Abonnement voor de discobus Celstraf geëist voor handel in harddrugs Onenigheid over toeristenbelasting Gemaal Prommelsluis in de steigers Nieuwe voorzieningen maken weinig kans op Schouwen-Duiveland Turnhal Woontorens mogen niet hoger worden dan circa twaalf meter van de reepe zeeuwse almanak Krekenplan PRUIMING waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 1 1 SCHOUWEN-DUIVELAND vrijdag 27 juni 2003 Enige oplossing Gesteggel m ONTDEK DE NIEUWE SMAKEN BK Vm IGLO PZA! Onbezorgd genieten van de zomer met Azaron Protect! NIEUWE DE KRACHTIGSTE GEURVERNIETIGENDE INLEGZOOLTJES J door Ali Pankow ZIERIKZEE - Er zijn niet alleen weinig kansen voor nieuwe ontr wikkelingen op Schouwen- Duiveland ook de kosten voor bestaande verworvenheden als dorpsraden, dorpshuizen en groenvoorziening komen onder druk te staan. Dat blijkt uit de discussies binnen de gemeente raad gisteren over de richtlijnen voor het opstellen van de begro ting voor het volgend jaar. Veel eerder dan voorheen krij gen de politieke fracties in het nieuwe duale bestuursstelsel de gelegenheid richtlijnen te geven voor het toekomstig financiële beleid. Veel eensgezindheid blijkt daarover binnen de Schouwen-Duivelands raad overigens niet over te bestaan. CDA en de kleine rechtse partij - en SGP en CU laten er geen twij - fel over bestaan dat investerin gen voor een nieuw poppodium en een nieuw theater Mondra- gon bij hen geen kans maken. J. van den Berge van de Christen- Unie herhaalde tot viermaal toe dat er tot nu toe geen cent voor Brogum en Mondragon is gere serveerd. Volgens de liberalen gaat het bij deze voorzieningen echter om bestaand beleid. Woordvoerder van de WD-fractie D. Meul- blok ziet mogelijkheden om met het verlaten van oude locaties die nieuwe projecten betaal baar te maken. Ook PvdA en Alert! zien mogelijkheden voor het creëren van betere podium voorzieningen. GroenLinks was niet vertegenwoordigd De WD wil de kosten voor de dorpsraden eens kritisch beke ken zien. Opvallend eensgezind waren de fracties wel over het streven de kosten voor het onderhoud van de dorpshuizen van de rug van de gemeente af te wentelen. Zij stellen voor te bezien of woning bouwvereniging Zeeuwland hiervoor als facilitair bedrijf kan gaan optreden. Investeren van menskracht en geld in de ontwikkeling van het kreken plan De Gouwe wijzen de frac ties ook met eensluidende stem af. Het CDA wil ten aanzien van geld voor nieuwe voorzieningen alleen een uitzondering maken voor de bouw van de brede school in de wijk Noorderpol- der. Evenmin als LSD voelen de christen-democraten iets voor een extra investering ten behoe ve van een Welzijnshuis. LSD- fractievoorzitter P. Berrevoets- Ringelberg wil ook het conve nant voor groenonderhoud te ruggedraaid zien en pleit ervoor gewoon weer als vroeger te gaan spuiten. Dat leverde haar kri tiek op van vooral CU, dat daar mee tegen de wet zou worden gehandeld. Overigens was G. Houtekamer (SGP) het wel met LSD eens dat er ten aanzien van groenvoorziening kostenbespa rende keuzen gemaakt kunnen worden. De SGP-er drong met klem op een discussie over de kerntaken van de gemeente zonder enige ruimte voor nieuw beleid aan. Ook stelde hij voor naar de sportverenigingen toe een her haald signaal te laten uitgaan van de noodzaak tot samenvoe ging of bundeling van krachten ten behoeve van kostenbespa ring. Advertentie S C H 0 E N M 0 D E I Scheldekwartier. Zo heette de evenementenhal waar de arbeiders van de Koninklijke Maatschappij De Schelde lief en leed met elkander deel den. In het Scheldekw artier kon je altijd terecht. Of er nu gefeest werd of gestaakt. Tot de KMS-directie, geplaagd door exploitatiezorgen, het gebouw op slot deed, waarna het langzaam in verval dreig de te raken. Dat deed vele Vlissingers zeer. Sinds kort is het complex weer in bedrijf. Het werd omgetoverd tot turnhal. Kennelijk alleen toegankelijk voor vrouwen. Want van de smeedijzeren letters op de gevel is er eentje weggevallen. Hetgeen Vlis- singen met een nieuwe voor ziening heeft verrijkt: het Schedekwartier. Stappers in Renesse worden na sluitingstijd met bussen naar de campings ennaar huis gebracht. foto Dirk-Jan Gjeltema door Famke van Loon RENESSE - Stappers uit de Westhoek kunnen in juli en au gustus een abonnement kopen voor het discovervoer van en naar Renesse. Voor 35 euro brengen de lijnen 12 en 13 van Taxi Centrale Renesse (TCR) hen een maand lang op en neer. Voor stappers in Renesse rij den vele bussen. Aan het begin van de avond vertrekken bus sen vanuit de dorpen en steden van Schouwen-Duiveland naar de badplaats. Kort voor en na het sluiten van de cafés en discotheken brengen de bussen de jongelui weer naar huis. De Stichting Horeca Re nesse (SHR) heeft dit discover- voer jaren geleden overgeno men, om te voorkomen dat jongeren met een slok op ach ter het stuur kruipen. In de winter rijden de speciale nachtbussen van Connexxion alleen op zaterdag. Maar in ju li en augustus wordt het stap- persvervoer flink uitgebreid. De bussen voor de klanten van de SHR rijden dan vaker, maar ook Taxi Centrale Renesse brengt het toeristische uit gaanspubliek per bus terug naar de campings in de West hoek. Deze 'van tent tot tent'- dienst is door de gemeente op gezet om na sluitingstijd het centrum van Renesse snel schoon te vegen. Ook deze zomer rijden zowel de bussen van Connexxion als die van TCR voor de stappers. Volgens K. Jachmann, be stuurslid van de Renesser ho- recastichting is er dit jaar wel wat veranderd aan de dienst regeling. Voorgaande zomers bleken de twee busdiensten stukken dezelfde route te rij den. „Dan rijden er twee half volle bussen achter elkaar", legt Jachmann uit. De stich ting, TCR en Connexxion heb ben daarom gekeken welke diensten geschrapt kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van de service. Het discovervoer van TCR zal gro tendeels de diensten in de Westhoek voor zijn rekening nemen, terwijl de nachtbussen van Connexxion na vertrek uit Renesse direct koers zetten richting de dorpen en steden op de rest van het eiland. Daarnaast wil de horecastich- ting de stappers dit j aar de mo- gelijkheid bieden een abonne ment voor het discovervoer aan te schaffen. Voor 35 euro per persoon per maand kun nen zij zich desnoods iedere dag thuis laten brengen na een avondje stappen. Het abonne ment is geldig op de lijnen 12 en 13 van TCR. Voor de Con- nexxion-lijnen 133 en 134 moet gewoon 6,50 euro per rit worden betaald, maar de stap pers krijgen bij hun buskaartje twee consumptiebonnen. MIDDELBURG - Cocaïnepoe- der als tandpasta gebruiken. Die vreemde combinatie kreeg gisteren in Middelburg tijdens de behandeling van de straf zaak tegen een 49-jarige Vlis- singer extra aandacht. Zo had officier van Justitie A. Flikweert er tijdens het uitoefe nen van zijn beroep nog nooit van gehoord. De Vlissinger had na de vondst van dertig gram cocaïne tegen de politie ver klaard het poeder te gebruiken om zijn tanden mee te poetsen. Ook raadsman E. Smit gaf toe dergelijk gebruik niet te ken nen. „Maar het is iemand uit een andere cultuur. stelde de strafpleiter Het maakte niets uit voor de strafeis, want de offi cier achtte zowel het drugsbezit als het dealen in coke bewezen. Flikweert eiste daarvoor tien maanden cel. De Vlissinger werd verweten dat hij tussen 1 december vorig j aar en 4 april in harddrugs heeft gehandeld. Eerst had de man het dealen ontkend, maar na doorvragen gaf hij toe regelmatig mdrugs te hebben gekocht. Door te dealen kon hij zelf ook zijn verslaving in stand houden. Smit vroeg om een celstraf gelijk aan het voor arrest en daarnaast een voor waardelijke straf. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Zowel de hoogte als de bestemming van de toe ristenbelasting leidt tot twee spalt op Schouwen-Duiveland! Die onenigheid manifesteert zich niet alleen tussen de ge meentebestuurders enerzijds en de ondernemers in de toeristen branche anderzijds, maar ook tussen de politieke partijen on derling. Het lukte de fracties gisteren niet tot een eensluidend advies te komen over die heffing in het kader van de gemeentebegro tingvoor 2004. Volgens CDA en Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD) moet het maar eens afgelopen zijn met die scherpe afbakening van inkomsten en uitgaven be treffende de toeristenbelasting. Aanvankelijk hield ook PvdA- fractievoorzitter W. Renden daartoe een krachtig pleidooi. Na de pauze krabbelde hij terug en drong hij erop aan de huidige regeling voor 2004 nog maar even te handhaven. Christen-democraat R. van der Wekken pleit voor 'één pot nat' waar het de gemeentelijke be lastingen betreft. Hij wil de stij ging van het tarief van de toeris tenbelasting gekoppeld zien aan dat van de onroerendzaak- belasting (ozb) en in de beste ding van de opbrengsten wil hij in de toekomst ook geen onder scheid meer maken. Wat hem betreft heeft het tarief van de toeristenbelasting naast de trendmatige verhoging voor volgend j aar dan ook nog een in haalslag van zeven procent te maken. Het verwijt van de bran cheorganisaties dat de gemeen te de toerist daarmee als melk koe gebruikt, verwerp de CDA- er, omdat de eigen burgers via de ozb vergelijkbaar worden be last. VVD, Alert!, SGP en CU tillen zwaarder aan de afspraken die enkele jaren geleden met de re creatieondernemers zijn ge maakt over het oormerken van de toeristenbelasting. Vertegen woordiger M. Ruitenberg van die betrokken ondernemers maakte van het spreekrecht ge bruik de bestuurders daar ook nogeens aan te herinneren. Te vens benadrukte hij het econo misch belang van het toerisme voor Schouwen-Duiveland. Ongebreideld verhogen van de toeristenbelasting heeft in zijn optiek zeer kwalijke gevolgen en zal uiteindelijk leiden tot drastische afname van investe ringen binnen de recreatiebran che. De WD lanceerde een voorstel voor het dekkingstekort van 80.000 euro dat vorig jaar in de begroting van 2003 werd gesla gen door af te zien van parkeer- heffing op het transferium in Renesse. De liberale fractie wil daartoe de periode van betaald parkeren in de Westhoek verrui men van 1 maart tot 1 november. De PvdA zou dat geld nou juist liever uit de toeristenbelasting putten. De discussie over de verlaging van 50.000 euro van de post on voorzien in de begroting voor volgend jaar leidde wel tot con sensus. Alle fracties konden zich vinden in de door het colle ge voorgestelde richtlijn het budget daarvoor vast te stellen op 225.000 euro. Zuchtend con stateerden enkele fracties daar bij wel dat het voor henzelf nu wat moeilijker wordt financiële dekking te vinden voor 'leuke dingen' zij zelf per amendement inbrengen. Akkoord over Noorderpolder 5e Hnnr Famke van Loon el ie ZIERIKZEE - De Zierikzeese ie nieuwbouwwijk Noorderpolder lij jjrijgt twee appartementencom plexen langs de waterpartij. Een kleine meerderheid van de raad heeft de komst van de ur ban villa's goedgekeurd. Wel is en bet plan opnieuw aangepast: de complexen mogen niet hoger worden dan 'circa twaalf meter' in plaats van de vijftien meter, die het college wilde. Het akkoord over dit laatste stukje Noorderpolder is schoor voetend totstandgekomen. Want verschillende raadsfrac tieszijn absoluut niet te spreken over de manier waarop het col lege is omgesprongen met de plannen en wensen van de (be woners-) Vereniging Noorder polder i.o. Het komt wethouder Van de Velde - de Wilde (project Noorderpolder) op een flinke sneer te staan van de fracties van de Christenunie, CDA en Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD). „Wij kunnen alleen maar constateren dat er niet naar de bevolking geluisterd is. In we zen is dat onacceptabel", aldus J. van den Berge, fractievoorzit ter van de ChristenUnie. Dat bewoners en college lijn recht tegenover elkaar staan over de bebouwing van de vij verrand in Noorderpolder is duidelijk. Zowel verenigingswoordvoer der M. Ie Clerq als wethouder Van de Velde leggen de fracties gisterenavond nog één keer uit waarom de appartementen complexen er nu juist wel of niet moeten komen. Volgens de wet houder gaat verdere vertraging de gemeente geld kosten en kan hierdoor tevens de woningbouw in de andere dorpen gevaar lo pen. Le Clerq stelt dat 83 pro cent van direct-omwonenden tegen het plan is en spiegelt de raadsleden een lange rechts gang van verzet en schade claims voor. Deze impasse is voor LSD aan leiding voor te stellen opnieuw een besluit over de appartemen tencomplexen uit te stellen. Te meer omdat het college 'met een dictaat' naar de bewoners is ge gaan. Maar met uitzondering van CDA en ChristenUnie wil len de andere fracties nu de knoop doorhakken. „Er moet een oplossing komen", vindt on dermeer PvdA-fractievoorzit- ter W. Renden. Nadat anderhalfjaar geleden de gehekelde woontorens van Noorderpolder werden afge voerd, is er nu toch een goedge keurd alternatief: aan de zuid kant van de waterpartij worden twee complexen met luxe ap partementen voor senioren ge bouwd. Deze urban villa's plus mogen maximaal vier verdie pingen tellen en niet hoger wor den dan 'circa twaalf meter'. Volgens fractievoorzitter J. Koopman, die namens Alert! dit compromis op tafel legt, is dit gezien de tijdsdruk de enige op lossing. Want een nieuwe zoek tocht naar een alternatief is zo wel vanuit 'maatschappelijk belang als financieel oogpunt niet verantwoord'. Hoewel er even wat gesteggel ontstond over wat nu precies 'circa twaalf meter' is, gaat een krappe meerderheid van de ge meenteraad akkoord met dit laatste alternatief voor de woontorens. Alleen CDA, LSD en Christen- Unie blijven zich verzetten. Want hoewel de raadsleden niet tevreden zijn over het overleg tussen college en bewoners van Noorderpolder, vindt een meer derheid dat er in het kader van het algemeen belang van Schouwen-Duiveland geen ver der uitstel mogelijk is. C. Flik weert (SGP): „Het algemeen be lang vergt dat er snel gebouwd gaat worden in Noorderpolder." door Piet Kleemans KERKWERVE - Gemaal Prommelsluis bij Kerkwerve staat in de steigers. In opdracht van eigenaar Waterschap Zeeuwse Eilan den wordt het uit 1958 daterende markante gebouwtje gerestaureerd. Het karwei moet in september af zijn. „Een ander bouwde mij, en door mij bouwt een ander. De zin van mijn bestaan, bepaalt mijn tegenstander." Die woorden prijken op een gebrandschil derd raam in het gemaal. De tekst slaat op de functie van het gemaal dat samen met dat in Den Osse sinds 1958 zorgt voor de afvoer van overtollig water van de westelijke helft van Schouwen. Zodat de boer zijn land kan bebouwen en de bewoner van het buitenge bied droge voeten houdt. Geen sinecure want de wateroverlast in de polder Schouwen was eeuwenlang een groot probleem. Schouwen-Duivelanders noemden het gebied zelfs een zoute spons. Stond er weinig water in de sloten, dan kwam het zoute kwelwater onder de dijk door. In 1877 werd daarom het eerste Zeeuwse stoomgemaal gerealiseerd. Later kwamen daar modernere nieuwe gemalen bij. Gemaal Prommelsluis is er één van. Prommelsluis bedient circa 11.000 hectare. Zodra het water in de sloot boven een be paald peil komt slaat de pomp aan en wordt het overtollige water opgepompt en in de Oosterschelde gespuid. Daarbij staan twee elektromotoren paraat. De machinerie is nog niet zo lang geleden aangepast, maar aan de buitenzijde van het gebouwtje is nooit iets veranderd. Bij de res tauratie wordt evenmin aan het uiterlijk ge tornd. De gevel wordt schoongemaakt en de natuurstenen omlijstingen gerestaureerd. Ook worden nieuwe kozijnen en ramen aan gebracht en wordt een kanaal aangelegd voor de afvoer van warme lucht Gemaal Prommelsluis wordt gerestaureerd. foto Dirk-Jan Gjeltema Advertentie Om het vakantieple2ier te vergroten geeft Azarort nu bovendien een gratis single-use (wegwerp) fotocamera weg! Kijk bij de drogist voer de onmisbare Vakantiepakketten van Azaron. Azaron heeft nu ook producten voor het voorkomen van insectensteken! Azaron Protect heeft een krachtige, afstotende werking tegen insecten. Azaron Protect is er in twee varianten: Azaron Protect Junior en Azaron Protect Extra Sterk Geurvreters superabsorberende inlegzooltjes zijn speciaal ontwikkeld om transpiratiegeur en vocht weg te nemen. Vooral in de zomer en bij het sporten komen Geurvreten prima van pas. De inlegzool bestaat uit een toplaag geïmpreg neerd met een schimmelafstotend middel en een foamlaag met geactiveerde koolstof, die voetengeurveroorzakende bacteriën vernietigt. Geurvreters dragen niet alleen bij aan een algemene conditieverbetering van de voeten, ze verhogen ook nog eens het loopcomfort. Geurvreters zijn uitwasbaar, geschikt voor iedere maat en verkrijgbaar in drie varianten: Comfort, Sport en Spel en Super Sterk. www.geurvreters.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 33