9 Jusitie looft beloning uit voor tips in zaak moord Terneuzenaar Zuivering stikstof uit rioolwater onder de maat ët» J-ü Twee titels bij klootschieten Veel belangstelling voor open dag van Kunstzinnige Vorming Blauw Playbackshow en Trekkertrek maken Meerminnefeesten "Totale o Uitverkoop Geen rijksbijdrage voor tunnel Sluiskil en N57 zeeuwse almanak W 1 w Delscher ZEEUWS-VLAANDEREN maandag 16 juni 2003 Ruziemakers gewond in Goes Ketting Buitengebied VLOET., Autoschafë w' m (i.v.m. verbouwing) Grote kortingen Eenhoornrit heeft last van concurrentie V erversingspost Minister houdt hand op de knip van onze regioredactie TERNEUZEN - De hoofdoffi cier van justitie in Middelburg heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de moord op de 56-jarige Ter neuzenaar John Andro Wijn- gaarde. Het slachtoffer, bijgenaamd Zwarte John, werd op 16mei ge vonden in een loods aan de Sta tionsweg in Terneuzen. Wijn- gaarde was door geweld om het leven gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat hij al een aantal weken in de loods had gelegen. Wijngaarde had geen vaste woonplaats, maar verbleef al jaren in Terneuzen. Hij hield zich vooral op in kringen van daklozen en drugsgebruikers en was voorzitter van de Stichting Steunfonds Drugsverslaafden en Daklozen in Terneuzen. Ook had hij contacten met prostitu ees aan de Keileweg in Rotter dam en in Den Haag, aldus de politie. Het slachtoffer had de gewoonte om rond de tiende van elke maand het geld van zijn uitke ring direct op te nemen aan de balie bij de Rabobank in Ter neuzen. Hij deed dat voor de laatste keer op 10 januari 2003. In februari, maart, april en mei GOES - Een 42-jarige Goese- naar en een 23-jarige inwoner van Roosendaal hebben vrij dagavond een oude ruzie op de Grote Markt in Goes uitgevoch ten. Beide heren raakten gewond. Toen de politie tussenbeiden kwam, had de Goesenaar al een vuistslag op zijn hoofd te pak ken en de Roosendaler een stuk glas in zijn arm. De arm moest gehecht en de wond op het voor hoofd van de Goesnaar ver zorgd. John Wijngaarde is hij daar niet meer geweest en is er geen geld meer van zijn re kening opgenomen. Ook is hij sinds die datum niet meer ver schenen bij de dag- en nacht op vang van het Leger des Heils in Terneuzen en evenmin bij de methadonverstrekking. De po litie heeft nog niemand gevon den die John Wijngaarde na 10 januari 2003 heeft gezien of ge sproken. Het slachtoffer was op het mo ment dat hij dood werd aange troffen gekleed in een zwart lederen Nickelson jack met daaronder een blauw T-shirt met drie Adidasstrepen, een donkerblauwe spijkerbroek en lichtbruine hoge schoenen. Hij had een tenger postuur, was 1.82 meter lang, kort zwart kroeshaar en hij lispelde. In de loods is naast het slachtoffer een sieraad (ketting) gevonden waar de politie momenteel de herkomst nog van onderzoekt. De politie roept getuigen op, contact op te nemen met politie Zeeland, telefoon 0118-432173. Het AVRO-programma Opspo ring Verzocht besteedt vandaag in haar uitzending ook uitge breid aandacht aan deze zaak. door Ronald Verstraten i TERNEUZEN - Door de uitzon derlijke droogte in de periode januari-april van dit jaar, heb ben de rioolwater zuiveringsin- stallies (rwzi's) in Zeeuws- Vlaanderen aanzienlijk minder te verwerken gekregen. De zui vering voldeed ruimschoots waar het om fosfaten gaat, maar bleef onder de wettelijke norm voor stikstof. Uit de bestuursrapportage van het Waterschap Zeeuws-Vlaan- deren over het eerste kwartaal van 2003, blijkt dat daarin 5,1 miljoen kubieke meter rioolwa ter is gezuiverd. Dat is een half miljoen minder dan in dezelfde periode van vorig jaar en ruim twee miljoen minder dan in de zelfde periode het jaar ervoor. Als voorbeeld haalt het schap de neerslag in Oostburg aan: die was 100 millimeter minder dan in 2002. Aan de hand van voorlopige be monsteringsresultaten stelt het schap vast dat de zeven rwzi's redelijk tot goed hebben ge werkt. De hoeveelheid fosfaat die uit het water is gehaald, zit ruim boven de norm. Dat het rendement van de stikstofver wijdering niet is gehaald, wijt het schap voornamelijk aan de verbouwing van de rwzi in Hulst, die meer tijd heeft gekost dan was verwacht. Bovendien waren er problemen met een nieuwe techniek, die op de rwzi in Terneuzen werd toegepast om stikstof te verwijderen. Het schap moet dit jaar voldoen aan een verwijderingsnorm van 75 procent en zit daar met 66 voor alsnog een eindje onder. Het onderhoud aan de rwzi's heeft de afgelopen maanden niet meer gekost dan was be groot, met uitzondering van dat aan de rwzi in Kloosterzande, waar een beluchtingssysteem voor moest worden gehuurd. Wellicht zitten er in de toekomst wel extra kosten aan te komen in Terneuzen. Dit heeft te ma ken met de herziening van het rioleringsplan van de gemeente. In het westen heeft het schap in tussen de gemeente Sluis op de vingers getikt omdat die met de actualisering van de riolerings plannen achterloopt. Ogen schijnlijk heeft dit te maken met de lozingen in het buitengebied. Daar moest iedereen vanaf 2005 aangesloten zijn op de riolering of een verbeterde septictank. De overheid heeft die eis uitgesteld naar 2010. Tegen die tijd kan volgens het waterschap op nieuw worden bekeken hoe er moet worden omgegaan met lo zingen in weinig kwetsbare ge bieden. De rapportage wordt besproken tijdens de vergadering woens dag om 14.00 in het water schapskantoor in Terneuzen. De drie telgen in dat Vlis- singse gezin pikken zo nu en dan met graagte een filmpje mee. Lekker ontspannen met een bakje chips en je ver ruimt er bovendien je woor denschat mee. Vooral de min der vriendelijke uitingen blijven dan hangen. Zo heeft Stijn van drie in zijn hersenen geprent hoe Hagrid - de welbekende terrein knecht van toverschool Zweinstein - een vervelende oom Herman het zwijgen oplegde. En dus klinkt het regelmatig: ,,Hou je mond toch, saaie drol", steevast ge volgd door een schaterlach over zijn eigen stoutmoedig heid. Toch laat het geheugen ook wel eens gedeeltelijk verstek gaan. Leon van zeven was de ze week met zwaard en schild verwikkeld in een heftig schijn-riddergevecht. Drei gementen horen daar na tuurlijk bij. Zodat Leon zijn tegenstander vol overtuiging toeriep: „Ik sla je blond, en blauw!" 4EE MOF# fea I I 1 OIR5CHOT RfQfillfS IN PfRSP1' jpg "*-~£si' Srisirtmvj" .:.a- feu'v Trekkertrek met gewone landbouwmachines op de Meerminnefeesten in Waterlandkerkje. door Fred Rabout WATERLANDKERKJE - 'De wilde boerendochter' van Ivan Heylen deed het tijdens de Meerminnefeesten in Water landkerkje. Vertolkt door Goldy dos Santos en Lina de Houck won zij een geslaagde playback show. Tot 'Idool 2003' van 't Kerkje werd Status Quo ver kozen. Gebracht door het kwar tet Ivo Haartsen, Frans Deker, Sander Tazelaar en Michiel Leyte. Het was één van de onderdelen die de 2 6e Meerminnefeesten tot een groot succes maakten. Het kon eigenlijk na de vrijdag avond, de openingsavond, al niet meer stuk. Na de geslaagde opening in het Dorpshuis, waar de ondertussen bekende fles jenever niet hoefde te worden opgegraven, maar uit een mand moest worden gevist die aan het plafond hing, zorgden Dj Cor Arjen voor een muzi kale avond. Was er gezien het verleden gere kend op een kaartverkoop van rond de vijfhonderd, nu gingen er ruim duizend stuks van de hand. Hoogtepunten op zaterdag waren de trekker- trekwedstrijden met vijftig deelnemers. Zij streden in een de zestal gewichtsklassen om prijzen. Pater Moeskroen, Nhelly Dela Rosa, René Schuman, Dario en One Two Trio gaven het Meer- minnebal kleur. Gisteren was dus de playbackshow en die was ook hier met negentien deelne mers een schot in de roos. Cindy Cocquyt, die het samen met Kees van Oostrum en Stanny Cauwels organiseerde: „De kwaliteit was hoog. Er was hard geoefend dat was duidelijk." foto Wim Kooyman Uitslagen: Trekkertrek: 0-2500 kg: Nico Riemens. 2500-3500 kg: Joan de Visser. 3500-4500 kg: Davey van de Broeck. 4500- 5700 kg: Danny deTheije. 5700- 8000 kg: Johan Walhout. 8000- 10.500 kg: Rudy Buijze. ftnrPiet Kleemans jEN'ESSE - Zeeland hoeft voorlopig niet te rekenen op „dil van het Rijk voor onder ïveer de vurig gewenste tunnel Jij Sluiskil of verbetering van JeNóI op Walcheren. Volgens sinister Peijs van Verkeer en ifaterstaat is daar voorlopig >een financiële ruimte voor. Dat j'ei de minister zaterdag tijdens ten symposium in Renesse. Dat Zeeland geduld zal moeten uitoefenen voor de verbetering van de wegeninfrastructuur, weid na het bekend worden van je regeringsverklaring al ge vreesd. Tijdens het symposium zaterdag, ter gelegenheid van het afscheid van L. Geluk- Poortvliet als voorzitter van het CDA-Zeeland, bevestigde de minister dat ontstane sombere beeld. Mensen die gehoopt hadden dat de minister in haar eerste pu blieke optreden in Zeeland nog wel met een cadeautje over de brug zou komen, kwamen be dragen uit. De minister wil, stel de zij klip en klaar, voorrang geven aan het inlopen van ach terstanden met betrekking tot onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Tot dat dat allemaal geregeld is, boeft Zeeland niet veel te ver wachten. „We moeten nu eerst bouwen en dan pas bouwen. Er wordt zelfs geen nieuw ver- keersportaal neergezet als niet meteen ook het onderhoud er- Advertentie vanaf dinsdag 17 juni 9.00 uur Grote Markt 11-13 4461 AH Goes Q Telefoon: 0113 227607 OOSTBURG - Veiligheid stond gisteren voorop bij de tweede Eenhoornrit vanuit Oostburg door de West-Zeeuws-Vlaamse polders. Ruim 30 oude auto's en tientallen motoren van voor 1918 maakten een tocht van ruim 80 kilometer. Wij hebben vooral gelet op vei ligheid van de deelnemers," al- Jus Luc Verheije, organisator tan de rit. „De route is zo inge beeld, dat alle afslagen naar rechts of via een rotonde gaan en -Jat de motoren nooit moeten draaien op de weg. Bij de enige 'gevaarlijke oversteek, bij Cad- ïand-Dorp zijn verkeersrege laars aanwezig." De oudste auto kwam dit jaar uithet jaar 1928 evenals de oud stemotor. Jammer van de opkomst," zei een toch wel tevreden Verheije. ■h was nog een aantal ritten in Je buurt en het was vaderdag, volgend jaar doen we het ge woon over." joorWilma Valk OOSTBURG - Bezoekers, cur- ,lsten en docenten vermengden ®h zaterdag in Sociaal Cultu ral Centrum Den Hoekzak in Oostburg. Uitzonderlijk veel belangstellenden waren naar de «Pen dag van Centrum Kunst zinnige Vorming gekomen kennis te maken met het aanbod van cursussen 2003/2 0 04. P deze dag kunnen de mensen 100[al kennis maken met ons aanbod op beeldend, creatief en lansend gebied," vertelde Er- Jest Joachim, beeldend kunste naar en een van de docenten. »™el wat cursisten zijn hier '•andaag aanwezig om te laten 2en wat ze doen en wat moge- ls- Ook het werk dat hier 'entoongesteld is, is van onze ®sisten. Er is een aantal heel e?aafde bij, dat mooie werk takken levert." n de werkplaats voor middel- are scholieren van Ridette artens zitten Sabijn, Leonoor, Rudie lekker te tekenen, 1 nebben pas een project afge- ord voor het Streekmuseum •n Uzendijke: „Wij hebben met 8 een aantal anderen de vo gelverschrikkers gemaakt die daar nu te zien zijn. Creatief be zig zijn is heel leuk, wij gaan volgend jaar zeker door." Anita Bekers is dansdocente: „Wij leren de kinderen klassiek ballet, maar ook jazz en kinder- dans wordt hier gegeven. Van daag heeft hier een drietal groe pen een voorstelling gegeven, er was dan ook veel belangstelling van ouders en grootouders naast geïnteresseerden voor volgend jaar." „De cursussen voor het volgen de seizoen zijn na vandaag bijna volgeboekt," wist directeur Jo Starreveld. „Wij zijn heel tevre den, wij zijn afhankelijk van continuïteit. Veel cursisten ko men graag terug bij een vaste docent. Sommige werken hier al jaren, dat is nodig. Volgend jaar komt Riny Fenijn de gelederen versterken bij de toneellessen. Een goede bekende in de streek door zijn werk voor de Platte landers, zodat we nu weer een jaarcursus Op toneel kunnen aanbieden." Zowel voor jaarcursussen als voor korte projecten zijn nog plaatsen vrij. Voor inlichtingen kan men terecht bij de Stichting Welzijn West-Zeeuws-Vlaande- ren in Oostburg. Bier stroomde rijkelijk tijdens het kampioenschap klootschieten in Eede foto Wim Kooyman door Frank Gijsel EEDE - De wedstrijden kloot schieten in wijk de Biezen in Lede genieten een toenemende populariteit. Werd er drie jaar geleden nog gestart met een twintigtal personen, gistermid dag streden langs de smalle boerenwegen een honderdtal enthousiastelingen om het der de kampioenschap van de Bie zen. De overwinning ging naar het team De Blauwe Kwasten uit Oostburg bestaande uit Rini Datthijn, Peter Ghijs, Patrick de Zutter en Peter Prenen. Zij wisten het parcours in het minst aantal beurten af te leggen. Het oude balspel gaat er immers om een houten, met lood opgevulde bal - ter grootte van een tennis bal- met een onderhandse worp zo ver mogelijk over de weg te rollen. De groep die de afstand in de minste worpen heeft afge legd, is winnaar. In Eede ging het zondag niet zo zeer om de wedstrijd. Gezellig heid en saamhorigheid voerden de boventoon bij de vierentwin tig groepen van vier personen. Het weer was prima en het bier vloeide rijkelijk. Het organisa tiecomité had het deze keer zelfs gewaagd extra prijzen uit te lo ven voor het team dat de meeste biertjes naar binnen had ge werkt aan het eind van de mid dag. De overwinning ging naar de Drankorgels uit het Belgi sche Maldegem. Voor aanvang van de wedstrijd was het een drukte van belang aan de bar in de feesttent. De voorraad voor de middag werd ingeslagen en enkele teams had den hun voorzorgsmaatregelen genomen. Ze beschikten over een afgedankt kinder- of win kel wagentj e om de lading bier te vervoeren. De extra ingezette bevoorradingswagen was na een uurtje wedstrijd al door de voorraad heen. Onderweg was tevens bij familie van Maele in de Lievestraat een verversings- post met terras ingericht. Ondanks de vele droge kelen was de sfeer de hele middag voortreffelijk onder de deelne mers. Robbie Goossens, voor zitter van het organisatiecomi té, was zeer te spreken over het klootschieten. „Dit is een goede formule. Het slaat erg aan. We hadden uit geheel West- Zeeuws-Vlaanderen teams aan de start. Zelfs vanuit Antwer pen werd speciaal naar Eede af gezakt om te genieten van deze oude sport." van geregeld is.De minister zei geschrokken te zijn van de staat van onderhoud van wegen en kunstwerken die met wegen te maken hebben. „Je kunt ook rij den in een ouwe auto, daar niets aan doen en dan gewoon wach ten tot hij het niet meer doet. Daar begint het in Nederland een beetje op te lijken. Het is echt een rommeltje." Wethou der J. Kool-Blokland van de ge meente Middelburg probeerde tegen beter weten in nog een toezegging van de minister los te weken omtrent de aanpak van de N57 op Walcheren. Tever geefs. Peijs: „Ik ga daar nu geen antwoord op geven. Het ziet er echt niet uit in Nederland. We kunnen niet blijven bouwen en ondertussen de boel laten ver slonzen." pagina 11Zeeland en Europa nog ver van elkaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 29