Fietsvierdaagse alleen op Bevelanden Reïntegratiebedrijf stoot Besthwerk af PZC Plan bouw woningen in Sint-Philipsland Kinderen volgen vrachtschip op site b 13 Begeleiderspas verdwijnt, discussie over grootverbruik Tien maanden cel geëist voor tandenpoetsen met cocaïne Aanhouding na mishandeling Portemonnee gestolen Iepziekte op Walcheren Celstraf geëist voor steekpartij Bromfietser rijdt door na botsing vrijdag 27 juni 2003 Huisartsen Vrijstelling Deskundigheid Advies Overheidssubsidie Verkeer J] COLIJNSPLAAT - De politie heeft gisteravond een 50-jarige man uit de gemeente Noord-Beveland in een woning in Co- lijnsplaat aangehouden. Rond zes uur was de melding bin nengekomen dat de man met een mes op straat liep te zwaaien en bedreigende taal uitte. Ter plaatse gekomen kon de man in de woning worden aangehouden. Tevens wordt hij ervan ver dacht tijdens een ruzie de 52-jarige bewoonster te hebben mishandeld. De oorzaak van de mishandeling ligt in de rela tiesfeer. MIDDELBURG - Een 53-jarige vrouw uit Heinkenszand is gistermiddag op de Markt in Middelburg door een zakkenrol ler bestolen van haar portemonnee.In de portemonnee zaten waardepapieren en enkele tientallen euro's. DOMBURG -In Domburg, Westkapelle en waarschijnlijk ook in Veere is iepziekte aangetroffen.Zoals het er nu naar uitziet zijn twee iepen bij de fritestent op het Oranjeplein in Veere aangetast door deze ziekte. De bomen worden maandag ge rooid, omdat ze niet meer te redden zouden zijn. Datzelfde geldt ook voor drie iepen bij de begraafplaats in Domburg die besmet zijn via de wortels. In de Zuidstraat in Westkapelle staan drie iepen met schade aan de takken van de bomen. Dit wordt veroorzaakt door de kever die de iepziekte verspreidt. De kans bestaat dat het middel waarmee de bomen zijn inge ënt de besmette takken afsluitVoorlopig worden deze bomen in de gaten gehouden en pas wanneer de taksterfte doorzet, moeten deze iepen ook worden gerooid. MIDDELBURG - Officier van justitie L. Boogert heeft giste ren bij de rechtbank in Middelburg tegen een 34-jarige asielzoeker uit Burgh-Haamstede wegens poging tot het toe brengen van zwaar lichamelijk letsel negen maanden gevan genisstraf geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De man had op 3 april dit jaar in het Schouwse asielzoekerscen trum een medebewoner met een mes in zijn buik gestokenHet slachtoffer moest voor de behandeling van de wond een dag in het ziekenhuis blijven. Het steekincident vormde de escalatie van een slepend con flict tussen het duo. Het slachtoffer was zijn fiets aan het re pareren toen de verdachte samen met een vriend terugkeerde bij het azc. Er ontstond een handgemeen, waarbij volgens de getuige het slachtoffer het eerst had geslagen. Tijdens het ge vecht pakte de verdachte zijn mes en stak één keer naar het li chaam van zijn belager. Uitspraak op 9 juli. VLISSINGEN - Een zesjarig meisje uit Vlissingen is gister middag rond half vijf in de Scheldestraat in haar woonplaats geschept door een onbekende bromfietser, die er na de aanrij - ding met hoge snelheid vandoor reed. De bromfietser haalde met flinke snelheid een rij stilstaande auto's in en schepte hierbij het meisje, dat op haar fiets tussen de stilstaande auto's door de straat wilde oversteken. Het meisje viel en werd met verwondingen aan het gezicht overge bracht naar het ziekenhuis. De onbekende bromfietser reed op een grijze Puch Tyfoon, droeg een zwarte helm, wit t-shirt en een blauwe spijkerbroek. Gemeenten verdeeld over teletaxi Hoor Rob Paardekam GOES - De gemeenten in de Oostcrschelderegio willen geld besparen op de teletaxi, maar zijn verdeeld over de manier waarop dat moet gebeuren. De teletaxi is een bus die men sen van deur tot deur rijdt. Wel moet hij een uur van tevoren worden besteld en is hij iets duurder dan de 'gewone' bus. In het verleden kon de dienst al leen worden gebruikt door ou deren en gehandicapten, maar sinds 1 januari 2002 mag ieder een met de teletaxi rijden. Deze 'gewone' reizigers betalen wel iets meer dan mensen met een WVG-pas, omdat de ge meenten voor hen geen bijdrage betalen. De gemeenten op deBevelanden denken geld te kunnen besparen op de teletaxi. Ze zijn het er over eens dat de begeleiderspas, waarmee iemand gratis kan meereizen, moet verdwijnen. Deze maatregel levert een be sparing van zo 'n 210 0 0 euro op Meerijders betalen voortaan hetzelfde bedrag als de ander. Een tweede groep waarop de ge meenten willen besparen, zijn de zogeheten grootverbruikers. Het grootste deel van de mensen (60 procent) rijdt niet meer dan honderd zones per jaar met de teletaxi, maar er zijn ook ge bruikers die meer dan duizend zones per jaar reizen. Dat vin den de meeste gemeenten wel heel erg veel. Het voorstel van het samenwer kingsverband welzijnszorg is om het aantal zones te beperken tot maximaal duizend per jaar. KAPELLE - De gemeente Ka- pelle houdt maandag een in formatieavond over de huisart senpost voor De Bevelanden. Aanwezig zijn onder meer enke le Kapelse huisartsen, de Stich ting Huisartsgeneeskunde en het Klaverblad. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in gemeen schapscentrum De Vroone. Wie meer reist, betaalt een ho gere eigen bijdrage. Wethouder A. van der Wouden van Schou- wen-Duiveland en zijn collega D. van Ewijk uit Goes hebben daar enige moeite mee. Van der Wouden zei tegen een dergelijk plafond te zijn, terwijl Van Ewijk meent dat de mensen die zoveel gebruik maken van de teletaxi daar wellicht een goede reden voor hebben. „We moeten dan ook niet al te negatief over ze praten." De gemeenten Noord-Beveland en Kapelle zijn wel voorstander van een maximum in het aantal zones. Dat zou zelfs nog lager kunnen zijn dan duizend. „Is onze zorgplicht zo verstrekkend dat we zoveel zones moeten vergoeden", vroeg wethouder C. Schippers van Noord-Beve land zich af. „De kosten rijzen de pan uit", voegde de Kapelse wethouder L. Niewenhuijse daaraan toe. „Met zo'n plafond leggen we in principe geen be perking op. Iemand mag nog steeds meer zones reizen, maar dan is het gewoon duurder. De keus is aan de mensen zelf." Van Ewijk vroeg zich af er geen voorwaardelijk plafond kon worden ingesteld. Mensen die kunnen aantonen dat ze de tele taxi heel vaak nodig hebben, zouden dan vrijstelling kunnen krijgen. Dat plan kon de ande ren niet echt bekoren. Het bete kent een toename van regels en veel bemoeienis met waar men sen naartoe reizen. Het samenwerkingsverband gaat de komende maanden in beeld brengen wat precies de ge volgen zijn van het invoeren van een maximumaantal zones. In september moet dan een defini tief besluit vallen. De verwach ting is dat met een maximum van duizend zones een bespa ring van ongeveer 16.000 euro kan worden gerealiseerd. De gemeenten vrezen dat de kosten de komende jaren enorm zullen stijgen als nu geen sig naal wordt afgegeven. Er zullen niet zozeer meer reizigers ko men, maar het aantal zones dat ze reizen, zal fors toenemen. Deelnemers aan de rijwielvierdaagse van vorig jaar bestuderen de routekaart. foto Willem Mieras door Rolf Bosboom GOES - De Zeeuwse Rijwiel- en Toervier- daagse (ZRTV) beperkt zich dit jaar weer tot de Bevelanden. De afgelopen jaren kon er ook twee dagen geworden gefietst op Walcheren, maar door de tegenvallende deelname wordt dat niet voortgezet. Bovendien kreeg men, door het wegvallen van enkele vrijwilligers, het or ganisatorisch ook niet rond. De ZRTV wordt dinsdag 22 tot en met vrij dag 2 5 j uli voor de vij ft iende keer gehouden Start- en finishplaats is zoals gebruikelijk Sportpunt Zeeland in Goes. Per dag kan er 25, 40 of 60 kilometer worden gereden. De startisdagelijkstussen9.00enl3.00 uur. De deelnemers kunnen zich tussen 13.00 en 17.00 uur aan de finish melden. Inschrijven voor deelname is al vooraf mo gelijk door een formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de VW-kantoren. Ook op de eerste vertrekdag is inschrijving moge lijk, maar vanwege de verwachte drukte biedt de organisatie tevens de mogelijkheid om maandag 21 juli van 14.00 tot 16.30 uur in te schrijven bij Sportpunt Zeeland. Tijdens het evenement doorkruisen de deel nemers Zuid-Beveland in verschillende richtingen. Ook Noord-Beveland wordt aangedaan. Ondanks het wegvallen van de Walcherse activiteiten verwacht de or ganisatie ongeveer duizend belangstellen den, net zo veel als voorgaande jaren, te trekken. door Steffan ter Maat GOES - Het algemeen bestuur van Reïntegratiebedrijf Midden Zeeland heeft in haar vergade ring van deze week besloten om te stoppen met Besthwerk BV. Dit onderdeel van het gezamen lijke reïntegratiebedrijf is geba seerd op de Wet Inschakeling Werkzoekenden-banen. Deze wet wordt per 1 januari 2004 vervangen door de Wet werk en bijstand (Wwb). De Wwb vervangt naast de WIW ook de bijstandswet en de IND banenregeling (de voormalige Melkertbanen). De nieuwe Wwb geeft de gemeenten de mo gelijkheid meer autonoom te gaan werken. Dit hoeft echter niet per se; ook de nieuwe wet kan door de gemeenten geza menlijk worden uitgevoerd zo als dit ook gebeurde met Besth werk. Meer zelfstandigheid geeft de gemeenten veel meer mogelijk heden om een beleid te voeren dat op de eigen situatie is afge- redactie bevelanden/tholen Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 315670 Fax:(0113)315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Rolf Bosboom Ingrid Huibers Mieke van der Jagt Rob Paardekam Steffan ter Maat centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 315666 Fax:(0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl stemd. Voor de zes deelnemende gemeenten van Besthwerk BV - Goes, Borsele, Reimerswaal, Noord-Beveland, Kapelle en Tholen - was dit voldoende re den om met Besthwerk te stop pen. Het stoppen van de regeling per 1 januari geeft nog wel wat on duidelijkheid voor de betrokke nen. Zo komen de 130 werkzoe kenden die onder de WIW vallen en ook de CAO WIW hebben, in een overgangsregeling die uit eindelijk leidt naar een CAO voor de Wwb. Deze overgangs regeling is echter nog helemaal niet bekend. En ook de gemeen ten die de Wwb autonoom gaan uitvoeren zijn nog niet op de hoogte van de regeling en weten daarmee dus ook nog niet wat dit voor hun beleid kan beteke nen. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het reïntegratiebedrijf werd ook de zorg uitgesproken over het verlies van deskundigheid die binnen Besthwerk is opge bouwd. Vooral het Goese GroenLinks-raadslid A. van Oosten had daar moeite mee. Hij zag wel in dat het onvermijde lijk was om Besthwerk te stop pen, maar hij kondigde dat hij in de raad nog wil gaan praten over wat er met de expertise moet gebeuren die verloren dreigt te gaan. Achter die expertise zitten elf medewerkers van Besthwerk die voorlopig een onzekere toe komst tegemoet gaan. Het is nog niet duidelijk of er gedwongen ontslagen vallen, of er een soci aal plan komt en hoe de toe komst van deze werknemers er verder uit zal zien. Het besluit van het algemeen bestuur om te stoppen met Besthwerk moet nog wel wor den besproken door de onderne mingsraad van het reïntegratie bedrijf; die raad kan ook een advies geven. Dit kan over de randvoorwaarden - bijvoor beeld aandringen op baanga rantie-gaan. Het andere onderdeel van het Reïntegratiebedrijf Midden Zeeland, De Betho, heeft niets te duchten van de nieuwe wetge ving. Deze in de volksmond ge noemde sociale werkplaats valt onder de Wet Sociale Werkvoor ziening (WSW) en deze blijft on veranderd. Het vrachtschip Lida, dat leerlingen van De Zeester op de voet volgen, werd tijdens het bouwen van boten nagemaakt. foto Lex de Meester door Gerard Montsma MELISKERKE- Op de christe lijke basisschool De Zeester in Meliskerke staan de lessen in het teken van het project Zee op School. De leerlingen van de bo venbouw verdrongen zich giste ren rond het middaguur bij de computer, om samen met hun juf het laatste nieuws van het vrachtschip Lida te lezen. „We ten jullie ook waar de beman ning binnenkort ashore gaat? De Bermuda-eilanden, heel goed. Spannend hè?" Het interactieve project Zee op School, dat is ontwikkeld door pabo-studenten van de Hoge school Zeeland, moet na de zo mer zo'n honderd Nederlandse basisscholen gaan verbinden met de rest van de wereld. Op dit moment testen zeven Zeeuwse scholen en een Amsterdamse school het lesprogramma, dat deel uitmaakt van het project. De inhoud van deze lessen wordt bepaald door de koers het vrachtschip de Lida. Aan boord van het schip brengen twee pa bo-studenten verslag uit van hun ervaringen op zee en komt de doelgroep meer te weten over verre landenDe meeste leerlin gen van De Zeester zijn al zeer vertrouwd met het gebruik van de site. Terwijl hun onderwijze res Nel Brasser haar best doet om het vrachtschip de Lida te lokaliseren, overschreeuwen de leerlingen elkaar om haar daar bij te adviseren. „Nee juffrouw Nel, als je op het logboek klikt, krijg je de hele route meteen." Haar vragen over de technische gegevens van het schip, leveren de kinderen evenmin proble men op. „Acht knopen juf. Dat is eigenlijk niet veel." Wanneer het laatste reisverslag is doorge nomen, stormen de leerlingen zowel het drugsbezit als het dealen in coke bewezen. Hij eis te tien maanden cel. De Vlissinger werd verweten dat hij tussen 1 december vorig jaar en 4 april in harddrugs heeft gehandeld. Door te dealen kon hij zelf ook zijn verslaving in stand houden. Smit conclu deerde dat er weinig belastende verklaringen tegen zijn cliënt waren. „Hij is geen straatdea ler." De raadsman vroeg om een celstraf gelijk aan het voorar rest plus een voorwaardelijke straf. door Aector Doorns MIDDELBURG - Cocaïnepoe- der als tandpasta gebruiken. Die vreemde combinatie kreeg gisteren extra aandacht in Mid delburg tijdens de behandeling van de strafzaak tegen een 49- jarige inwoner van Vlissingen. De Vlissinger had na de vondst van dertig gram cocaïne plech tig tegen de politie verklaard het poeder te gebruiken om zijn tanden mee te poetsen. Officier van justitie A. Flikweert achtte door Steffan ter Maat i SINT-PHILIPSLAND - Op dè Zuiddijk in Sint-Philipsland moeten negentien nieuwe wo ningen verrijzen. Dit is het plan van perceeleigenaar aanne mingsbedrijf Gebroeders van den Nieuwendijk BV uit Stel lendam. Op dit moment staan er nog twee vervallen bedrijfsloodsen en twee bedrijfswoningen op de Zuiddijk 60-64. Het is de bedoeling dat de twee loodsen worden afgebroken en dat de twee bestaande wonin gen worden gehandhaafd. Het aannemingsbedrijf wil hier ver volgens zelf de negentien nieuwbouwwoningen ontwik kelen. Het college van burge meester en wethouders van de gemeente Tholen heeft al la ten weten dat het de plannen steunt. De realisatie van de nieuwbouw op de Zuiddijk valt onder het zogenoemde Investerings budget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het ISV-project houdt in dat de gemeente overheidssub sidie krijgt om locaties bin nen de-gemeente op te waarde ren. De gemeente en het aanne mingsbedrijf willen de plannen aan potentiële bewoners, om wonenden en andere geïnteres seerden laten zien en peilen hoe er over de plannen wordt ge dacht. Daarom wordt er op dinsdag 8 juli van half acht 's avonds tot negen uur een in loopavond gehouden. De inhoud en de vorm van de plannen worden dan gepresen teerd en ook is er te zien hoe de verkeersafwikkeling moet gaan verlopen. Verder wordt duide lijk gemaakt hoe het verloop van de procedure zal zijn. Tijdens de inloopavond kunnen al reacties op de plannen wor den gegeven. Na de avond wor den deze reacties op ee nrijtje gezet; vervolgens wordt beke ken of het aan de hand van de re acties al nodig is om met een aangepast plan te komen. Met een eventuele aanpassing be gint daarna de officiële in spraakprocedure. Advertentie naar het aangrenzende lokaal om de laatste hand te leggen aan hun zelfgemaakte boten. Om hun ideeën bij elkaar te houden, laten de kinderen de verf en lijm rijkelijk vloeien. „We mochten onze eigen schepen bouwen", zegtMalcolm(ll). „Viaderadar kunnen we contact houden met de Lida." Nel Brasser is zeer te spreken over de resultaten. „De kinde ren steken er veel van op. We hebben de afgelopen weken al veel met het lesmateriaal ge werkt. Er zijn ook zoveel moge lijkheden." Volgens Brasser blijft het project ook na de zo mer interessant voor haar school. „Je wisselt niet alleen om de twee j aar van groepmaar je kunt natuurlijk ook andere lessen uit het programma vol gen. Bovendien zal een andere docent er weer een hele andere invulling aan geven." Op 10 juli wordt het project Zee op School geëvalueerd. Na de zomer moet het optimaal func tioneren en hopen de organisa toren ook veel scholen buiten de provincie Zeeland te kunnen in teresseren. Kees den Herder Interieurstyling Walcheren www.keesdenherder.nl Noordweg 1 25, Serooskerke, 0118-593030 Seizoenen wieken door het jaar. Veranderend licht, wolkenpatronen... Ze tekenen voor de dynamiek buiten. En binnen? Daar moet je zelf iets aan doen. Verslepen, omzetten, soms een heleboel eruit gooien en nieuwe dingen binnen halen. Dat laatste gebeurt ook af en toe bij Kees den Herder. Dan ruimt hij op. Zoals nu. Daar kunnen anderen geweldig van profiteren. Ook u.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 31