Kinderen volgen vrachtschip op site Celstraf geëist voor misbruik pleegkind Vierdaagse voert fietsers niet meer over Walcheren 13 Fractie kraakt aanpak informatieavond voor bewoners Nassaulaan Concerten in de openlucht bij nader inzien Tien maanden cel geëist voor handel in harddrugs agenda w vrijdag 27 juni 2003 Duo Gavotte in Vlissingen Kermis Absdale Beiaardconcert Henk van Putten in Middelburg Iepziekte op Walcheren Cheque voor school in India Celstraf geëist voor steekpartij Bonnenregen in West-Souburg Behandeling J pzc CDA zegt Woongoed wacht aan Hnnr Miriam van den Broek MIDDELBURG - Het CDA Middelburg vindt dat Woon- ,oed Middelburg ongehoord slecht heeft gehandeld met de informatieavond voor bewo ners van de Nassaulaan. De fractie vraagt zich af of de lei ding van de sociale woning bouw stichting in staat is haar verantwoordelijkheid te dra gen. Tijdens een bewonersbijeen komst op 17 juni besprak Woon goed haar plan een woonblok met 32 appartementen te slo pen. Op die plek, op de hoek bij de Sportlaan, zouden woningen en voorzieningen voor ouderen komen. De Huurdersvereniging Mid delburg en de Bewonerscom missie Nassaulaan waren niet van de informatiebijeenkomst op de hoogte en voelden zich buitenspel gezet. Enkele tien tallen bewoners hadden de uit nodiging wel ontvangen. De andere bewoners hoorden la ter via hun buren dat hun ap partement misschien wordt ge sloopt. De PvdA in Middelburg schreef hierover een brief naar de direc teur van Woongoed. In de brief betreurt de fractie het dat er on danks de lessen van de afgelo pen tijd toch weer onzorgvuldig is omgegaan met de betrokke nen. „Wij kunnen die brief on derschrijven, maar willen nog een stapje verder gaan", zegt raadslid P. Castenmiller van het CDA. „Wij vragen ons af of Woongoed wel met haar verant woordelijkheden om kan gaan. Natuurlijk kan je zeggen dat dit een incident was, maar we heb ben net het hele gedoe met het Bagijnhof achter de rug. Daar in heeft Woongoed heel slecht gecommuniceerd. Nu doet ze dat opnieuw met de Nassau laan." Bij het Bagijnhof werden de be woners in februari door Woon goed uitgenodigd voor een bijeenkomst. De bewoners dachten dat hun woningen zou den worden opgeknapt. In plaats daarvan werd hen verteld dat ze snel moesten verhuizen zodat er studenten in hun wo ningen konden worden gehuis vest. De bewoners van de Nas saulaan voelen zich op dezelfde manier voor het blok gezet. De gemeente en Woongoed stel len momenteel een samenwer kingsovereenkomst op. Dit con venant moet er toe leiden dat alle doelstellingen voor het toe komstige woningbeleid worden gehaald. Het CDA heeft daar op dit moment weinig vertrouwen in. „Eén van de punten uit dat convenant is dat Woongoed vroegtijdig overleg voert met de huurdersvereniging over plan nen in de stad. Dit artikel wordt nu al totaal genegeerd door Woongoed", aldus Castenmiller. VLISSINGEN - Duo Gavotte, het muzikaal duo met Noortje van Middelkoop op panfluit en Martin Mans op orgel, geeft de komende maanden verschillen de zomerconcerten in Zeeland. Op Walcheren treden ze woens dag 16 juli op in de Sint Jacobs- kerk in Vlissingen. Het concert begint om 20.00 uur. Ook op maandag 25 augustus zijn de twee te zien. Dan treden ze om 20.00 uur op in de Koorkerk in Middelburg. Op beide avonden brengen ze muziek van de nieu we cd 'Spirit of Pipes 2' ten ge hore. ABSDALE - De buurtschap Absdale nabij Hulst viert van vrijdag 4 tot en met zondag 6 juli kermis. In de feesttent op het terrein van de familie Knoops aan de Riet en Wulfdijkweg begint vrijdag avond om 19.15 uur een levend tafelvoetbaltoernooi, gevolgd door een feest. Zaterdag wordt om 19.00 uur de barbecue aan gestoken. Zondag is er om 14.00 uur een volleybaltoernooi. De kinderen kunnen naar een voor stelling van het Hulster jeugd- circus Reinardi. MIDDELBURG - De Commis sie Orgelconcerten Middelburg begint op dinsdag 1 juli met de zomerreeks beiaardconcer ten. Het eerste concert wordt gege ven door Henk van Putten, de vaste bespeler van het carillon van de Lange Jan in Middel burg. Dit optreden begint om 18.45 uur en duurt ongeveer een uur. De beste luisterplaats voor deze concerten is volgens de organi sator het Abdijplein. Het vrachtschip Lida, dat leerlingen van De Zeester op de voet volgen, werd tijdens het bouwen van boten nagemaakt. door Gerard Montsma MELISKERKE- Op de christelijke ba sisschool De Zeester in Meliskerke staan de lessen in het teken van het pro ject Zee op School. De leerlingen van de bovenbouw verdrongen zich gisteren rond het middaguur bij de computer, om samen met hun juf het laatste nieuws van het vrachtschip Lida te le zen. „Weten jullie ook waar de beman ning binnenkort ashore gaat? De Ber muda-eilanden, heel goed. Spannend hè?" Het interactieve project Zee op School, dat is ontwikkeld door pabo-studenten van de Hogeschool Zeeland, moet na de zomer zo'n honderd Nederlandse basis scholen gaan verbinden met de rest van de wereld. Op dit moment testen zeven Zeeuwse scholen en een Amsterdamse school het lesprogramma, dat deel uit maakt van het project. De inhoud van deze lessen wordt bepaald door de koers het vrachtschip de Lida. Aan boord van het schip brengen twee pa bo-studenten verslag uit van hun erva ringen op zee en komt de doelgroep meer te weten over verre landen De meeste leerlingen van De Zeester zijn al zeer vertrouwd met het gebruik van de site. Terwijl hun onderwijzeres Nel Brasser haar best doet om het vracht schip de Lida te lokaliseren, over schreeuwen de leerlingen elkaar om haar daarbij te adviseren. „Nee juf frouw Nel, als je op het logboek klikt, krijg je de hele route meteen." Haar vragen over de technische gege vens van het schip, leveren de kinderen evenmin problemen op. „Acht knopen juf. Dat is eigenlijk niet veel." Wanneer het laatste reisverslag is doorgenomen, stormen de leerlingen naar het aan grenzende lokaal om de laatste hand te leggen aan hun zelfgemaakte boten. Om hun ideeën bij elkaar te houden, la ten de kinderen de verf en lijm rijkelijk vloeien. „We mochten onze eigen sche pen bouwen", zegt Malcolm (11). „Via de radar kunnen we contact houden met de Lida." Nel Brasser is zeer te spreken over de re- foto Lex de Meester sultaten. „De kinderen steken er veel van op. We hebben de afgelopen weken al veel met het lesmateriaal gewerkt. Er zijn ook zoveel mogelijkheden." Vol gens Brasser blijft het project ook na de zomer interessant voor haar school. „Je wisselt niet alleen om de twee jaar van groep, maar je kunt natuurlijk ook an dere lessen uit het programma volgen. Bovendien zal een andere docent er weer een hele andere invulling aan ge ven." Op 10 juli wordt het project Zee op School geëvalueerd. Na de zomer moet het optimaal functioneren en hopen de organisatoren ook veel scholen buiten de provincie Zeeland te kunnen inte resseren. door Rolf Bosboom GOES - De Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse (ZRTV) beperkt zich dit jaar tot de Bevelanden. De afgelopen jaren kon er ook twee dagen worden gefietst op Walcheren, maar door de tegen vallende deelname wordt dat niet voortgezet. Bovendien kreeg men, door het wegvallen van enkele vrijwilligers, het or ganisatorisch niet rond. De ZRTV wordt dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 juli voor de vijftiende keer gehouden. Start en finishplaats is Sportpunt Zeeland in Goes. Per dag kan er 25, 40 of 60 kilometer worden gereden. De start is dagelijks tussen 9.00 en 13.00 uur, de deelnemers kunnen zich tussen 13.00 en 17.00 uur aan de finish melden. Inschrijven voor deelname is al vooraf mogelijk door een for mulier in te vullen dat verkrijg- DOMBURG -In Domburg, Westkapelle en waarschijnlijk ook in Veere is iepziekte aangetroffen. Zoals het er nu naar uitziet zijn twee iepen bij de fritestent op het Oranjeplein in Veere aangetast door deze ziekte. De bomen worden maandag ge rooid, omdat ze niet meer te redden zouden zijn. Datzelfde geldt ook voor drie iepen bij de begraafplaats in Domburg die besmet zijn via de wortels. In de Zuidstraat in Westkapelle staan drie iepen met schade aan de takken van de bomen. Dit wordt veroorzaakt door de kever die de iepziekte verspreidt. De kans bestaat dat het middel waarmee de bomen zijn ingeënt de besmette takken afsluit. Voorlopig worden deze bomen in de gaten gehouden en pas wanneer de taksterfte doorzet, moeten deze iepen ook worden gerooid. MIDDELBURG - De Ronde Tafel 26 Walcheren, een vereni ging die vriendschap en kennis uitwisselt met Ronde Tafels elders in de wereld, overhandigt vandaag een cheque van ze venduizend euro aan de voorzitter van de tafel uit Bombay- Zuid (India). Met het geld wordt een school gebouwd in die streek. De Ronde Tafel is begonnen met een project om vol doende scholen te bouwen voor een milj oen kinderen in India. Inmiddels zijn er al meer dan vierhonderd scholen gebouwd. De cheque wordt overhandigd tijdens de internationale Ron de Tafelbijeenkomst IUC 2003 in het Provinciehuis in Mid delburg. MIDDELBURG - Officier van justitie L. Boogert heeft giste ren bij de rechtbank in Middelburg tegen een 34-jarige asielzoeker uit Burgh-Haamstede wegens poging tot het toe brengen van zwaar lichamelijk letsel negen maanden gevan genisstraf geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De man had op 3 april dit jaar in het Schouwse asielzoekerscen trum een medebewoner met een mes in zijn buik gestoken. Het slachtoffer moest voor de behandeling van de wond een dag in het ziekenhuis blijven. Het steekincident vormde de escalatie van een slepend con flict tussen het duo. Het slachtoffer was zijn fiets aan het re pareren toen de verdachte samen met een vriend terugkeerde bij het azc. Er ontstond een handgemeen, waarbij volgens de getuige het slachtoffer het eerst had geslagen. Tijdens het ge vecht pakte de verdachte zijn mes en stak één keer naar het li chaam van zijn belager. Hij gaf toe een stekende beweging te hebben gemaakt maar, zei hij gisteren: „Het was nooit mijn bedoeling om hem te ver wonden." Zijn raadsman B. Vermeirssen beriep zich op nood weer. De strafpleiter vroeg de asielzoeker te ontslaan van alle rechtsvervolging. Uitspraak op 9 juli. VLISSINGEN - De politie heeft gistermiddag tussen half twee en half vier in de Vlissingse wijk West-Souburg negen tien bekeuringen uitgedeeld tijdens een verkeerscontrole. De agenten controleerden in de omgeving van de Kerklaan. Vier bromfietsers maakten te veel lawaai en vij f mensen bere den een bromfiets zonder dat ze een certificaat hadden. Ver der werden vier hardrijders betrapt, had één bestuurder geen verzekering, reed één chauffeur een weg in waar hij niet mocht komen en kregen drie mensen een bon voor het rijden zonder helm. Een 24-jarige Oost-Souburger kreeg bovendien een extra bon, toen hij een agent uitschold omdat hij het niet eens was met een bekeuring. heeft de relatie in zijn beleving als gelijkwaardig gezien." De man realiseerde zich dat hij fout was geweest. Hij heeft hulp ge zocht en ondergaat een behan deling voor seksuele delinquen ten in Rotterdam. Olie pleitte voor een werkstraf en een voorwaardelijke gevan genisstraf met de verplichting dat de behandeling wordt afge maakt. De rechtbank doet 9 juli uit spraak. Deelnemers aan de rijwielvierdaagse van vorig jaar bestuderen de routekaart. foto Wil lem M ieras baar is bij de VW-kantoren. Ook op de eerste vertrekdag is inschrijving mogelijk, maar vanwege de verwachte drukte biedt de organisatie tevens de mogelijkheid om maandag 21 juli van 14.00 tot 16.30 uur in te schrijven bij Sportpunt Zee land. Tijdens het evenement door kruisen de deelnemers Zuid- Beveland in verschillende rich tingen. Ook Noord-Beveland wordt aangedaan. door Aector Doorns MIDDELBURG - Officier van justitie H. den Hartog vroeg zichi gisteren bij de rechtbank in Middelburg af wat een goed ontwikkelde man bezielde om een seksuele relatie aan te gaan met zijn pleegkind. Ze zag de rol van de pleegvader als strafver- hogend en eiste tegen de veer tigjarige Middelburger voor het plegen van ontucht met een meisje beneden de zestien jaar anderhalf jaar gevangenis straf. De relatie begon in het voorjaar van 1999, toen het slachtoffer veertien jaar was, en duurde twee jaar. „Het was een meisje met problemen dat nog verder in de problemen is geraakt toen ze in uw gezin is geplaatst. Zij was aan uw zorg toevertrouwd. Het heeft haar gekwetst en haar leven beïnvloed", zei Den Har tog. Het leeftijdsverschil van 22 jaar had de verdachte niet doen be seffen dat hij een onmogelijke relatie begon. „Ze waren ver liefd en hielden echt van elkaar, maar hij heeft willens en wetens misbruik gemaakt van een jong meisje. Hij voelde zich de min naar. Hij heeft heel lang volge houden dat de relatie op basis van gelijkwaardigheid was. Het is algemeen bekend dat pubers uitdagend zijn, maar hij had daar nooit op in mogen gaan", zei Den Hartog. Het gevolg van de lief de voor het meisje was dat de relatie met zijn vrouw bekoelde. Op een ge geven moment werd hij door zijn echtgenote voor het blok gezet. „Zij eruit of ik eruit." De verdachte koos voor het slacht offer. Inmiddels is de echtelijke relatie hersteld. Raadsman D. Olie vond dat het zedendelict geen aanleiding was voor een gevangenisstraf. „Het meisje is uit vrije wil de re latie aangegaan. Mijn cliënt In het artikel over het reïntegratiebedrijf Lété in Middelburg (PZC 26 juni) staat dat de tijd van lucifersdoosjes plakken voor bij is. Deze beeldspraak is ongelukkig ge kozen. Bij Lété, voorheen Werkplaatsen Walcheren, hebben de medewerkers nooit lucifersdoosjes gemaakt. Ook kan het verhaal onterecht de indruk wekken dat de medewerkers vroeger minder waardig werk uitvoerden. Dat is uiter aard niet het geval. MIDDELBURG - Cocaïnepoe- der als tandpasta gebruiken. Die vreemde combinatie kreeg gisteren in Middelburg tijdens de behandeling van de straf zaak tegen een 49-jarige inwo ner van Vlissingen extra aan dacht. Zo had officier van justitie A. Flikweert er tijdens het uitoefe nen van zijn beroep nog nooit van gehoord. De Vlissinger had na de vondst van dertig gram cocaïne plechtig tegen de politie verklaard het poeder te gebrui ken om zijn tanden mee te poet sen. Ook raadsman E. Smit gaf toe dergelijk gebruik niet te kennen. „Maar het is iemand uit een andere cultuur. Het was ou de rommel. Het was eerder ris kant", stelde de strafpleiter on omwonden. Het maakte niets uit voor de strafeis, want de off i- cier achtte zowel het drugsbezit als het dealen in coke bewezen. Flikweert eiste daarvoor tien maanden cel. De Vlissinger werd verweten dat hij tussen 1 december vorig jaar en 4 april in harddrugs heeft gehandeld. Eerst had de man het dealen ontkend, maar na doorvragen gaf hij toe regel matig van een tussenpersoon, die de verdovende middelen meebracht uit Rotterdam, de drugs te hebben gekocht. Door te dealen kon hij zelf ook zijn verslaving in stand houden. Smit concludeerde dat er weinig belastende verklaringen tegen zijn cliënt waren. „Hij is geen straatdealer." De raadsman vroeg om een celstraf gelijk aan het voorarrest en daarnaast een voorwaardelijke straf. 'STREEKACTIVITEITEN BIGGEKERKE - Dorpshuis, 14.00 uur: Koersbal, biljart en soos voor ouderen; Kaasboer Biggekerke, 9.00 - 12.00 uur: Tossen. Inschrijving tussen 8.45 - 9.00 uur; MIDDELBURG - Trefpunt, 20.00-22.30 uur: Disco; 0OSTKAPELLE - Halve Maan, 10.00 uur: Badminton voor 50-plussers; OOST-SOUBURG - Wijkcentrum De Re genboog, 10.00 - 11.00 uur: Yoga; VLISSINGEN - Het Bolwerk, 14.00 uur: Koersbal. redactie walcheren Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA vlissingen Tel: 06-54267110 E-mail: redwalch@pzc.nl Ab van der Sluis (chef) Madia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Broek Ron Magnée centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 315666 Fax:(0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl VEERE - Muziekvereniging Veere's Genoegen uit Veere geeft nog voordat de zomervakantie begint twee concerten in Gapin- ge en Veere. Het concert in Gapinge vindt vrijdagavond 4 juli plaats. Bij goed weer wordt opgetre den in de openlucht vóór het verenigingsgebouw De Spil. Bij slecht weer treedt Veere's Ge noegen in dit verenigingsge bouw op. Het jaarlijkse zomerconcert in Veere wordt op vrijdagavond 11 juli gehouden bij de Jachtclub aan de haven in Veere. Aan dit optreden werkt ook het West- kappels Kwartet uit Westkapel le mee. Zowel het concert in Veere als in Gapinge begint om 20.00 uur. Advertentie Seizoenen wieken door het jaar. Veranderend licht, wolkenpatronen... Ze tekenen voor de dynamiek buiten. En binnen? Daar moet je zelf iets aan doen. Verslepen, omzetten, soms een heleboel eruit gooien en nieuwe dingen binnen halen. Dat laatste gebeurt ook af en toe bij Kees den Herder. Dan ruimt hij op. Zoals nu. Daar kunnen anderen geweldig van profiteren. Ook u. Kees den Herder Interieurstyling Walcheren www.keesdenherder.nl Noordweg 1 25, Serooskerke, 0118-593030

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 13