PZC Nieuw pretpontje in fietsrondje aiies fladdert of vliegt eruit X Gemengde reacties op landbouwakkoord Statenfractie PvdA is tegen uitbreiding opslag kernafval Waddenzeevisserij motor Yerseke Milieustraten krijgen minder afval binnen Muziek door eeuwen heen in Terneuzen 15 Bedrijven klagen over nota voor kopieën vrijdag 27 juni 2003 Neuzentocht bas+mar de jager Braak Wereldhandel Vuilniszak Geen CAO-akkoord Thermphos ZLTO stelt gedragscode op Vredesactivist naar Noord-Korea Souburger pleegt huisvredebreuk Plukze-eis 45.000 euro Scherper Misbruik ijnnr Piet Kleemans BROUWERSHAVEN - Het toe ristisch project Fiets een rondje met een pontje gaat woensdag 2 juli het zevende seizoen in. De meeste van de zestien veerver- bindingen zijn oude bekenden. Een nieuwe loot aan de stam is liet 'pretpontje' tussen Sint An- naland en Zierikzee dat op dins dag heen en weer vaart naar de toeristische dagen in Zierikzee. Tegenover de komst van de nieuwe veerdienst staat het ver dwijnen van Kruiningen-Perk- polder en het pontje tussen Mid- delharnis en Hellevoetsluis. De veerdienst Vlissingen-Breskens wordt nog wel vermeld in de al manak. In combinatie met het pontje Terneuzen-Hoedekens- kerke behoort, stelt de Stichting Fiets een rondje met het pontje, een mooi rondje Westerschelde tot de mogelijkheden. Het feit dat met de stoomtrein Goes- Borsele ook fietsen kunnen worden meegenomen, maakt dit rondje extra attractief. Het maken van een oversteek met een pontje is alleen al door de duur van de overtocht een at tractie op zich. Aantrekkelijk is ook de samenwerking tussen de pontjes en het maritiem Mu- zeeum in Vlissingen. Daar is de ze zomer de expositie 'met de boot mee' te zien. Het vaarseizoen van de pret- pontjes wordt woensdag 2 juli geopend met een fietstocht voor prominenten. Rekening Reprorecht valt slecht Hoor Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - Tientallen ondernemers hebben boos de Kamer van Koophandel Zee land in Middelburg gebeld met klachten over een rekening van stichting Reprorecht. De Kamer geeft ondernemers het advies de rekening voorlopig niet te beta len en direct bezwaar aan te te kenen bij de stichting. Sinds 1 februari zijn alle bedrij ven in Nederland verplicht een vergoeding te betalen voor het fotokopiëren van auteursrech telijk beschermde werken, zoals kranten, tijdschriften en boe ken. Deze weken ontvangen alle be drijven die minder dan 50.000 kopieën per j aar maken een fac tuur van stichting Reprorecht. Bedrijven die meer dan 50.000 kopieën per jaar maken, ont vangen geen factuur maar een schatting van het te betalen be drag. De bedrijven moeten zelf aangeven of dat bedrag juist is. Om de hoogte van de vergoeding vast te stellen, heeft de stichting Reprorecht, in overleg met VNO-NCW, een onderzoek la ten doen door het Amsterdamse onderzoeksbureau Veldkamp, een zusterbedrijf van het Nipo. Aan individuele werknemers is gevraagd, hun kopieergedrag op het werk bij te houden. Daar naast kregen zij een uitgebreide enquête voorgelegd. De resulta ten zijn volgens Reprorecht ge baseerd op feitelijk gedrag en niet op schattingen. In totaal zijn circa 3000 mensen in het on derzoek betrokken. Op basis van de gegevens is vastgesteld dat over alle werk nemers in de tien branches (4,5 miljoen) in een werkweek 400 a opruiming., nog nooit waren de kortingen zó hoog en dus de prijzen zó laag. kom profiteren. voor de vlinderliefhebbers: een groot aantal 3107 stoeltjes van arne jacobsen is neergestreken op w het kerkplein in kapelle. vanaf 27 juni kunt u komen 'vangen',1 per stuk van 284,- voor 230,- u kunt kiezen uit 6 kleuren wacht niet te lang, want dan vangt u achter het net. ^piein kerkplein 57 kapelle website www.basmar.nl telefoon 0113 343810 450 miljoen fotokopieën wor den gemaakt. Zo heeft de stich ting per branche vastgesteld welk percentage van die fotoko pieën reprorechtplichtig mate riaal betreft. Op grond van het onderzoek is per bedrijf berekend hoeveel jaarlijks wordt gekopieerd. Dat is afhankelijk van de branche en het aantal werknemers binnen de onderneming. Daarnaast vastgesteld over welk deel van de kopieën het bedrijf repro recht moet betalen. Veel ondernemers zijn het niet eens met de factuur die op de mat is gevallen. De Kamer van Koophandel Zeeland geeft het advies om de klachten direct aan de stichting Reprorecht te sturen. WDe Kamer adviseert niet te betalen, maar wel binnen de gestelde termijn van dertig dagen te reageren. Anders gaat de stichting ervan uit dat een ondernemer akkoord is. De Ka mer benadrukt niets te maken te hebben met de hoogte van het bedrag en de kopieervolume. TERNEUZEN - Wandelsport- vereniging Zelden Rust Terneu- zen houdt zaterdag 5 juli de zestiende Neuzentocht in Ter- neuzen. De starptlaats is in scholenge meenschap De Rede aan de Ivertsenlaan. Deelnemers kun nen starten tussen 7.00 en 10.00 uur voor de 3 5 kilometer en voor de overige afstanden (7,14 en 20 kilometer) van 7.00 tot 15.00 uur. De tocht voert onder andere over de Westerscheldedijk en via de groene randen van Ter- neuzen door de polders en dor pen in de omgeving. Advertentie Een landbouwer wiedt zijn akker bij Wolphaartsdijk; de ZLTO is positief over het in Brussel bereikte landbouwakkoord, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond is er min der over te spreken. foto Willem Mieras door Harmen van der Werf GOES - Zeeuwse akkerbouwers kun nen uit de voeten met het landbouwak koord dat de Europese landbouwmi nisters gisterochtend hebben bereikt. Akkerbouwbestuurder J. van Waes van de officiële standsorganisatie ZLTO geeft minister Veerman een pluim. J. de Koeijer uit Zonnemaire, voorman van de Nederlandse Akkerbouw Vak bond, is veel minder te spreken over het resultaat. Europese boeren en zeker hun collega's in ontwikkelingslanden hebben er volgens hem geen baat bij Van Waes prijst minister Veerman, om dat hij erin is geslaagd een dam op te werpen tegen een vlucht van gesubsidi eerde graanboeren in niet-gesubsidi- eerde vrije teelten als aardappelen en uien. De subsidie voor graanteelt ver dwijnt. Vanaf 2005 krijgen graanboe ren inkomenssteun. In de oude voor stellen van de Europese Commissie zouden zij met die inkomenssteun op vrije gewassen kunnen overschakelen. Vooral voor Franse boeren zou dat erg gunstig zijn. Zij zouden gesubsidieerd aardappelen en uien kunnen gaan te len. Nederlandse akkerbouwers zagen dat met angst en beven tegemoet. Zij ver bouwen al veel aardappelen en uien. „Maar", stelt Van Waes, „de dreiging dat graanboeren massaal op vrije pro ducten overstappen, is door het bereik te landbouwakkoord grotendeels weggenomen. Graanboeren die over schakelen, verliezen een deel van hun inkomenssteun. De stimulans is daar mee weg." Veerman heeft zich hier met name voor ingezet, in de wetenschap dat Nederland sterk is in de teelt van vrije gewassen. Gunstig is ook, vindt Van Waes, dat de graanprijs niet verder wordt verlaagd. En dat het braakregime, het verplicht onbebouwd laten van landbouwgrond, wordt versoepeld. Het wordt daardoor gemakkelijker om lange stukken sloot- rand braak te laten liggen, wat, stelt de ZLTO-bestuurder, beter is voor de boer en het milieu. Op die stukken hoeft niet te worden gespoten met bestrijdings middelen, waardoor de watervervui ling zal afnemen. Het soepelere braak regime biedt bovendien uitkomst voor de vlasteelt, die in Zeeuws-Vlaanderen is geconcentreerd. Verplichte braak die direct aan de vlasteelt was gekoppeld, vervalt. „Vlasteelt wordt interessan ter", aldus Van Waes. De Koeijer van de Nederlandse Akker bouw Vakbond ziet weinig lichtpunten in het nieuwe Europese landbouwbe leid. „Het pakt minder slecht uit dan eerst het geval was", is het enige posi tieve dat hij erover kan melden. De Koeijer vraagt zich af of hoe de Europe se Unie gaat controleren of graanboe ren niet op vrije teelten overstappen. „Dat wordt een administratieve romp slomp." Fundamenteler is zijn kritiek op de doelstelling van de hervorming van het landbouwbeleid. Die dient als hefboom om te komen tot liberalisering van de wereldhandel. Dit najaar wordt daar over gesproken binnen de wereldhan delsorganisatie WTO. De Koeijer is ervan overtuigd dat liberalisering tot bevoordeling van Europese en vooral Amerikaanse boeren zal leiden en ten koste zal gaan van landbouwers in ont wikkelingslanden. Met een voorbeeld uit de praktijk pro beert hij dat duidelijk te maken. Boeren in het Afrikaanse Benin schakelden over op de productie van katoen, omdat ze kansen zagen door de liberalisering van de katoenmarkt. „Ik heb daar eens met een landbouwer uit Benin over ge sproken", vertelt De Koeijer. „De ka toenproductie is op een mislukking uit gelopen, omdat de Verenigde Staten de eigen boeren meer inkomenssteun ging geven." De Koeijer betwijfelt ook of het nieuwe akkoord bijdraagt aan een milieuvrien delijkere landbouw. „Dat staat er wel, dat de landbouw groener zal worden, maar dat is een verkooppraatje. De re gels die tot een vergroening van de landbouw moeten leiden, bestaan al lang. Ze worden alleen nauwelijks uit gevoerd. Ik zie niet in waarom dat op eens zou veranderen." door Maurits Sep MIDDELBURG - De PvdA in Provinciale Staten is tegen uit breiding van de opslagruimte bij de Covra voor kernafval uit de kerncentrale Borssele. Die uitbreiding is nodig als de kern centrale tot na 2007 openblijft. In dat geval is de bunker voor hoog radioactief afval niet groot genoeg meer. Bij de bouw van het habog (hoog-radioactief afval behan- delings- en opslaggebouw), dat dit najaar wordt geopend, is er van uitgegaan dat de kerncen trale in 2003 zou sluiten. De bunker is echter groot genoeg om ook extra afval uit Borssele op te slaan als de centrale tot 2007 openblijft. Exploitant EPZ van de kerncentrale houdt echter vast aan haar verguning, waarin geen eindtijd staat, en streeft naar 2013 of later. Ook het kabinet gaat uit van 2013. De Statenfractie van de PvdA wil van Gedeputeerde Staten weten wat de gevolgen daarvan zijn voor de opslagruimte bij de Covra in Nieuwdorp. Volgens directeur H. Codée van de Covra moet het habog in dat geval worden uitgebreid. „Maar dat moet ook als besloten wordt door te gaan met de pro ductie van medische isotopen in de kerncentrale van Petten", waarschuwt Codée. Hij pleit voor een rechtlijnige benade ring. „Het lijkt erop alsof de vraag over uitbreiding alleen gesteld wordt bij de kerncentra le Borssele. Je moet die vraag ook durven stellen als het gaat om de medische toepassing van de kerncentrale in Petten." De PvdA is tegen het openhou den van de kerncentrale Borsse le. M. de Koster geeft toe dat de partij het opslagprobleem inzet om sluiting te bespoedigen. „We hebben niet over een vuilnis zak", waarschuwt ze. Boven dien wijst zij erop dat kernafval op termijn onder de grond moet worden opgeslagen, terwijl het habog bovengronds staat. Codée vindt dat de omgekeerde redenering. „Afval is een sluit post. Je moet je eerst afvragen of je in Borssele stroom wilt pro duceren in een kerncentrale." Uitbreiding van het habog kan technisch vrij eenvoudig, door één of meer modules aan de bunker vast te bouwen. Het ge bouw is ontworpen op die moge lijkheid. Uitbreiding kost per module pakweg 25 miljoen eu ro. Dat moet worden betaald door de vervuiler: EPZ. Volgens Codée zijn met EPZ al verken nende gesprekken gevoerd over de capaciteit bij Covra en de uit breidingsmogelijkheden. door Jeffrey Kutterink YERSEKE - De waddenzeevis serij is van grote economische betekenis voor Yerseke. Naar schatting 15 procent van de werkgelegenheid hangt hier di rect samen met de Waddenzee visserij. Als de indirecte werk gelegenheid daarbij wordt opgeteld, is het aandeel zelfs 25 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van het LEI in Wageningen in op dracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De visserij in de Waddenzee biedt in Neder land werk aan ongeveer zes honderd mensen en zorgt daarnaast bij toeleverende en verwerkende bedrijven voor een indirecte werkgelegenheid van negenhonderd mensjaren. De Waddenzee is belangrijk voor de Nederlandse mossel-, garnalen- en kokkelvisserij, blijkt uit het onderzoek. Van de op de visafslagen aangevoerde garnalen is ruim de helft afkom stig uit de Waddenzee. Van de mossels komt eveneens de helft uit dat gebied en bovendien komt hier bijna al het mossel zaad vandaan. Van de aangevoerde kokkels komt bijna 80 procent uit de Waddenzee. De belangrijkste tak is de mosselvisserij, gevolgd door garnalen en kokkels. De opbrengst voor de vissers be droeg de afgelopen jaren gemid deld bijna 70 miljoen euro, VLISSINGEN - De vakbonden FNV, CNV en de Unie en de di rectie van Thermphos zijn er in de onderhandelingen over een nieuwe cao niet uitgekomen. De directie heeft een eindbod ge daan. De bonden leggen dat bod op 1 juli neutraal aan hun le den voor. Wat het bod inhoudt wil geen van de partijen zeggen. „Afgesproken is dat de leden als eerste horen wat er op tafel ligt", zegt CNV-bestuurder A. van Damme. „Het is niet de be doeling dat de goegemeente wordt medegedeeld wat er in staat. Zo krijgen de leden alle kans zich zonder beïnvloeding van buitenaf een oordeel te geven over het eindbod." Van Damme gaat dan ook inhoudelijk niet in op het directiebod. „Maar het is geen goed bod", wil hij wel kwijt. „We gaan het indringend met de leden bespreken." TILBURG - De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) heeft een gedragscode voor haar leden opgesteld. De ze spelregels moeten ertoe leiden dat leden elkaar kunnen aanspreken op maatschappelijk onverantwoord gedrag. Ver der is het de bedoeling dat agrariërs met elkaar in debat gaan over de manier waarop ze ondernemen. „We moeten naar een agrarische sector toe die voldoet aan de wensen van een mo derne maatschappij", zei ZLTO-voorzitter Anton Vermeer gisteren. In de gedragscode omschrijft de ZLTO waar haar leden voor staan en waar verantwoordelijkheden liggen. Volgens het be stuur van de vereniging past de invoering van de gedragscode bij de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord on dernemen. Volgens de landbouwvoorman 'springt een aantal boeren uit de boot'. ,In een gemeente is altijd een agrariër die notoir tegenstander is. Iemand die altijd met het gemeentebestuur overhoop ligt over regelgeving of verkeerd diervoeder blijft gebruiken. Met de gedragscode in de hand kunnen we tegen zo iemand zeggen dat we dat niet willen. Bovendien kunnen we aan de buiten wereld tonen dat we afstand nemen van een dissident," legde Vermeer uit. ANP KUITAART - Voorzitter Luk Brusselaers van SOS Kinderen Irak uit Kuitaart maakt deel uit van een vredesmissie die be gin juli naar Noord-Korea reist. De groep vredesactivisten (Nederlanders, Belgen en enkele Fransen) zal in Noord-Korea enkele manifestaties bijwonen die gehouden worden in het kader van de viering van de vijftigste verjaardag van het eind van de Koreaanse oorlog. Zo wordt een bezoek gebracht aan de plaats waar een halve eeuw terug de wapenstilstand werd getekend. Brusselaers en zijn gezelschap zullen verder met officieren van het Koreaanse volksleger van gedachten wisselen over de huidige oorlogsdreiging, de Amerikaanse strijd tegen het ter rorisme en de positie van Noord-Korea daarin. Op 2 augustus worden de activisten terugverwacht in Brussel. OOST-SOUBURG - Een 42-jarige man uit Oost-Souburg is in de nacht van woensdag op donderdag in zijn woonplaats aan gehouden voor huisvredebreuk. De man had een ruit vernield van een woning in de Van Visvlietstraat en kwam op die ma nier de woning binnen. Hij negeerde de herhaaldelijke verzoeken van de bewoonster om weg te gaan. Ook bedreigde hij een man die in de woning was. De reden voor de huisvredebreuk lag in de relationele sfeer. MIDDELBURG - De nadruk in de drugszaak tegen een 22-jari- ge inwoner van Vlissingen lag gisteren in Middelburg op de ontnemingsvordering van ruim 45.000 euro. Volgens officier van justitie A. Flikweert heeft verdachte dat bedrag verdiend aan de cocaï nehandel in de periode van 1 juli vorig jaar tot 10 april dit jaar. Hij eiste wegens dealen een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Raadsman D. Olie bestreed de drugswinst die zijn cliënt zou hebben gehad. Hij vond dat de plukzevordering moest worden bijgesteld tot nihil. „Het is natte vingerwerk of beter gezegd nat te handenwerk. Dit is geen reële berekening. Het zou een ver kapte straf betekenen, want dit bedrag kan hij nooit betalen." Uitspraak op 9 juli. door Ben Jansen NIEUWDORP - De Zeeuwse be volking is ermee gestopt steeds meer weg te gooien. Het Open baar Lichaam Afvalstoffenver- wijdering Zeeland (OLAZ) sig naleert dat het aanbod bij de milieustraten niet meer stijgt. Een gunstig bijkomend effect (voor het OLAZ en de erbij aan gesloten gemeenten) is dat de kosten van de verwerking van het bij de milieustraten aange boden afval evenmin toenemen. Volgens OLAZ-directeur P. Louwman tekenen deze trends zich het laatste jaar af. Voor de stabilisering van het aanbod heeft hij twee verklaringen: „Toen we pas met de milieustra ten begonnen, moest iedereen dit fenomeen nog ontdekken. Nu de meeste Zeeuwen de weg er naar toe hebben weten te vin den, zijn de meeste schuurtjes en zolders zo langzamerhand wel opgeruimd. Bovendien tekent de economische teruggang zich ook in het afvalaanbod af. Men sen danken bijvoorbeeld min der snel een bankstel of een tele visietoestel af en dat betekent dat minder spullen naar de mi lieustraat worden gebracht." Dat de kosten van de verwer king niet stijgen, heeft eveneens te maken met de recessie. Louw man: „De concurrentie onder bedrijven die de verschilende afvalstromen verwerken, neemt toe en dus worden de prijzen scherper.Tussen de milieustra ten in Zeeuws-Vlaanderen en die in Midden- en Noord-Zee land bestaat verschil. Particu lieren kunnen benoorden de Westerschelde al hun afval gra tis kwijt bij de milieustraat; in Zeeuws-Vlaanderen moet wor den betaald voor bouw- en sloopafval (ongeveer 11 euro per kubieke meter) en puin (ruim twee euro per kuub). Het verschil is een gevolg van het feit dat Midden- en Noord-Zee land en Zeeuws-Vlaanderen aanvankelijk afzonderlijke ge meenschappelijke regelingen voor de verwerking van afval hadden. Beide systemen hebben voor- en nadelen, bleek gisteren tijdens de vergadering van het alge meen bestuur van het OLAZ. In Noord- en Midden-Zeeland ma ken bedrijven, die wél worden geacht te betalen voor de verwijdering van bouw- en sloopafval, misbruik van de mo gelijkheid die particulieren hebben om dit afval gratis kwijt te raken. In Zeeuws-Vlaande ren vormt de betaalplicht soms een zodanige belemmering dat af en toe bouw- en sloopafval langs de weg of in een sloot wordt gedumpt. Het bestuur wil binnenkort eens praten over de wenselijkheid tot één systeem voor heel Zeeland te komen. De grote vraag is dan: wordt het overal betalen voor het storten van bouw- en sloop afval of wordt het overal gratis? waaronder 4 miljoen euro uit sportvisserij en enkele andere kleine takken. Veel van de visserijbedrijvig heid rond de Waddenzee is ge concentreerd in de havens van Wieringen, Harlingen en Lau- wersoog. Daarnaast vormt Yerseke het centrum voor de schelpdiersector. Andere ge meenten met relatief omvang rijke visserij gerelateerde werk gelegenheid zijn Zierikzee, Bruinisse en Dongeradeel. door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - De jaarlijkse openbare uitvoering van het In stituut Toonbeeld in Terneuzen draagt dit keer het thema 'Mu ziek door de eeuwen heen.' Het concert vindt plaats op zaterdag 5 juli, om 19.30 uur in het Schel- detheater. De uitvoering begint met Gre goriaanse zang en neemt de toe hoorders vervolgens mee langs verschillende stijlperiodes van de muziekgeschiedenis; renais sance, barok, klassieken en ro mantiek. Daarna gaat het ver der via minimalmusic naar de Afrikaanse djembe, blues, jazz, pop en diverse hedendaagse trends. De uitvoering is georganiseerd in samenwerking met de afde ling beeldende vorming, waar cursisten druk bezig zijn met het vervaardigen van decor stukken. Voorafgaand aan het concert speelt van 18.45 tot 19.15 uur in de foyer een grote groep derde-, vierde- en vijfdejaars leerlin gen. Ook is in de foyer een expo sitie te zien met werk van cursis ten beeldende vorming en decorstukken van de Doe-Dag, waarvan tevens een videopre sentatie wordt vertoond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 15