Gebrek aan instroom jongeren ruïneert de Acht Mei Beweging Mogelijk langer uitstel rookverbod in horeca Veel ouders kunnen hoge kosten niet meer betalen EO-jongerendag als vanouds goed bezocht PvdA trekt de wijken in Brand in verzorgingstehuis 3 Politie houdt beul van 83 cavia's aan LPF-Kamerlid wil boete voor personeel van AH betalen Onderzeeër Dolfijn loopt averij op Drukte bij open dagen landmacht Opbrengst Roparun 2,2 miljoen Rotterdam CS een stuk veiliger Tandarts voor velen nachtmerrie 16 juni 1953 maandag 16 juni 2003 Verplicht yanonze redactie binnenland 10 HAAG - Cafés en restau- 'ts «orden mogelijk langer uitgezonderd van het rookver bod Dat blijkt uit een brief van minister Hoogervorst van Volksgezondheid aan de Twee- je Kamer. Hetrecht op een rookvrij e werk- „lok en rookvrij personenver- voer geldt vanaf 1 januari vol gend jaar. Voor de horeca is een uitzondering op het rookverbod gemaakt tot 1 januari 2005. Minister Hoogervorst gaat bin nenkort met vertegenwoordi gers van de horecasector praten om tot een oplossing te komen. Veel cafés, discotheken en res taurants vrezen grote omzetver liezen, als in hun zaken niet meer gerookt mag worden. Hoogervorst zegt nu dat hij 'in principe bereid is tot een verde re verlenging van de uitzonde ringspositie van de horeca'. Voorwaarde daarvoor is wel dat de partijen tot goede afspraken komen die tot betere bescher ming van de werknemers in de horeca leiden. De antirookvereniging Clean Air Now (CAN) is verontwaar digd over het mogelijke uitstel. De organisatie is vooral bezorgd over de bezoekers van sport kantines die hier mogelijk door worden gedupeerd. „Er zijn in ruim een week tijd al meer dan vierhonderd klachten binnen gekomen over het roken in deze gelegenheden", aldus CAN. „Als gevolg van het uitstel zal er ook in de meeste sportkantines nog jarenlang gerookt mogen worden. Dit terwijl de wens van het overgrote deel van de bezoe kers juist een rookvrije sport kantine is "ANP ROOSENDAAL - De Roosen- daalse politie denkt vrijwel ze tte de dader te hebben gepakt fcinenrondRoosendaal 83 ca- da's op gruwelijke wijze heeft gedood. Het gaat om een 21-ja- rige man uit Roosendaal. Hij is gistermorgen in zijn woning Aangehouden. De politie kwam de man op het spoor naar aanleiding van meerdere tips. Een doorzoeking van de woning ean de verdachte leverde diver se aanwijzingen op dat er de algelopen weken grote hoeveel heden huisdieren in de boven woning en bijbehorende ber ging aanwezig zijn geweest. De politie trof in het huis van de Boosendaler ook diverse boek jes aan over de verzorging van cavia's. Deman heeft inmiddels bekend de afgelopen weken tenminste honderd cavia's te hebben ge stolen. Dit gebeurde in alle ge vallen 'snachts bij kinderboer derijen in Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen. De man ging daarbij steeds al leen te werk. Hij heeft nog geen duidelijke verklaring gegeven voor zijn activiteiten. 11 heeft de man verklaard twintig cavia's te hebben ver kocht aan een kweker uit Roo sendaal. Die was hem via een advertentiekaartje op het bord van een supermarkt op het spoor gekomen. De verdachte zegt zich ervan bewust te zijn dat hij de diertjes aietgoed heeft verzorgd. Buiten de verkochte exemplaren is geen van de cavia's meer in le ven. Sommige zijn door onderlinge vechtpartijen aan hun einde ge komen, andere zijn door de ver dachte moedwillig om het leven gebracht. GPD DEN HAAG - LPF-Kamerlid Eerdmans is bereid een eventu ele boete te betalen voor de twee Albert Heijn-medewerkers die verdacht worden van mishan- deling van een winkeldief. Als het tot een boete komt, wil Eerdmans die betalen, mits er geen grof geweld is gebruikt ioor de medewerkers van het Albert Heijn-filiaal in Amster- lam-Oost. „Enig geweld is ge oorloofd en een stomp in de buik is in mijn ogen proportioneel", aldus Eerdmans. Dezelfde twee AH-medewer- fers kwamen vorig jaar in op spraak, nadat zij met geweld winkeldief hadden over meesterd. Een van de twee kreeg toeneen boete, die prins Bern ard betaalde. Eerdmans wacht niet op de Prins. „De politiek is mede schuldig aan de plaag van de winlreldiefstallenHet water staat veel kleine ondernemers aandelippen. Ik heb een signaal willen geven." AATP Minder kinderen in opvang door Erik Raven HILVERSUM - Het aantal in schrijvingen voor kinderdag verblijven in Nederland is sterk gedaald. Dat stelt Humanitas, de grootste kinderopvangorga nisatie van Nederland. Veel ou ders zouden hun kroost van de centra halen, omdat ze de hoge kosten voor de opvang niet meer kunnen dragen. Volgens Humanitas-directeur A. Hol zijn de ellenlange wacht lijsten voor kinderopvang, waarvan tot voor kort sprake was, volledig opgelost. Dat zei ze gisterochtend in het Ikon-ra- dioprogramma De Andere We reld van Zondagmorgen. Stich ting Kinderopvang Humanitas verzorgt de opvang van meer dan 20.000 kinderen. Sinds het begin van haar activiteiten in 1988 exploiteert ze zowel kin dercentra voor hele en halve dagopvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor na schoolse opvang. De stichting is een zelfstandige werkeenheid van Humanitas, de Nederlandse vereniging voor maatschappe lijke dienstverlening en samen levingsopbouw. Volgens Hol is de vraag naar de opvang nog erg groot, maar zien ouders hiervan af door de hoge kosten. „Dit is een gevolg van de huidige recessie waarin het aan tal arbeidsplaatsen afneemt en ontslagen vallen", aldus de di recteur. „Daarnaast zien we dat kinderopvang niet langer aan de orde komt bij CAO-bespre- kingen. Erger nog, daar waar in de CAO was geregeld dat werk gevers zouden meebetalen aan kinderopvang, wordt nu op dit onderdeel bezuinigd. Dit zorgt bij veel ouders voor een sub stantiële stijging van de eigen bijdrage." Humanitas had tot voor kort plannen om de faciliteiten voor kinderopvang uit te breiden, maar overweegt nu verblijven te sluiten.Als de zaken zich door zetten zoals ze nu zijn, zullen wij vanaf september in bepaalde gebieden tot sluiting moeten overgaan", aldus Hol. „Waar tot voor kort de vraag onuitputte lijk was, zien we nu niet alleen de wachtlijsten verdwijnen, maar zelfs de bezetting dalen." De Belangenvereniging van Ou ders in de Kinderopvang (BOinK) meent dat de werkge vers meer verantwoordelijk heid voor de opvang moeten dragen. „De financiële bijdra gen die de werkgevers hieraan leveren en nu vrijwillig zijn, moeten verplicht worden ge steld", aldus een woordvoerder. „Als iedereen hier evenredig aan bijdraagt, kunnen de bij dragen laag worden gehouden." Een fulltime plaats in een kin derdagverblijf voor kinderen tussen de nul en vier jaar kost volgens de vereniging jaarlijks 13.000 euro. BOinK vreest dat steeds meer ouders hun toevlucht nemen tot het 'grijze circuit' om de kosten voor de opvang te drukken. „De kinderen worden dan achterge laten bij oppasadresjes waar mensen zwart worden uitbe taald", aldus de woordvoerder. „Buiten het feit dat het toezicht op dit circuit ontbreekt, loopt de staat hierdoor inkomsten mis. Dat is zowel voor de ouders als voor de overheid een onwense lijke situatie." ANP ARNHEM - Jongeren luisteren naar het betoog van Willem Ouweneel tijdens de EO-jongerendag en stel len zichzelf open voor de heilige geest in het Arnhem se Gelredome. De EO-jongerendag trok zaterdag net als in voor gaande jaren 32.000 bezoekers. Dat heeft een woord voerster van de Evangelische Omroep zaterdag ge meld. Het thema van de dag was dit jaar Experience God (Ervaar God). De omroep had dit jaar voor het eerst een eigen stand waar de bezoekers informatie over homoseksualiteit konden krijgen die in het EO- beleid past. EO-directeur Ad de Boer had tevoren la ten weten dat de kraam ertoe moest bijdragen dat 'de homo-onvriendelijkheid en soms homovijandigheid in delen van orthodox-christelijk Nederland wordt doorbroken'. In de pauze van het programma was het volgens De Boer 'bomvol' bij de stand. foto William Moore/GPD doorGuido de Bruin AMSTERDAM - De progressie ve Acht Mei Beweging in de Rooms-Katholieke Kerk heft zich aan het einde van dit jaar op. Dat hebben de participan ten van het platform van ruim honderd vernieuwingsgezinde organisaties zaterdag besloten, meldde voorzitter Henk Baars. Vergrijzing en gebrek aan mens- UjL Vootz. 3E £J S£CPirr/HK.ess kracht en geld zijn de belang rijkste redenen voor de ophef- fing. De Acht Mei Beweging (AMB) werd in 1985 opgericht aan de vooravond van het pausbezoek aan Nederland. Ongeveer 10.000 gelovigen protesteerden toen op 8 mei op het Malieveld in Den Haag ertegen dat kritische rooms-katholieken buiten het programma van het pausbezoek waren gehouden. Ze wilden 'het andere gezicht van de kerk' la ten zien. De AMB ijverde onder meer voor vrouwelijke priesters, af schaffing van het verplichte ce libaat, volledige acceptatie van homoseksuelen in de kerk en in spraak van de gelovigen bij bis schopsbenoemingen. De eerste jaren bezochten ongeveer 12.000 gelovigen de jaarlijkse manifestaties. Dat aantal was bij de laatste landelijke bijeen komst in 2002 teruggelopen tot 3000. Geen van de aanwezige partici panten stemde tegen opheffing, 23 waren voor en negen onthiel den zich. Baars was tevreden dat de participanten niet voor de 'tandpastaformule' kozen ('uitknijpen tot er niets meer in zit'). De vergadering zag geen heil in drie alternatieven (voort gaan op dezelfde voet of in afge slankte vorm of fuseren met de gelijkgezinde Mariënburgver- eniging). Zelfs voor doorgaan in afge slankte vorm kon de beweging geen energie meer mobiliseren. Dat geldt volgens Baars vooral voor de kloosterordes en con gregaties die de AMB voor een belangrijk deel dragen. Die kampen zelf met vergrijzing en gebrek aan menskracht. Verder zijn er nauwelijks jongeren voor te porren om het stokje van de oudere generatie over te nemen. De participanten zullen de strijd voor vernieuwing in de RK-Kerk op eigen wijze voort zetten, verwacht Baars. De AMB heeft in de achttien jaar van haar bestaan overigens wei nig kerkpolitieke successen be haald, erkende hij. De RK-Kerk wordt volgens hem steeds meer een conservatief bolwerk dat zich van de samenleving iso leert. De belangrijkste rol die de AMB heeft gespeeld, is volgens Baars dat ze een 'ander soort katholicisme' zichtbaar heeft gemaakt en daardoor vele indi viduele gelovigen heeft gesti muleerd om hun eigen inter pretatie van het rk-geloof te volgen. Ondanks tegenwerking van de kerkleiding blijven kriti sche gelovigen in de parochies nieuwe vormen van geloven ontwikkelen, aldus Baars. ANP DEN HAAG - In de campagne hadden PvdA'ers er de mond van vol. De partij was het con tact met de gewone man kwijt geraakt. Vandaag probeert de partij dat goed te maken. Kamerleden gaan in achterstandswijken kij ken of de Haagse oplossingen wel passen bij de dagelijkse rea liteit. „Daar willen we met de mensen zelf praten over verloe dering en veiligheid", legt PvdA-er Depla uit. Er worden geen Zeeuwse steden bezocht. GPD DEN HAAG - De brandweer heeft gistermiddag een bejaardenhuis in Den Haag ontruimd. De brand in het zeven verdiepingen tellende tehuis Carel van den Oever brak uit in een kamer op de tweede verdieping. Rond halfdrie was het vuur geblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Een aantal bewoners had door de commotie last gehad van hyperventilatie, maar daar is het vol gens de brandweer bij gebleven. De brandweer DEN HAAG - De Hr Ms Dolfijn heeft zaterdag zijn onderroer beschadigd tijdens een oefening op dertig meter diepte in de buurt van de Scilly-eilanden. „Voor de 55-koppige beman ning was het even flink schrikken toen de onderzeeër van de Walrusklasse iets hards raakte", aldus een woordvoerder van de marine gisteren. Van de bemanningsleden raakte niemand gewond. Ook bleek de Dolfijn nog in staat op eigen kracht verder te varen. De on derzeeër is naar de haven van Plymouth in het zuidwesten van Engeland gevaren. Daar wordt bekeken hoe groot de schade aan het bakboordroer is. ANP HAVELTE - Ruim 90.000 mensen hebben van donderdag tot en met gisteren de open dagen van de Koninklijke Landmacht op de Johannes Postkazeme in Havelte bezocht. Onder het motto Samen voor vrede en veiligheid presenteerden 75 een heden van de landmacht zich aan het publiek. De bezoekers waren onder meer getuige van demonstraties van de 43e Gemechaniseerde Brigade met tanks en pantser voertuigen, de 11 e Air Manoeuvre Brigade en het Korps Com mando Troepen. ANP ROTTERDAM - De deelnemers aan de gesponsorde estafette loop Roparun hebben dit jaar 2.211.394,70 euro ingezameld. Zaterdagavond maakte burgemeester Opstelten de op brengst bekend in Ahoy in Rotterdam. In totaal begonnen 172 teams op 28 mei in estafettevorm aan de circa 5 3 0 kilometer lange tocht van Rotterdam naar Parij s Ze kwamen 1,5 tot 2 dagen later over de eindstreep in Parijs. Na afloop kregen de sponsors een maand de tijd om hun bij dragen te storten. De opbrengst van de Roparun gaat naar projecten voor kankerpatiënten. Vorig jaar deden 183 teams mee en was de opbrengst (2,5 mil joen euro) iets hoger. ANP ROTTERDAM - Het Centraal Station in Rotterdam is een stuk veiliger geworden. Het aantal straatroven op en rond het station is met 35 pro cent gedaald. Zakkenrollen komt de helft minder voor. Drugsbezit en -handel zijn de eerste maanden van 2003 ook flink afgenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens van de politie Rotterdam-Rijnmond. In april werden 27 mensen op het station beroofd. Vorig jaar waren dat er nog 41. De politie pakte in februari, maart en april 29 mensen op voor het verkopen of gebruiken van hard drugs. Vorig jaar waren dat er 48. ANP BILTHOVEN - Bijna 30 procent van de Nederlanders is ex treem bang voor de tandarts. Ze ervaren een bezoek als een ware nachtmerrie. Een kleiner percentage daarvan - tussen de 5 en 7 procent - is zo angstig dat ze helemaal niet naar de tandarts gaan. Maar er is meer, zo blijkt uit recent onderzoek van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. „In de meeste gevallen zijn de angsten terug te voeren op een nare of schokkende ervaring bij de tandarts, veelal op jeugdi ge leeftijd opgedaan", zegt onderzoeker Ad de Jongh. ANP ZIEKENFONDS - Het Zie kenfonds Walcheren jubileert. Veertig jaar geleden kwam het fonds in de plaats van het dub beltje dat per week per vol wassene werd gestort in de doktersbus, waarvan de apo theker de adminstratie voerde. Daarvan werd de verzorging betaald en de medicijnen. Voor specialistenhulp moest men naar het armbestuur of naar een universiteitskliniek. Er is dus heel wat verbeterd. i ZWALUWEN - Uit Yerseke kwam een alarmerend bericht. De heer Wiltenburg meldt de plotselinge en vooralsnog ge heimzinnige dood van twaalf zwaluwen in Zierikzee en twintig in Yerseke. Deze mel dingen komen bovenop de getuigenissen over dode exemplaren die elders werden aangetroffen. HAVEN - De NV Haven van Vlissingen keert 12 procent di vidend uit. Het bedrag is be schikbaar gesteld voor een tantième aan het personeel. BRANDWEER - De brand weer in Zeeland heeft in 1952 slechts veertig maal hoeven uitrukken. Wel is het aantal branden gestegen met 10,5 procent: van 9534 verleden jaar naar 10.538 dit jaar. rukte met veel mankracht uit omdat het personeel van het tehuis vier bewoners niet kon vinden. De brandweer trof deze vier even later in hun kamers aan. Omdat de gang vol met rook stond, werden zij tijdelijk op het balkon aan de achterkant in veilig heid gebracht. Daar hebben ze onder toezicht van het ambulance- en brandweerpersoneel kunnen wachten tot de brand geblust was en de rook was opgetrokken. foto Remco Suiker/ANP PZC Hoofdredactie: A. L. Oosthoek D. Bosscher (adjunct) A. L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118)484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl Vlissingen: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118)484000 Fax. (0118)470102 E-mail: redwaloh@pzc.nl Goes: Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113) 273000 Fax. (0113) 273030 E-mail: redgoes@pzc.nl Terneuzen: Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC Terneuzen Tel. (0115) 645769 Fax. (0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Hulst: Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB Hulst Tel. (0114) 372776 Fax. (0114) 372771 E-mall: redhulst@pzc.nl Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111)454647 Fax. (0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst: 8.30-17.00 uur Internet: www.pzc.nl Internetredactie: Postbus 18 4380 AA Vlissingen E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m Vrijdag gedurende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur. Abonnementen 0800-0231231 (bij acoeptgirobetaling geldt een toeslag van 2,00) per maand: 20,50 per kwartaal: 55,10 per jaar; 209,90 Voor toezending per post geldt een toeslag. E-mail: lezersservioe@pzc.nl Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode. Losse nummers per stuk maandag t/m vrijdag:€ 1.10 zaterdag: 1,65 Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties ABN AMRO 47.70.65.597 Postbank 35.93.00 Advertenties Alle advertentie-orders worden uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Wegener NV en volgens de Regelen voor het Advertentiewezen. Overlijdensadvertenties: maandag t/m vrijdag: tijdens kantooruren zondag: van 16.00 tot 18.00 uur Tel. (0118) 484000 Fax(0118)470100 Personeelsadvertenties: Tel. (0118) 484240 Fax(0118)470100 Rubrieksadvertenties (kleintjes) Tel. (0118) 484321 Fax:(0118)484370 Voor gewone advertenties: Noord- en Midden-Zeeland Tel: (0118) 484369 Fax:(0118)484309 Zeeuws-Vlaanderen Tel: (0114) 372770 Fax: (0114)372771 lnternet:www. pzc.nl/adverteren Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV is een onderdeel van het Wegener-concern. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand dat wordt gebruikt voor onze (abonnementen)administratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en pro ducten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij: PZC. afdeling lezersservice. Postbus 3229.4800 MB Breda Behoort tot UJGQGDGr

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 3