Istanboel onvoorbereid op komst aardbeving Israël wijst beloofd bestand meteen af Hof Amerika verwerpt verbod op homoseks Bush ziet opstappen Liberiaanse leider als oplossing crisis Indonesisch leger houdt rebellen verantwoordelijk Föhnen kan niet meer Iraaks geweld tegen Amerikanen Sproeien taboe op coke-velden België stopt met autotreinen naar zon of sneeuw Kind sterft door nalatigheid politie Voorarrest Dino Bouterse verlengd Politicus Rusland vast voor moord Noodtoestand Peru deels voorbij Sir Denis Thatcher (88) overleden vrijdag 27 juni 2003 China executeert drugsdealers op Anti-Drugsdag Bosnische Serviër bekent schuld gruwelijkheden Executies Begraafplaats Burgerslachtoffers pzc J PEKING - Op de Internationale Anti-Drugsdag van de Verenig de Naties zijn gisteren in China zeven mensen geëxecuteerd die veroordeeld waren voor drugs handel, berichtten verscheide ne kranten. Volgens het staatspersburea Xinhua werden nog eens zeven tien mensen ter dood veroor deeld en veertien tot levenslang wegens de handel in, of bezit van drugs. In de Birmaanse hoofdstad Rangoon werd ter gelegenheid van de Anti-Drugsdag driedui zend kilogram aan verschillen de drugs publiekelijk in brand gestoken. Zo'n 1125 kilogram opium, 219 kilogram heroïne en meer dan 600.000 amfetamine- pillen gingen in vlammen op Ook in China werden in het openbaar drugs vernietigd. In Peking verbrandde de politie 700 kilogram heroïne en andere drugs, terwijl in de stad Chang- sha 187 kilogram aan drugs in vlammen opging. Zowel in de stad Chengdu als in de provincie Shandong vernietigde de politie negentig kilogram aan drugs. AP DEN HAAG - De Bosnische Serviër Predrag Banovic heeft gistermiddag gedeeltelijk schuld bekend voor het Joego- slavië-Tribunaal. Hij bekende vervolging om politieke, raciale of religieuze redenen, een mis daad tegen de mensheid. In ruil daarvoor laten de VN- aanklagers de overige punten van de tenlastelegging vallen, waaronder moord en wrede mishandeling. Banovic is een van de verdach ten uit de Meakic-aanklacht, die gaat over oorlogsmisdaden in het Noordwest-Bosnische district Prijedor in 1992. Daar werden in de beruchte kampen Omarska, Keraterm en Trno- polje tal van Bosnische moslims en Kroaten vermoord en mis handeld. Banovic was kampbe waker in Keraterm en werd voor zijn rol in dat kamp aange klaagd. ANP BOGOTA - Colombiaanse coca- velden mogen niet meer vanuit de lucbt met bestri j dingsmidde- len worden besproeid. Dit heeft een rechtbank in de Colombiaanse hoofdstad Bogo ta gisteren bepaald. Het vernie tigen van coca moet worden stopgezet totdat duidelij kis wat de gevolgen zijn voor milieu en volksgezondheid. AFP Massagraven Atjeh ontdekt doorTheo Haerkens JAKARTA - Indonesische soldaten hebben in Atjeh de stoffelijke resten geborgen van twintig mensen uit twee massa graven. De stoffelijke over schotten werden gevonden in de dorpen Guci en Krueng Pase in centraal Atjeh. Dorpelingen menen dat er sinds 1999 wel driehonderd mensen begraven zijn. De graven zijn gevonden in een gebied waar de Beweging Vrij Atjeh (GAM) het lange tijd voor het zeggen heeft gehad. Leger en politie stellen de separatisti sche rebellen daarom verant woordelijk voor het doden en begraven van de slachtoffers. Er is al enige tijd sprake van massagraven met tientallen li chamen in Atjeh, de noordelijk ste provincie van Sumatra. Mensenrechtenorganisatie Komnas HAM stelde echter dat die te vinden zijn in de buurt van Nisam bij Bireuen in het oosten, waar afgelopen weken flink is gevochten. Enkele jaren gele den zijn in oostelijk Atjeh mas sagraven gevonden uit de tijd van het Soeharto-regime. Toen werd het Indonesische leger verantwoordelijk gesteld, dat met harde hand probeerde de separatistische rebellen onder de duim te krijgen. Eerder deze week werden twee doden gevonden in een gemeen schappelijk graf achter een ver laten moslimschool in het dorp Alue Pisang in het zuid-westen van de provincie, eveneens een voormalig rebellenbolwerk. Op grond daarvan stelde een leger- woordvoerder hen ook verant woordelijk. Mensenrechtenor ganisaties hebben leger en GAM herhaaldelijk beticht van exe cuties en het laten verdwijnen van mensen. Sinds 19 mei voert het Indonesi sche leger een militaire operatie uit in de provincie om de separa tisten te elimineren. Daarbij wordt hardhandig opgetreden tegen vermeende rebellen. Er is gesproken over het 'wederrech telijk doden' van de tegenstan der. Ook GAM is berucht we gens de terreur die ze uitoefent onder de boerenbevolking van de streng islamitische provin cie. Het aantal slachtoffers van de strijd in Atjeh is onduidelijk. Het leger houdt het op bijna 250 doden, terwijl driehonderd mensen gearresteerd zouden zijn. Een dertigtal militairen en politiemensen is omgekomen. De politie meent dat veel slacht offers gewone burgers zijn en noemt een aantal van honderd. De politie gaat er in tegenstel ling tot het leger vanuit dat mensen in burgerkleren burgers zijn tot het tegendeel is bewe zen. Het leger denkt daar anders over en noemt geen aantallen burgerslachtoffers. Kontras stelt dat er 175 doden zijn geval len, vijftien mensen zijn vermist en 155 gearresteerd. GPD ALASSIO - Klanten van een kapsalon in Alassio drogen hun haar op straat. Het is er warm genoeg voor en in de salon is geen elektriciteit voor het föhnen. De Italianen hebben hun koelkasten en airconditioners op de hoogste stand staan en daarom is er een tekort aan elektriciteit. Maar veel inwoners zijn woedend over de door de regering gesteunde tegenzet gisteren van de energiebedrijven: gewoon de elektriciteit tijdelijk af sluiten, op willekeurige plaatsen in het land, vaak on aangekondigd. In steden als Rome, Milaan en Turijn raakten honder den mensen vast in liften. Het doven van verkeerslich ten veroorzaakte enorme opstoppingen. Gevaarlijke situaties ontstonden door plotseling stikdonkere ver- keerstunnels. Volgens Industrieminister Antonio Mar- zano, die gisteren haastig een persconferentie belegde, was 'slechts' vijf procent van de Italianen slachtoffer van de maatregel. foto Silvio Fasano/AP doorFidan Ekiz ISTANBOEL - We zullen het nooit vergeten, beloofden de Turken na de verwoestende aardbeving die in 1999 het noordwesten van Turkije trof. Meer dan 18.000 mensen kwa men toen om. Turkije was niet voorbereid op zo'n ramp. De Turkse overheid zou alles in werk stellen om dergelijke fou ten te voorkomen. Nu verwach ten seismologen op korte ter mijn een zware aardbeving in de miljoenenstad Istanboel. Maar de stad is weer niet voorbereid. Vier jaar geleden kondigden seismologen al aan dat het ge bied van de Zee van Marmara binnen dertig j aar wordt getrof fen door een zware aardbeving. Voorbereidingen moesten in elk Seval worden genomen, want de «acht van de aardbeving zal zodanig zijn dat geen huis in Is tanbul overeind blijft. De des kundigen zijn nu concreter: de aardbeving wordt op zijn vroegst in 2007 verwacht en heeft waarschijnlijk een kracht 'an 7,6 op de schaal van Richter. De aardbeving op 17 augustus 1999 had een kracht van 7,4. De stad die volgens de bereke ningen het zwaarst wordt getroffen in het Marmara Zee gebied is Tekirdag, dichtbij Is tanboel. Tekirdag bevindt zich 'P een kruispunt van twee breu- K'ijnen, de Marmara-breuklij- "en. Seismoloog Ugur Kaynak Publiceerde onlangs een onder zoek waarin hij uitlegt dat de breuklijnen onder Tekirdag als net ware op slot zitten. ,,De lij nen kunnen vanaf daar niet ver- Per. Ze houden elkaar tegen." De aardbeving van 1999 wist dit slot volgens hem net niet open te Preken. Was dat wel gebeurd, dan waren er twee keer zo veel doden geweest. De spanning op 'het slot' neemt echter met de dag toe, meent Kaynak. „In 2007 breekt het los. De schade zal enorm zijn." Mochten de breuklijnen de spanning wel aankunnen, dan zal de kracht van de aardbeving 6,8 zijn in plaats van 7,6 op de schaal van Richter. Gemeentevoorlichter Ali Mühittin van Istanboel: „Na tuurlijk zijn er maatregelen ge nomen na de aardbeving van 1999. Op acht plaatsen in Tur kije zijn kenniscentra voor aardbevingen bijgebouwd. We hebben extra hulporganisaties getraind. En burgers kunnen via een internetpagina informatie opvragen over de grond waarop hun huizen zijn gebouwd of de BRUSSEL - De Belgische spoorwegen, de NMBS, stoppen met autotreinen naar zon- of skigebieden. Vorig jaar al zetten de NS de autotreinen naar Zuid-Frankrijk en Italië stop. Met de verdere vrijmaking van het Europese spoor moeten de NMBS volgens een woordvoer der fors meer gaan betalen voor het gebruiken van de buiten landse verbindingen. De inter nationale nachttreinen, die al verlieslijdend zijn, worden daarmee nog onrendabeler. Eind dit jaar gaat de stekker eruit en dus zijn skiërs versto ken van de NMBS-voorziening. ANP grond waarop ze een huis willen bouwen." Istanboel heeft er in middels ook vij f extra ambulan ces en zes lijkwagens bij. Voor slachtoffers van aardbevingen is zelfs alvast een grote begraaf plaats aangelegd. Volgens de burgemeester worden sinds 1999 ook extra woningen ge bouwd voor burgers die bij een volgende ramp dakloos worden. En er liggen 25 miljoen voedsel pakketten klaar. Na de aardbeving van 1999 duurde het uren en op sommige plaatsen zelfs twee dagen voor dat hulp arriveerde, omdat de wegen onbegaanbaar waren ge worden. Om de bereikbaarheid te verbeteren zijn 39 autowegen in de stad verbreed. Volgens Mühittin is de gemeente zijn verantwoordelijkheid nageko men. Maar het is nooit genoeg, zegt hij. „Om te voorkomen dat de volgende aardbeving veel le vens eist, moeten we elk huis in Istanboel controleren en zo no dig 'aardbevingbestendig' ma ken. Er leven meer dan vijftien miljoen mensen in deze stad. Het is onmogelijk om dat binnen een paar jaar tijd te doen." GPD BAGDAD - Irakezen gooien stenen naar de vernielde voertuigen van een militair konvooi in Youssefiyah ten zuiden van Bagdad. Ameri kaanse militairen kwamen gisteren onder vij andelijk vuur komen te liggen. Daarbij viel één dode en zijn acht anderen ge wondgeraakt, zo maakte het Amerikaanse centrale commando bekend. De slachtoffers behoren tot een commando-eenheid die zoekt naar Saddam Hoessein en zijn twee zonen. Naar twee vermoedelijk ontvoerde andere Amerikaanse militairen werd gisteravond in Bagdad gezocht met helikopters. foto Saurabh Das/AP van onze redactie buitenland JERUZALEM - De Israëlische minister van Buitenlandse Za ken Silvan Shalom heeft giste ren een mogelijk staakt-het- vuren, overeengekomen door radicale Palestijnse groeperin gen, verworpen. De minister omschreef het akkoord voor de Israëlische radio als een 'val'. De bewindsman zei dat Israël een wapenstilstand niet als al ternatief voor de ontwapening van de radicale groepen zoals Harnas en Islamitische Jihad kan accepteren. De regering- Sharon heeft al eerder ver klaard niets te zien in een tijde lijk staakt-het-vuren. De Palestijnse president Jasser Arafat zei gisteren te verwach ten dat de groeperingen 'binnen enkele uren' het akkoord over een wapenstilstand bekend zouden maken. Zij zouden dan beloven drie maanden lang geen aanslagen plegen op Israëlische doelen. Voorwaarde is wel dat Israël stopt met het liquideren van Palestijnen, zijn invallen in de bezette gebieden beëindigd en stopt met het slopen van hui zen van Palestijnen. Shalom zei voor de radio dat de Palestijnse groeperingen on- CHENGDU - De politie van de Chinese stad Chengdu heeft een driejarig kind laten verhongeren. Het meisje stierf na achttien dagen zonder voedsel te zijn opgesloten in haar slaapkamer. Haar moeder zat in die tijd in de gevangenis. Dat meldde gisteren de Chinese staatspers. De drugsverslaafde moeder was gearresteerd wegens dief stal. Ze had politieofficieren gevraagd haar zus te bellen om het kind op te vangen. De offieren droegen ondergeschikten op de tante van het meisje te waarschuwen. Toen dat niet luk te, kreeg een agent de taak de tante in te lichten. Ook deze kon haar niet bereiken en vergat stappen te ondernemen. De dood van het meisje werd pas opgemerkt toen de buren een stank- lucht roken. Enkele agenten zijn geschorst. AFP PARAMARIBO - De rechter-commissaris in Paramaribo heeft het voorarrest van Dino Bouterse, zoon van ex-legerlei der Desi Bouterse, met dertig dagen verlengd. Het Openbaar Ministerie vindt dat nodig in het belang van het onderzoek. Dino Bouterse wordt verdacht van de wapendiefstal uit het depot van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in Paramaribo, die vorig jaar juli is gepleegd. ANP MOSKOU - De medevoorzitter van de Liberale partij in Rus land is gisteren aangehouden wegens betrokkenheid bij de moord op zijn collega Sergei Joesjenko, de voormalige minis ter van Informatie. De politie arresteerde Michail Kodanjev in de Russische stad Koedimkar. Woensdag werden twee an dere mannen aangehouden voor de huurmoord in april. Joesjenko en Kodanjev leidden de oppositiepartij die is opge richt door Boris Berezovski. Die woont in Londen en wordt door Rusland gezocht wegens fraude. Vlak na de moord sug gereerden bronnen rond het Kremlin dat hij ook de opdracht voor de schietpartij zou hebben gegeven. DPA/AFP LIMA - De Peruaanse president Alej andro Toledo heeft giste ren de noodtoestand in grote delen van het land opgeheven. De maatregel blijft wel gelden voor een aantal provincies waar de linkse rebellenbeweging Lichtend Pad actief is. Toledo riep de noodtoestand vorige maand uit om een sta kingsgolf te breken. Honderdduizenden leraren, ambtenaren en werknemers in de gezondheidszorg waren in mei voor meer geld de straat opgegaan. De crisis in het land bereikte dinsdag een hoogtepunt toen de regering het ontslag indiende. Het kabinet nam die stap om dat parlementsleden van Toledo's partij weigerden in te stem men met het regeringsvoorstel de belasting te verhogen. AFP LONDEN - Sir Denis Thatcher, de echtgenoot van de Britse oud-premier Margaret Thatcher, is gisteren op 88-jarige leef tijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie Thatcher bekendgemaakt. Denis lag enkele weken in een Londens ziekenhuis, waar hij ook overleed. In januari onderging hij een bypass-operatie. In 1951 traden Margaret Roberts en Denis Thatcher met el kaar in het huwelijk. Twee jaar later kregen zij een tweeling. Tijdens Thatchers premierschap van 1979 tot 1990 bleef haar echtgenoot veelal op de achtergrond. Hij beschreef zichzelf eens als 'de onzichtbaarste echtgenoot ooit'. AP van onze redactie buitenland i WASHINGTON - Het Ameri kaanse federale Hooggerechts-1 hof heeft gisteren een verbod in de staat Texas op seks tussen ho moseksuelen onconstitutioneel verklaard. De magistraten van het hoogste Amerikaanse rechtscollege verwierpen met zes tegen drie stemmen de Te- xaanse wet. Hiermee maakten de rechters gisteren een uitspraak van het Hooggerechtshof van zeventien jaar geleden ongedaan, die wet ten als die in Texas toestond. In dertien van de vijftig staten van de VS gelden nog altijd wettelij ke bepalingen tegen geslachts gemeenschap van homoseksue len, ook al heeft die plaats tussen volwassenen in de privé- sfeer. De huidige beslissing van het Hooggerechtshof maakt de ze jurisprudentie in de vijftien staten, voornamelijk in het zui den en midden van de VSongel dig. De zaak die tot deze uitspraak heeft geleid, begon in 1998, toen politieagenten twee mannen in het huis van een van hen 'be trapten' op het hebben van ana le seks. De politie was het huis binnengegaan na wat een valse melding van wapengeweld bleek. De twee mannen kregen een boete, maar ze vochten de Texaanse wet aan, omdat zij vonden dat de wet een inbreuk vormde op hun privéleven. Een rechtbank in Texas handhaafde de wet. Hij deed een beroep op 'legitiem staatsbelang, name lijk het hooghouden van de pu blieke moraal'. De advocaat van de twee man nen noemde de uitspraak van het Hooggerechtshof gisteren 'de belangrijkste zaak voor de homorechten van de afgelopen generatie'. ANP/RTR danks het eventuele bestand zullen doorgaan met aanslagen op Israëlische doelen. Wanneer er dan een aanslag wordt ge pleegd 'zullen zij beweren dat het slechts om geïsoleerde acties gaat die worden afgekeurd door het leiderschapEn wanneer Is raël hier iets tegen onderneemt, dan wordt gezegd dat wij de wa penstilstand schenden, aldus minister Shalom. „Het is een soort val waar we gemakkelijk in kunnen vallen". Hij voegde eraan toe: We hebben dit soort zaken eerder gezien. We hebben deze film al gezien." AFP/DPA door Clemens Inqwersen WASHINGTON - De Ameri kaanse president Bush wil dat de president van het West-Afri kaanse Liberia, Charles Taylor, opstapt. Een woordvoerder van het Witte Huis heeft dit gisteren gezegd. Hij deed zijn uitlating, terwijl diplomaten bij de VN hardop nadenken over een door de VS geleide interventiemacht voor Monrovia, Liberia's hoofd stad. Taylor wordt daar belaagd door bewapende tegenstanders die na jaren van gevechten tot aan de rand van het centrum van de stad zijn doorgedrongen. Minis ter Chea van Defensie zei giste ren dat de rebellen uit de haven bij de stad zijn verdreven, maar waarnemers twijfelen daaraan. Van een vorige week gesloten wapenstilstand tussen de strij dende partij en kwam niets meer terecht, nadat Taylor had ge zegd dat hij zijn ambtstermijn tot januari uitdient. De tegenstanders van Taylor hadden juist begrepen dat hun voornaamste wens, het vertrek van de president, automatisch uit de overeenkomst voortvloei de. De beschietingen en de ernstige tekorten aan basisbehoeften en middelen om gewonden te ver zorgen leiden tot een humani taire ramp in de Liberiaanse hoofdstad. Hulporganisaties improviseren er met waterzui vering om een epidemie te voor komen. Naar schatting twee honderdduizend bewoners van de stad hebben in paniek hun woning verlaten. Ze zoeken be scherming in kerken, scholen en ambassades en in zuidoostelijke buitenwijken iets verder van het front. Vooral het centrum van Monro via wordt met granaten bescho ten. Er zijn volgens waarnemers de afgelopen twee dagen hon derden burgerslachtoffers ge vallen. De ziekenhuizen zijn overvol. Bush meent kennelijk, net als de belagers die zich Liberianen Verenigd voor Verzoening en Democratie (Lurd) noemen, dat met het vertrek van Taylor ver der bloedvergieten kan worden voorkomen. AFP/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 5