PZC Kinderen volgen vrachtschip op site Betoog smoort in hazenslaapje Handtekeningen brede school in kern Breskens Collegepartijen in Oostburg op de bres voor tennisvereniging 1 14 Lyceumterrein even te duur Terneuzense raad zwaait griffier uit vrijdag 27 juni 2003 Kermis Absdale Hoofdgebouw Kieldrecht viert Zomernachtfeest Bromfietser rijdt door na botsing Precedent Gratis lichtmetalen velgen Gratis metallic iak Standaard airco Gratis AUTO STURM B.V. AUTO STURM GOES B.V. AUTOBEDRIJF VAN DUKE AUTOBEDRIJF DE GRAAF B.V. AUTOMOBIELBEDRIJF MORET B.V. GARAGE ADRIAANSEN Gratis radio/CD speler V erkoop woningen loopt terug door Sheila van Doorsselaer HULST - De verkoop van wo ningen op het Lyceumterrein in Hulst verloopt niet al te vlotjes. De economische malaise wordt ook in Hulst gevoeld. Hoewel veel mensen ingeschreven ston den voor een van de 26 wonin gen of zes appartementen op het terrein, heeft de prijs velen doen afhaken, meent projectontwik kelaar W. de Winter, directeur van Projektbouw Zeeland. Hoewel de verkoop maanden geleden al is begonnen, zijn er nu pas zes woningen verkocht. Terwijl zich zo'n 140 gegadig den lieten inschrijven voor een woning of appartement en de inschrijftermijn officieel sloot op 10 januari. Dit belet Projekt bouw Zeeland niet na de bouw vak te starten met de bouw van meerdere woningen. De Winter: „Het is een feit dat woningen nu ABSDALE - De buurtschap Absdale nabij Hulst viert van vrijdag 4 tot en met zondag 6 juli kermis. In de feesttent op het terrein van de familie Knoops aan de Riet en Wulfdijkweg begint vrijdag avond om 19.15 uur een levend tafelvoetbaltoernooi, gevolgd door een feest. Zaterdag wordt om 19.00 uur de barbecue aan gestoken. Zondag is er om 14.00 uur een volleybaltoernooi. De kinderen kunnen naar een voorstelling van het Hulster jeugdcircus Reinardi. De kermis wordt 's avonds om 20.00 uur af gesloten met een kaartwed- strijd. eenmaal beter verkopen wan neer ze er al staan dan wanneer ze slechts op een tekening te zien zijn. Ons verkoopteam is wel volop bezig, hoor. Ik heb er alle vertrouwen in dat het allemaal goed komt, het is immers een prachtige plek om te wonen." Volgens De Winter is de belang stelling redelijk, maar schrik ken veel mensen van de prijs. „Ze verwachten hier voor een laag bedrag een woning te kun nen kopen. Ja sorry, maar zo werkt het niet. Toch zijn er denk ik genoeg Hulstenaren die wel interesse hebben." Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het bouwrijp maken van het Lyceumterrein. Na de bouwvak begint niet al leen de bouw van de woningen, ook wordt dan het hoofdge bouw van de voormalige school aan de binnenzijde gereno veerd, zodat er zes appartemen ten in kunnen komen. De Win ter: „Daar willen we zo snel mogelijk mee beginnen, want het gebouw is nu helemaal ge stript en eigenlijk ziet dat er niet uit." Achter het hoofdgebouw komt een plein met acht grote vrij staande woningen met schild dak. Dwars op het plein komen tien zogenaamde Mansarde- kap-woningen. Achter op het terrein komen zeven grote vil la's en naast het hoofdgebouw wordt een vrijstaande woning gebouwd. De koopsom van de woningen varieert van 272.500 euro voor de Mansardewoningen tot 445.600 euro voor de villa's. De prijs voor een appartement in het hoofdgebouw begint bij 280.000 euro. door Fred Rabout BRESKENS - Onderwijswet houder L. Wille van de gemeen te Sluis mocht gisteravond in het gemeentehuis zestien hand tekeningen en een begeleidend schrijven van evenzovele Bres- kense instellingen in ontvangst Doel van die handtekeningen en brief was om de steun van de ge meentelijke overheid te krijgen bij de totstandkoming van een brede school in de kern Bres- kens. Het was Onno Paridaen, lid van de medezeggenschaps raad van de obs Breskens, die het geheel na een inleidend praatje aan Wille overhandigde. Die sprak zich positief uit over het initiatief. „Een eerste stapje is gezet. Ontsproten op de juiste plaats en vervolgens onder steund vanuit de bevolking van Breskens. Gezien het feit dat zestien verenigingen en instel lingen zich er tot nu toe achter geschaard hebben, mogen we spreken van een breed maat schappelijk draagvlak. Een bre de school moet de kern van een dorpsgemeenschap worden. Ik zie persoonlijk dan ook weinig verschillen met een multifunc tioneel centrum. Iedereen moet er terecht kunnen, van peuter tot hoogbejaarde." Wille zei toe het volgens de gel dende spelregels zo vlug moge lijk door te spelen via het college naar de raad, die in deze het laatste, beslissende woord door Gerard Montsma MELISKERKE- Op de christe lijke basisschool De Zeester in Meliskerke staan de lessen in het teken van het project Zee op School. De leerlingen van de bo venbouw verdrongen zich giste ren rond het middaguur bij de computer, om samen met hun juf het laatste nieuws van het vrachtschip Lida te lezen. „We ten jullie ook waar de beman ning binnenkort ashore gaat? De Bermuda-eilanden, heel goed. Spannend hè?" Het interactieve project Zee op School, dat is ontwikkeld door pabo-studenten van de Hoge school Zeeland, moet na de zo mer zo'n honderd Nederlandse basisscholen gaan verbinden met de rest van de wereld. Op dit moment testen zeven Zeeuwse scholen en een Amsterdamse school het lesprogramma, dat deel uitmaakt van het project. De inhoud van deze lessen wordt bepaald door de koers het vrachtschip de Lida. Aan boord van het schip brengen twee pa bo-studenten verslag uit van hun ervaringen op zee en komt de doelgroep meer te weten over verre landen De meeste leerlingen van De Zeester zijn al zeer vertrouwd met het gebruik van de site. Ter wijl hun onderwijzeres Nel Brasser haar best doet om het vrachtschip de Lida te lokalise ren, overschreeuwen de leerlin gen elkaar om haar daarbij te adviseren. „Nee juffrouw Nel, als je op het logboek klikt, krijg je de hele route meteen." Haar vragen over de technische gegevens van het schip, leveren de kinderen evenmin proble men op. „Acht knopen juf. Dat is eigenlijk niet veel." Wanneer het laatste reisverslag is doorge nomen, stormen de leerlingen naar het aangrenzende lokaal om de laatste hand te leggen aan hun zelfgemaakte boten. Om hun ideeën bij elkaar te houden, laten de kinderen de verf en lijm rijkelijk vloeien. „We mochten onze eigen schepen bouwen", zegt Malcolm (11). „Via de radar door René Hoonhorst 9 TERNEUZEN - De Terneu- zense gemeenteraadsleden maken zichzelf grotendeels monddood als ze het Delega tiebesluit 2003 aannemen, waarschuwde Peter Clijsen (GroenLinks) deze week. Toen de vaststelling van het besluit tijdens de raadsverga dering aan de orde kwam, zat Clijsen er echter zelf 'voor spek en bonen bijHij had een vlammend betoog willen hou den over een gemeenteraad die niet alleen het beleid con troleert, maar ook stuurt. De overige raadsleden tillen min der zwaar aan het delegeren van een aantal bevoegdheden aan burgemeester en wethou ders. Ze zeiden dan ook niets toen burgemeester R. Barbé vroeg of iemand het woord wenste te hebben bij agenda punt 24. Ze waren wel ver baasd dat ook Clijsen zich niet liet horen. Die kwam pas bij de rondvraag, twee agenda punten verder, tot het besef dat hij had zitten slapen. „Het ging ook wel heel erg snel", verzuchtte hij tot hila riteit van zijn collega's. Maar beseffend dat zijn noodkreet toch aan dovemansoren ge richt was, liet hij het daar bij. Onno Paridaen overhandigt de brieven en handtekeningen aan wethouder Wille (links). foto Camile Schelstraete heeft. Onno Paridaen, die sa men met Jack Geelen, Bert Wille en Mariëlle Ras de initiatief groep vormt, was blij met de woorden van de wethouder en gaf te kennen graag betrokken te blijven bij de hopelijk volgen de stappen op weg naar die bre de school. Hij uitte met name ook zijn te vredenheid wat betreft de res pons die ze vanuit de bevolking hebben gekregen. „Breskens staat er nu eenmaal om bekend dat ze niet gelijk met zijn allen dezelfde richting uit wandelen. Dit geval vind ik uniek", aldus Paridaen, die nog een aantal steunbetuigingen hoopt binnen te krijgen. KIELDRECHT - In het Belgi sche grensdorp Kieldrecht wordt zaterdag het Zomer nachtfeest gehouden. Om 18.00 uur gaat in de Dorps straat een grote braderie en avondmarkt van start. In tien tallen kraampjes worden aller lei soorten producten verkocht. Naast een professionele markt is er ook een rommelmarkt en de presentatie van plaatselijke verenigingen. Vanaf 21.00 uur is in de horecagelegenheden live muziek. Liefhebbers van onder meer country en western mu ziek, blues, folk en goud van oud komen aan hun trekken. Het vrachtschip Lida, dat leerlingen van De Zeester op de voet volgen, werd tijdens het bouwen van boten nagemaakt. foto Lex de Meester kunnen we contact houden met de Lida." Nel Brasser is zeer te spreken over de resultaten. „De kinde ren steken er veel van op. We hebben de afgelopen weken al veel met het lesmateriaal ge werkt. Er zijn ook zoveel moge lijkheden." Volgens Brasser blijft het pro ject ook na de zomer interessant voor haar school. „Je wisselt niet alleen om de twee jaar van groep, maar je kunt natuurlijk ook andere lessen uit het pro gramma volgen. Bovendien zal een andere docent er weer een hele andere invulling aan ge ven." Op 10 juli wordt het project Zee op School geëvalueerd. Na de zomer moet het optimaal func tioneren en hopen de organisa toren ook veel scholen buiten de provincie Zeeland te kunnen in teresseren. VLISSINGEN - Een zesjarig meisje uit Vlissingen is gister middag rond half vijf in de Scheldestraat in haar woon plaats geschept door een onbe kende bromfietser, die er na de aanrijding met hoge snelheid vandoor reed. Het meisje werd met verwondingen aan het ge zicht overgebracht naar het zie kenhuis. De bromfietser reed op een grijze Puch Tyfoon, droeg een zwarte helm, wit t-shirt en een blauwe spijkerbroek. door René van Stee OOSTBURG - De collegepartij en CDA, PvdA en VVD/Ge meentebelangen willen dat het college van B en W de onderhan delingen over de privatisering van de accommodatie van ten nisvereniging Tiola in IJzendij- ke heropent. Dat bleek gisteren tijdens de raadsvergadering in Oostburg. Do partijen gaan hiermee in te gen het voorstel van B en W om een subsidieverzoek van Tiola voor de renovatie van twee oude tennisbanen af te wijzen. De co alitiepartners vinden dat de IJ- zendijkse tennisclub minder goede condities voor privatise ring heeft kunnen bedingen dan andere tennisverenigingen in de gemeente Oostburg. „Tiola was de eerste tennisver eniging die in 1989 aan de beurt was. Zonder dat er van gemeen tewege een duidelijk beleid was, zijn er contracten afgesloten. Bij de onderhandelingen voelde Tiola de hete adem van de heer Lievens (toenmalig eigenaar van partij centrum Mauritshof in IJzendijke, red.), die zowel het plaatselijke zwembad als de tennisbanen wilde overnemen, in de nek. De tennisvereniging stond daardoor onder grote druk en moest op een te korte termijn tot een besluit komen", stelde CDA'er L. Verpaalen na mens de coalitiepartners. D e collegepartij en gaven B en W de opdracht voor de raadsver gadering van september met een nieuw voorstel te komen waarin onder meer rekening wordt ge houden met de staat van de ten nisbanen bij de overdracht en de condities waaronder de andere Oostburgse tennisverenigingen in een later stadium zijn gepri vatiseerd. Deze opdracht vond geen gena de bij oppositielid C. Bolijn (Dorpsbelangen Toerisme). Zij verklaarde dat de privatise ring van Tiola altijd leidraad is geweest bij latere privatiserin gen van sportaccommodaties. „Dit leidt tot een enorme prece dentwerking. Straks staan allé geprivatiseerde clubs de stoep met het verzoek om hun priva tisering te heroverwegen" al dus Bolijn. H. Meijer (Nieuw West) sloot zich bij de woorden van Bolijn aan. „Het is een uit gebreide uitnodiging om een greep in de publieke kas te doen." Wethouder LWille nam het col legevoorstel met grote tegenzin terug. Om op zorgvuldige wijze een voorstel aan Tiola te kunnen doen, vroeg hij respijt tot no vember. Met dat verzoek ging de raad akkoord. TERNEUZEN - De Terneuzense gemeenteraadsleden namen gisteren na een half jaar al weer afscheid van griffier Auke ten Hoeve. De gemeentebestuurders heb ben het besturen volgens de principes van het dualisme nog niet onder de knie. Maar Ten Hoeve heeft hen in elk geval een eind op weg geholpen, conclu deerde burgemeester Barbé gis teren tijdens diens laatste Ter neuzense raadsvergadering. De burgemeester veronderstelde dat Ten Hoeve 'vaak zwarte sneeuw gezien moet hebben'bij zijn pogingen het dualisme voet aan de grond te laten krijgen in een net heringedeelde gemeen te. Ten Hoeve - die deze maand al begon als griffier in Stadska naal, dichtbij zijn Groningsege boortegrond - bevestigde geen makkelijke taak te hebben ge had. Maar 'de kiem' voor de nieuwe bestuurswijze is volgens hem gezaaid. Opvolger A. de Feijter, die het komende half jaar als waar nemer is aangesteld, kan in 'rustiger vaarwater' verder bouwen. Op Schouwen-Duiveland dag en nacht bereikbaar voor dienstverlening en persoonlijke zorg rondom de uitvaart. Roggenplaat 17 4301 WZ Zierikzee Telefoon 0111 45 07 17 E-mail info@debruijneuitvaartzorg.nl Internet www.debruijneuitvaartzorg.nl I Aangesloten bij de SVU (Stichting Voorzorg Uitvaart) DE ACTIE LOOPT VAN 2 JUNI TOT 31 AUGUSTUS 2003 EN GELDT VOOR AUTO'S GEREGISTREERD VÓÓR I OKTOBER 2003. ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN CONSUMENTENADVIESPRIJZEN INCL BTW EN BPM EN EXCL VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. BRANDSTOFVERBRUIK (GECOMBINEERD) VARIËREND VAN 4,8 LITER/100 KM (OF 20,8 KM/LITER) TOT 7,8 LITER/100 KM (OF 12,8 KM/LITER). C02 UITSTOOT VARIËREND VAN 127 GR/KM TOT 187 GR/KM. GEGEVENS C02 UITSTOOT OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 93/116/EC. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. NISSAN NEDERLAND. 3 4 Noordweg 467,4333 KE MIDDELBURG, Tel.: 0118-61 20 42 Amundsenweg 39, 4462 GP GOES Tel.: 0113-60 20 00 Kerkring 37, 4306 CK NIEUWERKERK, Tel.: 0111 -64 13 64 Paasdijkweg 9, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166-61 24 33 Handelspoort 6, 4538 BN TERNEUZEN, Tel.: 0115-64 90 00 Baljuw Veltersweg 1,4501 AV OOSTBURG Tel.: 0117-45 26 79 ALMERA FRESH De Nissan Almera Fresh is een echte winner. De standaard airco en een gratis actiepakket tw.v. 2.000 maken de Almera Fresh tot een verrassend complete auto. Met een dito groot voordeel. Geniet van de standaard airco en de gratis radio/CD-speler. Bovendien geven de 15-inch licht-metalen velgen en de metallic lak het exterieur extra uitstraling. En om al dit moois te beschermen krijgt u ook nog eens een parkeerhulp van ons cadeau. U rijdt al Nissan Almera vanaf: 15.745. figV ..O.»,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 42