PZC Idee stadspas oogst geen applaus Fietsvierdaagse alleen op Bevelanden Hulp? Om zorg ik zelf voor! Geëf om vrijheid HELP KINDEREN MET HERSENLETSEL! giro 860 14 Begeleiderspas verdwijnt, discussie over grootverbruik Man moet rijbewijs inleveren (01 weekenddiensten agenda epilepsie Hersenstichting Nederland vrijdag Tl juni 2003 Grootverbruik Portemonnee gestolen Sympathiek Tandartsen: Oosterschelde Thuiszorg: Dierenartsen: Apotheken: Met ANGO kom je tot je recht! 020 626 44 36 www.amnesty.nl giro 454000 AMNESTY G66f wat vrije tijd aan "Een hersenbloeding! Spelenpraten, zingen: niets zal in de toekomst vanzelfsprekend zijn" Kinderen hebben de toekomst. Maar... hoe zit het als uw kind te maken krijgt met hersenvliesontsteking of een her senbloeding, een hersentumor of her senletsel door een ongeval? Dan wordt het écht duidelijk: er is nog heel veel wetenschappelijk hersenonder zoek noodzakelijk, ook voor betere preventie en behandeling. Helpt u de Hersenstichting Neder land? Word dan donateur. Kijk ook op www.hersenstichting.nl Korte Houtstraat 10, 2511 CD Den Haag telefoon 070-360 48 16 info@hersenstichting.nl www.hersenstichting.nl AUTO STURM B.V. AUTO STURM GOES B.V. AUTOBEDRIJF VAN DUKE AUTOBEDRIJF DE GRAAF B.V. AUTOMOBIELBEDRIJF MORET B.V. GARAGE ADRIAANSEN Gratis parkeer hulp Gratis metallic lak Gratis lichtmetalen velgen Standaard airco Gratis radio/CD speler Gratis Gemeenten verdeeld over teletaxi door Rob Paardekam GOES - De gemeenten in de Oosterschelderegio willen geld besparen op de teletaxi, maar zijn verdeeld over de manier waarop dat moet gebeuren. De teletaxi is een bus die men sen van deur tot deur rijdt. Wel moet hij een uur van tevoren worden besteld en is hij iets duurder dan de 'gewone' bus. In het verleden kon de dienst al leen worden gebruikt door ou deren en gehandicapten, maar sinds 1 januari 2002 mag ieder een met de teletaxi rijden. Deze 'gewone reizigers' betalen wel iets meer dan mensen met een WVG-pas (Wet Voorzieningen Gehandicapten), omdat de ge meenten voor hen geen bijdrage betalen. De gemeenten op de Bevelanden denken geld te kunnen besparen op de teletaxi. Ze zijn het er over eens dat de begeleiderspas, waarmee iemand gratis kan meereizen, moet verdwijnen. Deze maatregel levert een be sparing van zo'n21.000 euro op. Meerijders betalen voortaan hetzelfde bedrag als de ander. Een tweede groep waarop de ge meenten willen besparen, zijn de zogeheten grootverbruikers. Het grootste deel van de mensen (60 procent) rijdt niet meer dan honderd zones per jaar met de teletaxi, maar er zijn ook ge bruikers die meer dan duizend zones per jaar reizen. Dat vin den de meeste gemeenten wel heel erg veel. Het voorstel van het samenwer kingsverband welzijnszorg is MIDDELBURG - Een 53-jarige vrouw uit Heinkenszand is gis termiddag op de Markt in Mid delburg door een zakkenroller bestolen van haar portemonnee. In de portemonnee zaten waar depapieren en enkele tientallen om het aantal zones te beperken tot maximaal duizend per jaar. Wie meer reist, betaalt een ho gere eigen bijdrage. Wethouder Van der Wouden van Schou- wen-Duiveland en zijn collega Van Ewijk uit Goes hebben daar enige moeite mee. Van der Wou den zei tegen een dergelijk pla fond te zijn, terwijl Van Ewijk meent dat de mensen die zoveel gebruik maken van de teletaxi daar wellicht een goede reden voor hebben. „We moeten dan ook niet al te negatief over ze praten." De gemeenten Noord-Beveland en Kapelle zijn wel voorstander van een maximum in het aantal zones. Dat zou zelfs nog lager kunnen zijn dan duizend. „Is onze zorgplicht zo verstrekkend dat we zoveel zones moeten vergoeden", vroeg wethouder C. Schippers van Noord-Beve land zich af. „De kosten rijzen de pan uit", voegde de Kapelse wethouder L. Niewenhuijse daaraan toe. „Met zo'n plafond leggen we in principe geen be perking op. Iemand mag nog steeds meer zones reizen, maar dan is het gewoon duurder. De keus is aan de mensen zelf." Van Ewijk vroeg zich af er geen voorwaardelijk plafond inge steld kon worden. Mensen die kunnen aantonen dat ze de tele taxi heel vaak nodig hebben, zouden dan vrijstelling kunnen krijgen. Dat plan kon de ande ren niet echt bekoren. Het bete kent een toename van regels en veel bemoeienis met waar men sen naar toe reizen. Het samenwerkingsverband gaat de komende maanden in beeld brengen wat precies de ge volgen zijn van het invoeren van een maximumaantal zones. In september moet dan een defini tief besluit vallen. De verwach ting is dat met een maximum van duizend zones een bespa ring van ongeveer 16.000 euro gerealiseerd kan worden. De gemeenten vrezen dat de kosten de komende jaren enorm zullen stijgen als nu geen sig naal wordt afgegeven. Er zullen niet zozeer meer reizigers ko men, maar het aantal zones dat ze reizen, zal fors toenemen. door Rolf Bosboom GOES - Het is zeer de vraag of Goes de stadspas zal invoeren. De gemeenteraad is in elk geval niet bij voorbaat enthousiast. D66 en CDA zien er zelfs hele maal niets in. Ook de cliënten raad heeft afwijzend gerea geerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft bij zijn aantreden, vorig jaar april, toe gezegd de mogelijkheden van een stadspas nader te onderzoe ken. Zo'n pas geeft korting op allerlei gemeentelijke voorzie ningen, met de bedoeling dat meer mensen er gebruik van gaan maken. Goesenaren met een smalle beurs zouden de pas dan met korting kunnen krij gen. Inmiddels is een eerste verken ning naar de mogelijkheden uit gevoerd, waaruit nog weinig conclusies vallen te trekken. Er komt daarom een uitvoeriger haalbaarheidsonderzoek. In de gemeenteraad leidt het idee van een stadspas niet op voorhand tot grote geestdrift, zo bleek deze week in de raads commissie maatschappelijke ontwikkeling. Wat D66 en CDA betreft kan zelfs het haalbaar heidsonderzoek achterwege blijven. CDA'er A. de Kok noemde het idee een 'soort hobbyartikel' van het college. „Goes is er te klein voor, de deelname van an dere gemeenten is ongewis en er is geen zicht op de kosten", vatte hij zijn bezwaren samen. „Het is zonde van de ambtenarentijd, dus stop met dit hobbyisme." De andere fracties waren min der resoluut en vonden het idee eerder 'positief' (GroenLinks) en 'op zich sympathiek' (WD). Wel is er wat hen betreft nog veel onduidelijkheid, vooral over de vraag voor welke doelgroepen de pas bestemd zou moeten zijn. De voorkeur ging vooral uit naar een invulling als toeris tisch promotiemiddel. De cliëntenraad heeft zijn 'ver ontrusting' uitgesproken over door Rolf Bosboom GOES - De Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse (ZRTV) beperkt zich dit jaar weer tot de Beve landen. De afgelopen jaren kon er ook twee dagen geworden gefietst op Walcheren, maar door de te genvallende deelname wordt dat niet voortgezet. Bovendien kreeg men, door het wegvallen van enkele vrijwilligers, het or ganisatorisch ook niet rond. De ZRTV wordt dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 juli voor de vijftiendekeergehouden. Start en finishplaats is zoals gebrui kelijk Sportpunt Zeeland in Goes. Per dag kan er 25,40 of 60 kilometer worden gereden. De start is dagelijks tussen 9.00 en 13.00 uur. De deelnemers kun nen zich tussen 13.00 en 17.00 uur aan de finish melden. Inschrijven voor deelname is al vooraf mogelijk door een for mulier in te vullen dat verkrijg baar is bij de WV-kantoren. Ook op de eerste vertrekdag is inschrijving mogelijk, maar vanwege de verwachte drukte biedt de organisatie tevens de mogelijkheid om maandag 21 juli van 14.00 tot 16.30 uur in te schrijven bij Sportpunt Zee land. Tijdens het evenement door kruisen de deelnemers Zuid Beveland in verschillende rich tingen. Ook Noord-Beveland wordt aangedaan. Ondanks het wegvallen van de Walcherse activiteiten verwacht de orea nisatie ongeveer duizend be langstellenden, net zo veel als voorgaande jaren, te trekken. NIEUWERKERK - De politie heeft van een 61-jarigeautomo- bilist uit de gemeente Schou- wen-Duivenland gisteravond het rijbewijs ingenomen wegens rijden onder invloed van alco hol. De man reed over de N59 te Nieuwerkerk waar hij, volgens andere weggebruikers, de hele weg nodig had. Door hen werd hij gedwongen te stoppen waar na de politie werd gebeld. Uit een afgenomen blaastest bleek dat hij ruim drie maal de toege stane hoeveelheid had gedron ken. Hierop werd zijn rijbewijs ingevorderd en ontving hij te vens een dagvaarding. de mogelijke invoering van een stadspas. Voor mensen met een minimuminkomen heeft zo'n initiatief geen 'toegevoegde waarde', zo is de inschatting, omdat die groep doorgaans geen gebruikmaakt van de voorzie ningen die de gemeente op het oog heeft. Mogelijk gaat een stadspas ten koste van de be staande regelingen in het mini mabeleid, vreest de cliënten raad. Het college heeft een reeks van mogelijke voorzieningen in ge dachten die onder de stadspas zouden kunnen vallen, zoals het busvervoer, sport- en recreatie activiteiten, cultuur, biblio theek, winkels, restaurants, ca fés en parkeren in het centrum. 28 en 29 juni 2003 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Voor geheel Schouwen-Duive- land: Huisartsenpost Schouwen- Duiveland Kon. Gustaafweg 2 Zierikzee tel. 0900-1585 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen) H. B. Geleijnse-Szitajtis, Noordstraat 12, Burgh-Haamstede, tel. (0111) 652698. Spreekuur 16.30-17.30 uur. Schouwen-Duiveland: Tel. (0113| 249111. Weekenddienstartsen Schouwen-Dui veland voor spoedgevallen bereikbaar via telefoon 412180. Spoedgevallen spreekuur gezelschapsdieren zaterdag 13.00-13.30 uur, Grevelingenstraatïïte Zierikzee. Apotheek "Zierikzee", Dam 18, tel. (0111) 412906, geopend za. van 09.00-12.30 uur en van 16.30 -17.30 uur. Zo. van 12.00- 12.30 uur en 18.00-18.30 uur. STREEKACTIVITEITEN NIEUWERKERK - Zwembad Dol-Fijn, 18.45 uur: Vertrek Fiets-puzzel-zwem- tocht; De Nissan Almera Fresh is een echte winner. De standaard airco en een gratis actiepakket tw.v. 2.000 maken de Almera Fresh tot een verrassend complete auto. Met een dito groot voordeel. Geniet van de standaard airco en de gratis radio/CD-speler. Bovendien geven de 15-inch licht-metalen velgen en de metallic lak het exterieur extra uitstraling. En om al dit moois te beschermen krijgt u ook nog eens een parkeerhulp van ons cadeau. U rijdt af Nissan Almera vanaf: 15.745. S HI FT_expectations DE ACTIE LOOPT VAN 2 JUNI TOT 31 AUGUSTUS 2003 EN GELDT VOOR AUTO'S GEREGISTREERD VÓÓR I OKTOBER 2003. ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN CONSUMENTENADVIESPRIJZEN INCL BTW EN BPM EN EXCL VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. BRANDSTOFVERBRUIK (GECOMBINEERD) VARIËREND VA! 1 4,8 LITER/100 KM (OF 20,8 KM/LITER) TOT 7,8 LITER/100 KM (OF 12,8 KM/LITER). C02 UITSTOOT VARIËREND VAN 127 GR/KM TOT 187 GR/KM. GEGEVENS C02 UITSTOOT OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 93/116/EC WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. NISSAN NEDERLAND. "Volgens de vernieuwde AWBZ moet je die zorg en hulp krijgen die bij je past. Niet alleen thuis, maar ook op je werk, op school of waar je maar wilt. Maar dan moet je wel je rechten kennen. Dus ben ik ANGO-lid. Arbeidsongeschikt? Chronisch ziek? Gehandicapt? Of het nu gaat om juridische ondersteuning, belastingteruggave, uitkeringen, zorg en hulp, woningaanpassingen, vervoer of lotgenotencontact... Kom op voor je rechten. Word ook lid van ANGO! Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Tel. (033) 465 43 43 www.ango.nl info@ango.nl International Support our fight for human rights Nationaal Epilepsie Fonds De Macht van het Kleine Collectanten gezocht! Het Nationaal Epilepsie Fonds zoekt vrijwilligers voor de jaarlijkse nationale collecte (19 tot en met 24 mei). bel: 030-63 440 63 M. de Bruijne Op Schouwen-Duiveland dag en nacht bereikbaar voor dienstverlening en persoonlijke zorg rondom de uitvaart. Roggenplaat 17 4301 WZ Zierikzee Telefoon 0111 45 07 17 E-mail info@debruijneuitvaartzorg.iil Internet www.debruijneuitvaartzorg.iil I Aangesloten bij de SVU (Stichting Voorzorg Uitvaart) (MGG, Niet elke politieke partij ziet wat in de Goese stadspas. Mensen kunnen met zo'n pas onder meer korting krijgen bij fitnesscentra. foto Willem Mieras Noordweg 467,4333 KE MIDDELBURG, Tel.: 0118-61 20 42 Amundsenweg 39, 4462 GP GOES Tel.: 0113-60 20 00 Kerkring 37, 4306 CK NIEUWERKERK, Tel.: 0111-64 13 64 Paasdijkweg 9,4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166-61 24 33 Handelspoort 6, 4538 BN TERNEUZEN, Tel.: 0115-64 90 00 Baljuw Veltersweg 1, 4501 AV OOSTBURG Tel.: 0117-45 26 79 ALMERA FRESH

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 36