PZC Het product Cathrien Koster De beweging van water Fluorescerende kleuren maken van watertoren andere wereld T ELICHT 12 Minister vreest strijd om zieke zeehonden Politiek advies lezers schrijven Arrestaties Zeeuws Museum kunst Sopraan A. de Ruyter presenteert cd Asociaal Rondleiding strandjutten Canters toont werk in Nieuwe Kerk Concert van Leger des Heils 0800 - 0231 231 (GRATIS) vrijdag 27 juni 2003 Middenweg Klikt Snelheid DEN HAAG - Voor de opvang van zeehonden uit de Zeeuwse en de Zuid-Hollandse Delta moet één zeehondencentrum de verantwoordelijkheid krijgen. Anders dreigen er voortdurend gevechten om zieke of ver dwaalde zeehonden, vreest waarnemend minister De Geus van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Met dit argument wees De Geus gisteren een motie van WD- Kamerlid J. Geluk resoluut van de hand. Volgens Geluk moeten Zeeuwse en Zuid-Hollandse zeehonden opgevangen kunnen worden in zowel het Sea Life Centre in Blankenberge als de zeehondencrèche in het Gro ningse Pieterburen. Het minis terie van LNV wil het Sea Life Centre het alleenrecht geven, omdat de reisafstand tot Blan kenberge korter is. Geluk en met hem een Kamer meerderheid kijken daar anders tegenaan. De opvang is tot nu toe geregeld door Pieterburen. De reisduur heeft nooit proble men gegeven. En een groep vrij willigers is al jaren voor Pieter buren actief in Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden. De zeehondencrèche stelt daarvoor ook materiaal beschikbaar, waaronder een terreinwagen. Pieterburen trekt die steun te rug, als Zeeuwse en Zuid-Hol landse zeehonden alleen nog naar Blankenberge mogen. Met zijn motie dacht Geluk een gulden middenweg te hebben gevonden, maar De Geus voelde er niets voor. Hij riep in herinne ring dat in het verleden twee opvangcentra in het noorden elkaar beconcurreerden, Eco- mare op Texel en de zeehonden crèche in Pieterburen. Pas nadat zij gebiedsafspraken hadden gemaakt, was dat over. „Wij willen niet terug naar een situatie waarin twee centra strijden om zeehonden." De Geus die de in Brussel aan wezige LNV-minister Veerman verving, ontraadde de Tweede Kamer 'ten stelligste' de motie van Geluk aan te nemen. Zijn oproep mocht niet baten. Een Kamermeerderheid steunde de motie. Of die ook wordt uitge voerd, is de vraag. door Maurits Sep Cathrien Koster verliet in maart na 25 jaar de politiek. Als adviseur van LPF-Statenlid Hedwig Smits blijft ze indirect toch betrokken bij het bestuur van de provincie. Koster en de LPF? Nee, ze is niet overgelopen, benadrukt de liberale; de VVD blijft haar partij. „De vraag kwam van Hedwig. Maar ik heb meteen gezegd: probeer me niet via een achterdeur binnen te krijgen. Ik word nooit lid van de LPF en zal nooit op jullie stemmen." Hedwig Smits is de enige vertegen woordiger van de LPF in Provinciale Staten. Om haar onervarenheid te com penseren heeft ze de hulp ingeroepen van een doorgewinterde politica. „Knap dat je van jezelf zegtik heb geen politieke en bestuurlijke ervaring, dus ik vraag er iemand bij", vindt Koster. Het verzoek verraste haar wel. Ze heeft ook even getwijfeld. Wat heeft ze te bie den? Welke capaciteiten? Welke niet? En vooral, wfl ze het wel? Ze dacht een weekeinde na en besloot Smits terzijde te staan. „Ik wil mensen helpen als ze daarom vragen. Altijd.Zeker in de po litiek kan dat geen kwaad, weet Koster als geen ander. „De politiek is een haai- envijver. En je weet nooit wie de groot ste haaien zijn: je politieke vijanden of je politieke vrienden. Want eens moeten de plaatsen in de partij weer verdeeld worden." Smits is een dankbare leerlinge voor Koster. Haar presentatie is al goed, ook voor tv. Net als Koster gaat ze graag op werkbezoek en er is al een hele serie be zoeken gepland. „Dat werkt beter dan stukken lezenAls j e hoort en ziet wat er aan de hand is, gaat het meer leven. Mensen leren je ook kennen en dat vind ik een taak voor een volksvertegen woordiger", zegt Koster. „En wat He dwig goed doet, is zorgen voor terug koppeling. Als ze ergens is geweest, houdt ze contact. Ze maakt het werk af." Het klikt persoonlijk goed tussen de da mes. Maar politiek blijft de afstand on overbrugbaar. Koster kan zich niet voor honderd procent vinden in het ge- dachtengoed van de LPF. Hoeft ook niet, merkt ze op. „Ik ben slechts advi seur. Hedwig kan mijn raad naast zich neerleggen. We praten en mailen, zo ontwikkelen we ideeën over hoe zij iets kan aanpakken. Ik regel werkbezoeken en zoek eventueel wat uit. Maar ik schrijf geen nota's vóórhaar." Cathrien Koster: „De grote lijnen zijn bij alle partijen hetzelfde, daarom kan ik met mijn adviesbureau gemakkelijk voor an dere partijen werken." foto Mechteld Jansen Aan de andere kant, de LPF staat ook weer niet zo heel ver af van de VVD. Netzomin als van veel andere partijen, meent Koster. „In Nederland kennen we eigenlijk alleen middenpartijen. De grote lijnen zijn overal hetzelfde, alleen de nuances verschillen. Daarom kan ik met mijn adviesbureau ook gemakke lijk voor andere partijen werken. Ove rigens, opdracht is opdracht. Dat moet je kunnen scheiden. Anderen hebben daar meer moeite mee dan zijzelf, merkte Koster. Haar advi seurschap voor de LPF leidde her en der tot commotie. Dat heeft haar dan weer verbaasd. „Werkelijk. Ik ben zo liberaal dat ik dat echt niet begrijp hoor. Ik heb toch niks met de LPF te maken. Ik werk voor het Statenlid Hedwig Smits. Dat kan in het dualisme. Daarin kunnen fracties tegen vergoeding adviseurs van buiten inschakelen." Smits is haar éérste klant, benadrukt Koster. Dat moeten er meer worden. Haar adviesbureau staat sinds 1 mei of ficieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De naam lag voor de hand. Althans. Toen ze zich liet in schrijven, had ze daarover nog niet na gedacht. „Maar ja, Cathrien Koster is het enige dat ik heb. Ik ben mijn pro duct." En dus werd het kort maar krachtig: Cathrien Koster Adviesbu reau. Zo heeft ze zich inmiddels 'grappend maar met een serieuze ondertoon' aan geboden aan andere fracties in Provin ciale Staten. Want daar, en in de ge meenteraad van Middelburg, ziet ze toch de meeste mogelijkheden voor haar adviesbureau. Daar heeft ze im mers zelf lang gewerkt, sinds 1978 in de gemeenteraad en sinds 1982 in het pro vinciebestuur. Heel goed luisteren naar anderen, dat was haar kracht en dat brengt ze als ad viseur ook over. Luisteren, en kijken. De presentatie is voor een politicus te genwoordig erg belangrijk, weet Kos ter. „Dat leer ik Hedwig ook. Maar als beginner heb je het veel te druk met de inhoud van je eigen bijdrage om ook nog te kunnen letten op die van ande ren. Daarom ga ik af en toe naar een vergadering. Dan kan ik zien hoe zij het doet en ik kan haar erop wijzen hoe an deren het doen." Smits had vorige week in de Statenver gadering een sterk optreden toen zij een motie over extra geld voor pleegzorg uitvoerig inleidde - alle partijen aan hun eigen verkiezingsprogramma's herinnerde waarin mooie woorden staan over zorg voor de Zeeuwse j eugd - maar de motie uiteindelijk niet in stem ming bracht. Tot verwarring van alles en iedereen. Koster is zeer ingenomen met die actie. Niet dat die haar idee was. „Hedwig kwam met de motie, ik heb die gelezen en samen hebben we het gehad over de techniek." Smits besloot uiteindelijk zelf tot de tactische zet de motie aan te houden. Koster glundert. „Geweldig." Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC v nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De react''1-* beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet d ''d redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen w h niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden D dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten 0v weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. er 3e' Israël pakt Palestijnen op. Met deze grote kop in de PZC van 25 juni worden wij weer beïnvloed. Als Israël deze Palestijnen op pakt, is dat niet omdat Israël geen staakt het vuren wil. Het is een reactie op de waarschuwing van Hamas die een donderende vergelding aankondigde nadat Israël één van de Hamas-leiders neerschoot, die betrokken was bij vele zelfmoordaanslagen. Sinds september 2000 zijn in Is raël tweehonderd doden geval len en werden 1500 mensen voor het leven verminkt. Mogen ze dan hun eigen volk niet bescher men? Israëliërs wonen in het land door God zelf beloofd, al roept bijna de hele wereld dat het bezette gebieden zijn. M. van Dijk Platanenstraat 39 Oost-Souburg Bestuursvoorzitter Mandos en lector ondergronds ruimtege bruik Admiraal van de Hoge school Zeeland zijn van mening dat de Rijksdienst voor de Mo numentenzorg (RDMZ) in mo numentale tijden denkt omdat deze dienst negatief heeft gead viseerd over het verbouwings plan van het Zeeuws Museum in het Abdij complex te Middel burg. Hun kritiek is onterecht en laakbaar. De RDMZ is niet apert tegen ondergronds bou wen bij monumenten of het ma ken van aanbouwen in glas en staal. De uitbreiding van het Van der Perrehuis (Zeeuws Ar chief) in Middelburg is geslaagd en ook het verbouwingsplan voor de kloosterkazerne in Bre da tot casino is acceptabel be vonden. De ruimtelijke context en de monumentale waarde van elk monument verschillen ech ter en dat is iets wat de heren Mandos en Admiraal kennelijk onvoldoende beseffen. De aan bouw van het Van der Perrehuis (in een achtertuin) is niet te ver gelijken met het verbouwings door Ernstjan Roz&ndaal KOUDEKERKE - Kunstenaar Govert Heikoop vangt in veel van zijn beelden de 'beweging van het water. De vormen zijn rond en golvend. 'Blub' is de ti tel van een van zijn sculpturen die momenteel te zien zijn in de tuin van boerderij Het blauwe hof, net buiten Koudekerke. In spiratie daarvoor was een lucht bel in het water. Luchtig en licht, dat zijn voor de hand liggende termen om de ob jecten van de Amsterdamse kunstenaar te omschrijven. Ze zijn felrood, metaalblauw, of wit. De vormen zijn speels en bij de meeste van de sculpturen open, waardoor het licht vrij spel heeft. Het materiaal lijkt misschien zwaar, maar is dat niet. Zijn witte sculptuur is niet van marmer en de feller ge kleurde objecten zijn niet van metaal. Heikoop vervaardigt zijn beelden van vliegtuigtri- plex. De gebogen platen verste vigt hij met hout en het geheel lijmt hij in elkaar. Door de secu re afwerking - schuren en spui ten - verdwijnt elke associatie met het gebruikte materiaal. In de tuin van De blauwe hoeve MW8ML, De objecten die Govert Heikoop in Koudekerke exposeert, zijn luchtig en licht. foto Lex de Meester heeft Heikoop in het kader van de Walqherse Tuindagen vijf grote beelden geïnstalleerd. Binnen zijn drie kleinere beel den te bewonderen. Die zijn niet geverfd, waardoor duidelijk wordt hoe het door de kunste naar gebruikte materiaal er werkelijk uitziet. Het is bijzonder dat Heikoop zo maar in de Walcherse tuin van André en Ellen Bil exposeert, omdat zijn werk te zien is op tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Ook maakte hij beelden voor onder meer het be lastingkantoor in Groningen en een NS-kantoor in Utrecht. „Voorheen exposeerde Gerda Rutters vaak bij ons"vertelt El len Bil. „Dat is een vriendin van mijEr staat ook een permanent werk van haar in de tuin. Vorig jaar kwam André op een ope ning van een expositie Govert Heikoop tegen. Hij vertelde hem van onze tuin en Heikoop bood onmiddellijk aan dat hij zijn beelden hier wel neer wilde zet ten. Hij is iemand die behoorlijk aan de weg timmert. Zijn werk is in Zeeland zelden of nooit te zien." Het is Ellen Bil opgevallen hoe Heikoops beelden haar fraaie tuin nog mooier maken. „We hebben bewust gekozen voor wat pittige objecten, niet van die traditionele beelden. Ze ko men in onze tuin mooi tot hun recht, maar op hun beurt doen ze de tuin ook goed uitkomen. Het is een verrijking van de om geving, zoals een schilderij dat je huiskamer opfleurt." Het adres van De blauwe hoeve is Breeweg 11 in Koudekerke. De beel den zijn te zien tijdens de Walcherse Tuindagen, za en zo 28 en 29 juni en 5 en 6 juli van 10-17 uur en op af spraak: 0118-556200. RENESSE - De Schouwse so praan Annette de Ruyter pre senteert zaterdagavond haar nieuwe cd met een concert in de Jacobuskerk in Renesse. Haar repertoire kenmerkt zich door klassiek-religieus werk van onder meer Bach, Handel en Mendelssohn. De Ruyter wordt tijdens het optreden in de Jaco buskerk op piano begeleid door Irina Zinkina. Het concert be gint om 19.00 uur. Fluorescerend vloerkleed van Regine Schumann. door Marianne van de Polder VLISSINGEN - Spanning zin dert door de lucht en wordt hoorbaar. Bollen lichten fel op, alsof het hemellichamen zijn die net zijn ontstaan. Is het futuris tische landschap het resultaat van een enorme explosie of een voorbode van een nieuw tijd perk? Wie de expositie Connect in de Vlissingse watertoren be zoekt, waant zich in een com pleet andere wereld. De kunstenaars Mo Becha, Da vid Neirings en Regine Schu mann tonen in Connect werk dat alles behalve conservatief is te noemen. Ze hebben de moder ne tijd gretig geabsorbeerd en hebben voor hun installaties ge bruik gemaakt van de meest innovatieve materialen. Schu mann werkt graag met fluores cerende stoffen, zoals acrylglas- panelen en fluorpigmenten. Zo heeft ze een soort tapijt gehaakt van polylichtsnoeren. Schumann: „Ik ben geïnteres seerd in kleur, in de materialen van vandaag. Je kunt een hoop leren van technologie, daarom hou ik ontwikkelingen op dat gebied goed in de gaten. Ik ben niet alleen een kunstenaar die in een studio werkt: ik ben echt op zoek gegaan naar industrieel nieuws, om dat te gebruiken voor mijn kunst. Ik kijk als een schilder, zoek naar het karakter van het materiaal en probeer vervolgens de perfecte vorm te creëren. Wat ik wil laten zien? Dat kunstwerken zoals ik ze maak zoveel emotie kunnen op roepen door hun kleur. De kunstenaars hebben met el kaar gemeen, dat ze alledrie spelen met verschillende kunst vormen en dat ze waarderen wat deze tijd te bieden heeft, zoals snelheid. Ze laten zich inspire ren door de meest alledaagse dingen. Neirings wordt op idee- en gebracht door bijvoorbeeld streepjescodes en de skatecul- tuur. Mo Becha doet veel met ge luidseffecten. Schumann ge bruikt blacklight om de kleuren van haar objecten nog intenser te maken. Haar deel van de expositie laat een soort futuristische huiska mer zien, met een fluorescerend vloerkleed en ramen waarin een aparte sterrenhemel is te zien. Sinds een tijdje werkt de kun stenares met doorschijnend papier dat besprenkeld is met plan voor het Zeeuws Museum aan het (openbare) Abdijplein En de negatieve kanttekenin' gen over de nieuwe entree en de horeca zijn niet gericht tegen het materiaalgebruik op zich maar tegen de hap die uit het plein wordt genomen en het ma teriaalgebruik op die plek (kei derverdieping) waardoor het solide bakstenen Abdijgedeelte als het ware op een immateriële plint wordt geplaatst. De be stuursvoorzitter en de lector on dergronds ruimtegebruik heb ben wellicht wat meer kennis van monumentenzorg nodig om gefundeerd uitspraken te kun nen doen over verbouwings plannen voor monumenten. Prof.drs. A. L. L. M.Asselbergs directeur Rijksdienst voor di Monumentenzorg Broederplein a Zeist De PZC van 25 juni meldt dat Nederlanders een asociaal volk zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Wij Nederlanders vangen vluchtelingen op. Wij Neder landers, als wij op vakantie zijn bijvoorbeeld in Duitsland, zul len tegen inwoners van dat land niet spreken in onze eigen taai maar wij passen ons aan. We hebben ook heel veel goede doe len. Kijk naar Unicef of de der de-wereldlanden die wij hel pen. Lente Voorhom VluchtenburgstraatN foto Lex de Meester fluorescerende stoffen. Door blacklight te gebruiken, krijgt het geheel een sprookjesachtige uitstraling. Schumann heeft haar weg als kunstenares duide lijk gevonden. „Toen ik jong was, werkte ik voor een bank. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik niet wilde dat werk alleen maar werk was, maar dat ik meer wilde: dat werk leven is. Daarom ben ik kunstenares geworden. De expositie Connect is nog tot en met 24 augustus te bezichtigen in De Watertoren in Oost-Souburg, open do t/m zo van 12-17 uur. OOSTKAPELLE - Het Zeeuus Biologisch Museum in Ooska- pelle houdt woensdag 2 juli een rondleiding strandjutten. De rondleiding begint om 11.00 uur en is bedoeld voor alle leef tijden. Aanmelden is mogelijk bij het museum. ZIERIKZEE - De Schouwen Duivelandse kunstenaar Jan Pieter Canters exposeert vanaf zaterdag 5 juli zijn schilder werk, krijt- en pentekeningen]:; de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Voor Canters betekent deze pre sentatie een soort terugkeer naar de plek van zijn jeugd. Hij werd in Zierikzee geboren, op een steenworp afstand van de Nieuwe Kerk. Al vroeg in de ja ren vijftig schilderde Cantersia en rond de stad. Tijdens zijn middelbare schoolperiode kreeg hij teken- en schilderles sen van beeldend kunstenaar Piet Bulthuis, die toen als te kenleraar aan het Professor Zeemanlyceum was verbonden. Canters verliet in 1959 dit ei land en begon aan een carrière in de luchtvaart die hem overde hele wereld bracht. De expositie bevat werk dat in een periode van circa dertig jaar in veel ver schillende landen is gemaakt Vooral in het Midden-Oosten heeft deze kunstenaar veel werk verkocht. Een groot deel daar van is later weer doorverkocht en in de Verenigde Staten te recht gekomen. Na zijn pensionering en terug keer naar dit eiland bleek Schouwen-Duiveland voor Canters nog steeds de onuitput telijke bron te zijn die het in® veertig jaar daarvoor ook altijd was geweest. Tegenwoordig maakt de kunstenaar veel aqua rellen. Als de weersomstandig heden hem nopen binnenshui; te werken, maakt hij vooral krijttekeningen. Buitenwerken heeft echter zijn voorkeur Can ters schildert vooral landschap pen en stillevens. De expositie in de NieuweKetv wordt zaterdagmiddag geopend door wethouder A. van der Wouden. De tentoonstelling is tot en met donderdag 17 Ju' van maandag tot en met zater dag geopend van 10.00 tot h L ZIERIKZEE - De muziekkorpsen van het Leger des Heils in Tree beek en Goes geven zaterdag 28 juni twee gezamenlijke concerten in Zierikzee en Goes. Het optreden staat onder leiding van kapelmee- str F. van Ri jn van het muziekkorps Treebeek. Enkele jonge muzikanten van zowel Goes als Treebeek maken deel uit van de Regionale Jeugd Band van het het Leger des Heils in Zuid-Nederland. Het concert in Zierikzee wordt van 14.00tot 15.30 uur gegeven in de muziektent op het Havenplein. In Goes begint het optreden oml9.00uurin het gebouw van het Leger des Heils aan de Ravelijn de Groene Jager 72. Advertentie 9 m mtjij* f ff KRANT Lezersservice - bezorgklachten - informatie over abonnementen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 12