Smartengeld voor broers die vader zagen verongelukken Kabeljauw officieel bedreigde diersoort m ECÜflfwt £LLIJ fftjl Al Sahhaf terug op de buis Nederland spil in handel illegale films Oppositiepartijen en melkveehouders niet blij met Brussels plan Masten zijn overbodig A Golden Tulip lil# dlkoopV imhump*»» Wlissincpori Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 16,- Veerman vertelt eigen versie brand Aardbeving zal Istanboel wegvagen Veel klachten over nota kopieën Raemon Sluiter is uitgespeeld 22' Kalm juniweer 246e jaargang no. 152 vrijdag 27 juni 2003 NIEUW AAN DE KUST Veronica gaat verder met SBS het Veerse Meer ié\ 9°e VACATURES GEMEENTE GOES Natte duim Publiek gelooft prinses en haar echtgenoot niet Sellafield J Wolkenvelden en perioden met zon. Vooral later vanavond enkele buien. yVeinig wind en rond de 22 graden. los nummer 1,10 WltiT 0 V (M'tse tt© if (SNöfW Westduin 1 4371 PE Koudekerke (Vlissingen) E :westduin@zeelandnet.nl :iï' v7.:-:r I :www.westduin.nl T (0031 )-(0)-118-552510 per 1/12/03 F (0031)-(0)-118-552776 Vv mm ■MMUIlUt ftÊB&SttlBSGÊÊ ■■RMHHBHHHSHHHHBHIHBSBHgliNIHHMI ÜVÖKS DEN HAAG - Prinses Margari ta en Edwin de Roy van Zuyde- ivijn hebben met hun duidelijke ontkenning van de spanningen in hun huwelijk veel mensen niet kunnen overtuigen. Die conclusie valt in elk geval te trekken uit de voorlopige uitsla gen van, overigens niet repre sentatieve, peilingen op inter net. Op de RTL-internetpagina bij voorbeeld gelooft 58 procent van de bezoekers dat het echt paar liegt over een ophanden zijnde echtscheiding. Ze hech ten meer waarde aan berichten in de pers. Ook bij stemmingen op internetpagina 's van kranten geloven de meesten de prinses en haar man niet. 'Waar rook is, is vuur', is de alge mene tendens. GPD HILVERSUM - De verenigings raad van de omroep Veronica heeft gisteravond voor samen werking met het commerciële tv-bedrijf SBS (SBS6, Net5 en V8) gekozen. Hat meldde de woordvoerster van Veronica. De verenigingsraad kon kiezen uit samenwerking met SBS of met de publieke omroep BNN. Door het samengaan blij ft de tv- naam Veronica bestaan, want het huidige V8 wordt omge doopt tot Veronica 8. ANP ZUTPHEN - In opdracht van elektriciteitsbedrijf Nuon worden 89 hoogspanningsmasten tussen Zutphen en Apeldoorn afgebroken. Doordat het elektriciteitsnetwerk wordt omgelegd zijn de masten overbodig geworden. Het karwei gaat enkele maanden in beslag nemen. foto ANP Advertentie Advertentie mMlight cruises ^ffind-vaartochten op de ^^lady Madeleine' Een avond vol gezelligheid, eten en varen Zat. 26 juli en 2 augustus Prijs 36,50 Info: Rederij Dijkhuizen tel. 0118-419367 Advertentie HITEK Silverline Special tjght computerbehuizing Intel® Brownsville® 2 mainboard Intel® Pentium® 4 processor 2.4 .Rn*256 Deugen 333 Intel® Extreme Graphics controller vrij AGP-slot 3,5" diskdrive UB 7200 toeren harddisk DVD-speler 52 x 24 x 52 CD-rewriter On board geluidskaart '«USB 2.0aansluitingen Creative SBS250 speakers Logitech internet keyboard Logitech Soil muis Windows XP home edition Walstraat 195 Servicelijn 0900-2354642 (0.30 p.m.) ■--mail: info@imha.nl Website: www.imha.nl Wdig van 27 juni t/m 5 juli 2003 Inclusief Samsung 753s 17" monitor a.s. zondag KOOPZONDAG 1'es onder OP OP door Harold de Puysseleijr TERNEUZEN - Twee mannen uit Bassevelde en Assenede die hun vader vijf jaar geleden voor hun ogen zagen verongelukken, krijgen samen veertigduizend euro smartengeld uitgekeerd van de schadeverzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval, een landbouwer uit Philippine. Advertentie Dat heeft de rechtbank in Mid delburg bepaald na een jaren lange juridische strijd. De broers (inmiddels 31 en 34 jaar oud) waren indertijd met hun vader aan het fietsen in Philip pine, toen de man werd aange reden door een landbouwvoer tuig. De vader overleed ter plekke. De Terneuzense advocaat René de Groot begon een procedure om smartengeld voor het twee tal te krijgen. Een opmerkelijke Ben jij de Trainee communicatie medewerker die de zoekt? Kijk morgen in de en maak werk van deze of één van de vele andere vacatures. van onze redactie buitenland DUBAI - De voormalige Iraakse minister van Informatie, Mo hammed al Sahhaf, maakt van avond zijn comeback op televi sie. De Arabische nieuwszender al- Arabiya zendt een vraagge sprek uit met de grote ster van de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak. Al Arabiya haastte zich gisteren bij de aankondiging van het in terview erbij te vermelden dat de voormalige bewindsman zich aan Amerikaanse militai ren had overgegeven. Die lieten hem na verhoor vrij Het interview met de minister van Informatie werd gisteren al opgenomen. Al Sahhaf had zijn uniform afgelegd en droeg een grijs shirt. Zijn korte haar was vrijwel geheel grijs geworden. Mohammed al Sahhaf De minister van Informatie van Saddam Hoessein maakte tij dens de oorlog furore door zijn aanhoudende optimisme over een Iraakse overwinning op de Amerikanen en Britten. ANP Dat gebeurt via een groot aantal internetpagina's, die regelmatig van naam veranderen om de op sporing te bemoeilijken. Volgens Comey zijn er veel meer illegaal gekopieerde films voor handen op de site. De films wor den bijna altijd gekopieerd van dvd-kopieën, die filmprodu centen onder meer onder hun partners verspreiden. GPD van onze redactie binnenland AMSTERDAM - Nederland is de spil in de illegale, wereldwij de verspreiding van speelfilms via internet. Volgens de Ameri kaanse justitie spelen Neder landse internetpagina's een hoofdrol in de distributie van il legale filmkopieën. Dit blijkt uit een rechtszaak te gen een Amerikaan, die bekend heeft een kopie van de nieuwe film The Hulk via een Neder landse site op internet gezet te hebben, nog voor de film in de bioscoop verscheen. Volgens de Amerikaanse offi cier van justitie James Comey vindt een groot deel van de ille gaal gekopieerde films via Ne derland zijn weg op het web. actie, omdat volgens het Neder landse recht, in tegenstelling tot dat in andere Europese landen, nabestaanden geen recht heb ben op schadevergoeding. De procedure resulteerde eind december 2000 in een baanbre kende uitspraak van de Middel burgse rechter. Voor het eerst in de Nederlandse rechtspraak oordeelde die, dat nabestaan den die getuige zijn van het ver ongelukken van een naaste in principe recht hebben op ver goeding van de zogenoemde shockschade. Advocaat De Groot eiste indertijd een bedrag van zo'n 23.000 euro voor ieder van de mannen. De rechter besloot in het tussen vonnis van twee jaar geleden wel, dat een onafhankelijk des kundige nog moest vaststellen of er inderdaad sprake was van psychisch letsel bij de kinderen van het slachtoffer. Dat is in middels aangetoond. Psychisch letsel kent in het rechtsstelsel twee componen ten: verdrietschade en shock- schade als gevolg van de confrontatie met de directe ge volgen van het ongeval. In hoe verre het geestelijk letsel dat de twee broers hebben ondervon den toe te rekenen is aan een van die componenten, is op basis van de huidige stand van de me dische wetenschap niet aan te geven. Omdat wél was aange toond dat er sprake was van geestelijk letsel, was dat voor de rechter aanleiding om 'met de natte duim' te bepalen dat de helft van de geëiste schade voor vergoeding in aanmerking komt. Dat is alles bij elkaar een som van 23.000 euro. Dat be drag komt na vermeerdering met de wettelijke rente sedert begin februari 1998 uit op veer tigduizend euro. Advertentie voorletters: yin noteert u mij voor een proefabonnement van 6 weken voor 16,-. straat: nr Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor auto matische incasso van onder postcodestaand rekeningnummer (proef geldt eenmalig bin- plaats:nen zes maanden) telefoon: e-mail: Voor automatische incasso stem ik toe in afschrijving van mijn (post)bankrekening- handtekening: PZC bv gaat zorgvuldig om met persoonsgege vens. In de colofon treft u nadere informatie aan. 8 713214 000002 r noteert u mij voor een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: f"'"<per maand met automatische incasso 20,50). |£Öfper kwartaal met automatische incasso (€55,10). few;- per jaar met automatische incasso 209,90). Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 112 4800 VB Breda (postzegel niet nodig) Coalitie steunt landbouwakkoord Belangrijkste element in de plannen van de Europese land bouwministers is dat boeren in de toekomst (vanaf 2005 of ui terlijk 2007) geen subsidie meer krijgen op hun geproduceerde goederen, maar een inkomens toeslag. Landen mogen de boe ien daarnaast extra belonen in rail voor bijvoorbeeld milieu vriendelijke productie of na tuurbeheer op hun land. Ver der voorziet het akkoord in het verlagen van de garantie prijzen voor boter, melk en rundvlees. Degraanprijzen worden op ver zoek van Frankrijk echter niet verlaagd. De nieuwe opzet moet verdere overproductie voorko men. Bovendien komt het ak koord tegemoet aan kritiek van vooral de VS, die al jaren klagen over de miljardensteun aan de Europese landbouw. CDA-woordvoerder Meijer spreekt van 'een goed akkoord'. Volgens D66 is het een stap in de goede richting, maar gaat er ook door Harmeri van der Werf VLISSINGEN - De kabeljauw is gisteren op de Noordzee-mi- nistersconferentie in Bremen officieel erkend als bedreigde diersoort. De erkenning heeft geen directe gevolgen. De Euro pese Unie kan er rekening mee houden in het visserijbeleid. Niet alleen de kabeljauw ver dient extra bescherming, vin den de verzamelde Noordzee- ministers. Nog 26 andere zee dieren, waaronder walvissen, haaien, roggen en schildpad den, zijn op een lijst van be dreigde soorten geplaatst. De kabeljauw is als enige commer cieel beviste vissoort op de lijst gezet, omdat het al enkele jaren erg slecht gaat met de kabel jauwstand in de Noordzee. Twee jaar achter elkaar heeft de Europese Unie het kabel jauwquotum gehalveerd. De erkenning van de kabeljauw als bedreigde diersoort moet voor Brussel een extra stimu lans zijn om snel verdergaande maatregelen te treffen, vindt milieuorganisatie stichting De Noordzee. Een woordvoerder laat weten te denken aan een volledig vangstverbod in de voortplantingstijd van de ka beljauw. De Noordzee-ministers hebben ook afgesproken dat de lozing van radioactieve stoffen in zee in 2020 fors teruggebracht moet zijn ten opzichte van de periode 1995-2001. Hoe groot de terug gang moet zijn, moet de komen de tijd worden bepaald. Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Water staat toonde zich tevreden met deze beslissing, ook al is die nog vaag. Groot-Brittannië wilde eerst helemaal niets afspreken over lozingen van radioactief afvalwater. Opwerkingsfabrie ken van afval uit kerncentrales zijn de grootste lozingsbronnen. jnnr Peet Vogels DEN HAAG - Tevreden akkerbouwers, ontevre den melkveehouders en instemmende reacties van de regeringspartij en in de Tweede Kamer. Dat is voor minister Veerman van Landbouw de oogst van het gisterochtend in Brussel bereikte akkoord over een ingrijpende her vorming van het Europese landbouwbeleid. in de nieuwe opzet nog steeds te veel geld van de belastingbeta ler naar de landbouw. De WD is positiever, maar maakt zich zorgen over de positie van de melkveehouderij Volgens de oppositie in de Twee de Kamer is het akkoord vol strekt onder de maat. De PvdA noemt de plannen teleurstel lend, vooral omdat Frankrijk - de grootste ontvanger van Eu ropese landbouwsubsidies - op veel punten tegemoet is geko men. GroenLinks en de LPF reageren negatief. LPF'er Van den Brink: „Elk land mag doen en laten wat het wil. Ik ben bang dat Nederland nu weer strenge re eisen gaat stellen aan de boe ren dan de andere landen." Landbouworganisatie LTO- Nederland spreekt van een re delijk evenwichtig akkoord. De sector wil nu goed letten op de details van de uitvoering. Lid staten hebben daarbij nog een grote vrijheid. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond vindt het akkoord 'belachelijk en on aanvaardbaar'. GPD pagina 4: commentaar pagina 7: erfenis Mansholt pagina 15: gemengde reacties Tweeëneenhalf jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam ver braken cafébaas Jan Veerman, zijn dochter Laura en zijn be drijfsleider, gisteren voor de rechtbank in Haarlam het stil zwijgen. Op aanraden van hun advocaten Hans (links op de foto) en Willem Anker hadden zij voordien hun mond gehouden. Wat de eigenaar van café De Hemel be treft, is niemand schuldig aan de brand. Turkije was in 1999 niet voorbereid op een zware aardbeving, maar is dat nu nog steeds niet. Seismologen verwachten in het jaar 2007 een nieuwe, zware aardbeving nabij Istan boel, maar ondanks beloften van de overheid is er anno 2003 nog bar weinig gebeurd. Tientallen Zeeuwse ondernemers hebben boos gebeld naar de Kamer van Koophandel, nadat ze een rekening van de stich ting Reprorecht hebben gekregenBedrijven moeten sinds en kele maanden betalen als ze kopieën maken uit bijvoorbeeld kranten, tijdschriften of boeken. Reprorecht heeft berekend om hoeveel geld het per bedrijf zou gaan en 1 1 daarna rekeningen rondgestuurd. Raemon Sluiter is er niet in geslaagd de derde ron de van Wimbledon te be reiken. De Rotterdamse tennisser verloor gisteren in vijf sets van de Duitser Alexander Popp: 6-7 6-4 3-6 7-6 varia: 2; binnenland: 3; feiten en meningen: 4; buitenland: 5; economie: 6 en 7; radio en televisie: 9; zeeland: 11,12,13,15 en 17; sport: 18,19 en 20; auto: 21 en 23. MMHM H:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 1