PZC Justitie looft beloning uit voor tips in zaak moord Terneuzenaar Aanslag in Schutse mooie oefening YOUR CULT GUIDE Liliane ronds kind giro 7 800 800 12 Nieuwerkerker tekent technisch op computer in Worldskills Competition Boekenfeest in Zierikzee Fiets-, puzzel en zwemtocht in Nieuwerkerk maandag 16 juni 2003 Ikeakast Oefenen Ketting Wat vind jij van film, theater of muziek? Geef je mening op www.cjp.nl/recensie KORTING INFORMATIE AANBIEDINGEN Het speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden CAD-tekenaar gaat voor de eer door Piet Kleemans NIEUWERKERK - Een plaats bij de eerste tien. En het certifi caat 'excellente vakman'. CAD- tekenaar Dennis van der Wielen (20) uit Nieuwerkerk hoopt dat dat de oogst zal zijn van zijn deelname aan de Worldskills Competition, zeg maar het we reldkampioenschap, van 19 tot 22 juni in het Zwitserse Sankt Gallen. Van der Wielen verde digt er als enige Zeeuw de pro vinciale eer. Vorig jaar oktober behaalde de jonge Nieuwerkerker, toen nog leerling van het ROC-Zeeland, de titel nationaal kampioen CAD-tekenen. Inmiddels stu deert Van der Wielen werktuig bouwkunde aan de Hogeschool Zeeland en mag hij meestrijden om de wereldtitel. Hij weet nu al dat het een gigantisch spektakel wordt.Erzijn45bei"oepenver tegenwoordigd op de World skills, er zijn zevenhonderd deelnemers en ze verwachten er zo'n 200.000 toeschouwers. Dat is niet niks." Van der Wielen studeert werk tuigbouwkunde en daarbij is het gebruik van Computer Ai ded drawing and Design (CAD) niet meer weg te denken. „Ik heb ook het 'tekenen op de plank' (tekentafel) nog geleerd, maar tegenwoordig gaat alles per computer. Dat werkt heel goed omdat je driedimensionale modellen kunt maken en die ook kunt laten bewegen. Je kunt een klant het product heel goed la ten zien." Technisch tekenen per compu ter gaat, zegt Van der Wielen, vele malen sneller dan met te kenpen en tekentafel. „Het ver schil is ook dat je met een com puterprogramma als Inventor 6 meer aan het modelleren dan aan het tekenen bent. De com puter tekent zelf met behulp van gegevens die de tekenaar in voert." De computertechniek biedt on gekende mogelijkheden. Zoals het tekenen van wat in de schoolwandelgang betiteld wordt als 'de Ikeakast'. Officieel heet zo'n tekening, waarbij alle onderdelen van een product los van elkaar getekend zijn - zodat je heel snel kunt zien wat er alle maal in het 'bouwpakket' hoort te zitten - een 'exploded view'. Van der Wielen: „Met behulp van die technieken kun je bij voorbeeld ook bewegingssimu laties - filmpjes zeg maar - ma ken. Tijdens de Worldskills komen alle facetten van het CAD-teke nen aan de orde. Zo krijgen de deelnemers aan die discipline 2,5 uur de tijd een bepaald ob ject - bijvoorbeeld een onder deel van een machine - volledig in te meten. Vervolgens wordt het op te meten object én de meetapparatuur weggehaald en dient de tekenaar aan de hand van de gegevens die zijn opme tingen op hebben geleverd, op de computer een gedetailleerde tekening van het object maken. Ook krijgen de CAD-tekenaars een tekening voorgeschoteld waar fouten in zitten. Aan hen de taak die eruit te halen. Van der Wielen heeft zich gron dig voorbereid op de Worldskills. „Chris Linkens, een expert op het gebied van CAD-tekenen, heeft mij zo'n vijftien zaterdagen lang op drachten gestuurd via de e- mail. Zenuwen? Nee, nu nog niet, maar dat zal ongetwijfeld nog komen. Maar als ik eenmaal bezig ben valt dat van me af. Dan zie ik niets meer van mijn omgeving." De concurrentie op zijn vakge bied is, weet Van der Wielen, zwaar. „Vooral in Aziatische landen zijn ze heel goed in CAD- tekenen. Jongeren daar begin nen er al op hun zestiende mee. Ze zijn er ook heel intensief mee bezig en dat geeft hen een voor sprong van een paarjaaropons. Je mag maar tot je eenentwin tigste meedoen aan deze wed strijd, dus het is voor mij nu of nooit." door Mieke van derJagt SINT-ANNAL AND - Een terro ristische aanslag in een bejaar dentehuis, het lijkt wat onwaar schijnlijk, maar het vormde wel een prima verhaal voor de oefe ning die brandweer en Rode Kruis op Tholen voor ogen had den. Want het ging erom de sa menwerking tussen hulpverle ningsorganisaties te testen en de communicatie tussen de ge meente en de hulpverleners te oefenen. Het kwam erop neer dat een stelletje terroristen op Tholen terecht was gekomen en zich verschanste in De Schutse, het bejaardentehuis dat onlangs is leeggekomen om plaats te ma ken voor nieuwbouw. Zo'n 150 vrijwilligers, leden van de Thoolse EHBO-verenigingen en kinderen van de basisschool, speelden de bevolking van het tehuis, dat onmiddellijk na een bomontploffing moest worden geevacueerd naar dorpshuis De Wellevate. Dat de brandweer ook nog een enveloppe met an- trax aantrof, had het evacuatie schema ingewikkelder moeten maken, maar het Rode Kruis kreeg dat niet helemaal mee. Een belangrijk leermoment dus, precies de reden waarom oefe ningen zo belangrijk zijn. Direct na de ontploffing werd een crisisteam gevormd van ge meentebestuurders, politie, brandweer en andere hulpver leners. De zogenaamde slacht offers werden met zogenaamde ambulances naar het ziekenhuis vervoerd want de ambulance dienst kon met de oefening niet meedoen. De Thoolse brandweer had niet zo heel veel werk om de schade te beperken. Er moest een elek tronische deur worden vastge zet en er was blus- en stutwerk. Om het vervoer van niet-lopen- de evacués te regelen, werd een personenvoertuig van de brand weer ingezet. De kerngezonde figuranten was gevraagd af en toe een hartaandoening, ver warring of paniek te simuleren en de brave basisschooljeugd moest worden aangezet om een beetje lastig te doen. CAD-tekenaar Dennis van der Wielen heeft zich grondig voorbereid op de Worldskills Competition. foto Dirk-Jan Gjeltema van onze regioredactie TERNEUZEN - De hoofdoffi cier van justitie in Middelburg heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de moord op de 56-jarige Ter neuzenaar John Andro Wijn- gaarde. Het slachtoffer, bijgenaamd Zwarte Johnwerd op 16 mei ge vonden in een loods aan de Sta tionsweg in Terneuzen. Wijn- gaarde was door geweld om het leven gebrachtUit onderzoek is gebleken dat hij al een aantal weken in de loods had gelegen. Wijngaarde had geen vaste woonplaats, maar verbleef al jaren in Terneuzen. Hij hield zich vooral op in kringen van daklozen en drugsgebruikers en was voorzitter van de Stichting Steunfonds Drugsverslaafden en Daklozen in Terneuzen. Ook had hij contacten met prostitu ees aan de Keileweg in Rotter dam en in Den Haag, aldus de politie. Het slachtoffer had de gewoonte om rond de tiende van elke maand het geld van zijn uitke ring direct op te nemen aan de balie bij de Rabobank in Ter neuzen. Hij deed dat voor de laatste keer op 10 januari 2003. In februari, maart, april en mei is hij daar niet meer geweest en is er geen geld meer van zijn re kening opgenomen. Ook is hij sinds die datum niet meer ver schenen bij de dag- en nacht op vang van het Leger des Heils in Terneuzen en evenmin bij de methadonverstrekking. De po litie heeft nog niemand gevon den die John Wijngaarde na 10 januari 2003 heeft gezien of ge sproken. Het slachtoffer was op het mo ment dat hij dood werd aange troffen gekleed in een zwart lederen Nickelson jack met daaronder een blauw T-shirt met drie Adidasstrepen, een donkerblauwe spijkerbroek en lichtbruine hoge schoenen. Hij had een tenger postuur, was 1.82 meter lang, kort zwart kroeshaar en hij lispelde. In de loods is naast het slachtofferen sieraad (ketting) gevonden waar de politie momenteel de herkomst nog van onderzoekt De politie roept getuigen op contact op te nemen met politie Zeeland, telefoon 0118-432173 Het AVRO-programma CW ring Verzocht besteedt vandaag in haar uitzending ook uitge breid aandacht aan deze zaak ZIERIKZEE - In de tuin van boekhandel De Vries in Zierik zee wordt zaterdag 21 juni het jaarlijkse boekenfeest gehou den. Duizenden boeken zullen op die dag met kortingen van zestig tot tachtig procent worden aange boden. De boekhandel wil met deze tuinverkoop ruimte maken voor het nieuwe aanbod dat in het najaar verschijnt. Boeken die langer dan twee jaar in de winkel hebben gestaan, worden te koop aangeboden. Op het ter ras krijgen de bezoekers 's och tends koffie en 's middags een glaasje wijn aangeboden. Het boekenfeest begint om 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur. NIEUWERKERK - Zwembad Dol-Fijn in Nieuwerkerk houdt vrijdagavond 27 juni een fiets- puzzel- en zwemtocht voor de jeugd. Het evenement begint om 18.45 uur bij het zwembad. Daar ver trekt de groep voor het eerste onderdeel, de fietstocht. Deel nemers dienen een eigen fiets mee te brengen. Belangstellen den kunnen zich tot en met vrij dag 20 juni aanmelden bij Dol- Fijn. STICHTING Ramadhan (6 maanden) Ramadhan uit Indonesië is een rustige baby. Hij werd geboren met een gespleten lip en een open gehemelte. Om normaal te kunnen eten en praten zal hij drie keer geopereerd moeten worden. De kosten per operatie bedragen 225 euro. Het Liliane Fonds helpt kinderen zoals Ramadhan; kinderen die zonder steun geen kans maken op medische of sociale revalidatie. Helpt u mee? Stichting Liliane Fonds Havensingel 26 5211 TX 's-Hertogenbosch T 0800 7 800 800 (gratis) www.lilianefonds.nl voorlichting@iilianefonds.nl om dit

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 28