PZC Landbouwakkoord George Orwell speelde zelf voor Big Brother Toekomstvisie Wouter Bos wordt sceptisch ontvangen 4 Regeling wordt te makkelijk toegepast door geldeisende partij 27 juni 1953 vrijdag 27 juni 2003 Schikking Kim Philby Linkse beweging Eenheidsworst Schuldsaneringswet belast rechter Rechtbanken worden overspoeld met verzoeken van mensen die in grote geldproblemen verkeren. De schuldenaars willen worden opgenomen in een wettelijke schuldsane ringsprocedure. Het voor uitzicht na drie jaar schul denvrij door het leven te kunnen, blijkt erg aan trekkelijk. Maar de rege ling functioneert slecht. door Jurjen van de Pol Er is jaren voor gelobbyd, een wet die mensen met uit zichtloze schulden de mogelijk heid biedt met een schone lei te beginnen. In 1998 was het zo ver, de Wet Schuldsanering Na tuurlijke Personen (WSNP) trad in werking. Mensen die onop losbare schulden en te weinig inkomen hebben, kunnen sinds dien in aanmerking komen voor schuldsanering. De procedure is omgeven met strenge regels. Zo mogen schul den niet te kwader trouw zijn ontstaan. Uitkeringsfraude en justitiële boetes blokkeren de toegang tot de regeling. Een be windvoerder houdt toezicht en drie jaar lang moet de schulde naar, in jargon een 'saniet', rondkomen van ongeveer 95 procent van de bijstand. Van het gespaarde geld worden de schuldeisers betaald. Als er al iets is gespaard, want veel schuldenaren hebben geen baan, koophuis en als het aan de rechter ligt ook geen auto. Die moet weg, anders is het financi ële regime niet vol te houden. Maar de als vangnet bedoelde regeling barst uit zijn voegen, melden de in Amsterdam ver antwoordelijke rechters. Het aantal aanvragen stijgt snel, terwijl de verstopping van de procedure het aantal toelatin gen tegelijkertijd doet afnemen. Een wachttijd van ruim vier maanden tussen aanvraag en toelating is het gevolg. Alice van Dijk, Tootje Polak en Gaby Crince le Roy behandelen gedrieën alle schuldsaneringen en faillissementen van de Am sterdamse rechtbank. Ze mer ken dat de regeling wordt ver stopt door mensen die meer gebaat zouden zijn bij een ande re vorm van hulpverlening. Die andere vorm van hulpverle ning is de minnelijke schikking, een overeenkomst tussen de schuldenaar en zijn schuldei sers, waarin de afbetaling wordt geregeld en waar geen rechter aan te pas komt. Veel beter voor beide partijen, oordelen des kundigen. Een duur en lang gerechtelijke traject wordt om zeild en de schuldenaren kun nen weer verder met hun leven. De saneringsregeling dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Hoe komt dat? „Het is voor schuldeisers een heel mak kelijke manier om geld binnen te krijgen", zegt rechter Van Dijk. „Een wettelijk traject is voor crediteuren veel goedko per dan het inhuren van incas sobureaus en deurwaarders. Bij grote banken hebben een hele boel mensen ander werk gekre gen doordat ze door de wet over bodig werden", schetst Van Dijk. Haar collega Polak valt haar bij „De WSNP was juist bedoeld om schuldsanering te voorko men. Door de hoge gerechtelijke kosten zouden schuldeisers na melijk veel minder geld terug zien bij een wettelijke regeling; daardoor zou de minnelijke schikking aantrekkelijker wor den." Dat is niet gebeurd, zegt Van Dijk. „Dat kan omdat bij een minnelijke schikking er maar één keer per jaar controle plaatsvindt. Bij een schuldsane ringsprocedure zitten wij toch wat meer bovenop de schulde naar en kunnen de crediteuren zaken doen met zijn bewind voerder." Schuldeisers wijzen massaal de minnelijke schikking af, omdat ze de wetteli j ke regeling gemak- kelijker vinden. De aantrekke lijkheid van de regeling zit hem niet alleen in de lagere kosten van een WSNP-procedure. Praktische problemen en door Wio Joustra George Orwell, de man die in zijn boek '1984' de wereld waarschuwde voor een alomte genwoordige en nietsontziende overheid, ontpopte zich vlak voor zijn dood zelf als een Big Brother. Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen stelde hij in 1949 een lijst samen van Britse intellectuelen die hij verdacht van communistische sympathieën, zoals Charlie Chaplin. Daarbij ging Orwells afkeer van het totalitaire systeem hand in hand met de liefde voor een mooie vrouw die werkzaam was bij een geheime afdeling van dat ministerie, waar onder meer on derzoek naar communistische propaganda werd gedaan. Het 'verraad van Orwell' is we reldkundig gemaakt door de be kende Britse politicoloog en historicus Timothy Garton Ash. De onthulling heeft de reputatie van de wereldberoemde auteur als 'het troosteloze geweten van de naoorlogse generatie' aan het wankelen gebracht. Orwell, wiens echte naam Eric Blair was, werd woensdag honderd jaar geleden geboren. Garton Ash beschikt over de lijst met 38 namen. De daad van ontrouw aan zijn vrienden en bekenden roept herinneringen op aan het McCarthyisme in de Verenigde Staten - de heksen jacht in de jaren vijftig op ver meende sympathisanten van het communisme, onder leiding van de ultrarechtse senator Joe McCarthy. Orwells lijst bevat de namen van bekende Britten als de ko miek Charlie Chaplin, de schrij ver J.B. Priestley, de acteur Mi chael Redgrave en de Rusland kenners E.H. Carr en Isaac Deutscher. Pikant detail is dat Chaplin in die tijd terugkeerde naar zijn geboorteland, juist om de heksenjacht van McCarthy in Amerika te ontvluchten. Garton Ash kreeg een kopie van de lijst uit de nalatenschap van de vorig jaar overleden Celia Kirwan, een van de vrouwen waarvoor Orwell een grote lief de ontwikkelde. De auteur bracht toen al zijn tijd door in een sanatorium, waar hij in 1950 stierf aan tbc. Bekend is dat hij in zijn laatste wraakmotieven spelen ook vaak een rol. Zo vindt de wo ningbouwvereniging het wel fijn om gedurende de drie jaar durende regeling tenminste elke maand de huur te krijgen. Ook komen er naast UPC, Weh- kamp en justitie steeds meer be drijven die notoir 'nee' zeggen tegen een schikking. Dat is ver velend voor de schuldenaar, want dan rest hem vaak alleen de schuldsaneringsregeling. Ook de sociale dienst en justitie wijzen schikkingen bijna altijd af, is de ervaring van het drietal rechters. De kosten van de procedure zijn enorm. „Elke week publiceren we grote advertenties in de kranten waarin staat wie is toe gelaten tot de regeling. Daar ko men alle kosten van de bewind voerders en rechters nog bijHet is misschien wel goedkoper alle schuldenaren van overheidswe ge eenmalig een bedrag te ge ven, dan om de hele juridische machinerie draaiende te hou den." Na de invoering van de WSNP zijn veel gemeentelijke fondsen voor mensen met grote schulden opgeheven, merkt Van Dijk op. „Terwijl mensen veel meer ge holpen zouden worden met zo'n eenmalige uitkering, aangezien de hoogte van sommige schul den wel meevalt. Dan praat je over bijvoorbeeld vijfduizend euro." Het leidt tot zware overbelas ting van de rechtbank. Op dit moment hebben de drie rechters 1800 schuldsaneringsprocedu res en nog eens hetzelfde aantal faillissementsprocedures onder handen. Het lijkt onwaarschijn lijk dat er meer rechters bij ko men, gezien de recente bezuini gingsplannen van het kabinet. „Er bestaat zelfs de kans dat we alle zaken straks met minder mensen moeten doen. En we staan pas aan het begin van de recessie, het aantal zaken zal dus alleen nog maar toenemen", zegt Crince le Roy. In september brengt een com missie een advies over de schuldsaneringsregeling uit aan de minister van J ustitie .Dat zal in de richting van aanpas sing of afschaffing van de wet gaan, verwacht Van Dijk. Af schaffing heeft de voorkeur van de Amsterdamse rechters. „Een faillissement met een 'schone lei'-optie zou veel beter zijn. Het kan namelijk veel min der ingewikkeld dan nu het ge val is ."GPD levensjaren steeds wanhopiger werd over de dreiging van het sovjet-communisme voor, het vrije Westen. De alles controle rende overheid - 'Big Brother is watching you' - uit het boek '1984', is gebaseerd op de angst voor de ultieme vorm van staatsbemoeienis, waarin de mens niet meer is dan een slaaf se robot in handen van de machthebbers. Het later ver filmde boek, dat hij schreef in 1948, is de klassieke anti-uto pie, waarin Orwell niet alleen het stalinisme verfoeide, maar elke vorm van totalitarisme af wees. Orwell stelde de lijst samen in de tijd dat de Koude Oorlog zich intensiveerde. Hij was bevriend met medewerkster Kirwan van Buitenlandse Zaken en duide lijk uit 'op het winnen van haar genegenheid. Kirwan riep de hulp in van de auteur, die zich bewoog in vooraanstaande in tellectuele en literaire kringen, om tegengas te bieden aan het propaganda-offensief van het Oostblok. Maar in hoeverre hij zich door de liefde voor Kirwan of door angst voor Moskou heeft laten leiden, blijft een mysterie. De onthulling komt voor ken ners van Orwell niet als een don derslag bij heldere hemel. In 1998 maakte de samensteller van zijn uit twintig delen be staande verzamelde werk, Peter Davison, al melding van het be staan van notities over 'crypto- communisten, sympathisanten en anderen in wie ik geen ver trouwen heb als anti-commu nistische propagandisten'. In zeker één geval had Orwell het bij het rechte eind: de jour nalist Peter Smollett werd door meesterspion Kim Philby gere- cruteerd om gedurende de oor log voor de Russen te spioneren op het Britse ministerie van In formatie. Volgens Garton Ash is niet be kend hoe de Britse autoriteiten met Orwells lijst zijn omgegaan. „Maar het intrigeert hoe dit symbool van politieke onafhan kelijkheid en journalistieke in tegriteit collaboreert met een propagandistisch onderdeel van de bureaucratie, hoe goed bedoeld die samenwerking mis schien ook is geweest." GPD PvdA-leider Wouter Bos staat één grote linkse beweging voor ogen. Niet iedereen, binnen en buiten de PvdA, reageert even enthousiast. „Het dis trictenstelsel is oneerlijk en dom." door Ap van den Berg en Hans van Soest SP-leider Jan Marijnissen noemt de her senspinsels van PvdA-voorman Wouter Bos 'een schreeuw in de nacht'. „Je reinste flauwekul. Ik snap helemaal niets van die opmerkingen. Ik heb de situatie in Groot- Brittannië en Amerika tot in detail bestu deerd en ik kan je zeggen: een tweepartijen stelsel is een drama voor de kwaliteit van de democratie. En door het districtenstelsel weten veel kiezers zich helemaal niet verte genwoordigd. Daarmee breng je de politiek helemaal niet dichter bij de burger, zoals Bos beweert." De PvdA-leider baarde deze week opzien door te pleiten voor de snelle invoering van een districtenstelsel. In zijn toekomstvisie over de PvdA ziet hij de partij in zo'n kies stelsel opgaan in één grote progressieve volkspartij. De praktijk leert immers dat binnen zo'n districtenstelsel nu eenmaal al leen een grote linkse en een grote rechtse partij overeind blijven die het tegen elkaar opnemen. Kamerlid en PvdA-coryfee Klaas de Vries ziet weinig in een kiesstelsel naar Brits mo del. „Dat is een oneerlijk en dom systeem", zegt hij. „Ik ben tegen invoering daarvan, omdat binnen dat stelsel per district maar één volksvertegenwoordiger wordt geko zen. Alleen de partij die de meeste stemmen krijgt, wordt in het parlement vertegen woordigd. De verliezers worden wegge vaagd. Het is ondemocratisch wanneer minderheden in de samenleving geen eigen volksvertegenwoordigers hebben. Het doet geen enkel recht aan de pluriformiteit in de samenleving. De grootste partij, die niet eens het meeste aantal kiezers achter zich hoeft te vergaren, legt zijn wil op aan de rest." De Vries is wel voorstander van verandering in het kiesstelsel, maar dan naar Duits voor beeld. „In dat systeem kunnen kiezers per regio kandidaten kiezen, maar blijft de evenredige vertegenwoordiging in het par lement overeind. Dat systeem functioneert goed. Er is dus geen reden om in Nederland het wiel opnieuw uit te vinden." Over het opgaan van de PvdA in een grotere, linkse beweging is De Vries minder kritisch. „Partijen moeten zich niet opsluiten in hun eigen gelijk. Ik zou best in één partij kunnen zitten met mensen van de SP, GroenLinks en D66. De huidige scheidslijnen tussen partijen stammen toch vooral uit een ver Bos pleit voor het opgaan van de PvdA in een grote linkse volkspartij. foto Harmen de Jong/GPD verleden. Daar hoef je niet aan vast te blij ven houden." De Vries noemt het voorbeeld van Groen Links. „In die partij zijn linkse christenen en communisten gefuseerd tot een herken bare nieuwe partij. Het kan dus wel. Maar samenwerking tussen partijen moet uit overtuiging ontstaan, niet doordat partijen daartoe worden gedwongen omdat het kies stelsel wordt veranderd." PvdA-Kamerlid en oud-partijvoorzitter Mariëtte Hamer heeft een goed beeld van hoe Bos' ideeën binnen haar partij leven. „De meeste leden zijn voor een linkse sa menwerking. De partij gaat daar verder in dan de fractie in de Tweede Kamer. Al jaren worden wij er op aangesproken dat we in ons dagelijks werk meer gezamenlijk moe ten optrekken met andere partijen. Onder de partijleden is ook een grote stroming die nog een stap verder wil gaan en daadwerke- lijk wil dat er een brede, progressieve volks partij ontstaat." In tegenstelling tot Bos is Hamer huiverig voor invoering van een districtenstelsel. „Het heeft grote nadelen. Zo leert de prak tijk met de invoering van de gekozen burge meester dat vrouwen en allochtonen op ach terstand komen te staan. Maar ik vind dat de discussie hierover wel gevoerd moet wor den. Maar zo optimistisch als Bos dat het al binnen acht jaar zal gebeuren, ben ik zeker niet. Het zal nog zeker twaalf tot zestien jaar duren voordat dit werkelijkheid zou kunnen zijn. En als dat districtenstelsel er is, geloof ik ook niet dat er maar twee partij en overblijven: een linkse en een rechtse. Ik zie in ons land de christelijke partijen niet verdwijnen." SP-voorman Jan Marijnissen is in ieder ge val niet van plan mee te werken aan één linkse beweging in Nederland. „Samenwer king met de PvdA is prima. Maar natuurlijk werk ik niet mee aan die eenheidsworst die uiteindelijk nooit een eenheidsworst kan worden. Ik heb een prachtige partij opge bouwd die midden in de samenleving staat. Daar kan de PvdA nog wat van leren. Die is de band met de kiezers kwijtgeraakt. Nee, wat mij betreft blijven de kleine partijen in ons parlement vertegenwoordigd. Zij zijn de krenten in de pap." GPD Het gisteren in Luxemburg bereikte akkoord over het Europese landbouwbeleid bergt veel schone beloftes in zich. De overeenkomst moet de toe treding van tien nieuwe lidstaten financieel mogelijk maken en moet de weg vrijmaken voor een vrijhandels verdrag dit najaar in de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het landbouwakkoord moet ook meer ruimte bieden voor het leefbaar houden van het Europeseplat- teland en voor het behoud van waardevolle landschap pen. De Europese boeren die gedeeltelijk afhankelijk zijn van Europese landbouwsubsidies, krijgen in het vervolg geen productiesteun meer, maar inkomens steun. Zij moeten geld inleveren, wat door het vrijma ken van de wereldhandel zou moeten worden gecom penseerd. Of dat lukt, hangt onder meer af van het resultaat van de onderhandelingen binnen de Wereld handelsorganisatie en hoe grote landbouwlanden als de Verenigde Staten daarmee omgaan. Met het nieuwe landbouwbeleid slaat de Europese Unie een andere weg in. Na de Tweede Wereldoorlog stondde West-Europese landbouwpolitiek tot in de jaren zestig volledig in het teken van vergroting van de productie met subsidies. De beleidsmakers uit die dagen - met voorop de Nederlandse eurocommissaris Sicco Mans- holt - vonden dat niet alleen nodig om alle monden te kunnen voeden, maar ook om de voedingskosten en daarmee de loonkosten binnen de perken te houden. Het stimuleringsbeleid werkte. De landbouw ging meer en meer produceren tot melkplassen en graanbergende Europese politici tot wanhoop dreven. Consumenten voelden het in hun portemonnee. Besteedden Neder landers direct na de Tweede Wereldoorlog gemiddeld een kwart van hun inkomen aan voedsel, tegenwoordig is dat niet veel meer dan eentiende. Voedsel is relatief goedkoper geworden, vooral dankzij de schaalvergro ting in de landbouw met alle nadelen van dien. Klein schalige landschappen gingen op de schop. Dieren werden voor alles productiemiddelen. Chemische be strijdingsmiddelen zorgden voor meer vervuiling. De weg terug is al jaren geleden ingezet. Met de hervor ming van het landbouwbeleid wil de Europese Unie voorgoed breken met het verleden. Voor het eerst kan geld worden vrijgemaakt om cultuurhistorisch waar devolle gebieden in stand te houden met de hulp van landbouwbedrijven. En de grootschalige landbouw krijgt, als de voortekenen niet bedriegen, extra moge lijkheden op de wereldmarkt. Het Europese landbouwakkoord bergt zo veel schone beloftes in zich, maar wil het ook echt maatschappelijk slagen, dan zullen de rijke landen ook meer kansen moeten bieden aan boeren in ontwikkelingslanden, moeten voedingsmultinationals als Unilever eerlijke prijzen gaan betalen en moeten de consumentendepor- temonnee een klein beetje verder opentrekken. BIJBELVERKOOP - De ver koop van bijbels in de landen achter het IJzeren Gordijn heeft vorig jaar een record hoogte bereikt. De jaarlijkse bijbelverkoop van na de oor log is drie keer zo groot als in de jaren vóór de oorlog. Ook wat betreft andere christelijke lectuur is dit laatste jaar een topper geweest. B ADBEDRIJF - Van 29 mei tot en met 25 juni werden in het gemeentelijk badbedrijf in Vlissingen 2341 baden geno men, waaronder 968 gewone en 1373 volksbaden. EMANCIPATIE - De sociaal- economische raad heeft zich gebogen over de vraag of man nen en vrouwen voor gelijk waardige arbeid een gelijke beloning moeten krijgen. De raad wijst erop dat in dit ver band een oordeel nodig is over de sociale wenselijkheid van een toenemend aantal gehuw de, werkende vrouwen. Enkele leden van de raad stipten aan dat een gelij ke beloning tot een stijging van de productiekos ten zou leiden en dus niet aan vaardbaar is. De raad bleef verdeeld over de kwestie. GEREFORMEERDE KERK In Hoek is het nieuwe bedehuis van de Gereformeerde Kerk in gebruik genomen. Dekerkisin moderne stijl opgetrokken. PZC Hoofdredactie: A. L. Oosthoek D. Bosscher (adjunct) A. L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113)315666 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl Vlissingen: Oostsouburgseweg 10 4380 AA Vlissingen Tel. 06-54267110 E-mail: redwalch@pzc.nl Goes: Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113)315670 Fax. (0113)315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Terneuzen: Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC Terneuzen Tel. (0115) 645769 Fax. (0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Hulst: Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB Hulst Tel. (0114) 372776 Fax. (0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Zierikzee: Graohtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111)454647 Fax. (0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst: 8.30-17.00 uur Internet: www.pzc.nl Internetredactie: Postbus 31 4460 AA Goes E-mail: web@pzo.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur. Abonnementen 0800-0231231 (bij acceptgirobetaling geldt een toeslag van 2.00) per maand: 20,50 per kwartaal: 55,10 per jaar: €209,90 Voor toezending per post geldt een toeslag. E-mail: lezersservice@pzc.nl Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode. Losse nummers per stuk: maandag t/m vrijdag 1,10 zaterdag: 1,65 Alle bedragen zijn inclusief 6% BTw Bankrelaties ABN AMRO 47.70.65.597 Postbank 35.93.00 Advertenties Alle advertentie-orders worden uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Wegener NV en volgens de Regelen voor het Advertentiewezen, Overlijdensadvertenties: maandag t/m vrijdag: tijdens kantoorur zondag:van 16.00 tot 18.00 uur Tel (0113) 315555 Fax (0113)315549 Personeelsadvertenties: Tel. (0113) 315540 Fax(0113)315549 Rubrieksadvertenties (kleintje Tel. (0113) 315550 Fax:(0113)315549 Voor gewone advertenties: Noord- en Midden-Zeeland Tel: (0113) 315520 Fax:(0113)315529 Zeeuws-Vlaanderen Tel: (0114) 372770 Fax:(0114)372771 lnternet:www.pzc.nl/adverteren Auteursrechten voorbehouden nmru Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV is een onderdeel van het Wegener-concern DedW aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand dat wordt gebruikt voor n)administratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante dienstenenj (abonnementen )r i relevante uic—-■ - ducten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geseiec'e*" j op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij: PZC. aiae y e. Postbus 3229,4800 MB I derden Als uc Behoort tot LUGQGnsr

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 4