Acht jaar geëist tegen schutter in Nighttrain PZC Kinderen volgen schip op site Provincie vindt een evenementenhal genoeg voor Zeeland School in Oosterland houdt rommelmarkt .13 Aanleg tweede fase begint over twee jaar vrijdag 27 juni 2003 Avondconcert in Renesse Bibliotheken verkopen boeken Cel voor steken in buik Iepziekte op Walcheren Cheque voor school in India Onvoorspelbaar Jl Tracé verdeelweg vastgesteld Hnnr Piet Kleemans SCHARENDIJKE - De provin cie heeft de tweede fase van de recreatieverdeelweg op Schou- wen-Duiveland - het gedeelte tussen Renesse en de Brou- «ersdamaanzet bij Scharendij ke - opgenomen in het Meerja renprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ). Het is de bedoe ling dat de weg in 2005/2006 aangelegd wordt. Gekozen is voor tracévariant 2 omdat deze van de vier mogelijke tracés volgens de provincie de minste impact heeft op landbouwka- vels. De recreatieverdeelweg is be doeld om de dorpen in de Schouwse Westhoek - waaron der Renesse - te verlossen van recreatieverkeer dat er niets te zoeken heeft. Na tien jaar plan nen maken en procedures door lopen werd half april dit j aar het gedeelte van de verdeelweg tus sen Burgh-Haamstede en Re nesse geopend. Het tweede ge deelte loopt van Renesse naar de Brouwersdamaanzet bij Scha- rendijke. Als de tweede fase van de weg - kosten 3,2 miljoen euro - een maal aangelegd is, wordt een deel van de Rampweg afgeslo ten voor alle verkeer. Derhalve levert het project, stelt de pro vincie, niet alleen meer ver keersveiligheid op, maar wordt ook de bereikbaarheid van en de RENESSE - Muziekvereniging Luctor et Emergo uit Renesse geeft vrijdagavond 4 juli ter af sluiting van het verenigingssei zoen een zomeravondconcert in de Jacobuskerk in Renesse. Het orkest staat onder leiding van dirigent Ronald Slager. Op het piogramma staan werken van Ross Roy, Glenn Miller, Ve ra Lynn en het bekende nummer Adios Nonino. Het concert be gint om 20.00 uur. leefbaarheid in het gebied ver beterd. Critici stellen daar te genover dat het nieuwe stukje recreatieverdeelweg het polder landschap aantast, extra ver keer aantrekt en dientengevolge ook geluidsoverlast veroor zaakt. De provincie wimpelt de kritiek af. Voor wat betreft ver keerslawaai gaat het Ramp- weggebied en de kern Ellemeet er in de visie van de provincie eerder op voor- dan op achter uit. ,,Het doorgaande verkeer wordt door de recreatieverdeel weg uit de kern gehaald." Dat de aanleg ten koste gaat van een boerenbedrijf is volgens de provincie onvermijdelijk. Wel stelt de provincie dat tracé 2 de minste schadelijke doorsnijdin gen van landbouwkavels brengt. Landbouwkavels langs de nieuwe weg blijven bereik baar via een ovale rotonde ter hoogte van de Lange Moer- mondsweg, belooft de provin cie. Het is de bedoeling dat aanslui tend op de tweede fase de derde fase van de recreatieverdeelweg wordt gerealiseerd. Deze zo vu rig gewenste rondweg moet Scharendijke verlossen van het drukke recreatieverkeer op de dwars door het dorp lopende El- kerzeeseweg. Definitieve toe zeggingen wanneer die rondweg er komt wil de provincie nog niet doen. ZIERIKZEE - De openbare bibliotheken De Stolpe in Zierik- zee en De Schutse in Burgh-Haamstede houden deze zomer weer verkoop van afgeschreven boeken. De bibliotheken ha len regelmatig verouderde of beschadigde boeken uit de col lectie om ze door nieuwe boeken te vervangen. Romans en in formatieve boeken voor volwassenen worden voor één euro van de hand gedaan. Jeugdboeken gaan voor vijftig eurocent per stuk de deur uit. Gedurende de verkoopperiode tot en met maandag 4 augus tus wordt de collectie oude boeken regelmatig aangevuld. De verkoop vindt plaats gedurende de openingsuren van beide bibliotheekvestigingen. MIDDELBURG - Officier van justitie L. Boogert heeft giste ren bij de rechtbank in Middelburg tegen een 34-jarige asielzoeker uit Burgh-Haamstede wegens poging tot het toe brengen van zwaar lichamelijk letsel negen maanden gevan genisstraf geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De man had op 3 april dit jaar in het Schouwse asielzoekerscen trum een medebewoner met een mes in zijn buik gestoken. Het slachtoffer moest voor de behandeling van de wond een dag in het ziekenhuis blijven. Het steekincident vormde de escalatie van een slepend con flict tussen het duo. Het slachtoffer was zijn fiets aan het re pareren toen de verdachte samen met een vriend terugkeerde bij het azc. Er ontstond een handgemeen, waarbij volgens de getuige het slachtoffer het eerst had geslagen. Tijdens het ge vecht pakte de verdachte zijn mes en stak één keer naar het li chaam van zijn belager. Hij gaf toe een stekende beweging te hebben gemaakt maar, zei hij gisteren: „Het was nooit mijn bedoeling om hem te ver wonden." Zijn raadsman B. Vermeirssen beriep zich op nood weer. De strafpleiter vroeg de asielzoeker te ontslaan van alle rechtsvervolging. Uitspraak op 9 juli. DOMBURG -In Domburg, Westkapelle en waarschijnlijk ook in Veere is iepziekte aangetroffen. Zoals het er nu naar uitziet zijn twee iepen bij de fritestent op het Oranjeplein in Veere aangetast door deze ziekte. De bomen worden maandag gerooid, omdat ze niet meer te redden zouden zijn. Datzelfde geldt ook voor drie iepen bij de begraafplaats in Domburg die besmet zijn via de wortels. In de Zuidstraat in Westkapelle staan drie iepen met schade aan de takken van de bomen. Dit wordt veroorzaakt door de kever die de iepziekte verspreidt. De kans bestaat dat het middel waarmee de bomen zijn ingeënt de besmette takken afsluit. Voorlopig worden deze bomen in de gaten gehouden en pas wanneer de taksterfte doorzetmoeten deze iepen ook worden gerooid. MIDDELBURG - De Ronde Tafel 26 Walcheren, een vereni ging die vriendschap en kennis uitwisselt met Ronde Tafels elders in de wereld, overhandigt vandaag een cheque van ze venduizend euro aan de voorzitter van de tafel uit Bombay- Zuid (India). Met het geld wordt een school gebouwd in die streek. De Ronde Tafel is begonnen-met een project om vol doende scholen te bouwen voor een miljoen kinderen in India. Inmiddels zijn er al meer dan vierhonderd scholen gebouwd. De cheque wordt overhandigd tijdens de internationale Ron de Tafelbijeenkomst IUC 2003 in het Provinciehuis in Mid delburg. door Aector Dooms MIDDELBURG - Acht jaar ge vangenisstraf wegens poging tot moord en poging doodslag in de Middelburgse discotheek Nighttrain. Dat hoorde een 34- jarige inwoner van Zoetermeer gisteren tegen zich eisen voor de rechtbank in Middelburg. Offi cier van Justitie R. Rammeloo ziet de man als de dader van de schietpartij 22 december vorig jaar in de Middelburgse disco theek Nighttrain. „Ik kan me er niets van herinne ren", zei hij. De man zou in het voorportaal van de discotheek, waar een R&B party aan de gang was, met zijn pistool op een groep jongeren hebben ge schoten. Een bezoeker werd door een van de kogels geraakt. Hij bleef buiten levensgevaar. Vijf andere mensen, die zich in redactie schouwen-duiveland Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB zierikzee Tel: (0111) 454647 Fax:(0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) Piet Kleemans Famke van Loon Ali Pankow Esme Soesman Rudy Boogert (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 315666 Fax:(0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl het schootsveld bevonden, kwa men met de schrik vrij. „Van de vier, vijf schoten was er één raak. Het slachtoffer werd in zijn arm getroffen. Er hadden echter doden kunnen vallen, want hij wist niet waar de ko gels de mensen konden raken", zei de officier. De beveiligingscamera had de verdachte met het pistool gere gistreerd. Tijdens het R&B feest was er een gevecht op de dansvloer ont staan, waarbij ook het slachtof fer was betrokken. Hij werd door portiers naar het voorpor taal gebracht. „Er was sprake van een opgefokt sfeertje tussen twee groepen', stelde Rammeloo vast. De verdachte, die driekwart fles whisky had gedronken en wiet had gebruikt, was op dat mo ment naar buiten gegaan. Niet veel later was hij volgens getui gen teruggekomen, waarna hij plotseling begon te schieten. De Zuid-Hollander was eerder betrokken geweest bij twee schietincidenten op Walcheren. Daarbij werd hij zelf één keer in zijn been geschoten. De schiet partijen zouden het gevolg zijn van ruzies tussen groepen al lochtonen. „In de ogen van an dere Antillianen was ik een verrader", had hij tegen de psy chiater verteld. Na de schietpartij was hij naar zijn vriendin in Vlissingen ge gaan. De politie heeft hem la ter bij toeval aangehouden", merkte Rammeloo op. Volgens raadsman J. Wouters lijdt zijn cliënt aan een post traumatisch stress-syndroom. „Hij verkeerde in een emotione le toestand. Een behandeling is noodzakelijk." Wouters vroeg de rechtbank de conclusie van de psychiater dat zijn cliënt vol ledig toerekeningsvatbaar is, niet over te nemen. Hij pleitte voor een opname in een psychia trisch ziekenhuis. Daarnaast vond hij de eis veel te hoog. „Er valt niets te bewijzen." Het schietincident had ver strekkende gevolgen voor Nighttrain. De burgemeester verbood R&B feesten en vervol gens moest de discotheek op last van de gemeente dicht. De rechtbank doet 9 juli uitspraak. Het vrachtschip Lida, dat leerlingen van De Zeester op de voet volgden, werd tijdens het bouwen van boten, nagemaakt. foto Lex de Meester door Gerard Montsma MELISKERKE-Op christelij ke basisschool De Zeester in Meliskerke staan de lessen in het teken van het project Zee op School. De leerlingen van de bovenbouw verdrongen zich gisteren rond het middag uur bij de computer, om samen met hun juf het laatste nieuws van het vrachtschip Lida te le zen. „Weten jullie ook waar de bemanning binnenkort ashore gaat? De Bermuda-eilanden, heel goed. Spannend hè?" Het interactieve project Zee op School, dat is ontwikkeld door pabo-studenten van de Hogeschool Zeeland, moet na de zomer zo'n honderd basis scholen gaan verbinden met de rest van de wereld. Op dit mo ment testen zeven Zeeuwse scholen en een Amsterdamse school het lesprogramma, dat deel uitmaakt van het project. De inhoud van deze lessen wordt bepaald door de koers het vrachtschip de Lida. Aan boord van het schip brengen twee pabo-studenten verslag uit van hun ervaringen op zee en komt de doelgroep meer te weten over verre landen De meeste leerlingen van De Zee ster zijn al zeer vertrouwd met het gebruik van de site. Terwijl hun onderwijzeres, Nel Bras ser, haar best doet om het vrachtschip te lokaliseren, overschreeuwen de leerlingen elkaar om haar daarbij te ad viseren. „Nee juffrouw Nel, als je op het logboek klikt, krijg je de hele route meteen." Haar vragen over de technische ge gevens van het schip, leveren de kinderen evenmin proble men op. „Acht knopen juf. Dat is eigenlijk niet veel.Wanneer het laatste reisverslag is door genomen, stormen de leerlin gen naar het aangrenzende lokaal om de laatste hand te leggen aan hun zelfgemaakte boten. Om hun ideeën bij el kaar te houden, laten de kin deren de verf en lijm rijkelijk vloeien. „We mochten onze ei gen schepen bouwen", zegt Malcolm (11). „Via de radar kunnen we contact houden met de Lida. Nel Brasser is zeer te spreken over de resultaten. „De kinde ren steken er veel van op. We hebben de afgelopen weken al veel met het lesmateriaal ge werkt. Er zijn ook zoveel mo gelijkheden." Volgens Brasser blijft het project ook na de zo mer interessant voor haar school. „Je wisselt niet alleen om de twee jaar van groep, maar je kunt natuurlijk ook andere lessen uit het program ma volgen. Bovendien zal een andere docent er weer een hele andere invulling aan ge ven. Op 10 juliwordthetprojectge- evalueerd. Na de zomer moet het optimaal functioneren en hopen de organisatoren ook veel scholen buiten Zeeland te kunnen interesseren. OOSTERLAND - Op de pleinen van de Ds. J. Bogermanschool in Oosterland wordt zaterdag morgen een verkoping en kin derrommelmarkt gehouden. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanleg van rubberen tegels onder speeltoestellen. De school heeft zo'n tweehon- door Rolf Bosboom GOES - Er is in Zeeland plaats voor slechts één complex voor grootschalige evenementen. Dat vinden Gedeputeerde Sta ten (GS). Het dagelijks provin ciebestuur dringt er bij de ste den op aan initiatieven 'op elkaar af te stemmen'. Momen teel bestaan er plannen in Mid delburg, terwijl in Goes al de Zeelandhallen is. GS melden dit bij hun definitie ve goedkeuring van de regiovi sie, de gezamenlijke toekomst- blik van de gemeenten Goes, Borsele en Kapelle. Het provin ciebestuur zegt te hechten aan samenwerking op regionaal ni veau en tussen de vier grotere Zeeuwse gemeenten, die al eni ge tijd een stedennetwerk vor men. GS vragen vooral aandacht voor de Zeelandhallen in Goes. Er zijn ideeën om die ingrijpend te vernieuwen en te combineren en detailhandel en kantoren. In Middelburg zijn ook plannen voor een vrijetijds- en zaken centrum, dat moet komen in de Mortiere. Onderdeel van het complex wordt een hal van tien duizend vierkante meter voor beurzen en presentaties. De ini tiatiefnemers, de ontwikkelaars TCN en The Real Estate Con cept Company, hopen dat het complex over twee jaar open kan gaan. GS noemen het 'een Zeeuws be lang' als 'voorzieningen voor grootschalige evenementen bo venregionaal worden afge stemd in het kader van het ste dennetwerk'. „Naar onze mening is Zeeland, om redenen van draagvlak en kwaliteit, niet gediend met het doorzetten van verschillende initiatieven op dit gebied." Het provinciebestuur acht het, met andere woorden, een slech te zaak als Goes en Middelburg op dit front met elkaar de con currentie aangaan. Er moeten juist afspraken gemaakt wor den. derd vierkante meter rubberen tegels nodig. Op dit moment ligt er nog zand onder de toestellen, maar noch personeel noch schoonmakers zijn daar blij mee. Medewerkers van de school hebben daarom deze ochtend opgezet. Kinderen en personeel bemannen stands, waarin allerlei spullen te koop worden aangeboden. Speelgoed en boekenzijn enkele van de aangeboden artikelen. Kinde ren verkopen daarnaast van huis meegebrachte spulletjes. Verder is er een fotoquiz. De verkoping begint om 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Kees den Herder Interieurstyling Walcheren www.keesdenherder.nl Noordweg 125, Serooskerke, 0118-593030 hun dorp minder druk wordt als de rondweg rond Scharendijke, de derde fase van de recreatieverdeelweg, wordt foto Dirk-Jan Gjeltema Bewoners in Scharendijke hopen dat de Elkerzeeseweg in aangelegd. Advertentie Seizoenen wieken door het jaar. Veranderend licht, wolkenpatronen... Ze tekenen voor de dynamiek buiten. En binnen? Daar moet je zelf iets aan doen. Verslepen, omzetten, soms een heleboel eruit gooien en nieuwe dingen binnen halen. Dat laatste gebeurt ook af en toe bij Kees den Herder Dan ruimt hij op. Zoals nu. Daar kunnen anderen geweldig van profiteren. Ook u.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 35