11 Acht jaar geëist tegen schutter disco Nighttrain Provincie vindt één evenementenhal genoeg Hardnekkige discussie over nieuwbouw Thools gemeentehuis Idee stadspas oogst geen applaus Bijdrage brandweer tunnel Nieuwe woonwijk Kapelle Turnhal van de reepe zeeuwse almanak BEVELANDEN/THOLEN vrijdag 27 juni 2003 Geïrriteerd Minima OPRUIMING Regiovisie Opgefokt Hardrijder Wijs GEURVRETERS ONTDEK DE UWE SMAKE /AN IGLO PZA! Onbezorgd genieten ven de zomer met Azaron Protect! nieuw£{jMHJ£W DE KRACHTIGSTE GEURVERNIETIGENDE INLEGZOOLTJES J 7: :W Borsele eist geld van Rijk doorRené Hoonhorst TERNEUZEN - De gemeenten Terneuzen en Borsele sturen vandaag een brief op poten naar de ministers van Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Water staat. Ze vragen beide bewinds lieden alsnog over de brug te ko men met een eerder afgesproken bijdrage van 12,5 miljoen euro voor de oprichting van een be roepsbrandweerkorps voor de ffesterscheldetunnel. De colleges van beide gemeen ten slaan Remkes (Binnenland se Zaken) en Peijs (Verkeer en Waterstaat) in het epistel om de oren met eerder door rijksverte- genwoordigers gedane beloften. Beide ministeries stelden vorig jaar samen, mede met het oog op nakende Europese wetgeving voor tunnelveiligheid, een nieu we regeling op: de Ma vit (Maat schappelijk Aanvaardbaar Vei ligheidsrisico Infrastructuur en Transport). De veiligheidsrisi co's voor de Westerscheldetun- nel werden aan de hand van Ma- vit geïnventariseerd. Om snel terplaatsete kunnen zijn bij ca lamiteiten en ongelukken in de tunnel zijn twee nieuwe brand weerposten, die 24 uur bezet moeten zijn, aan weerszijden van de tunnel nodig, wees de in ventarisatie uit. Een extra toeslag op het tolkaartje, het opleggen van de verplichting een bedrijfsbrand weer in stand te houden dan wel het heffen van bijdragen van de NV Westerscheldetunnel bleken niet haalbaar. De wet staat het heffen van een toeslag niet toe en de NV Westerscheldetunnel (waarvan het ministerie van V en W de grootste aandeelhouder is) weigerde medewerking. De gemeenten Terneuzen en Borse le, de provincie, de Regionale Brandweer Zeeland en het ha venschap slaagden er in om sa men 12,5 miljoen euro bij elkaar te leggen. De helft van het be drag dat nodig is - werd in over leg met beide ministeries be paald - om de eerste tien j aar een professionele brandweer te kunnen laten draaien. Toenmalig staatssecretaris Hes- sing van Binnenlandse Zaken stelde voormalig minister De Boer van Verkeer en Waterstaat voor de 12,5 miljoen euro van het Rijk niet over tien jaar uit te smeren, maar in één keer aan beide Zeeuwse gemeenten over te maken. De twee gemeenten zijn dan ook - schrijven ze in hun brandbrief - verbaasd en geïrriteerd dat de nieuwe staatssecretaris van Binnen landse Zaken de toezegging van Hessing afdoet als een 'misver stand'. De twee gemeenten hebben zich al 'bovenmatige kosten' op de hals gehaald om te voldoen aan het 'huidige minimale veilig heidsniveau'. De twee ministeries, die dat vei ligheidsniveau zelf mede vast stelden, kunnen hun financiële verplichtingen niet zomaar uit de weg gaan. door Rolf Bosboom GOES - Er is in Zeeland plaats voor slechts één complex voor grootschalige evenemen ten. Dat vinden Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks provinciebestuur. Het dringt er bij de Zeeuwse steden op aan initiatieven 'op elkaar af te stemmen'. Momenteel be staan er plannen in Middelburg, terwijl in Goes al de Zeelandhallen is. GS melden dit bij hun definitieve goedkeu ring van de regiovisie, de gezamenlijke toe- komstblik van de gemeenten Goes, Borsele en Kapelle. Het provinciebestuur zegt te hechten aan samenwerking op regionaal ni veau en tussen de vier grotere Zeeuwse ge meenten (Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen), die al enige tijd een stedennet- werk vormen. GS vragen vooral aandacht voor de Zee landhallen in GoesEr zijn ideeën om die in grijpend te vernieuwen en te combineren en detailhandel en kantoren. De gemeente Goes, sinds kort eigenaar van het complex, wil binnen twee jaar een investeerder voor het project hebben gevonden. In Middelburg zijn ook plannen voor een vrijetijds- en zakencentrum, dat moet ko men in de Mortiere. Onderdeel van het com plex wordt een hal van tienduizend vier kante meter voor beurzen en presentaties. De initiatiefnemers, de ontwikkelaars TCN en The Real Estate Concept Company, ho pen dat het complex over twee j aar open kan gaan. GS noemen het 'een Zeeuws belang' als 'voorzieningen voor grootschalige evene menten bovenregionaal worden afgestemd in het kader van het stedennetwerk'. „Naar onze mening is Zeeland, om redenen van draagvlak en kwaliteitniet gediend met het doorzetten van verschillende initiatieven op dit gebied." Het provinciebestuur acht het, met andere woorden, een slechte zaak als Goes en Middelburg op dit front met elkaar de concurrentie aangaan. Er moeten juist af- door Rolf Bosboom GOES - Het is zeer de vraag of Goes de stadspas zal invoeren. De gemeenteraad is in elk geval niet bij voorbaat enthousiast. D66 en CDA zien er zelfs hele maal niets in. Ook de cliënten raad heeft afwijzend gerea geerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft bij zijn aantreden, vorig jaar april, toe gezegd de mogelijkheden van een stadspas nader te onderzoe ken. Zo'n pas geeft korting op allerlei gemeentelijke voorzie ningen, met de bedoeling dat meer mensen er gebruik van gaan maken. Goesenaren met een smalle beurs zouden de pas dan met korting kunnen krij gen. Inmiddels is een eerste verken ning naar de mogelijkheden uit gevoerd, waaruit nog weinig conclusies vallen te trekken. Er komt daarom een uitvoeriger haalbaarheidsonderzoek, dat ongeveer 20.000 euro gaat kos ten. In de gemeenteraad leidt het idee van een stadspas niet op voorhand tot grote geestdrift, zo bleek deze week in de raads commissie maatschappelijke ontwikkeling. Wat D66 en CDA betreft kan zelfs het haalbaar heidsonderzoek achterwege blijven. „Het is geen aanvulling op de vele kortingsregelingen die er al zijn", zei R. de Koster (D66). CDA'er A. de Kok noemde het idee een 'soort hobbyartikel' van het college. „Goes is er te klein voor, de deelname van an dere gemeenten is ongewis en er is geen zicht op de kosten", vatte hij zijn bezwaren samen. „Het is zonde van de ambtenarentijd, dus stop met dit hobbyisme." De andere fracties waren min der resoluut en vonden het idee eerder 'positief' (GroenLinks) en 'op zich sympathiek' (VVD). Wel is er wat hen betreft nog veel onduidelijkheid, vooral over de vraag voor welke doelgroepen de pas bestemd zou moeten zijn. De voorkeur ging vooral uit naar een invulling als toeris tisch promotiemiddel. De cliëntenraad heeft zijn 'ver ontrusting' uitgesproken over de mogelijke invoering van een stadspas. Voor mensen met een KAPELLE - Terwijl de eerste kavels van de nieuwbouwwijk Overtieringe nog moeten wor den uitgegeven, kijkt het ge meentebestuur van Kapelle al naar een volgende nieuwbouw wijk. Die moet komen in het gebied tussen de spoorlijn en de Oude Rijksweg. Het college heeft dat onlangs besloten. Het is nodig dat ook in de toekomst huizen worden ge bouwd, want de wachtlijst is groot. Hoeveel woningen er in de nieuwe wijk ten zuiden van de spoorlijn komen, is nog niet bekend. Alleen de locatiekeuze is gemaakt. In Overtieringe worden de ko mende vier jaar ruim tweehon derd huizen gebouwd. De ge meente begint op zeer korte termijn met de uitgifte van de eerste kavels. Wie het langst staat ingeschreven, komt als eerste aan de beurt. De realisa tie van Overtieringe heeft lan ger op zich laten wachten dan vooraf gepland. Vooral de vondst van het landbouwgif DDT zorgde voor de nodige ver traging. SCHOENMODE I Gedeputeerde Staten vinden het een slechte zaak als Goes en Middelburg elkaar beconcurreren met grote evenementenhallen; Goes heeft tenslotte al de Zeelandhallen. foto Willem Mieras spraken gemaakt worden, waarbij ook Vlis singen en Terneuzen dienen te worden be trokken. GS hebben de regiovisie van Goes, Borsele en Kapelle overigens goedgekeurd ondanks een negatief advies van de Provinciale Com missie Omgevingsbeleid. Die vond dat de gemaakte afspraken onvoldoende zijn on derbouwd. Daarnaast zou de commissie graag zien dat de visie een wat breder ka rakter krijgt, door meer onderwerpen erbij te betrekken en door ook naar de andere twee Bevelandse gemeenten (Reimerswaal en Noord-Beveland) te kijken. Voor het provinciebestuur telt vooral dat er inmiddels al een Bestuurlijk Platform De Bevelanden is, die een gezamenlijke toe komstvisie (regionale structuurschets) voor de hele regio voorbereidt. Voor de provincie is het samenwerkingsverband een ideaal aanspreekpunt, zeker nu er een nieuw streekplan op komst is. door Aector Dooms MIDDELBURG - Acht jaar ge vangenisstraf wegens poging tot moord en poging doodslag in de Middelburgse discotheek Nighttrain. Dat hoorde een 34- jarige inwoner van Zoetermeer gisteren tegen zich eisen voor de rechtbank in Middelburg. Offi cier van justitie R. Rammeloo ziet de man als de dader van de schietpartij 22 december vorig jaar in de Middelburgse disco theek Nighttrain. „Ik kan me er niets van herinne ren", zei hij. In de bewuste och tend zou de man in het voorpor taal van de discotheek, waar een R B party aan de gang was, met zijn pistool van dichtbij op een groep jongeren hebben ge schoten. Een bezoeker werd door een van de kogels geraakt. Hij bleef buiten levensgevaar. Vijf andere mensen, die zich in het schootsveld bevonden, kwa men met de schrik vrij. „Van de vier, vijf schoten was er één raak. Het slachtoffer werd in zijn arm getroffen. Er hadden echter doden kunnen vallen, want hij wist niet waar de ko gels de mensen konden raken", zei de officier. De beveiligings camera had de verdachte met het pistool geregistreerd. Een van de getuigen had verklaard dat hij dacht dat er een cowboy binnenkwam. „Het leek wel een film." Tij dens het R&B feest was er een gevecht op de dansvloer ont staan, waarbij ook het slachtof fer was betrokken. Hij werd door portiers naar het voorpor taal gebracht. „Er was sprake van een opgefokt sfeertje tussen twee groepen", stelde Ramme loo vast. Verdachte, die driekwart fles whisky had gedronken en wiet had gebruikt, was op dat mo ment naar buiten gegaan. Niet veel later was hij volgens getui gen teruggekomen, waarna hij plotseling begon te schieten. De man vertelde wel, ondanks de strenge beveiliging, het vuur wapen mee de discotheek in te hebben genomen. De Zuid-Hollander was eerder betrokken geweest bij twee schietincidenten op Walcheren. Daarbij werd hij zelf één keer in zijn been geschoten. De schiet partijen zouden het gevolg zijn van ruzies tussen groepen al lochtonen. „In de ogen van an dere Antillianen was ik een verrader", had hij tegen de psy chiater verteld. Na de schietpartij was hij naar zijn vriendin in Vlissingen ge gaan. „Hij wist drommels goed wat er was gebeurd. De politie heeft hem later bij toeval aange houden", merkte Rammeloo op. Volgens raadsman J. Wouters lijdt zijn cliënt aan een post traumatisch stress-syndroom. „Hij verkeerde in een emotione le toestand. Een behandeling is noodzakelijk, omdat de kans op recidive onvoorspelbaar is." Wouters vroeg de rechtbank de conclusie van de psychiater dat zijn cliënt volledig toereke ningsvatbaar is, niet over te nemen. Hij pleitte voor een op name in een psychiatrisch zie kenhuis. Daarnaast vond hij de eis veel te hoog. Uitspraak op 9 juli. RILLAND - Een 24-jarige in woner van de gemeente Rei merswaal moest woensdag avond zijn rijbewijs inleveren. Hij werd op de Oude Rijksweg bij Rilland geklokt op 132 kilo meterper uur, terwijl daar maar tachtig mag worden gereden. Niet elke politieke partij ziet wat in de Goese stadspas. Mensen kunnen met zo'n pas onder meer korting krijgen bij fitnesscentra. foto Willem Mieras minimuminkomen heeft zo'n initiatief geen 'toegevoegde waarde', zo is de inschatting, omdat die groep doorgaans geen gebruikmaakt van de voorzie ningen die de gemeente op het oog heeft. Mogelijk gaat een stadspas ten koste van de be staande regelingen in het mini mabeleid, vreest de cliënten raad. Het college van B en W heeft een reeks van mogelijke voorzienin gen in gedachten die onder de stadspas zouden kunnen vallen, zoals het busvervoer, sport- en recreatieactiviteiten, cultuur, bibliotheek, winkels, restau rants, cafés en parkeren in het centrum. Advertentie door Steffan ter Maat i SINT-MAARTENSDIJK - On-' danks uitvoerig overleg met burgemeester W. Nuis van Tho- len na het indienen van een peti tie tegen het nieuwe gemeente huis, is C. Rijnberg nog steeds niet tevreden. Gisteravond sprak hij in tijdens de commis sie Algemeen Bestuur en maak te hij de tongen weer langdurig los. De petitie die Rijnberg samen met L. van Gorsel indiende was ondertekend door bijna vier duizend Thoolse burgers en vroeg de raad om het besluit tot nieuwbouw van het gemeente huis in Tholen terug te draaien. Nuis vindt dat nieuwbouw noodzakelijk is. Rijnberg bleef ook gisteravond volharden in zijn standpunt dat nieuwbouw niet nodig is en dat uitbreiding van het huidige ge meentehuis in Sint-Maartens dijk zou volstaan. Dit zou in economisch zware tijden finan cieel meer verantwoord zijn, want de dure nieuwbouw wordt volgens Rijnberg ook nog eens door hogere belastingen op de burgers verhaalt. De verontruste burger beweer de zelfs dat er extra personeel bij de gemeente wordt aangeno men om daarmee de nieuwbouw te kunnen verantwoorden. Ter wijl er volgens Rijnberg gemak kelijk veel personeel uit kan. Zeker deze laatste bewering schoot bij een enkeling in het verkeerde keelgat. „Blijft u nu echt bij het standpunt dat de Ar- bowetgeving voor de werkne mers maar onzin is en dat er zomaar een groot deel van het personeel weg kan?", vroeg P. van Belzen van de Christen- Unie op bijna chagrijnige toon. „Als u daar bij blijft dan vind ik het toch wel echt irritant wor den!" Rijnberg gaf geen direct ant woord op Van Belzen's vraag, maar lokte met zijn stellingna- me toch van bijna alle fracties een uitgebreide toelichting uit. Iedereen die daarbij het woord voerde wees op de noodzaak van nieuwbouw in Tholen. De grote lijn die werd aangehouden in de argumentatie was dat door de toename van taken opgelegd door de rijksoverheid steeds meer ambtenaren nodig zijn en daarmee meer ruimte. Daarbij is er geen mogelijkheid voor uit breiding op de huidige locatie en deze zou ook in geen geval toereikend zijn. „We hebben al voldoende geïn vesteerd in de huidige locatie en het is daarom een wijs besluit om nieuw te gaan bouwen. Ver der uitbreiden wordt eindeloos en zal op termijn zelfs meer gaan kosten dan nieuwbouw in Tholen", zei J. Bout van het CDA. Dezelfde Bout zei met nog een aantal andere commissieleden wel dat deze noodzaak duidelij ker had moeten worden gecom municeerd. Dit had de misvat ting kunnen voorkomen dat burgers denken dat de belas tingverhogingen worden inge voerd om het gemeentehuis te bekostigen. Verder werd nog aangehaald dat er wel de nodige zorg is over wat er met het huidige gemeen tehuis moet gaan gebeuren en dat hierover zo snel mogelijk een beslissing moet komen. Scheldekwartier. Zo heette de evenementenhal waar de arbeiders van de Koninklijke Maatschappij De Schelde lief en leed met elkander deel den. In het Scheldekwartier kon je altijd terecht. Of er nu gefeest werd of gestaakt. Tot de KMS-directie, geplaagd door exploitatiezorgen, het gebouw op slot deed, waarna het langzaam in verval dreig de te raken. Dat deed vele Vlissingers zeer. Sinds kort is het complex weer in bedrijf. Het werd omgetoverd tot turnhal. Kennelijk alleen toegankelijk voor vrouwen. Want van de smeedijzeren letters op de gevel is er eentje weggevallen. Hetgeen Vlis singen met een nieuwe voor ziening heeft verrijkt: het Schedekwartier. -«jf 'bbms' Advertentie Azaron heeft nu ook producten voor het voorkomen van insectensteken! Azaron Protect heeft een krachtige, afstotende werking tegen insecten. Azaron Protect is er in twee varianten: Azaron Protect Junior en Azaron Protect Extra Sterk Om het vakantieptezier te vergroten geeft Azaron nu bovendien een gratis single-use (wegwerp) fotocamera weg! Kijk bij de drogist voor de onmisbare Vakantiepakketten van Azaron. AZ4R0N Geurvreters superabsorberende inlegzooltjes zijn speciaal ontwikkeld om transpiratiegeur en vocht weg te nemen. Vooral in de zomer en bij het sporten komen Geurvreters prima van pas. De inlegzool bestaat uit een toplaag geïmpreg neerd met een schimmelafstotend middel en een foamlaag met geactiveerde koolstof, die voetengeurveroorzakende bacteriën vernietigt. Geurvreters dragen niet alleen bij aan een algemene conditieverbetering van de voeten, ze verhogen ook nog eens het loopcomfort Geurvreters zijn uitwasbaar, geschikt voor iedere maat en verkrijgbaar in drie varianten: Comfort, Sport en Spel en Super Sterk. www.geurvreters.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 29