PZC Gemeente ruziet met Rijk over belasting koninklijke paleizen Tweede Romeins schip gevonden bij Utrecht Veerman vindt dat niemand schuld heeft aan nieuwjaarsbrand Riagg houdt nu ook spreekuur in Marokko Vijftien procent van bevolking wordt beroerd oud Laatste diploma-uitreiking op zwarte school WÊ8& M Oudste vrouw van Europa wordt 113 Nederland laat miljoenen uit Brussel liggen Aanrander (16) opgepakt Aantal inwoners Limburg daalt Braks ereburger Noord-Brabant Dode man krijgt taakstraf Nederland krijgt veteranendag Alcohol blijft groot probleem vrijdag 27 juni 2003 Welvarender Zeeuws Kamerlid Blom stemt tegen missie naar Irak Zichtbaar Niets nieuws V3nonze redactie binnenland UTRECHT - Archeologen heb ben in het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn een tweede Romeins schip gevon den. Het schip is stukken groter dan de eerste vondst van enkele maanden geleden en een van de grootste Romeinse schepen van Nederland. Het is niet uitgeslo ten dat archeologen nog meer schepen vinden in de oude geul van de Rijn. Archeoloog E. Graafstal: „Het is waanzinnig. Ik sluit niet uit dat er een heel scheepskerkhof in Leidsche Rijn ligt." Het tweede schip ligt op zo'n honderd meter afstand van het eerste schip. Dat schip is vorige week gelicht en naar Lelystad vervoerd voor restauratie. Het tweede schip is zo'n 33 meter lang en 4,7 meter breed, een maatje groter dan de eerste vondst van 25 meter lang en 2,7 meter breed. Uit een eerste op graving blijkt dat het schip in een betere conditie verkeert dan het verplaatste schip. Het hout is harder en er zit geen schimmel in. Het dateert uit ongeveer 120 na Christus en is een vracht schip van hetzelfde type als het eerste schip. Het is nog niet be kend of het opgegraven wordt. Het eerste schip moest opgegra ven omdat het dreigde te gaan rotten. Door de bouwactivitei ten werd namelijk zuurstofrijk water aangetrokken. De opgra ving en restauratie kostten 600.000 euro. GPD Tweedeling onder senioren groeit rinorMarloes de Koning DEN HAAG - Eén op de zeven toekomstige ouderen staat een armoedige en sociaal geïsoleer de toekomst te wachten. Des kundigen voorspellen dat de ko mende generatie ouderen zal bestaan uit een grote welvaren de bovenklasse en een kleine on derklasse die het slecht heeft. In deze tweede groep, ongeveer vijftien procent van de ouderen, zitten vooral laag opgeleide mensen zonder koophuis. „Er is een groep die beroerd oud wordt", zegt hoogleraar ruimte lijke ordening Pieter Hooimeij- ervan de Universiteit Utrecht. „Er zitten gradaties in, maar mensen met een huurhuis, al leen een AOW en een beperkt werkverleden krijgen het zwaar." De ouderen die het straks moei lijk hebben zijn volgens hoogle raar economie Lans Bovenberg van de Universiteit van Tilburg 'de mensen die nu de kaarten bakken van de sociale dienst be volken'. Het gaat om mensen met weinig communicatieve vaardigheden en weinig kennis van moderne technologie, ter wijl het bezitten van die kennis en vaardigheden steeds belang rijker wordt. Tegen de tijd dat zij met pensioen gaan, bieden de basispensioenen minder zeker heid en zullen ze zelf meer moe ten betalen voor gezondheids zorg. 0m ondanks de beperking van standaardvoorzieningen toch een comfortabele oude dag te hebben is in de toekomst steeds meer eigen initiatief en geld no- g. Voor het grootste deel van DEN HAAG - Het Zeeuwse PvdA-Kamerlid L. Blom heeft gisteravond met drie andere fractiegenoten, A. Duijvesteijn, D. Samsom en G. van Heteren, tegen de zending van 1100 Nederlandse militairen naar Irak gestemd. Zijn voornaamste motief is dat de PvdA de Amerikaans-Britse militaire actie in Irak niet steunde en dat Nederland dus ook nu geen troepen moet zen den. Het verloop van het con flict heeft volgens hem ook uitgewezen dat de Verenigde Staten om puur economische redenen Irak zijn binnengeval len. „Irak zou over massaver nietigingswapens beschikken," zegt Blom, „maar daar is nog helemaal niets van gebleken. Nederlanders gaan daar onder deel uitmaken van een leger dat steeds meer als een bezettings macht wordt gezien.Een motie tegen het zenden van troepen naar Irak kreeg de steun van de vier PvdA-ers, GroenLinks en SP, waarmee de zending door een ruime meerderheid van de Kamer is goedgekeurd. de ouderen is dat geen pro bleem. De toekomstige ouderen zijn over het algemeen welva render dan de huidige 65-plus- sers. Er zijn meer tweeverdie ners, meer koophuizen en de meesten hebben een goede op leiding gevolgd. Zij redden zich wel. Dat geldt niet voor de groep huurders die weinig tot geen pensioen opbouwen en laag ge schoold zijn. De versobering van de collectieve voorzienin gen komt bij hen extra hard aan. Het gaat om een kleinere groep relatief arme ouderen dan nu het geval is, maar de armoede en het daarmee gepaard gaande sociaal isolement zijn straks wel schrijnender. Volgens Bovenberg gaat het voornamelijk om 'allochtonen, mensen in de grote steden en mensen die nu in de bij stand zit ten'. „Die mensen zijn er nu al, maar die zullen het in de toe komst steeds moeilijker krij gen." Volgens de econoom is de groei van zo'n onderklasse van ongeveer vijftien procent nu al in elke generatie Nederlanders zichtbaar. Ook onderzoeksbureau Moti- vaction, dat maatschappelijke trends voorspelt, voorziet een kloof tussen twee soorten oude ren. „Je krijgt twee klassen", zegt Juriaan Vergouw, die het seniorenonderzoek bij het bu reau begeleidt. „De oudere die het redt en de oudere die het niet redt." GPD UTRECHT - Leerlingen van het Niels Stensen College in Utrecht kregen gisteren de diploma's uit handen van minister Van der Hoeven van Onderwijs. De 'zwarte' scholengemeenschap sluit na 41 jaar de deuren omdat nieuwe (ook allochtone) leerlingen wegbleven. Ze kozen voor andere, minder zwarte scholen, zowel in als buiten Utrecht.Het NSC haalde in 1998 het landelijk nieuws toen de toenmalige rector M. Sjamaar pleitte voor sluiting van scholen met meer dan 30 procent allochtone leerlingen, dus ook zijn eigen college in de Utrechtse achterstandswijk Kanaleneiland. De leerlingen zouden volgens Sjamaar beter af zijn op andere scholen. foto Koen Suyk/ANP van onze redactie binnenland DEN HAAG - De gemeente Den Haag en het Rijk hebben een forse ruzie over de belasting aanslag voor de paleizen van koningin Beatrix. De gemeente stelt de waarde van de paleizen op vele miljoenen euro's. Het ministerie van Financiën vindt dat zij geen waarde hebben voor de onroerende zaakbelasting. Huis ten Bosch en paleis Noord einde, waar de koningin woont en werkt, zijn eigendom van de staat en zijn in 1980 aan de ko ningin ter beschikking gesteld. Hetzelfde geldt voor het Am sterdamse Paleis op de Dam. De ruzie over de belastingheffing is er dan ook een tussen gemeente en Rijk. Financiën vindt dat de woon- en werkpaleizen van het koninklijk huis niet kunnen worden verkocht of verhuurd, zodat de waarde voor de Wet Waardering Onroerende Zaken op nul moet worden gesteld. Daarmee komt ook de onroeren de zaakbelasting op nul uit. Zo'n regeling zou met Amster dam zijn getroffen. De gemeente Den Haag denkt daar anders over. Die heeft wel een woz-waarde vastgesteld voor Huis ten Bosch en werkpa leis Noordeinde. Vervolgens is de ozb berekend, waarbij het ministerie van Financiën als ei genaar een gedeelte moet beta len, en de koningin een gedeelte als gebruiker. Volgens Ludo Steenmetser, plaatsvervangend directeur van de gemeentelijke belasting dienst, is er sprake van een nor male procedure zoals die met elke belastingplichtige wordt gevoerd. „Wij heffen al 25 jaar belasting over alle bezittingen van het Rijk. Wat dat betreft is er niets nieuws." De juridische kwestie spitst zich toe op de vraag of de paleizen wel of niet als woningen moeten worden aangemerkt. De zaak is al voor gelegd aan het gerechtshof, waar de gemeente Den Haag ge lijk heeft gekregen. De Dienst Domeinen gaat bij de Hoge Raad in beroep. Het koninklijk huis betaalt net als iedereen in Nederland belas ting over vermogen en ozb. De leden van het koninklijk huis betalen alleen geen inkomsten belasting, omdat dat wordt ver rekend met de uitkering die zij van de staat ontvangen. GPD 3E voepTJC TOcH N(£-T avmsUes? DEN HAAG - Ondanks de sterk oplopende werkloosheid laat Nederland honderden miljoe nen euro's aan Europese werk gelegenheidssubsidies (ESF- geld) onbenut. Brussel heeft voor de periode 2000 tot 2006 een zak met 1,8 miljard euro voor ons land klaar staan. Nu die periode al voor meer dan de helft voorbij is, is nog maar voor 363 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. De Tweede Kamer maakte zich gisteren kwaad over het onbe nut laten van dat geld. Volgens minister De Geus van Sociale Zaken zij n veel instellingen hui verig om subsidies aan te vra gen, na het ESF-schandaal van twee jaar geleden. De Kamer wil dat De Geus beter zijn best doet om de pot met ESF-geld toch op te maken. „Nederland heeft geen cent te makken, er wordt bezuinigd op het werkgelegenheidsbeleid, maar tegelijkertijd laten we honderden miljoenen onbenut", vatte GroenLinks-kamerlid Van Gent de breed gedeelde me ning van de Kamer samen. GPD HOOGEVEEN - Hennie van Andel-Schipper, hier in haar huis in het Drentse Hoogeveen, wordt zondag 113 jaar. De oudste vrouw van Europa geniet volgens eigen zeggen nog een goede gezondheid, hoe wel ze slecht ziet en hoort. Toch volgt ze de voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal nog op de radio en gaat lopen met een rollator goed. foto Hinda Meter/ANP LEIDEN - De politie heeft een zestienjarige jongen uit Leiden aangehouden voor het plegen van minstens vijftien aanran dingen. De j ongen pleegde die in de periode van j anuari tot j u- ni dit jaar in voornamelijk de Tuinstadswijk van Leiden. Hij heeft een bekentenis afgelegd. Bij de politie zijn tot dus verre acht aangiftes binnengekomen. De dader verklaarde op de fiets achter lopende of fietsende jonge vrouwen en tienermeisjes aan te zijn gegaan. Hij haalde hen in of overviel ze van achteren en kneep ze in borsten of bil len. De jongen is gistermiddag vrijgelaten. ANP MAASTRICHT - Voor het eerst is het aantal inwoners van Limburg afgelopen jaar gedaald. Limburg is daarmee de eer ste Nederlandse provincie met een dalend inwoneraantal. Dat maakte onderzoeker W. Derks van het Economisch Tech nologisch Instituut Limburg Etil gisteren bekend. Limburg telt ruim 1,1 miljoen inwoners. Een daling van het inwoneraantal werd pas in 2004 verwacht in Limburg, maar daarvan was vorig jaar dus al sprake. In totaal woonden er eind 2002 ongeveer 1300 mensen minder in Limburg dan een jaar eerder. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan het vertrek van Limburgers naar met na me de Belgische en Duitse grensstreek. ANP DEN BOSCH - Gerrit Braks is benoemd tot ereburger van Noord-Brabant. Commissaris van de koningin Houben reikt hem de bijbehorende bronzen penning zondag uit. Braks, oud-minister en voormalig voorzitter van de Eerste Kamer, krijgt de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Bra bantse samenleving. De in Sint-Michielsgestel wonende Braks heeft zich volgens een provinciewoordvoerder vooral verdienstelijk gemaakt op het vlak van de landbouw, de economie, de natuur, het milieu en het beroepsonderwijs. ANP LEEUWARDEN - Een overleden man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 240 uur werkstraf. Justitie had de stukken niet goed gelezen, waardoor de aantekening dat de man was overleden over het hoofd werd gezien. „Dit had nooit mogen gebeuren", aldus persrechter K. Fuhler. De dagvaarding was uitgebracht in Grouw. Dit was het laat ste adres dat van de man in de Gemeentelijke Basis Admini stratie (GBA) bekend was. In een GB A-overzicht, dat zich bij de gerechtelijke stukken bevindt, staat dat de verdachte is overleden. Dat is volgens Fuhler door iedereen over het hoofd gezien. Het OM had de zaak vorige week niet mogen aanbren gen en de rechtbank had die niet mogen behandelen. GPD DEN HAAG - Nederland krijgt een officiële veteranendag, een jaarlijks terugkerend evenement dat zal plaatsvinden op de verjaardag van prins Bernhard. De prins wordt 29 juni 92 jaar. Het evenement moet een bijdrage leveren aan de maat schappelijke erkenning van oud-miiitairen. Het initiatief van de Commissie Nederlandse Veteranendag werd gisteren door staatssecretaris Van der Knaap van De fensie overgenomen tijdens de overhandiging van het eind verslag van de commissie. De bedoeling is dat volgend jaar de eerste veteranendag zal plaatsvinden. ANP RIJSWIJK - Uit nieuw onder zoek van het Trimbos-instituut blijkt dat 8 procent van de Ne derlanders problemen heeft met alcohol. Het gaat volgens het verslavingsinstituut bij circa 400.000 mensen om alcoholmis bruik en bij 325.000 mensen om verslaving. Het instituut baseert de gege vens op een onderzoek geduren de drie jaar onder zevenduizend mensen. Uit het onderzoek blijkt dat mannen en jonge mensen het meest vatbaar zij n voor alcohol problemen. Maar ook vrouwen met een hogere opleiding zijn naar verhouding vaker ver slaafd. Alcoholproblemen han gen vaak samen met andere psy chische stoornissen, conclu deert het rapport. ANP van onze redactie binnenland 1 HAARLEM - Café-eigenaar Jan Veerman, zijn dochter Laura en zijn bedrijfsleider mochten gis teren hun verhaal over de fatale cafébrand in Volendam vertel len, tot hun eigen opluchting. Tot nu toe hadden ze mede op aanraden van hun advocaat hun mond gehouden. En dat werd ze in Volendam niet altijd in dank afgenomen. „Ik heb geen fouten gemaakt in de bedrijfsvoering", verklaarde Veerman voor de rechtbank in Haarlem. „Niemand heeft schuld. Dit heeft niemand ge wild. Bij een ander was hetzelf de gebeurd." Af en toe werd de 56-jarige eigenaar van café De Hemel hevig door emoties over mand. ,,Ik word al 2,5 jaar als een boef afgeschilderd. Mijn vrouw durft 's avonds de hond niet meer uit te laten, omdat ze is uitgescholden voor moorde naar!" Veerman gaf wel aan dat hij de baas was in De Hemel en dat de rol van zijn 26-jarige dochter Laura en de 35-jarige medewer ker ondergeschikt was. Veerman bestreed dat er op de avond van de brand te veel men sen in het café waren. „Wij vin den zo'n grote drukte heel nor maal. Er is mij nog nooit verteld hoeveel mensen er binnen mochten zijn." De Volendam- mer heeft er naar eigen zeggen altijd alles aan gedaan om min derjarigen uit zijn zaak te we ren. Ook hield hij streng toe zicht op het ophangen van de kerstversiering, vertelde Veer man. Een aantal slachtoffers was het daar nadrukkelijk niet mee eens. „Lachwekkend", noemde een zwaar verbrand meisje uit Volendam het relaas van Veer man. ANP door Guido van Riet ROTTERDAM - Nederlandse Marokkanen in psychische nood kunnen deze zomer in Ma rokko een beroep doen op hulp verleners van Riagg Rotterdam. Het hulpteam reist de cliënten voor het eerst achterna, beves tigde gisteren een woordvoerder van Riagg Rijnmond noordwest. Een bezoek aan familie en vrienden blijkt vaak zo emotio neel en stressvol dat migranten een terugval kunnen beleven. Dat geldt vooral voor Marokka nen die in Nederland als gevolg van migratie worden behandeld voor depressies of angsten. De hulpverleners willen met hun aanwezigheid voorkomen dat ze na de zomervakantie met hun therapie weer van voren af aan moeten beginnen. Het project is primair bedoeld voor Rotterdamse cliënten en hun gezinnen, tussen de 150 en tweehonderd mensen. Andere Marokkanen op vakantie kun nen ook bij de hulpverleners te recht. De hulpverleners die naar Marokko gaan, zijn een maat schappelijk werker en een soci aal psychiatrisch verpleegkun dige van Marokkaanse afkomst. Ze houden spreekuren in grote steden als Rabat, Casablanca en Tanger, waar veel Nederlandse Marokkanen tijdens hun va kantie verblijven. Volgens Riagg is het mobiele hulpteam geen overbodige luxe. ,Het is al j aren zodat migranten van een bezoek aan hun geboor teland aardig in de knoop kun nen raken. Het is voor hen emo tioneel om familie en vrienden te zien", aldus de woordvoerder. Fractievoorzitter Ronald Sö- rensen van Leefbaar Rotterdam reageerde woedend op het initi atief. „Dit is belachelijk. Ty pisch de softe sector om die mensen tot in het vliegtuig te verzorgen. Aan dit soort dingen gaat Nederland kapot. Die hulpverleners zijn hard nodig in Rotterdam. Daar hebben we gi gantische wachtlijsten. Los die eersteens op." Sörensen gaat de zaak aan de kaak stellen in de commissie voor veiligheid. „Geen cent van Rotterdam mag er naar dit pro ject gaan. Zijn die hulpverle ners Marokkanen? Nou, dan hebben ze een lekkere vakan tie." ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 3