11 Eis acht jaar cel tegen schutter disco Nighttrain Gemeenten eisen rijksbijdrage voor brandweer tunnel Diklipharder in de haven Blauwe streep tegen wildparkeren Turnhal Vlissingse burgemeester krijgt bevoegdheid maatregel te nemen zeeuwse almanak van de reepe WALCHEREN vrijdag 27 juni 2003 Opgefokt Toeval Opname Toeslag Geïrriteerd N'EUW#SSS233ES3 krachtigste geurvernietigende inlegzooltjes Onder invloed OPRUIMING ONTDEK DE NIEUWE SMAKEI N IGLO PZA! Ook OR theater gelooft in beperkt tekort op jaarrekening Portemonnee weggenomen Bezwaarschrift Bromfietser rijdt door na aanrijding Onbezorgd geniete wan de, zomer met Azoron Protect! Willekeur J door Aector Dooms MIDDELBURG - Acht jaar ge vangenisstraf wegens poging tot moord en poging doodslag in de Middelburgse discotheek Nighttrain. Dat hoorde een 34-jarige inwo ner van Zoetermeer gisteren te gen zich eisen voor de rechtbank in Middelburg. Officier van jus titie R. Rammeloo ziet de man als de dader van de schietpartij 22 december vorig jaar in de Middelburgse discotheek Nighttrain. „Ik kan me er niets van herinne ren", zei hij. In de bewuste och tend zou de man in het voorpor taal van de discotheek, waar een R B party aan de gang was, met zijn pistool van dichtbij op een groep jongeren hebben ge schoten. Een bezoeker werd door een van de kogels geraakt. Hij bleef bui ten levensgevaar. Vijf andere mensen, die zich in het schoots veld bevonden, kwamen met de schrik vrij. „Van de vier, vijf schoten was er één raak. Het slachtoffer werd in zijn arm ge troffen. Er hadden echter doden kunnen vallen, want hij wist niet waar de kogels de mensen konden raken", zei de officier. De beveiligingscamera had de verdachte met het pistool gere gistreerd. Een van de getuigen had ver klaard dat hij dacht dat er een cowboy binnenkwam. „Het leek wel een film." Tijdens het R&B feest was er een gevecht op de dansvloer ont staan, waarbij ook het slachtof fer was betrokken. Hij werd door portiers naar het voorpor taal gebracht. „Er was sprake van een opgefokt sfeertje tussen twee groepen", stelde Ramme loo vast. Verdachte, die driekwart fles whisky had gedronken en wiet had gebruikt, was op dat mo ment naar buiten gegaan. Niet veel later was hij volgens getui gen teruggekomen, waarna hij plotseling begon te schieten. De man vertelde wel, ondanks de strenge beveiliging, het vuur wapen mee de discotheek in te hebben genomen. De Zuid-Hollander was eerder betrokken geweest bij twee schietincidenten op Walcheren. Daarbij werd hij zelf één keer in zijn been geschoten. De schiet partijen zouden het gevolg zijn van ruzies tussen groepen al lochtonen. „In de ogen van an dere Antillianen was ik een verrader", had hij tegen de psy chiater verteld. Na de schietpartij was hij naar zijn vriendin in Vlissingen ge gaan. „Hij wist drommels goed wat er was gebeurd. De politie heeft hem later bij toeval aange houden", merkte Rammeloo op. Volgens raadsman J. Wouters lijdt zijn cliënt aan een post traumatisch stress-syndroom. „Hij verkeerde in een emotione le toestand. Een behandeling is noodzakelijk, omdat de kans op recidive onvoorspelbaar is." Wouters vroeg de rechtbank de conclusie van de psychiater dat zijn cliënt volledig toereke ningsvatbaar is, niet over te nemen. Hij pleitte voor een op name in een psychiatrisch zie kenhuis. Daarnaast vond hij de eis veel te hoog. „Er valt niets te bewijzen." Het schietincident had ver strekkende gevolgen voor Nighttrain. De burgemeester verbood R&B feesten en vervol gens moest de discotheek op last van de gemeente dicht. De rechtbank doet 9 juli uitspraak. door René Hoonhorst I TERNEUZEN - De gemeenten Terneuzen en Borsele sturen vandaag een brief op poten naar de ministers van Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Water staat. Ze vragen beide bewinds lieden alsnog over de brug te ko men met een eerder afgesproken bijdrage van 12,5 miljoen euro voor de oprichting van een be roepsbrandweerkorps voor de Westerscheldetunnel. De colleges van beide gemeen ten slaan Remkes (Binnenland se Zaken) en Peijs (Verkeer en Waterstaat) in het epistel om de oren met eerder door rijksverte genwoordigers gedane beloften. Beide ministeries stelden vorig jaar samen, mede met het oog op nakende Europese wetgeving voor tunnelveiligheid, een nieu we regeling op: de Mavit (Maat schappelijk Aanvaardbaar Vei ligheidsrisico Infrastructuur en Transport). De veiligheidsrisi co's voor de Westerscheldetun nel werden aan de hand van Ma- vit geïnventariseerd. Om snel ter plaatse te kunnen zijn bij ca lamiteiten en ongelukken in de tunnel zijn twee nieuwe brand weerposten, die 24 uur bezet moeten zijn, aan weerszijden van de tunnel nodig, wees de in ventarisatie uit. Een extra toeslag op het tolkaartje, het opleggen van de verplichting een bedrijfsbrand weer in stand te houden dan wel het heffen van bijdragen van de NV Westerscheldetunnel bleken niet haalbaar. De wet staat het heffen van een toeslag niet toe en de NV Westerscheldetunnel (waarvan het ministerie van V en W de grootste aandeelhouder is) weigerde medewerking. De gemeenten Terneuzen en Borse le, de provincie, de Regionale Brandweer Zeeland en het ha venschap slaagden er in om sa men 12,5 miljoen euro bij elkaar te leggen. De helft van het be drag dat nodig is - werd in over leg met beide ministeries be paald - om de eerste tien jaar een professionele brandweer te kunnen laten draaien. Toenmalig staatssecretaris Hes- sing van Binnenlandse Zaken stelde voormalig minister De Boer van Verkeer en Waterstaat voor de 12,5 miljoen euro van het Ri j k niet over tienjaaruitte smeren, maar in één keer aan beide Zeeuwse gemeenten over te maken. De twee gemeenten zijn dan ook - schrijven ze in hun brandbrief - verbaasd en geïrriteerd dat de nieuwe staatssecretaris van Binnenlandse Zaken de toezeg ging van Hessing afdoet als een 'misverstand'. De twee gemeen ten hebben zich al 'bovenmatige kosten' op de hals gehaald om te voldoen aan het 'huidige mini male veiligheidsniveau'. De twee ministeries, die dat veilig heidsniveau zelf mede vaststel den, kunnen hun financiële ver plichtingen niet zomaar uit de weg gaan. De Terneuzense ge meenteraadsleden onderstreep ten die mening van beide colle ges gisteravond door unaniem een motie aan te nemen, waarin het college wordt opgeroepen 'de rijksoverheid op zijn verant woordelijkheid te wijzen en ge maakte afspraken te laten na komen'. Scheldekwartier. Zo heette de evenementenhal waar de arbeiders van de Koninklijke Maatschappij De Schelde lief en leed met elkander deel den. In het Scheldekw artier kon je altijd terecht. Of er nu gefeest werd of gestaakt. Tot de KMS-directie, geplaagd door exploitatiezorgen, het gebouw op slot deed, waarna het langzaam in verval dreig de te raken. Dat deed vele Vlissingers zeer. Sinds kort is het complex weer in bedrijf. Het werd omgetoverd tot turnhal. Kennelijk alleen toegankelijk voor vrouwen. Want van de smeedijzeren letters op de gevel is er eentje weggevallen. Hetgeen Vlis singen met een nieuwe voor ziening heeft verrijkt: het Schedekwartier. EITTHEM - Bij een alcoholcon trole op de Engelandweg in Rit- them is gistermiddag rond zes uur een 36-jarige Vlissingse au tomobilist aangehouden we gens rijden onder invloed. Uit een blaastest bleek dat hij ruim twee keer de toegestane hoeveelheid had gedronken. Hij kreeg hierop een rijverbod van vijf uur en een proces-verbaal. SCHOENMQDE I Advertentie VLISSINGEN - Op zoek naar voedsel is de diklipharder in de Vlissingse De Ruy- terhaven terechtgekomen. Met tientallen hebben ze de jachthaven tot hun domein gemaakt. Wandelaars blijven staan als er weer een school voorbijkomt. Ze zijn dui delijk te zien vanaf de kade bij de Zeil- markt. De volwassen diklipharders kun nen een halve meter lang worden. Deze alleseters duiken regelmatig naar de bodem, nemen een hap zand, eten de algen op en spugen alles uit wat oneetbaar is. Ze houden er ook van om de groene aangroei aan de onderkant van de jachten met hun dikke lippen weg te schrapen en knabbe len vaak aan de groene slierten wier die aan de kademuren vastzitten. foto Lex de Meester MIDDELBURG - Net als de Raad van Toezicht van de Stich- linff Stadsschouwburg en Con certzaal Middelburg (SSCM), iindt ook de ondernemingsraad dat de gemeente Middelburg de jaarrekening 2001-2002 ver keerd interpreteert. Dat heeft de OR gisteren laten weten in een brief aan de frac tievoorzitters van de gemeente raad. Burgemeester en wethouders van Middelburg concludeerden dat het boekjaar is afgesloten met een tekort van 150.0 0 0 euro en dat het tekort mogelijk oploopt tot 225.000 euro. Volgens zowel de Raad van Toezicht als de OR resteert er een tekort van 70.449 euro. De ondernemingsraad benadrukt datdebedrijfsvoering goed is en dat het aantal bezoekers hoger is dan ooit. VLISSINGEN - Van een 37-ja- rige Middelburgse is gistermid dag in een winkel in de Wal- straat in Vlissingen in een onbewaakt ogenblik de porte monnee weggenomen. De vrouw had tijdens het passen van schoenen haar tas even ach ter zich gelegd. Toen ze bij de kassa wilde beta len, bleek haar portemonnee, met daarin een tiental euro's en een paar pasjes, te zijn verdwe nen. Een blauwe lijn op de weg geeft aan tot waar er in Middelburg vrij geparkeerd mag worden; niet alle omwonenden zijn echter even blij met de felle streep. foto Ruben Oreel De Nennie laat het er niet bij zit ten. „Ik heb de gemeente al ge beld en ik ga nu schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Wan neer ik iets in de achtertuin wil doen, moet ik aan tal van voor waarden voldoen. Maar de ge meente mag zelf blijkbaar zo'n lelijke blauwe lijn zomaar aan brengen." Volgens een woordvoerder van de gemeente Middelburg is er niets mis met de kleur van de streep op de weg. De kleur is net zo fel als elders in het land. Bo vendien is volgens hem de in voering van de zone onlosmake lijk verbonden met de streep. De wet schrijft voor dat de zone moet worden aangegeven met zowel een verkeersbord als een streep op de weg. Advertentie door Miriam van den Broek MIDDELBURG - De parkeer - schijfgebieden in Middelburg zijn deze week van kracht ge worden. Een blauwe streep op het wegdek en bijbehorende verkeersborden markeren de zone waar alleen geparkeerd mag worden met een parkeer- schijf of met een ontheffing voor bewoners. De maatregel is tijdelijk. Na de evaluatie van het Middelburgse parkeerbeleid wordt bekeken of de parkeerschijfgebieden bij de singels en in Dauwendaele blij ven bestaan. De zogenoemde blauwe zone loopt over alle sin gels. In Dauwendaele moeten automobilisten een parkeer schijf of een ontheffing hebben voor de Segeerssingel tussen de Smaragd en de Buitenrust straat, de Seisweg tussen de Jo- dengang en de Olmenlaan en de Jodengang zelf. De maatregel geldt van maandag tot en met zaterdag tussen negen uur 's ochtends en vijf uur 's mid dags. De nieuwe zones moeten de overlast van wildparkeerders tegengaan. Sinds de invoering van het parkeerbeleid in de Middelburgse binnenstad on dervinden bewoners die net bui ten dat gebied wonen, overlast. Dat moet met de 'blauwe zone' verleden tijd zijn. Toch zijn niet alle bewoners blij met de maatregel. „Dat dit een parkeerschijfgebied wordt, is tot daar aan toe", zegt Ramon de Nennie uit de Veersesingel. „Maar die blauwe streep op het wegdek ziet er niet uit. Het is echt een aantasting van het straatbeeld. De streep is veel te fel blauw.Als kunstenaar heeft De Nennie kijk op kleuren. „Het lijkt echt alsof er iets is misge gaan met de verfkleur." Preventief fouilleren mag door Edith Ramakers VLISSINGEN - De Vlissingse burgemeester A. van Dok-van Weele mag de opdracht geven om preventief te fouilleren. Dat heeft de Vlissingse gemeente raad gisteravond in de raads vergadering besloten. Alleen de SP, GroenLinks en D66 stem den tegen. VLISSINGEN - Een zesjarig meisje uit Vlissingen is gister middag rond half vijf in de Scheldestraat in haar woon plaats geschept door een onbe kende bromfietser, die er na de aanrijding met hoge snelheid vandoor reed. De bromfietser haalde met flin ke snelheid een rij stilstaande auto's in en schepte hierbij het meisje, dat op haar fiets tussen de stilstaande auto's door de straat wilde oversteken. Het meisje viel en werd met verwon dingen aan het gezicht overge bracht naar het ziekenhuis. De onbekende bromfietser reed op een grijze Puch Tyfoon, droeg een zwarte helm, wit T-shirt en een blauwe spijkerbroek. 4ZAR0H Azaröiï heeft nu ook producten voor het voorkomen van insectensteken! Azaron Protect heeft een krachtige, afstotende werking tegen insecten. Azaron Protect is er in twee varianten; Azaron Protect Junior ert Azaron Protect Extra Sterk De burgemeester beklemtoonde dat ze het een zware maatregel vindt. „Het is een inbreuk op de privacy. Het is nu niet nodig in Vlissingen. Maar het college wil het middel achter de hand heb ben als zich ineens in een gebied een onveilige situatie voor doet." Zodra er duidelijke aanwijzin gen zijn dat de openbare orde kan worden verstoord door per sonen die wapens bij zich heb ben, kan een omgeving als risi cogebied worden aangewezen. „We gaan dan zonder aanziens des persoons over tot fouilleren. Ook een opa met kleinkind of ikzelf zullen er dan aan moeten geloven", verklaarde ze. Van Dok-van Weele zei zich zor gen te maken over het feit dat 'we in een samenleving wonen waarin preventief fouilleren als een normale handeling wordt beschouwd'. „We spreken er over alsof het een gewone zaak is. Ik wijs het middel af. Ik zal dus niet lichtzinnig besluiten dat er mag worden gefouil leerd." Ze wees erop dat dit voorstel zijn grond heeft in de grotere steden. „Daar zijn de problemen van criminaliteit en agressie groter dan hier. We kunnen dit probleem hier echter niet veronachtzamen. Mensen mogen niet de dupe worden van wapenbezit." A. Soplantila van GroenLinks vreest voor willekeur. „Marok kaanse jongens zullen vaker worden gefouilleerd. Burgers verdienen bescherming tegen willekeurig handelen van over heidsinstanties." De politie zal een selectie maken, voorspelde hij. „Dit middel is een gevolg van een veiligheidshype in Ne derland. Burgers hebben recht om vrij rond te lopen. Het mid del kan juist averechts werken doordat groepen worden gestig matiseerd en gediscrimineerd." In dat verband wezen de fracties van de PvdA, WD en het CDA op een goede communicatie. „Er kan onrust ontstaan als niet duidelijk is waarom er gefouil leerd wordt", zei E. Walrave- Troost van de PvdA-fractie. N. Peters van D66 is principieel tegen preventief fouilleren. „Ik heb hier een onbestemd gevoel bij. Het zware middel is niet no dig in Vlissingen. We hebben vo rig jaar incidenten gehad, maar de politie kon met de bestaande regelingen perfect optreden. We zijn geen Rotterdam." Geurvreters superabsorberende inlegzooltjes zijn speciaal ontwikkeld om transpiratiegeur en vocht weg te nemen. Vooral in de zomer en bij het sporten komen Geurvreters prima van pas. De inlegzool bestaat uit een toplaag geïmpreg neerd met een schimmelafstotend middel en een foamlaag met geactiveerde koolstof, die voetengeurveroorzakende bacteriën vernietigt. Geurvreters dragen niet alleen bij aan een algemene conditieverbetering van de voeten, ze verbogen ook nog eens bet loopcomfort Geurvreters zijn uitwasbaar, geschikt voor iedere maat en verkrijgbaar in drie varianten: Comfort, Sport en Spel en Super Sterk. www.geurvreters.nl Om het vakantieplezier té vergroten geeft Azaron nu bovendien eer. gratis singte-use (wegwerp) fotocamera weg! Kijk bii dê drogist vóór dê onmisbsro Vakantiepakketten van A2aron.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 11