11 Koegorspoldercomité weer in gesprek met gemeente Terneuzen Veilige fietspaden nodig in Braakman Bewoner Ter Schorre slaat eerste paal nieuw onderkomen Lonink in de boeien geslagen Nieuwe organisatie openbaar onderwijs in de startblokken Kampeerboerderij Retranchement heeft last van aanleg duintjes Turnhal Cocaïne als tandpasta van de reepe zeeuwse almanak ZEEUWS-VLAANDEREN vrijdag Tl juni 2003 Natuurgebied Baggerdepot Strandhuisjes opengebroken Directeur OPRUIMING PP ONTDEK DE JVUeJWE SMAKEN MN iglo pza Onbezorgd genieten van de zomer met Azaron Protect! NIEUWE "eldlkvkHidlU DE KRACHTIGSTE GEURVERNIETIGENDE INLEGZOOLTJES J J Zand plaag voor campinggasten Hoor René van Stee RETRANCHEMENT - Een zandstorm die in de Sahara niet zou hebben misstaan. Het over kwam begin deze week de eige naren en gasten van kampeer boerderij De Couter aan de Groeneweg in Retranchement. Bij een westelijke wind moesten ze halsoverkop hun woningen, caravans en tenten in vluchten. Op de nabijgelegen Cadzandse- weg was het verkeer niet meer te zien. Het fijne stof was afkomstig van de onlangs aangelegde duintjes in het nieuwe natuurgebied Wil lem Leopoldpolder aan de rand van het Zwin. Vooruitlopend op het gebiedsplan West-Zeeuws- Vlaanderen heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) 46 hec tare van de polder omgevormd tot natuurterrein. door Eugène Verstraeten HOEK - Voor de veiligheid van de fietsers die de Savoyaards- weg in het gebied Braakman- Noord gebruiken, is het belang rijk dat er een goede fietsver- binding komt. De aanleg van een veilige fiets- voorziening is volgens de land inrichtingscommissie Hoek no dig, omdat er steeds meer vrachtverkeer rijdt van en naar het Logistiek Park Braakman polder. Het is de bedoeling dat er een vrijliggend fietspad komt tussen het bestaande fietspad bij de Wevelswaaldijk richting Biervliet en de hoek Lovenpol- derstraat H.H. Dowweg. De landinrichtingscommissie meldt in de laatste nieuwbrief dat men probeert nog dit jaar geld te regelen voor de aanleg van dit fietspad tussen de Lo- venspolder en Poort 3 van Dow. Vanaf Poort 3 verzorgt Zeeland Seaports de aanleg van het vol gende deel van het fietspad. Dit gedeelte loopt bovenlangs de Braakmankreek. De landin richtingscommissie legt vervol gens het fietspad verder aan tot aan de Savoyaardsweg. Het pad Advertentie Volgens campingeigenaresse M. Buijsse-Vercouteren is het een regelmatig terugkerend fe nomeen, want de wind waait vaak uit westelijke richting. Volgens haar is er inmiddels sprake van een onhoudbare si tuatie. Met de drukke vakantieperiode in aantocht hoopt ze dat de DLG zo spoedig mogelijk een einde maakt aan de overlast. Zij heeft hierover al contact met de dienst opgenomen. „We kunnen dit onszelf en onze gasten niet aandoen. De maat regelen die tot nu zijn getroffen, zijn onvoldoende. De tijdelijke aarden wal (met grond van de toplaag uit de Willem Leopold polder) die langs de Cadzandse- dijk is aangelegd, biedt onvol doende soelaas. Evenals de duintjes is de wal nog niet be groeid, waardoor het zand er ge woon overheen waait. Het is dus hard nodig aanvullende maat regelen te treffen, totdat de be groeiing het zand op den duur tegenhoudt", verklaart Buijsse- Vercouteren. Zij voegt er na drukkelijk aan toe dat ze niet te gen de natuurontwikkeling in het betreffende gebied is. Projectleider J. de Moree van de DLG gaat ervan uit dat de over last nog hooguit twee weken duurt. Het grootste deel van de problemen is volgens hem opge lost als het ingezaaide gras op de aarden wal langs de Cadzandse- weg opkomt en ook de vegetatie op de duintjes aanslaat. „Die combinatie zorgt ervoor dat het zand niet opstuift. Het groen worden van de wal is nor maal gesproken een kwestie van enkele weken. Door de extreme droogte van de laatste tijd is dit nog niet gebeurd. Het moet dus eigenlijk gaan regenen. Gezien de weersvoorspellingen ziet het er wat dit betreft gunstig uit", aldus De Moree. Aanvullende maatregelen zijn wat hem be treft niet nodig. „Als de droogte blijft aanhouden, kunnen we overwegen om te beregenen. Voorlopig is dit niet de bedoe ling." loopt dan aan de rand van het natuurgebied langs de dijk van het Logistiek Park. Het natuurgebied in de omge ving van het Logistiek Park is niet toegankelijk voor recrean ten. Door de komst van het fiets pad kunnen fietsers toch de na tuur beleven. Dit pad loopt door struikgewas, langs rietland en bloemrijk grasland. Aan de zij de van het Logistiek Park komt binnenkort op initiatief van het waterschap een fietspad om de bedrijven daar te ontsluiten. De landinrichtingscommissie wijst er op dat de provincie graag wil dat in de Braakman polder een groot aaneengeslo ten natuurgebied ontstaat. De Savoyaardsweg, die het gebied doorsnijdt, moet daarvoor op gebroken worden tussen de Braakmanweg en de dijk om het Logistiek Park. Zodra dat ge beurt, zal een nieuw fietspad bovenlangs de Westgeul de be staande verbinding langs de Braakmanweg en Savoyaards weg vervangen. Ook vanaf dit fietspad krijgen fietsers straks een goed uitzicht over het na tuurgebied. Na het boren van de eerste paal vergezelt burgemeester Barbé zijn assistent Jan den Doelder op de terugweg naar de bussen. foto Camile Schelstraete door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - Hoewel op het bouwter rein aan de Alvarezlaan in Terneuzen al een paar weken activiteit heerst, werd gisteren officieel de eerste paal geboord voor de nieuwbouw van verpleeghuis Ter Schorre. Die feestelijke klus werd gezamenlijk ge klaard door scheidend burgemeester R. Barbé en bewoner J. den Doelder. Ter Schorre is haast tien jaar bezig ge weest met plannen voor een verhuizing. De locatie aan de Alvarezlaan werd ook al een aantal jaren geleden gekozen. Het nieuwe verpleeghuis omvat straks twintig groepswoningen voor demente rende ouderen en een servicegebouw met dertig appartementen voor lichamelijk zieke patiënten. Dit laatste onderdeel wordt gebouwd in samenwerking met apotheek Cornu Cervi en de huisartsen praktijken Beethovenhof en Michiel de Ruyter. Die krijgen onderdak in een 'ge zondheidscentrum'. Het is de bedoeling dat de bewoners straks het normale huiselijke leven zoveel moge lijk kunnen ervaren. Zo zijn er geen centrale plaatsen voor het koken, wassen en strijken. Dat gebeurt in elk van de twintig groepswoningen afzonderlijk. Bewoners die er nog toe in staat zijn, ne men zoveel mogelijk deel aan de huishou delijke activiteiten. „Het wordt een totaal ander verpleeghuis dan we gekend hebben", sprak locatiema nager R. Ruissen in zijn welkomstwoord de genodigden toe. „Met veel privacy voor de cliënten, want iedereen heeft een eigen kamer." Ook voor het personeel betekent het verpleeghuis nieuwe stijl een omslag, hield Ruissen de aanwezigen voor. „Want het werk komt er straks voor iedereen heel anders uit te zien." Directeur T. van Bakel van de Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ), waaronder Ter Schorre valt, stelde dat de bouw een overgang markeert naar een nieuw tij dperk, naar een nieuwe vorm van verpleeghuiszorg. In plaats van cliënten onder te brengen in grootschalige instel lingen komt het verpleeghuis weer de wij k in. „Wij zetten onze deuren open. Het nieuwe Ter Schorre wordt een kleinscha lige woonwijk midden in de samenle ving", aldus Van Bakel. Burgemeester R. Barbé wees er op dat de gemeente de afgelopen jaren veel inspan ningen heeft geleverd om de stad aantrek kelijk te maken voor nieuwe bewoners. Niet alleen werden allerlei voorzieningen in de binnenstad gerealiseerd, maar ook woonbuurten zijn rigoureus aangepakt. „Deze nieuwe opzet voor Ter Schorre sluit naadloos aan bij wat wij als gemeentebe stuur hebben geprobeerd vorm te geven in onze stad", betoogde Barbé. De verwachting is dat het zo'n twintig miljoen euro kostende nieuwe Ter Schorre eind volgend jaar in gebruik kan worden genomen. door Conny van Gremberqhe RIJSSEN - Terneuzense raads leden hebben donderdag de nieuwe burgemeester van de Kanaalzonegemeente, Jan Lonink, bij zijn afscheid in het Overijsselse Rijssen in de boeien geslagen. Met die ludieke actie wilden de raadsleden W. Broek- huysen (WD) en J. Baart (TOP) voorkomen dat Lonink op zijn schreden - om naar te Terneu zen te verkassen - zou terug keren. ,We zijn blij dat we de oud-bur gemeester van Sas van Gent en de waarnemer in Axel nu als burgemeester voor het nieuwe Terneuzen hebben kunnen in pikken. Daarvoor onze excuses. Neemt niet weg dat wij van daag, rijdend door deze mooie gemeente, ons afgevraagd heb ben wat Lonink bezielt om deze Lonink, scheidend burgervader wordt ontvoerd door Terneu zense raadsleden. Pim Broek huizen en Jo Baart nemen hem mee terug naar Zeeuws-Vlaan- deren, waar hij twee jaar gele den burgemeester van Sas van Gent was. foto Eric Brinkhorst gemeente te verlaten. Wij zijn blij dat we Lonink ongeschon den terugkrijgen, maar we wil len vanaf nu ook geen enkel risi co meer nemen. Vandaar dat we nu komen met wat drastische maatregelen", voerde Broek- huysen tijdens de bijzondere raadsbij eenkomst in Rijssen aan. Pal na de woorden van de WD'er snelde raadslid Baart toe om Lonink in de boeien te slaan. De politieketenen had- door Conny van Gremberghe SPUI - De stichting Houdt Woonomgeving Koegorspolder Leefbaar! praat weer met de ge meente Terneuzen. Het overleg tussen vertegenwoordigers van de belangengroep en het dage lijks bestuur van de gemeente Terneuzen was eind vorig jaar opgeschort wegens een gebrek aan vertrouwen. De stichting probeerde geruime tijd inzicht te krijgen in de over eenkomst die de Terneuzen met projectontwikkelaar Winwind had gemaakt over de bouw van een windmolenpark in de Koegorspolder met 22 grote tur bines. De stichting mocht dat contract niet inzien, hetgeen de relatie tussen buurtschapbewoners en bestuur geen goed deed. Inmid dels heeft het nieuwe college van burgemeester en wethou ders de stichting wel een af schrift van de overeenkomst verstrekt. Reden voor de Leef baarheidsbeweging om het re guliere overleg tussen de partij en weer op te pakken. Dit schrijft de stichting in de laatste nieuwsbrief. Het stichtingsbestuur maakt zich zorgen over recente ont wikkelingen in de Koegorspol der. Volgens de belangengroep lijkt het er op, dat door de be slissing van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat om de proef met verwerking van baggerslib in de polder op te schorten, de discussie over de herinrichting van het hele pol dergebied zich toespitst op dit ene deelproject. De gemeente en Rijkswaterstaat zijn nog steeds in overleg met elkaar over de aanleg van dat depot. In de tussentijd gaan andere ontwikkelingen in de polder ge woon door en daar zijn veel be woners van de omliggende buurtschappen (Spui, Magrette, Schapenbout) niet bepaald over te spreken. Het bevreemdt de bewonersgroep dat - ondanks het feit dat er nog geen bestem mingsplan voor de polder is dat de bouw van windmolens moge lijk maakt - de voorbereiding voor de bouw gewoon doorgaat. Zo gaf de gemeente deze maand te kennen planologische mede werking te willen verlenen voor de aanleg van hoogspannings leidingen van de Koegorspolder naar Driekwart bij Sluiskil. De leidingen zijn nodig om het windmolenpark aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Tegen die procedure heeft de stichting inmiddels bezwaar aangete kend. De stichting heeft verder eerde re standpunten ten aanzien van de slibverwerking en de moge lijke komst van glastuinbouw in de polder aangescherpt. Het af schieten van de slibverwer- kingsfabriek zou tot gevolg hebben dat er in de polder een gewoon groot baggerdepot zou worden aangelegd. Tegen zo'n depot zal de stichting zich verzetten. „Het slib dient verwerkt te worden op een cen trale plaats in Nederland. Ook het Zeeuwse slib. Simpelweg storten is ouderwets en achter haald", stelt het bestuur. Glas tuinbouw is slechts voor de stichting bespreekbaar als de kassen landschappelijk goed in gepast kunnen worden en er tussen zonsonder- en opgang geen lichthinder optreedt. BRESKENS - Tussen woens dagavond 18.00 uur en gister ochtend 9.00 uur zijn op het strand in Breskens negen strandhuisjes opengebroken. Uit de hokjes werd niets wegge nomen. De totale schade aan de hokjes bedraagt tientallen eu- '•■Vs.. den de Terneuzenaars te leen ge kregen van de Rijssense politie. Lonink wordt dinsdag 1 juli of ficieel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester in Terneuzen. Daags ervoor maakt hij kennis met de ambtenaren. door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De nieuwe zelf standige organisatie voor open baar basisonderwijs in de ge meente Hulst en Terneuzen heeft een voorlopig bestuur ge kregen. Dat zeskoppig bestuur onder voorzitterschap van Jos van Dalen uit Philippine wordt in september officieel benoemd door de gemeenteraden van de twee gemeenten en zal belast worden met de feitelijke ver zelfstandiging van de dertien openbare basisscholen, die nu nog direct door de gemeenten worden bestuurd. Door het onder één bestuurlijke noemer te brengen van de scho len en de gemeenten als bestuur op afstand te zetten hopen Hulst en Terneuzen het openbaar on derwijs beter en slagvaardiger te kunnen promoten. Daarnaast verwacht men met de schaal vergroting diverse efficiëncy- voordelen te kunnen behalen. Ook is deze maand een overleg groep ontvlechting openbaar onderwijs ingesteld onder voor zitterschap van de Sasse school directeur Theo Sarneel die zich vooral zal gaan bezighouden met het opstellen van een uni form onderwij shuishoudelijk beleid en het opzetten van een nieuwe managementsstructuur. Gezocht wordt nu naar een di recteur voor de nieuwe organi satie. Deze persoon, die medio oktober aangesteld moet zijn, krijgt samen met twee lokatie- directeur de verantwoordelijk heid over de ontwikkeling van de organisatie en het toekom stig beleid van de openbare ba sisscholen in Oost- en Midden- Zeeuws-Vlaanderen. De ge meente Sluis doet niet mee aan de samenwerking. Die gemeen te vreesde door de ontvlechting de greep op de basisscholen kwijt te raken en wilde om die reden niet meewerken aan een verzelfstandiging. MIDDELBURG - Cocaïne als tandpasta. Die vreemde verkla ring zorgde voor de nodige op getrokken wenkbrauwen tij dens de behandeling van de strafzaak tegen een 49-jarige Vlissingen. De Vlissinger had na de vondst van dertig gram cocaïne tegen de politie verklaard het poeder te gebruiken om zijn tanden te poetsen. Het maakte niets uit voor de strafeis, want de officier achtte zowel het drugsbezit als dealen in coke bewezen. Hij eis te tien maanden cel. Advertentie SCHCENMODE I Scheldekwartier. Zo heette de evenementenhal waar de arbeiders van de Koninklijke Maatschappij De Schelde lief en leed met elkander deel den. In het Scheldekw artier kon je altijd terecht. Of er nu gefeest werd of gestaakt. Tot de KMS-directie, geplaagd door exploitatiezorgen, het gebouw op slot deed, waarna het langzaam in verval dreig de te raken. Dat deed vele Vlissingers zeer. Sinds kort is het complex weer in bedrijf. Het werd omgetoverd tot turnhal. Kennelijk alleen toegankelijk voor vrouwen. Want van de smeedijzeren letters op de gevel is er eentje weggevallen. Hetgeen Vlis singen met een nieuwe voor ziening heeft verrijkt: het Schedekwartier. iron heeft nu ook producten voor bet srkomeo van insecterrsteken! Azarori \te<heeft een krachtige, afstotende rking tegen insecten. Azaron Protect is n twee varianten: Azaron Protect Junior Azaron Protect Extra Sterk XZ4RGH Om het vakantieplezier te vergroten geeftAzaron nu bovendien een gratis singte-use (wegwerp) fotocamera weg! Kijk bij: de drogist voorde onmisbare Vakantiepakketten van Azaron. AZAROfi V Geurvreters superabsorberende inlegzooltjes zijn speciaal ontwikkeld om transpiratiegeur en vocht weg te nemen. Vooral in de zomer en bij het sporten komen Geurvreters prima van pas. De inlegzool bestaat uit een toplaag geïmpreg neerd met een schimmelafstotend middel en een foamlaag met geactiveerde koolstof, die voetengeurveroorzakende bacteriën vernietigt Geurvreters dragen niet alleen bij aan een algemene conditieverbetering van de voeten, ze verhogen ook nog eens het loopcomfort Geurvreters zijn uitwasbaar, geschikt voor iedere maat en verkrijgbaar in drie varianten: Comfort, Sport en Spel en Super Sterk. www.geurvreters.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 39