr Flaslemere Hend.h.am.sm.cf Flend.h.eur.sm.cf Hend.h.gl.em.mf Hend.h.gl.techf Flend.h.jap.sm.cf Flend.h.pac f Holl.eur.fnd Holl.euro sel f. 14,20 Holl.obl.fnd 71,55 70,90 10,00 Holl.pac.fnd 35,20 35,09 11,30 11,20 Holl.sel.fds 67,70 67,35 11,20 11,60 Holland fund 56,75 56,40 20,00 20,05 IDB global f 40,70 40,70 37,60 IDB real est eq 47,40 48,00 15,68 15,58 IDB world eqf 35,90 36,00 23,15 23,00 IDB emerg 20,70 21,00 19,05 19,00 IDB eur opt. 24,90 24,80 39,80 39,75 IDB eursel. 39,50 39,00 14,55 14,50 IDB global 143,80 30,10 30,10 IDB rent. 38,50 38,80 70,10 70,30 ING basic mater.f. 26,00 25,80 43,20 INGbiotechnf. 12,70 13,00 53,60 53,20 ING comm techn f. 3,71 3,72 45,10 INGcontclfam 24,95 24,90 6,37 6,35 ING daily cons good 26,20 25,70 38,25 38,10 ING dutch f. 42,95 42,10 36,60 36,15 ING duurzaam rend 13,05 12,80 17,50 17,47 ING em.e.e.f. 24,65 24,95 27,05 26,95 ING energy fd 27,25 26,95 19,75 20,20 ING eurocreditf 5 27,70 27,70 8,95 A ING eur growth f. 14,10 13,90 9,90 ING euro obl f. 32,85 32,60 21,50 A ING euro sm cap f. 22,20 22,20 7,10 A ING europe f. 16,80 16,85 17,35 A ING farmacie f. 25,40 25,45 9,41 9,42 INGfïnancialsf. 15,65 15,30 17,80 18,00 ING japan f. 8,35 8,16 14,80 14,80 ING geldmarkt f 32,82 32,81 7,85 7,82 ING global gr.f. 11,70 11,70 9,95 9,95 ING global f 42,00 41,20 17,50 17,00 ING high yield ob.f. 26,80 27,10 12,26 12,26 ING hoog div aand f. 19,95 19,90 27,95 27,95 ING idx linksicv 25,00 25,05 42,16 42,00 ING industrials f. 26,70 26,70 22,32 22,24 ING int.obl-f. 62,25 62,50 ING int.dep-f. ING internet f. ING it-fund ING liric aexlll ING liric aex03/08 ING liric aex12/09 ING liric eurot100 ING liric dowjones ING liric nasdaq ING liric eur st50 ING liric eur st50 ING liric eur tec ING liric usa 500 ING lux cons goods ING north amgrf. ING north am f. ING oblig.f ING onr.aandf. ING protec.mix-70 ING protec.mix-80 ING protec.mix-90 ING telecom serv.f. ING utilities fd ING verre oostf. Intereff.jap.af. Intereff.jap.w. IS himal.f Jap.conv.fund Japan fund c Labouch.glob.af Labouch.obl.fd Lanschot dutch ef. Lanschoteurocredf. Lanschot eur.ef. Lanschot far.ef. Lanschot gl.bond f. Lanschot gl.eqf. 54,00 10,94 27,90 53,80 61,00 52,45 71,90 64,20 66,90 44,00 57,05 43,55 61,00 27,15 13,35 16,80 15,78 42,70 20,90 22,60 24,60 26,40 27,60 19,80 10,20 1,11 7,20 25,10 2,52 21,15 55,20 23,70 50,30 15,75 21,30 59,80 28,75 54,00 11,25 27,80 60,65 52,75 71,95 63,80 66,65 43,85 57,30 60,00 26,65 13,40 16,65 15,79 42,70 20,75 22,60 24,50 26,25 27,70 19,60 10,24 1,12 21,50 54,80 23,30 50,40 15,35 21,15 59,40 28,35 Lanschot iet f. 8,51 8,44 Leveraged 157,70 157,00 Nieuwe Steen inv 14,40 14,40 Ohra aand.fds 11,07 11,06 Ohra caref 15,01 15,30 Ohra commtechf 3,31 3,30 Ohra internet f 5,80 5,80 Ohra med techn f 18,00 18,00 Ohra milieutechf 8,40 8,25 Ohra multimediaf 6,25 6,30 Ohra new energy f 4,80 4,75 Ohra obl.div. 32,00 31,99 Ohra onr.goed 38,00 38,05 Ohra spaardivf 22,00 22,23 Ohra totaalf. 20,50 20,50 Opt biotech fd 26,00 25,65 Opt europe fd D 61,00 61,00 Opt income fdC 36,50 36,45 Opt mix fd E 24,30 24,25 Opt techn. fd A 8,39 8,52 Orange deelnfd 29,40 29,10 Orange eur compfd 7,30 Orange eur mcf 11,20 11,20 Orange eur prop fd 10,60 Orange eur smcf 11,80 12,10 Orange fund 19,80 20,00 Orange eur.largecapf 5,50 5,70 Orange largecapf 5,25 5,40 Orange sense fd 9,90 Orange wine fund 88,25 88,70 Pacific r.c.f. 29,30 29,50 Pan globconvf. Postb.aandf 28,40 43,10 43,10 Postb.aex clicker 23,74 23,70 Postb.amerika f. 16,25 16,05 Postb.beleggf Postb.biotech f 33,40 32,80 12,25 12,35 Postb.com tech f 7,63 7,80 Postb.duurzaandf 15,75 15,75 Postb.easy bluefd 19,40 19,20 AEX-index 26 juni 292 81 -1,68 EURO/DOLLAR 26 juni 1,1432 0,0119 RENTE 26 juni 3.43 +0,12 320 302 284 266 248 1,23 1,19 1.15 1.11 1.07 DOW JONES 9400 9080 8760 8440 8120 26 juni 9079.04 +67,51 beurs Amsterdam periode van 4Q dagen middenkoers in dollar periode van 40 dagen periode van 40 dagen 7800 beurs New Vork periode van 40 dagen Postb.euraandf 17,00 16,70 Robzelfs.austr. 58,65 58,40 Postb.eurcontclf 24,95 24,95 Robzelfs.brazil. 22,59 22,54 Postb.euro obl.f. 38,20 36,30 Robzelfs.canada 73,65 74,10 Postb.euro small c.f. 11,60 11,60 Robzelfs.china 14,52 14,43 Postb.farmacie f. 19,65 19,30 Robzelfs.duitsl. 44,26 43,56 Postb.fin.wereldfd 19,50 19,00 Robzelfs.frankr. 62,20 61,65 Postb.hoog divaandf 22,00 21,75 Robzelfs.hongk. 28,53 28,41 Postb.hoogdivoblf 22,80 23,00 Rob zelfs.japan 27,36 27,12 Postb.it fonds 19,52 19,10 Robzelfs.mal. 14,03 14,27 Postb.internetfd 5,13 5,15 Rob zelfs.mexico 80,50 80,15 Postb.japan c.f. 24,30 24,20 Robzelfs.nederl. 44,67 44,81 Postb.multimedia fd 5,51 5,58 Rob zelfs.polen 33,08 33,99 Postb.ned.fonds 26,30 26,20 Rob zelfs.sing. 21,76 21,55 Postb.obli.f. 24,55 24,60 Robzelfs.spanje 49,21 49,72 Postb.opk.landf. 14,10 14,25 Robzelfs.usa 68,35 68,05 Postb.vastgoedf. 22,20 22,20 Rob zelfs.z-afr. 40,55 40,72 Postb.wereldmf. 22,95 22,70 Rob zelfs.zwits. 60,40 60,15 Rente plusf. 1 24,81 Robeco 20,21 19,85 Robamerika 36,55 37,05 Rodamco asia 14,00 14,16 Rob balanced mix 43,38 43,33 Rodamco europe 45,40 45,31 Rob dynamic mix 31,88 31,84 Rolinco 16,85 16,76 Rob duurz aand 39,08 38,18 Rolinco pr 45,00 Rob econ recovery 17,11 17,07 Rorento 39,46 39,43 Rob emerob.mark. 42,25 42,24 Rob euroland aand 32,00 32,21 Select Winner f 4,41 4,70 Rob euro midcaps 40,60 39,87 SNSamerika aandf 12,80 12,45 Rob europe 24,76 24,71 SNS azie aandf 12,80 12,85 Rob eur.obl div. 25,49 25,53 SNS duurz aandf 16,05 16,05 Rob growth mix 43,27 43,23 SNS eurobl.divf 25,45 25,50 Rob high yield o. 27,36 27,38 SNS eur aandf. 18,35 17,90 Rob holl.bezit 16,92 16,97 SNS eur mixfd 22,40 22,30 Rob hollt-0 47,20 47,25 SNS eur vastgoed 26,35 26,90 Rob hollt-20 42,67 42,77 SNSguld.divf. 22,85 22,80 Rob hollt-50 39,97 40,07 SNS innovisief. 11,05 11,00 Rob holl t-100 49,77 49,91 SNS ned.aandf. 33,30 33,20 Rob hypotheek 52,40 52,45 SNS optim geel 17 25,70 25,70 Rob milieu techn 14,59 14,61 SNS optim oranje 18 25,70 25,60 Rob pacific 47,45 45,46 SNS optim rood 19 24,45 24,60 Rob private eq 72,00 SNSsp.pl aandf 16,40 16,25 Rob safe mix 42,70 42,68 SNS wereld aandf 13,15 12,85 Rob solid mix 41,55 40,72 T&P Pesultf 8,34 8,01 Rob young dyn. 10,30 10,25 T&Presglobalf 13,59 13,54 Rob zelfs.capital 29,95 29,69 Trans Eur.fd 83,00 82,70 Robzelfs.commt. 2,61 2,63 Transpac.fnd 93,75 96,90 Robzelfs.cons.g 35,08 34,99 Triodos groenf 59,40 59,45 Robzelfs.e-bus. 4,92 4,91 Triodos mw.aandf 18,03 17,95 Robzelfs.energy 46,85 46,83 Triodos mw.mixf 25,13 25,15 Robzelfs.finan. 35,24 35,10 Triodos mw.oblf 29,96 30,34 Robzelfs.fdsagr 38,03 37,76 Tsjechiesl.f 11,45 11,45 Robzelfs.health 46,95 47,00 Vastgoed mixf 21,25 20,50 Rob zelfs.it hardw 5,96 5,86 Vastned off/ind 19,69 19,50 Robzelfs.it 29,70 30,50 Vastned retail 41,00 41,25 Robzelfs.media 36,70 36,55 VHS onr.goed 18,50 18,30 Robzelfs.med.bio 10,00 10,30 Wereldhave 53,75 54,00 Rob zelfs.property 53,45 53,50 Wereldhave o/n 56,75 A Rob zelfs.soft&ser 7,72 7,71 WPSwewarth. 1189,00 1165,00 Robzelfs.telecom 26,87 26,18 Zom Flor.f. 33,81 AMSTERDAM - Het Ameri kaanse rentebesluit heeft gis teren de effectenbeurzen in Europa de gehele handelsdag beïnvloed. In Amsterdam en andere beurssteden bleef twij fel over de interpretatie van zo wel het besluitzelf als het com mentaar daarop van Fed-presi- dent Greenspan. Dat bleek uit de onzekere op stelling van de meeste beleg gers. Amsterdam sloot uiteindelijk met verlies op een stand van 292,81 punten. Dat is 1,68 pun ten of 0,57 procent lager. Greenspan heeft nog ruimte voor een eenmalige verlaging met een kwart procentpunt Waarom heeft hij die niet me teen gebruikt door de rente donderdag met een half pro centpunt te verlagen? Is de kwart procentpunt van donder dag wel voldoende om de Amerikaanse economie stoom te helpen, luiden de overwegingen van analisten, De lage rente op de kapitaal markt is vooral nadelig voor verzekeraars. ING, Aegon en Fortis behoorden dan ook tot de verliezers op het Damrak. ING moest 0,5 procent terug naar 15,32 euro, Aegon en For tis elk 0,6 procent naar respec tievelijk 8,55 en 15,22. Heineken behoorde tot de en kele fondsen in de AEXdiedui- delijk winst boekten. Het aan deel won 3,4 procent op 31,39 euro. KPN kreeg er 2,6 procent bij en sloot op 6,26 euro. De Londense FTSE-index kromp 0,6 procent. In Pa"ls sloot de CAC-indexO,2proceni lager. Op de beurs in Frankfurt deden de meeste aandelenkoersen het goed. De DAX-index sloot met een plus van 1,3 procent Het aandeel Fiat sloot na een eerdere stijging 1,4 procent» ger. ANP NEW YORK - De effectenbeurs in New York heeft de handels dag gisteren positief afge: ten. De Dow-Jonesindex sloor 67,51 (0,8 procent) hoger op 9079,04 punten. De Nasdaq was helemaal in goede doen en sloot 31,35 punten hoge' op 1634,01 punten. Dat is een winst van bijna 2 Pr0 cent. Het neerwaarts bijstellen va het groeicijfer van de econ mie leidde tot een negatieve stemming op de beurs. echter bleek dat het aan WW-aanvragen scherp 9 daald is, stimuleerde dat handel. Ook leken de belegge^ het rentebesluit te hebbenv werkt. De dollar won iets terrel" opzichte van de euro. In N York was één euro geh|k w 1,1410 dollar, bij hetslotvan® beurs in Amsterdam was 1,1440 dollar. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 6