9 Niets was te dol op laatste dag Zestienjarige piloot maakt tweede solovlucht Steeds meer kinderen krijgen steun van Stichting Leergeld Justitie looft beloning uit voor tips in zaak moord Terneuzenaar faen rijksbijdrage voor tunnel Sluiskil en N57 Brand in laapkamer Totale o Uitverkoop Blauw w Delscher zeeuwse almanak WALCHEREN maandag 16 juni 2003 Wasgoed vrouw verbrand door weggegooid vet Inbraak Lidl Diefstal tas Leien dakje Armoede Hulp w (i.v.m. verbouwing) Grote kortingen J Minister Peijs houdt hand op knip wPietKleemans IENESSE - Zeeland hoeft oorlopig niet te rekenen op leld van het Rijk voor onder jeer de vurig gewenste tunnel lij Sluiskil of verbetering van Je N57 op Walcheren. Volgens minister Peijs van Verkeer en Waterstaat is daar voorlopig jeenfinanciële ruimte voor. Dat jtide minister zaterdag tijdens een symposium in Renesse. Dat Zeeland geduld zal moeten uitoefenen voor de verbetering van de wegeninfrastructuur werd na het bekend worden van de regeringsverklaring al ge vreesd. Tijdens het symposium zaterdag, ter gelegenheid van het afscheid van L. Geluk- Poortvliet als voorzitter van het CDA-Zeeland, bevestigde de minister dat ontstane sombere beeld. Mensen die gehoopt hadden dat de minister in haar eerste pu blieke optreden in Zeeland nog wel met een cadeautje over de brug zou komen kwamen be drogen uit. De minister wil, stel de zij klip en klaar, voorrang geven aan het inlopen van ach terstanden met betrekking tot onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Totdat dat allemaal geregeld is hoeft Zeeland niet veel te ver wachten. „We moeten nu eerst houwen en dan pas bouwen. Er wordt zelfs geen nieuw ver- keersportaal neergezet als niet meteen ook het onderhoud er van geregeld is. De minister zei geschrokken te zijn van de staat van onderhoud van wegen en kunstwerken die met wegen te maken hebben. „Je kunt ook rijden in een ouwe autodaar niets aan doen en dan gewoon wachten tot hij het niet meer doet. Daar begint het in Nederland een beetje op te lij ken. Het is echt een rommeltje." Wethouder J. Kool-Blokland van de gemeente Middelburg probeerde tegen beter weten in nog een toezegging van de mi nister los te weken omtrent de aanpak van de N57 op Walche ren. Tevergeefs. Peijs: „Ik ga daar nu geen antwoord op ge ven. Het ziet er echt niet uit in Nederland. We kunnen niet blij - ven bouwen en ondertussen de boel laten verslonzen." pagina 11: Zeeland praat in Brussel te vaak over geld VLISSINGEN - 111 de slaapka- nervaneen 56-jarige vrouw uit Vlissingen is vrijdagavond om streeks kwart over tien brand uitgebroken. De bewoonster aan de Coosje Buskensstraat is vermoedelijk tijdens het roken van een sigaret op bed in slaap gevallen. Door Je brand ontstond veel rook schade. De uitgerukte brand weer hoefde niet op te treden. De schade wordt geschat op lijfduizend euro. VLISSINGEN - Wasgoed van een twintigjarige vrouw aan de Driewegenhof in Middelburg is inde nacht van zaterdag op zon ing verbrand doordat haar bo- wbuurman brandend vet over zijn balkon gooide. Even daarvoor vatte in de wo- van de 22-jarige man een ran vlam. De bewoner liep in paniek naar buiten en gooide het vet weg. Dit kwam op het rasrek van de vrouw terecht. De Middelburgers regelen de schade onderling. VLISSINGEN - Een stereoset is inde nacht van zaterdag op zon- iag gestolen uit de etalage van ie Lidl aan de Deesstraat in Issingen. De dieven kwamen kinnen door een etalageruit te vernielen VLISSINGEN - Een veertigja rige vrouw uit Vlissingen is in de nacht van vrij dag op zaterdag in (en café in de binnenstad in haar woonplaats bestolen van haar tas. De vrouw had haar tas verschil lende malen onbeheerd gelaten in het cafe. Rond sluitinstijd ontdekte ze dat haar tas, met daarin waardepapieren en een mobiele telefoon met nog onbe kende waarde, was weggeno men. De tas werd in de Glacisstraat teruggevonden. Enkele pasjes fcin de tas zaten werden in de Kasteelstraat teruggevonden. 1150 mensen zwommen zaterdag, tegen het tarief uit 1970, in het zwembad in Vlissingen. door Ab van derSluis VLISSINGEN - De symbolische laatste dag van het Sportfondsenbad Vlissin gen is zaterdag bezocht door 115 0 men sen. Zij konden deelnemen aan diverse activiteiten, zoals spijkerbroek hangen boven het water, badmuts vullen en in het buitenband ronddobberen met gro te, kunststof zwanen. Het Sportfond senbad maandag 23 juni na 34 jaar. „Het was druk, heel druk", zei directeur Jaap Keijmel na afloop. „Om kwart over negen 's ochtends stonden er al mensen voor de deur en toen om tien uur open gingen, stond er een rij tot op het parkeerterrein." Volgens Keijmel was de enorme belangstelling te dan ken aan een combinatie van factoren. Het Sportfondsenbad hanteerde het ta rief van 34 jaar geleden, vijftig eurocent entree, en bezoekers mochten zich uit leven in de diverse baden. „Niets was te dol. In alle baden waren activiteiten." Tot problemen leidde de drukte niet. De bezoekers verspreidden zich over de di verse baden. „Wel moesten we 's mid dags alle hens aan dek hebben, want rond het middaguur moest iedereen na tuurlijk friet eten. De mensen van de horeca moesten vol aan de bak. We heb ben zowat met een dubbele bezetting moeten draaien." Om drie uur was 'De Laatste Druppel', zoals het activitei tenprogramma was genoemd, afgelo pen. foto Ruben Oreel 's Middags hield het Sportfondsenbad een feestelijke bijeenkomst voor het personeel, bestuur en een reünie voor oud-bestuursleden en -werknemers. Aan het einde van de avond overhan digde Keijmel symbolisch de sleutel aan bestuursvoorzitter, wethouder C. de Keijzer van Vlissingen. Het Sportfondsenbad gaat definitief dicht op maandag 23 juni. Op 1 juli gaat het nieuwe stadsgewestelijke zwembad open. joor Ab van derSluis ARNEMUIDEN - Hij is te jong wor een rijbewijs, maar hij naakte onlangs wel zijn tweede solovlucht in een éénmotorig toestel boven Noord-Beveland. 8®y Wisse (16) uit Yerseke maakt zijn jongensdroom waar. ™lgend jaar hoopt hij zijn bre vet te halen. Vanaf het moment dat hij kon praten, zei Remy tegen zijn ou- aers dat hij wilde vliegen. „Zo'n Wgensdroom heeft iedere jon- §en zegt vader Rien. Voor zijn veertiende verjaardag kreeg hij ■op een zaterdag - een proefles °ven Midden-Zeeland. Drie agen later zat Remy al in de «ïoolbanken bij Vliegschool eeland om zijn eerste theorie- essen te volgenMorgen doet hij examen in de laatste drie vak- en. Vliegschool Zeeland heeft °Snooit zo'n jonge leerling-pi- 00 gehad. „Ja", zegt zijn vader "hij is best een pienter aasje." Remy blijft vrij nuch- r ..Mijn instructeur heeft ge- W- „Iedereen met een beetje verstand, kan 't." raag de jonge vwo-leerling a "iegen zo bijzonder maakt e® stortvloed aan superla- even volgt. „Prachtig, de tech- e van het vliegen. Het is zo 001 als je boven zit. Daar doe tvoor." !°or lessen volgde bij de VJ3 °°i> had hij - afgezien een korte vlucht met zijn -Urrnan - nog nooit in een vliegtuig gezeten. De eerste ech te les was dan ook een belevenis. „Je leert eerst de basisprincipes en hoe meer lessen je hebt ge volgd, hoe meer de instructeur je zelf laat doen." Drie weken geleden maakte hij zijn eerste solovlucht bij vliegveld Mid den-Zeeland. Tien minuutjes vloog hij alleen, maar elke mi nuut was onvergetelijk. „Het zweet stond in mijn handen. Je kon mijn shirt na afloop uit wringen." Hoewel hij zenuwachtig was, voelde Remy geen seconde twij fel of angst. „Het viel uiteinde lijk hartstikke mee. Het ging van een leien dakje. Ik was niet bang om iets verkeerds te doen. Angst? Daar heb je niks aan in de lucht. Als ik het mét instruc teur kan, dan moet het zonder hem óók lukken. Ik was eigen lijk best wel rustiger dan ik had verwacht. Toen ik voor het eerst alleen vloog, heb ik wel eventjes gejuicht. Ik had ook het gevoel: eindelijk, eindelijk. Nu heb ik 't voor mekaar." De tweede solovlucht vond af gelopen week plaats toen hij een half uur alleen vloog boven Noord-Beveland om wat oefe ningen te doen. Na twee extra landingen, stond hij weer veilig op het vliegveld. Vlieginstructeur Dries van der Poest-Clement is vol lof over zijn zestienjarige leerling. „Hij is bovengemiddeld, heeft een goed vlieggevoel en een goed in zicht. Daar gaat 't om. Bij vlie gen krijg je te maken met een di mensie extra. Niet iedereen heeft het in zich om driedimen- sioneel te kunnen denken. Hij heeft dat wel, gelukkig. Ik heb ook tegen Remy gezegd: op de middelbare school is een 5,6 een voldoende. Bij het vliegen ga je voor de honderd procent. En hij weet dat ook." Vader Rien ziet de ongeveer tienduizend euro kostende vliegopleiding als een investe ring in de toekomst. „Mijn dochter zei altijd dat ze dieren arts wilde worden en dat is haar ook gelukt. Remy wilde altijd al vliegen en het is natuurlijk hart stikke mooi als je dat al op jonge leeftijd kan doen. Met een vlieg brevet op zak heeft hij een streepje voor bij anderen als hij straks naar de luchtmacht of de burgerluchtvaart in wil." Als Remy 45 uur heeft gevlogen, kan hij op voor zijn vliegbrevet. Aan het einde van dit jaar hoopt hij de benodigde tien uur solo- vliegen op zijn naam te hebben staan. Toch zal hij nog een paar maanden geduld moeten heb ben, want pas op zeventienjari ge leeftijd mag hij examen doen. Na zijn vwo-opleiding aan het Calvijncollege in Goes wil de jonge Yersekenaar naar de luchtmacht. Zijn droom is vlie gen in een F-16. Of dat lukt, weet hij niet. „Ik heb een bril en je mag eigenlijk geen afwijking aan je ogen hebben, Maar een Boeing 747 lijkt me ook hart stikke mooi." door Ab van der Sluis VLISSINGEN - Steeds meer ouders met schoolgaande kin deren kloppen aan bij de Stich ting Leergeld Vlissingen. Die instelling zet zich (financieel) in voor mensen met een minimum inkomen. Vorig jaar wisten 86 gezinnen de weg te vinden naar Leergeld. Een jaar eerder waren dat er nog maar 21. De stichting gaf bijna zeventienduizend euro uit aan onder meer studie, sportactiviteiten en voorschot ten op studiefinanciering. Stichting Leergeld helpt kinde ren die in Vlissingen wonen. Het gaat om kinderen, aldus het jaarverslag over 2002, die na de vakantieperiode daarover geen verhalen kunnen vertellen. Maar ook om kinderen die thuis geen tijdschriften hebben om plaatjes uit te knippen om hun werkstuk te verfraaien of die geen computer hebben. De stichting vindt dat alle kin deren mee moeten kunnen doen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, schoolkampen, sportclubs of het lidmaatschap van een mu ziekvereniging. „Dat lijkt van zelfsprekend. Toch is het dat niet", aldus het jaarverslag. „Voor veel kinderen is het een luxe. Een luxe die het gezin zich niet kan veroorloven, omdat er niet genoeg geld is." Voor armoede zijn veel oorza ken aan te wijzen. Mensen kun nen hun baan verliezen, schei den, de school niet afgemaakt hebben, langdurig ziek zijn of een combinatie van factoren. Éénoudergezinnen worden het meest getroffen door armoede. In vijfentachtig procent van de ze gezinnen gaat het om een al leenstaande moeder met kinde ren. Eén op de tien kinderen leeft in een gezin dat moet rond komen van een minimuminko men. In Nederland gaat het om een groep van360.000 kinderen Vorig jaar behandelde de stich ting 266 aanvragen van 85 ge zinnen. De aard van de vragen liep uiteen van een schoolreisje of een -kamp, contributie van een sportvereniging of sportar tikelen. Per kind kunnen name lijk meer hulpvragen worden ingediend en gehonoreerd. Een kind kan de contributie van de voetbalclub vergoed krijgen, maar ook een shirtje of voetbal schoenen. De toename van het aantal aanvragen is volgens de stichting toe te schrijven aan de slechte economische ontwikke lingen, de toegenomen werk loosheid en het feit dat Leergeld steeds bekender wordt. Eén van de kinderen die het af gelopen jaar geholpen konden worden was een zestienjarig meisje uit Vlissingen dat een op leiding volgde, die alleen in Goes werd gegeven. De moeder vroeg een lening aan bij de Stichting Leergeld, om daarmee een NS-jaarkaart te kunnen ko pen van ruim negenhonderd eu ro. De stichting verstrekt niet graag leningen, omdat het gezin door de aflossing financieel ex tra belast wordt. Tevergeefs werd aangeklopt bij de provin cie, die ooit een potje 'Zeeuws Studiefonds' had. Ook de gemeente Vlissingen kon niet helpen. Ook bij de Informatie Beheer Groep (IBG) - verant woordelijk voor studiefinancie ring - liep de stichting vast. Uit eindelijk besloot Leergeld de kosten voor de kaart voor dit jaar te betalen. Het Vlissingse meisje kan ook volgend jaar naar school. Het Betsy Perk Op leidingsfonds van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereni ging Tesselschade Arbeid Adelt neemt de reiskosten voor vol gend jaar voor zijn rekening. De Stichting Leergeld is voor een groot deel afhankelijk van goede gevers. Vorig jaar gaven onder meer de kerken, de ge meente Vlissingen, de Rotary- club, winkeliers, particulieren en de Stichting Moerman Pro motie Geld. van onze regioredactie TERNEUZEN - De hoofdoffi cier van justitie in Middelburg heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de moord op de 56-jarige Ter neuzenaar John Andro Wijn- gaarde. Het slachtoffer, bijgenaamd Zwarte John, werd op 16 mei ge vonden in een loods aan de Sta tionsweg in Terneuzen. Wijn- gaarde was door geweld om het leven gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat hij al een aantal weken in de loods had gelegen. Wijngaarde had geen vaste woonplaats, maar verbleef al jaren in Terneuzen. Hij hield zich vooral op in kringen van daklozen en drugsgebruikers en was voorzitter van de Stichting Steunfonds Drugsverslaafden en Daklozen in Terneuzen. Ook had hij contacten met prostitu ees aan de Keileweg in Rotter dam en in Den Haag, aldus de politie. Het slachtoffer had de gewoonte om rond de tiende van elke maand het geld van zijn uitke ring direct op te nemen aan de balie bij de Rabobank in Ter neuzen. Hij deed dat voor de laatste keer op 10 januari 2003. In februari, maart, april en mei is hij daar niet meer geweest en is er geen geld meer van zijn re kening opgenomen. Ook is hij sinds die datum niet meer ver schenen bij de dag- en nacht op vang van het Leger des Heils in Terneuzen en evenmin bij de methadonverstrekking. De po litie heeft nog niemand gevon den die John Wijngaarde na 10 januari 2003 heeft gezien of ge sproken. Het slachtoffer was op het mo ment dat hij dood werd aange troffen gekleed in een zwart lederen Nickelson jack met daaronder een blauw T-shirt met drie Adidasstrepen, een donkerblauwe spijkerbroek en lichtbruine hoge schoenen. Hij had een tenger postuur, was 1.82 meter lang, kort zwart kroeshaar en hij lispelde. In de loods is naast het slachtoffer een sieraad (ketting) gevonden waar de politie momenteel de herkomst nog van onderzoekt. De politie roept getuigen op, contact op te nemen met politie Zeeland, telefoon 0118-432173. Het AVRO-programma Opspo ring Verzocht besteedt vandaag in haar uitzending ook uitge breid aandacht aan deze zaak. CC LU Advertentie vanaf dinsdag 17 juni 9.00 uur Grote Markt 11-13 4461 AH Goes LJ Telefoon: 0113 227607 Vanaf het moment dat hij kon praten, zei de zestienjarige Remy Wisse uit Yerseke tegen zijn ouders dat hij wilde vliegen. Morgen doet hij examen in de laatste drie vakken bij Vliegschool Zeeland. foto Ruben Oreel De drie telgen in dat Vlis singse gezin pikken zo nu en dan met graagte een filmpje mee. Lekker ontspannen met een bakje chips en je verruimt er bovendien je woordenschat mee. Vooral de minder vrien delijke uitingen blijven dan hangen. Zo heeft Stijn van drie in zijn hersenen geprent hoe Hagrid - de welbekende terreinknecht van tover- school Zweinstein - een ver velende oom Herman het zwijgen oplegde. En dus klinkt het regelmatig: ,,Hou je mond toch, saaie drol", steevast gevolgd door een schaterlach over zijn eigen stoutmoedigheid. Toch laat het geheugen ook wel eens gedeeltelijk verstek gaan. Leon van zeven was de ze week met zwaard en schild verwikkeld in een heftig schijn-riddergevecht. Drei gementen horen daar na tuurlijk bij. Zodat Leon zijn tegenstander vol overtuiging toeriep: ,,Ik sla je blond en blauw!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 9