PZC Fracties N-Beveland nemen PvdA onder vuur na felle kritiek Diklipharder in haven Een echte SieMatic voor maar€ 9.400,-? SieMatic Ke Vervoer? Dat zet ik zelf of de rit! Het Astma Fonds zoekt belangenbehartigers met verbale kwaliteiten (m/v) Astma Fonds Goesenaren weten niet of ze mee moeten betalen aan vernieuwing centrum b!4 weekenddiensten Beiaardconcert Rozenfestival agenda Met ANGO kom je tot je recht! vrijdag 27 juni 2003 Huisartsen: Tandartsen: Apotheken: Dierenartsen: Wijkverpleging: Tholen en j St. Philipsland Huisartsen: Tandartsen: Dierenartsen: Oosterschelde Thuiszorg: Goede contacten Vertel ons wat uw budget is en wij ontwerpen een echte SieMatic keuken voor u. Individueel Design. Mooier, praktischer en duurzamer. Maar niet duur. Als u aan een nieuwe keuken denkt, denk dan eerst aan SieMatic. Welkom't Liefst een SieMatic SieMatic SC 10 9.400,- excl. montage woonstudio Middelburg Industrieterrein Arnestein, Grenadierweg 17a, Middelburg, telefoon 0118 - 62 95 22 De functie Uw profiel Ons aanbod interesse? Baatbelasting nog onduidelijk door Rolf Bosboom GOES - Het is onmogelijk om in dit stadium meer duidelijkheid te geven over het mogelijk op leggen van baatbelasting aan inwoners van de Goese binnen stad. „Ik zou niets liever doen dan datmaar we kunnen niets anders", zei wethouder C. Lins- sen gisteravond in de raadscom missie middelen. De afgelopen maanden is steeds duidelijker geworden dat niet alleen de ondernemers moeten meebetalen aan de grootscheep se vernieuwing van het centrum (Masterplan Binnenstad), maar alle eigenaren van panden in het gebied. Dat is wettelijk zo gere geld. Om welk gebied het gaat en wie in welke mate moet beta len, is nog onderwerp van on derzoek. Daarvoor heeft de ge meente het adviesbureau Van den Bosch Partners uit Slie- drecht in de arm genomen. Naar aanleiding van opmerkin gen van verontruste bewoners had WD'er S. Heijning vragen gesteld aan het gemeentebe stuur en erop aangedrongen dat als bewoners worden aangesla gen, dat het zou moeten gaan om een zeer beperkte bijdrage. In zijn antwoord bestrijdt het college van burgemeester en wethouders dat er sprake is van 'onrust'. Tijdens een praat avond voor bewoners van het centrum (in maart) en onlangs nog tijdens een inspraakavond over het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad, zijn er wel vragen gesteld. Verder hebben het gemeentebestuur geen 'te kenen van onrust' bereikt. Verder verwijzen B en W naar het lopende onderzoek. Zolang dat niet is afgerond, valt er niets concreets te zeggen. „Wie er uit eindelijk gebaat zullen zijn bij de investeringen is op dit mo ment nog niet bekend." Het col lege wil ook niet toezeggen dat eventuele baatbelasting voor bewoners 'zeer gering' zal zijn. In de commissievergadering liet Heijning weten niet tevreden te zijn met het antwoord. Hij vond dat het college de kwestie 'baga telliseert'. Hij wees erop dat er veel bijeenkomsten voor en met de ondernemers worden gehou den, maar dat de bewoners niets horen. „Daar moet je toch snel voorlichting op zetten, anders krijg je het later voor je kiezen. Wethouder Linssen zei opnieuw dat het volgens hem wel meevalt met de onrust, niet met de on duidelijkheid. „Daarzouden we heel graag meer helderheid over geven, maar het is onmogelijk om nu concrete informatie te ge ven." Hij noemde dat zelfs 'le vensgevaarlijk'. Hij kondigde wel aan dat er allerlei variaties binnen de baatbelasting komen. „Er zullen forse verschillen zijn, soms zelfs per etage." De eerste contouren van de baatbelasting worden na de zo mer met de gemeenteraad be sproken. In het najaar moet een beslissing vallen. 28 en 29 juni 2003 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Noord- en Zuid Beveland Huisartsenpost De Bevelanden 's Gravenpolderseweg 114b, Goes tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in hetweekend of tijdensfeestdagen Heinkenszand e. o.vrij. 17.30-ma. 08.30 uur: C. T. Miermans, Clara's pad 38, Hein kenszand, tel. (0113) 561677. Noord- en Zuid-Beveland: B.J.M. Groot, Laustraat 1, 's Heerenhoek, tel. 06- 53257131. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tandartsen de Pijlers: uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit tel. (0113) 220034. Avond- en weekenddiensten worden verzorgd door De Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. (0113) 270620. Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Kruinin- gen en Krabbendijke: W. L. Verboom, tel. (0113)342486. Goes, Heinkenszand en Noord-Beve land: P.C. Stokman, 's Gravenpolderse weg 39, Goes, tel (0113)213419. Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huis- kes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113 572756. Spreekuur zat. 9 30-10 uur. Oosterschelde Thuiszorg. Voor geheel Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen- Duiveland, Tholen en St. Philipsland via tel.(0113)249111. Stichting Thuiszorg Nederland via tel. (0113)229003. Verloskundige Maatschap Goes, vrij. 20.00-zon. 20.00 uur: A. de Putter, tel. 0113 224099. Bij geen gehoor via alarmcentrale Vlis- singen, 0118 414444. Voor geheel Tholen van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Paraselsuslaan 2, tel. 0164 273855. Voor geheel Tholen van zat. 08.00-zon. 24.00 uur: H. Navest, Wilgenlaan 1, Os- sendrecht, tel. 0164 672475. Tholen: W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekendspreekuur op Kalfsdamseweg 2 te Poortvliet. Zat. van 8.30-9.00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uur op Boter- mark 10. Tholen en St. Philipsland: Tel.(0113)249111. VLISSINGEN - Op zoek naar voedsel is de diklipharder in de Vlissingse De Ruyterhaven te rechtgekomen. Met tientallen hebben ze de jachthaven tot hun domein gemaakt. Wandelaars blijven staan als er weer een school voorbijkomt. Ze zijn duidelijk te zien vanaf de kade bij de Zeilmarkt. De vol wassen diklipharders kunnen een halve meter lang worden. Deze alleseters duiken regelma tig naar de bodem, nemen een hap zand, eten de algen op en spugen alles uit wat oneetbaar is. Ze houden er ook van om de groene aangroei aan de onder kant van de jachten met hun dikke lippen weg te schrapen en knabbelen vaak aan de groene slierten wier die aan de kade muren vastzitten. foto Lex de Meester MIDDELBURG - De Commis sie Orgelconcerten Middelburg begint op dinsdag 1 juli met de zomerreeks beiaardconcer ten. Het eerste concert wordt gege ven door Henk van Putten, de vaste bespeler van het carillon van de Lange Jan in Middel burg. Dit optreden begint om 18.45 uur en duurt ongeveer een uur. De beste plaats om naar deze concerten te luisteren is vol gens de organisator het Abdij- plein. 's-GRAVENPOLDER - Bij Eri ca's Flora en Fauna aan de Schoorkenszandweg in 's-Gra- venpolder wordt morgen en zondag het jaarlijkse Rozenfes tival gehouden. Er zijn duizenden rozen van 10.00 tot 17.00 uur te bekijken, er zijn kwekers aanwezig en Ri ta van de Zalm, de 'bloembol lenkoningin' van Nederland, geeft om 11.00 en 14.00 uur le zingen over bijzondere bolge- door Rob Paardekam WISSENKERKE - De fracties van het CDA en de VVD in de Noord-Bevelandse gemeente raad hebben gisteren kritiek ge uit op de manier waarop de PvdA-fractie wethouder C. Schippers heeft aangevallen. „Kritiek mag, maar ik heb grote bedenkingen bij de toon waarop u die uit", zei VVD'er P. de Put ter. De PvdA-fractie heeft door middel van schriftelijke vragen het uitblijven van een cliënten raad op Noord-Beveland aan de orde gesteld. De kritiek op Schippers loog er niet om. De sociaal-democraten spreken van een ernstige vorm van be- STREEKACTIVITEITEN BERGEN OP ZOOM - Gertrudiskerk, 13.00-16.00 uur: Torenbeklimming; 13.00-16.30 uur: Bezichtiging monu menten; GOES - Leger des Heils, Leliestraat 24, 9.00-12.00 uur: Verkoop kleding en meu belen; Kantine ZLM, 13.30-16.30 uur: Bil jart voor ouderen, buurtwerk Goese Pol der; KAPELLE - Sportgebouw Molenvate, 9.30 uur: Jeu de boules; KRUININGEN Ons Dorpshuis, 13.00-17.00 uur: Biljartclub senioren; Sporthal, 19.30-20.30 uur: Conditietrai ning bij Omni-Sport Reimerswaal; RILLAND - Vliedberg, 14.00 uur: Bingo voor 55-plus; WISSENKERKE -Wissebad, 19.00-20.00 uur; Optreden muziekvereniging Apollo uit Wissenkerke; YERSEKE - Prinses Beatrixhaven, 13.30 uur: Vertrek rondvaart op de Ooster schelde. stuurlijke tekortkoming enstel- len dat de wethouder in gebreke blijft. WD en CDA vinden de brief veel te zwaar aangezet. P. de Putter zei niet inhoudelijkopde brief te willen ingaan, maar hij liet wel weten dat hij onaange- naam is getroffen door de aan- geslagen toon. Datzelfde geldt voor CDA'er C. van der Weele „U schiet met een kanon op een mug. Er wordt wel degelijkaan- dacht besteed aan deze groen mensen." PvdA'er J. de Looif toonde zich niet erg onder dein- druk en nam geen van de be schuldigingen terug. Integen deel: in een fel betoog uitte hjj nogmaals kritiek op de wethou- der. Die komt erop neer dat er volgens de PvdA een verorde ning over de cliëntenraad had moeten zijn. Gisteren bleek dat ook het Noord-Bevelands Be lang (NBB) dat vindt. Volgens het college ligt de zaak iets anders. Dat er op dit me ment een verordening aan de raad gepresenteerd had moeten worden, is het college niet be kend. In plaats daarvan kan de raad in september een voorstel verwachten. Volgens wethou der Schippers zijn de contacten met de werkgroep Vrij Toegang bijzonder goed. Er wordt regel matig overlegd over het ge meentelijke gehandicaptenbe leid en zodoende wordt er vol gens hem invulling gegeven aan de cliëntenparticipatie. Dat neemt niet weg dat het college grote waarde hecht aan de tot standkoming van een cliënten raad. 'x LJ '4/ "De gemeente heeft voor mij beslist dat ik met een deeltaxi moet reizen. Moet ik daar weer rekening mee gaan houden bij mijn dagindeling. Wat een gedoe. Ik wil zeggenschap over mijn leven. Ik wil vervoer dat bij mij past. Dus ben ik ANGO-lid. Arbeidsongeschikt? Chronisch ziek? Gehandicapt? Of het nu gaat om juridische ondersteuning, belastingteruggave, uitkeringen, zorg en hulp, woningaanpassingen, vervoer of lotgenotencontact... Kom op voor je rechten. Word ook lid van ANGO! Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Tel. (033) 465 43 43 Fax (033) 465 43 53 Internet; www.ango.nl E-mail: info@ango.nl De Nissan Almera Fresh is een echte winner. De standaard airco en een gratis actiepakket t.w.v. 2.000 maken de Almera Fresh tot een verrassend complete auto. Met een dito groot voordeel. Geniet van de standaard airco en de gratis radio/CD-speler. Bovendien geven de 15-inch licht-metalen velgen en de metallic lak het exterieur extra uitstraling. En om al dit moois te beschermen krijgt u ook nog eens een parkeerhulp van ons cadeau. U rijdt al Nissan Almera vanaf: 15.745. DE ACTIE LOOPT VAN 2 JUNI TOT 31 AUGUSTUS 2003 EN GELDT VOOR AUTO'S GEREGISTREERD VÓÓR 1 OKTOBER 2003. ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN CONSUMENTENADVIESPRIJZEN INCL BTW EN BPM EN EXCL VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. BRANDSTOFVERBRUIK (GECOMBINEERD) VARIËREND VAN 4,8 LITER/100 KM (OF 20,8 KM/LITER) TOT 7,8 LITER/100 KM (OF 12,8 KM/LITER). C02 UITSTOOT VARIËREND VAN 127 GR/KM TOT 187 GR/KM. GEGEVENS C02 UITSTOOT OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 93/116/EC. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. NISSAN NEDERLAND. Een op de tien mensen heeft last van luchtwegklachten zoals astma en C0PD (chronische bronchitis en longemfyseem). Het Astma Fonds zet zich in voor deze mensen. Op het gebied van collectieve belan genbehartiging wil het Astma Fonds meer doen. Daartoe wordt op dit moment een landelijk netwerk van 27 regioraden gevormd, bestaande uit vijf leden per raad. De kerntaak van deze re gioraden is het op regionaal niveau behartigen van de collectieve be langen van mensen met astma en COPD. Dit keer vragen we iets heel spe ciaals van u: een grote mond. Het gaat erom dat u op bestuurlijk ni veau de juiste mensen weet te over tuigen om maatregelen te nemen in het belang van mensen met lucht wegklachten. Bijvoorbeeld door speciaal aandacht te vragen voor de problematiek van mensen met ast ma of COPD bij zorgverzekeraars of door bij gemeenten aan te dringen op rookvrije taxi's. Beschikt u over goede communica tieve vaardigheden en bent u enke le uren per week beschikbaar, dan is dit uw kans om iets bijzonders te doen voor mensen met astma of COPD. Belangrijk is dat u het leuk vindt om contacten te leggen, datu zich goed kunt inleven in de persoon lijke levenssituatie van anderen en dat u beleidsmatig denkt en werkt, Wat we u naast een onkostenver goeding bieden, is een zeer uitda gende en inspirerende "baan" als vrijwilliger. En vooral één waarmeeu ongelofelijk veel goed doet. U wordt professioneel ingewerkt, krijgt on dersteuning van ervaren consulen ten en heeft de vrijheid om uw werktijden en taken zelf in te delen, Stuur dan uw c.v. met een korte toelichting naar het Astma Fonds, postbus 5, 3830 AA in Leusden, on der vermelding van werving belan genbehartiger, of naar ikbehar- tig@astmafonds.nl. Voor meer informatie kunt u te recht op www.astmafonds.nl of bel len naar (033) 43412 77.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 32