Terneuzen eist geld van Rijk Provincie vindt een evenementenhal genoeg voor Zeeland Het is nog rustig aan de balie in Sas De bewogen geschiedenis van Axel Bijdrage tunnelbrandweer agenda Extra toeslag Draagvlak Buurtfeest Linie Pleidooi voor meer blikvangers Hoek wil skatebaan en dierenpark Iepziekte op Walcheren Cheque voor school in India Stadswandeling Misverstand vrijdag 27 juni 2003 Boek 'Een samenleving in verandering' gepresenteerd Heikel HnorRené Hoonhorst TERNEUZEN - De gemeenten Terneuzen en Borsele sturen vandaag een brief op poten naar de ministers van Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Water staat. Ze vragen beide bewinds lieden alsnog over de brug te komen met een eerder afge sproken bijdrage van 12,5 mil joen euro voor de oprichting van een beroepsbrandweer korps voor de Westerschelde- tunnel. De colleges van beide gemeen ten slaan Remkes (Binnenland se Zaken) en Peijs (Verkeer en Waterstaat) in het epistel om de oren met eerder door Rijksver tegenwoordigers gedane belof ten. Beide ministeries stelden vorig jaar samen, mede met het oog op nakende Europese wet geving voor tunnelveiligheid, een nieuwe regeling op: de Ma- vit (Maatschappelijk Aan vaardbaar Veiligheidsrisico In frastructuur en Transport). De veiligheidsrisico's voor de Wes- terscheldetunnel werden aan de hand van Mavit geïnventari seerd. Om snel ter plaatse te kunnen zijn bij calamiteiten en ongelukken in de tunnel, zijn twee nieuwe brandweerposten aan weerszijden van de tun nel nodig, die 24 uur bezet moe ten zijn, wees de inventarisatie uit. Een extra toeslag op het tolkaartje, het opleggen van de verplichting een bedrijfsbrand weer in stand te houden dan wel het heffen van bijdragen van de NV Westerscheldetunnel, ble ken niet haalbaar. De wet staat het heffen van een toeslag niet toe en de NV Westerscheldetun nel (waarvan het ministerie van V en W de grootste aandeelhou der is) weigerde medewerking. De gemeenten Terneuzen en Borsele, de provincie, de Regio nale Brandweer Zeeland en het havenschap slaagden er in om samen 12,5 miljoen euro bij elkaar te leggen. De helft van het bedrag dat nodig is - werd in overleg met beide mi nisteries bepaald - om de eerste tien jaar een professionele brandweer te kunnen laten draaien. Toenmalig staatssecretaris Hes- sing van Binnenlandse Zaken stelde voormalig minister De Boer van Verkeer en Waterstaat voor de 12,5 miljoen' euro van het Rijk niet over tien jaar uit te smeren, maar in één keer aan beide Zeeuwse gemeenten over te maken. De twee gemeenten zijn dan ook - schrijven ze in hun brandbrief - verbaasd en geïrriteerd dat de nieuwe staatssecretaris van Binnenlandse Zaken de toezeg ging van Hessing afdoet als een 'misverstand'. De twee gemeen ten hebben zich al 'bovenmatige kosten' op de hals gehaald om te voldoen aan het 'huidige mini male veiligheidsniveau'. De twee ministeries, die dat veilig heidsniveau zelf mede vaststel den, kunnen hun financiële ver plichtingen niet zomaar uit de weg gaan. De Terneuzense gemeente raadsleden onderstreepten die mening van beide colleges gis teravond door unaniem een mo tie aan te nemen, waarin het college wordt opgeroepen 'de rijksoverheid op zijn verant woordelijkheid te wijzen en ge maakte afspraken te laten na komen'. door Rolf Bosboom GOES - Er is in Zeeland plaats voor slechts één complex voor grootschalige evenementen. Dat vinden Gedeputeerde Sta ten (GS), het dagelijks provin ciebestuur. Het dringt er bij de Zeeuwse steden op aan initia tieven 'op elkaar af te stemmen'. Momenteel bestaan er plannen inMiddelburg, terwijl in Goes al de Zeelandhallen is. GS melden dit bij hun definitie ve goedkeuring van de regiovi sie, de gezamenlijke toekomst- blik van de gemeenten Goes, Borsele en Kapelle. Het provin ciebestuur zegt te hechten aan samenwerking op regionaal ni veau en tussen de vier grotere Zeeuwse gemeenten (Goes, Middelburg, Vlissingen en Ter neuzen), die al enige tijd een ste- dennetwerk vormen. GS vragen vooral aandacht voor de Zeelandhallen in Goes. Er zijn ideeën om die ingrijpend REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC TERNEUZEN Tel: (0115) 645769 Fax: (0115) 645742 E mail: redtern@pzc.nl Conny van Gremberghe (chef) Wout Bareman Raymond de Frel René Hoonhorst René van Stee Frits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB HULST Tel: (0114) 372776 Fax: (0114) 372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer CENTRALE REDACTIE Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 315666 Fax:(0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl te vernieuwen en te combineren en detailhandel en kantoren. De gemeente Goes, sinds kort eige naar van het complex, wil bin nen twee jaar een investeerder voor het project hebben gevon den. In Middelburg zijn ook plannen voor een vrijetijds- en zaken centrum, dat moet komen in de Mortiere. Onderdeel van het complex wordt een hal van tien duizend vierkante meter voor beurzen en presentaties. De ini tiatiefnemers, de ontwikkelaars TCN en The Real Estate Con cept Company, hopen dat het complex over twee jaar open kan gaan. GS noemen het 'een Zeeuws be lang' als 'voorzieningen voor grootschalige evenementen bo venregionaal worden afge stemd in het kader van het ste- dennetwerk'. ,,Naar onze mening is Zeeland, om redenen van draagvlak en kwaliteit, niet gediend met het doorzetten van verschillende initiatieven op dit gebied." Het provinciebestuur acht het, met andere woorden, een slech te zaak als Goes en Middelburg op dit front met elkaar de con currentie aangaan. Er moeten juist afspraken gemaakt wor den, waarbij ook Vlissingen en Terneuzen dienen te worden be trokken. HULST - Het Nijver buurtco- mité in Hulst houdt dit week einde weekeinde voor de zeven de keer het Linie-buurtfeest. Alle activiteiten vinden plaats in en rond de feesttent op het centrale plein nabij de buurt Korenbloem en Koekoeks bloem. Vanavond wordt het spits afgebeten met een kaar ting. Zaterdagmiddag trekken kinderen met een muzikale op tocht door de buurt. De jeugd kan zich sportief uitleven met voetbal-, handbal- en softbal- wedstrijden. Enkele ouders voeren een poppenkastspel op, waaraan een speurtocht is ge koppeld. Er zijn ook een play back- en moppentapwedstrijd. 's Avonds brandt de barbecue en is er een feestavond voor de buurt. TERNEUZEN - Het Terneuzense PvdA-raadslid J. Jonkman vindt dat er meer zogenaamde 'blikvangers' moeten komen langs wegen met veel fietsers. Jonkman pleit daarvoor in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. Blik vangers zijn ringen met een net eraan, waarin fietsers in het voorbijgaan lege blikjes kunnen werpen. De bedoeling is dat daardoor minder zwerfafval in de wegbermen terecht komt. Jonkman vraagt zich af waarom er nu alleen blikvangers richting Axel staan. „Ook aan de westkant van Terneuzen kan dit goed van pas komen", aldus het raadslid. Verder pleit Jonkman voor goed leesbare borden bij de sluizen waarop staat dat mensen naar de andere brug moeten rijden als de brug omhoog staat. Het raadslid oppert om die borden uit te voeren in meerdere talen. „Mensen, soms buitenlanders, staan vaak lange tijd te wachten", weet Jonkman. „Dit ver schijnsel is met de komst van de tunnel zeer sterk toegeno men." HOEK - Een speeltuinvereniging, een dierenparkje en een skatebaan die in de winter als schaatsbaan te gebruiken is. Dat zijn veel geuite wensen van de inwoners van Hoek die de enquête over de leefbaarheid van hun dorp hebben ingevuld. Raadslid en initiatiefnemer Giel van Boom is tevreden over de respons. Hij bekijkt na de zomervakantie in hoeverre de wen sen uitvoerbaar zijn. Hoeveel enquêtes zijn ingeleverd, kan hij niet zeggen. „Ik heb ze niet geteld, maar het was in ieder geval een flinke stapel." De meeste animo bestaat volgens hem voor de oprichting van een speeltuinvereniging. „Er zijn al zes mensen die daaraan willen meehelpen." Ook voor de aanleg van een dierenparkje is veel animo; vier mensen lieten weten dat ze bereid zijn hun steentje bij te dragen. Twee men sen gaven te kennen dat ze enthousiast zijn over het plan om in Hoek een jeugdnatuurvereniging van de grond te tillen. Veel inwoners juichen de aanleg van een multifunctioneel speel veld in de toekomstige woonwijk Bouwlust toe. De wens is dat bouwplan snel uit te voeren. Hoekenaren blijken vooral be hoefte te hebben aan meer aandacht voor de jeugd. DOMBURG -In Domburg, Westkapelle en waarschijnlijk ook in Veere is iepziekte aangetroffen.Zoals het er nu naar uitziet zijn twee iepen bij de fritestent op het Oranjeplein in Veere aangetast door deze ziekte. De bomen worden maandag ge rooid, omdat ze niet meer te redden zouden zijn. Datzelfde geldt ook voor drie iepen bij de begraafplaats in Domburg die besmet zijn via de wortels. In de Zuidstraat in Westkapelle staan drie iepen met schade aan de takken van de bomen. Dit wordt veroorzaakt door de kever die de iepziekte verspreidt. De kans bestaat dat het middel waarmee de bomen zijn inge ënt de besmette takken afsluit. Voorlopig worden deze bomen in de gaten gehouden en pas wanneer de taksterfte doorzet, moeten deze iepen ook worden gerooid. MIDDELBURG - De Ronde Tafel 26 Walcheren, een vereni ging die vriendschap en kennis uitwisselt met Ronde Tafels elders in de wereld, overhandigt vandaag een cheque van ze venduizend euro aan de voorzitter van de tafel uit Bombay- Zuid (India). Met het geld wordt een school gebouwd in die streek. De Ron de Tafel is begonnen met een project om voldoende scholen te bouwen voor een miljoen kinderen in India. Inmiddels zijn er al meer dan vierhonderd scholen gebouwd. STREEKACTIVITEITEN AXEL-Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Bil jarten Kanaalzone; De Halle, 14.00 uur: Kaarten en biljarten; 14.00 uur: Creatief; 16.00 uur: zitgymnas- tiek; Trefpunt, 9.30 uur: Koarsbal; 13.00 uui: Kaarten en biljarten; Zwembad 't Plaatje, 11.00-12.00 uur erf 16.00-19.00 uur: Zwemvierdaagse; BRESKENS - Handelshaven, 16.00 17.30 uur: Rondvaart Westerschelde; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: Kaarten bieden en jokeren; 13.30 uur: Koersbal; GRAAUW - Dorpshuis, 14.00 uur: KBO koersbal; HEIKANT 'tHeike, 13.00uur:Biljartenen pieren; Café Du Commerce, 20.00 uur: Kaarten; HOEK - De Lovenhoek, 13.30 uur: Biljar ten, kaarten en volksdansen; 19.30 uur: Gezelschapsdansen; HULST - De Lieve, 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Bridge; 14.00 uur: Algemeen bestuur KBO; Den Dullaert, 19.00 uur: Trance dance; Basiliek, 20.00 uur: Orgelconcert; KLOOSTERZANDE Rozenhof, 13.30 uur: Kaarten; 't Laantje, 19.30 uur: Jeugddsico Disco Adventure; KOEWACHT - De Vlaschaard, 10.00 uur: Volksdansen; 13.00 uur: Biljarten; OOSTBURG - Tienercentrum Time Out, 15.00-18.00 uur: Soos voor tieners vanaf 12 jaar; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 18.30 uur: Modelbouw; SLUIS - Centrum, Kermis tot en met maandag 30 juni; SLUISKIL - Het Meulengat, 13.30 uur: SWOS gym en volksdansen, kaarten, ca nasta, biljarten heren; SINT JANSTEEN Café de Kroon, 14.00 uur: Kaarten; De Warande, 20.00 uur: Country line- dance; Schutterslokatie Sint Jan, 19.30 uur: Schieting op de staande wip; TERNEUZEN - De Veste, 13.30 uur: Soos voor mindervaliden Ons Verzetje, biljar ten en klaverjassen; Sporthal 't Zwaantje, 9.00 uur: Bowls; Ziekenhuis de Honte, 14.00-16.00 uur: Lotgenotencontact borstkankerpatiën- ten; ZAAMSLAG - Dorpshuis, 13.00 uur: Kaarten en biljarten. SINT NIKLAAS (B) - De dienst van toerisme Sint Niklaas speelt zondag met een stads wandeling in op de jaarlijkse terrasjesdagen. Belangstellenden kunnen vanaf 's ochtends 10.00 uur terecht bij de stand van de toeristendienst op het Sint Nicolaasplein nabij de Grote Markt. Hier krijgen de wandelaars een informatiepak ket met een wandelbrochureDe wandeling leidt langs fraaie historische gebouwen, zoals het stadhuis, cipierage, oud paro chiehuis, het Walburgkasteel, het Landhuis en het Castrohof. Ook kunnen de deelnemers aan de stadswandeling gratis te recht in alle stedelijke musea. Hier zijn gidsen aanwezig om uitleg te geven over de collec ties. In de tuin van het Merca- tormuseum staan stands met specialiteiten uit de streek. Zo kan geproefd worden van kaas, ambachtelijke bieren, pralines, taarten en speculaas. Kees den Herder Interieurstyling Walcheren www.keesdenherder.nl Noordweg 125, Serooskerke, 0118-593030 Het is nu nog rustig aan de publieksbalie in Sas van Gent. De gemeente hoopt dat dat snel verandert. foto Cam i Ie Schelstraete door René Hoonhorst SAS VAN GENT - Enkele inwoners van Sluiskil hebben het gebruiksgemak van de gemeentelijke balie in Sas van Gent al ontdekt. Zij gaan voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort, een rijbewijs, huursubsi die, kwijtschelding of een eenvoudige bouwvergunning naar het Vlaanderen- plein in Sas 'omdat je er altijd makkelijk kan parkeren'. Het gemeentebestuur hoopt dat meer in woners van Sas en Westdorpe de weg naar de 'eigen' publieksbalie weten te vinden. Het bezoek aan het Sasse stadskantoor blijft tot nu toe sterk achter bij de twee an dere kantoren in Axel en Terneuzen. Als die situatie tegen het eind van het j aar niet is veranderd, kan het gemeentebestuur besluiten het kantoor te sluiten. Wethou der J. van Schaik liet een maand geleden bij de officiële opening al weten dat de 'omzet' van het gemeenteloket sterk mee weegt bij die afweging. De Terneuzense projectleidster Publiekszaken, Wendel- moet Rotmans, benadrukt overigens dat het niet de bedoeling is publieksbalies af te stoten. „Een evaluatie aan het eind van het jaar moet duidelijk maken hoeveel cli ënten de verschillende publieksbalies trekken. Op basis van die cijfers zal het gemeentebestuur een besluit nemen. Slui ting is overigens een erg rigoureuze maat regel. Maar als de Sasse balies niet meer mensen trekken, kunnen de openingstij den misschien worden aangepast." Sassenaren staan gemiddeld maar eens in de ruim twee jaar aan een gemeenteloket, terwijl Terneuzenaren zich bijna jaarlijks aan de publieksbalie vervoegen en Axe laars zelfs iets meer dan één keer per jaar persoonlijk een beroep doen op gemeente lijke dienstverlening. Daarnaast gaan inwoners van Sas van Gent vaak naar Ter neuzen om zaken te regelen. Als Sassena ren dat doen omdat ze in Terneuzen wer ken of er net toevallig zijn, is dat prima. Maar als mensen niet weten dat in hun ei gen woonplaats ook een publieksbalie is of veronderstellen dat ze daar voor veel diensten niet terecht kunnen dan wel lan ger moeten wachten, wil de gemeente dat misverstand graag uit de weg helpen. In Sas van Gent zitten drie ambtenaren voor Burgerzaken, Zorg en Inkomen en Ruim te, Milieu en Bedrijven (RMB), die dezelf de handelingen verrichten als hun colle ga's in de twee andere kantoren. Bovendien zijn de klanten vaak eerder aan de beurt in het Sasse stadskantoor. In het eerste kwartaal bezochten dagelijks gemiddeld slechts vijftien bezoekers het kantoor. In Axel en Terneuzen waren dat er respectievelijk 52 en 126. Projectleid ster Rotmans tekent aan dat de laatste maanden al een groei te zien heeft gege ven. „Cijfers heb ik nog niet, maar de me dewerkers vertellen dat het de laatste maanden wat drukker is. Of dat samen hangt met de zomer of dat de tendens zich de komende maanden doorzet, is uiter aard nog niet bekend." door Peter Oqqel AXEL - De gemeente Axel heeft in de aanloop naar de gemeente lijke herindeling van Zeeuws- Vlaanderen in 1970 een sleutel rol gespeeld. Met enig kunst- en vliegwerk slaagde Axel er in de zelfstandigheid te behouden. Maar in de jaren daarna betaal de de gemeente daarvoor uitein delijk wel de dure tol: Axel 'de gradeerde' van werkgemeente naar woongemeente. Het is één van de belangrijke conclusies van de historicus Adrie de Kraker en de neerlan dicus Piet de Blaeij in hun boek Axel 1944 - 2002. Een samenle ving in verandering. De we tenschappelijke uitgave, ge schenk van de voormalige ge meente Axel aan de bevolking ter gelegenheid van de herinde ling van 2003, is gisteren gepre senteerd met een eerste exem plaar voor wethouder C. van Schaik. De Kraker en De Blaeij stellen dat de 'Axelse zwaai' eind jaren 60 één van de hoofdoorzaken is geweest waardoor nauwelijks dertig jaar later opnieuw een bestuurlijke herschikking van Zeeuws-Vlaanderen moest plaatsvinden. In de jaren 60 verzette Axel zich hevig tegen herindeling. De kwestie bepaalde politiek den ken en doen. Destijds vijfde ge meente van Zeeland, met bin nen de grenzen zware industrie (onder meer de Nederlandse Stikstof Maatschappij, nu Hy dro Agri) en ligging aan water (Kanaal van Gent naar Terneu zen). Maar Axel zou volgens de plannen worden samengevoegd met buurman Terneuzen. Die 'schande' konden plaatselijke bestuurders dankzij Middel burgse en Haagse ingangen op de valreep voorkomen. „Axel beschouwde zichzelf als het centrum van Oost-Zeeuws- Vlaanderen. Het gevoel van ei genwaarde, dat uiteindelijk zelfoverschatting bleek te zijn, heeft geleid tot een lange fusie- weg", noteren De Kraker en De Blaeij. „Axel vergaloppeerde zich bij het streven naar een gro te midden-gemeente, waarin zij naïef dacht een hoofdrol te kun nen spelen." Want de Axelse politici hadden einde jaren 60 simpel over het hoofd gezien dat 'Den Haag' Terneuzen tot groeipool had ge promoveerd, inclusief bijbeho rende investeringssteun. Dat legde de Scheldestad geen windeieren. Axel kreeg in 1970 de agrarische kernen Zuiddor- pe, Overslag en Koewacht, maar verloor water en industrialisa tie. Sedertdien is de gemeente nauwelijks meer gegroeid. De samenstellers hebben in op dracht van het voormalige Ax else gemeentebestuur anderhalf jaar aan het boek gewerkt. Het beslaat de na-oorlogse jaren. De Kraker en De Blaeij, beiden do cent aan het Zeldenrust-Steel- antcollege in Terneuzen maar voor de klus vrijgesteld, hebben heikele onderwerpen niet ge schuwd. Als indringende voor beelden noemen zij in dit ver band de dood van twee Axelse vrouwen, op Dolle Dinsdag op gepakt door leden van het Axel se verzet en later levenloos teruggevonden bij het interne ringskamp op het Groot Eiland. Voorts het aftreden einde jaren 50 van de predikant-verzets- man en later burgemeester van Axel ds. P. van Oeveren en in de jaren 80 het vertrek van wet houder P. Apers. Axel blijkt in de afgelopen halve eeuw een uitzonderlijke ge meente met, aldus De Kraker, 'meer gebeurtenissen dan me nigeen zou denken'. Het is één van de redenen dat de geschied schrijving een lijvig boek is ge worden. Bij de opdracht is uit gegaan van 380 pagina's, het zijn er uiteindelijk 528 gewor den. Daarmee zijn ook de kosten toe genomen: in 2001 stelde de ge meenteraad 175.000 gulden be schikbaar, vorig jaar moest voor de oplage van 5000 exemplaren nog eens 40.000 euro extra op tafel komen. Het boek, minus 3300 exemplaren voor de Axelse bevolking, komt overigens ook in beperkte mate in de boekhan del voor een prijs van een kleine 25 euro. Co van Schaik, Heleen van Espen en de beide schrijvers Adrie de Kraker en Piet de Blaeij (van links naar rechts) werpen een blik in het eer ste exemplaar van het Axelse herdenkingsboek. foto Camile Schelstraete Seizoenen wieken door het jaar. Veranderend licht, wolkenpatronen... Ze tekenen voor de dynamiek buiten. En binnen? Daar moet je zelf iets aan doen. Verslepen, omzetten, soms een heleboel eruit gooien en nieuwe dingen binnen halen. Dat laatste gebeurt ook af en toe bij Kees den Herder. Dan ruimt hij op. Zoals nu. Daar kunnen anderen geweldig van profiteren. Ook u.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 41