9 Klassieke tractoren trekken aandacht op rommelmarkt Surfen moet je gewoon doen Limbodansen en snoep eten bij de kastanjebomen Steeds meer kinderen krijgen steun van Stichting Leergeld Jonge piloot (16) maakt tweede solovlucht Geen rijksbijdrage voor tunnel Sluiskil en N57 Totale o Uitverkoop Blauw ^ULJUIUJIJ w Delscher zeeuwse almanak waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 SCHOUWEN-DUIVELAND l bm Jeugdbrandweer Westerschouwen plaatst zich voor andelij ke finale Tegen lichtmast Armoede Hulp (i.v.m. verbouwing) _j Grote kortingen maandag 16 juni 2003 joorfietKleemans IONNEMAIRE - Alles was er. Kasten, stoelen, ta fel glaswerk, boeken, platen. Noem maar op. Een eenaineling klassieke tractoren en stationaire motoren was present als aandachtstrekker en bij y Rad van Avontuur werden de goklustigen ver- nelkomd. Het loonde de moeite. De gezamenlijke rommelmarkt in Zonnemaire van harmonie Nut (a Uitspanning en voetbalvereniging Zonnemai- leverde netto vierduizend euro op. Puffend en dampend staat hij te schudden op z'n banden, de eencilinder tweetakt Lanz Bulldog tractor uit 1949. De duidelijk met liefde gerestau- «rdeklassieker staat er glimmend gepoetst bij, relais de Bolinder Munktell, de Bautz en de Mc Cormick. Vooral mannen kijken er geïnteresseerd 0i De Zündappbrommer uit 1962 maakt bij sommigen - jeugdherinneringen los. Trotse eigenaar is T. de Vlieger uit Zonnemaire. Hij is van mijn zwager geweest. Die brommer Heeft tien jaar bij mij in de garage gestaan en toen ten ik op gegeven moment begonnen hem op te knappen. Wat chroom was heb ik opnieuw ver chroomd en hij is helemaal nieuw gespoten." De Vlieger heeft naast het oude Zündappje ver schillende klassieke tractoren in zijn verzame ling. ,,Ik heb mijn leven lang met tractoren gere den. Dat doe ik gewoon machtig graag. Ik reed al op mijn twaalfde met een tractor en een wagen suikerbieten van Dreischor naar Zonnemaire. La ter ben ik bij het waterschap gaan werken en daar reed ik ook veel op de tractor. Ik ken elk weggetje op Schouwen-Duiveland." Nu De Vlieger niet meer werkt steekt hij het me rendeel van zijn tijd in zijn verzameling klassie kers. Want het sleutelen is, zegt hij, bijna net zo leuk als het rijden. Samen met zijn collega's van Vereniging De Pionier gaat De Vlieger van evene ment naar evenement. „Ik ben erg graag onder de mensen." Niet alleen de klassieke tractoren trok ken veel bekijks. De vrijwilligers achter de talloze kramen hadden over belangstelling niet te kla gen. „En elke keer sprokkelen we weer heel veel spullen bij elkaar. Daar staan we soms zelf ook versteld van. Maar ja, het leeft in het dorp hé", zegt H. Juffermans-van Nieuwenhuijze van de rommelmarktcommissie. Met de uiteindelijke op brengst toont penningmeester P. Stouten zich dik tevreden. „Want dat extra geld heb je als vereni ging toch gewoon nodig." Even bijpraten op de rommelmarkt in Zonnemaire. foto Marijke Folkertsma Minister Peij s houdt hand op knip hoor Piet Kleemans IENESSE - Zeeland hoeft voorlopig niet te rekenen op van het Rijk voor onder neer de vurig gewenste tunnel lij Sluiskil of verbetering van de N57 op Walcheren. Volgens minister Peijs van Verkeer en Waterstaat is daar voorlopig geen financiële ruimte voor. Dat rei de minister zaterdag tijdens ten symposium in Renesse. iDat Zeeland geduld zal moeten 'ioefenen voor de verbetering tan de wegeninfrastructuur werd na het bekend worden van regeringsverklaring al ge roesd. Tijdens het symposium zaterdag, ter gelegenheid van let afscheid van L. Geluk- Poortvliet als voorzitter van het CDA-Zeeland, bevestigde de minister dat ontstane sombere BURGH-HAAMSTEDE - Beide piorenploegen van de Jeugd- liandweer Westerschouwen lebben zich door eerste en Iweede te worden tijdens de za terdag gehouden gewestelijke jeugdbrandweerwedstrijden in Ede weten te plaatsen voor de landelijke finale van de jeugd- Irandweerwedstrijden. Deze wedstrijden worden op 4 oktober in Vlissingen gehouden Het eerste juniorenteam bestaat volledig uit meisjes. De ploeg werd vorig jaar landskampioen. Dejunioren proberen in oktober hu landstitel te verdedigen. Het tweede team is een heel aieuwteam. SCHARENDIJKE - Een 32-ja- rige automobilist van de ge meente Schouwen-Duiveland is inde nacht van vrij dag op zater dag in beschonken toestand te gen een lichtmast aan de Dorps straat in Scharendijke gebotst. De man bleek twee keer de toe gestane hoeveelheid alcohol te nebben genuttigd. Dit leverde Item een proces-verbaal en een rijverbod van vier uur op beeld. Mensen die gehoopt had den dat de minister in haar eer ste publieke optreden in Zee land nog wel met een cadeautje over de brug zou komen, kwa men bedrogen uit. De minister wil voorrang geven aan het inlo pen van achterstanden met be trekking tot onderhoud van we gen, bruggen en tunnels. Totdat dat allemaal geregeld is hoeft Zeeland niet veel te verwach ten. „We moeten nu eerst hou wen en dan pas bouwen. Er wordt zelfs geen nieuw ver- keersportaal neergezet als niet meteen ook het onderhoud er van geregeld is.De minister zei geschrokken te zijn van de staat van onderhoud van wegen en kunstwerken die met wegen te maken hebben. „Jekuntookrij- den in een ouwe auto, daar niets aan doen en dan gewoon wach ten tot hij het niet meer doet. Daar begint het in Nederland een beetje op te lijken. Het is echt een rommeltje." Wethou der J. Kool-Blokland van Mid delburg probeerde tegen beter weten in nog een toezegging van de minister los te weken om trent de aanpak van de N57 op Walcheren. Tevergeefs. Peijs: „Ik ga daar nu geen antwoord op geven. We kunnen niet blij ven bouwen en ondertussen de boel laten verslonzen." pagina 11Zeeland praat in Brussel te vaak over geld Tijdens het surffestival aan de Brouwersdam probeerden surfers een lange surfplank uit. foto Marijke Folkertsma door Piet Kleemans SCHARENDIJKE - Een watersport- beurs, maar dan niet in een hal maar aan het water en met de mogelijkheid om nieuwe modellen ter plaatse uit te probe ren. Die omschrijving past bij het Surf festival dat zaterdag en gisteren gehou den werd bij Zeil- en Surfcentrum Brou wersdam. Het evenement trok naar schatting zesduizend belangstellenden. Surfen en zeilen zijn dingen die je, weet gastvrouw Tina Graler van Zeil- en Surf centrum Brouwersdam, gewoon moet doen. „Je hebt grote beurzen als Boot in Düsseldorf, maar de belangstelling daarvoor loopt terug. Bij een surffestival als dit is de opzet heel anders. Je kunt kij ken én proberen. En er zijn allerlei semi nars en demonstraties." Het evenement aan de Brouwersdam was een samenwer kingsverband tussen het surfcentrum en de mensen achter 'der Tag des Wasser- sports' in Duitsland, waar het concept van de beurs aan het water al uitgepro beerd is. Promotie van de surfsport is, zegt Graler, geen overbodige luxe. De be langstelling voor de sport is tanende. Het surffestival aan de Brouwersdam was vooral bedoeld voor actieve surfers. Zij konden er kennismaken met alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de surfsport in de breedste zin van het woord. Veertien fabrikanten gaven er ac te de présence en acht surfprofs waaron der Francisco Goya, Andy Pusch en de Moreno Twins waren afgereisd naar de Brouwersdam om demonstraties te ge ven en korte gastlessen te verzorgen. Op een nog nader te bepalen datum in au gustus viert Zeil- en Surfcentrum Brou- joorPiet Kleemans ZIERIKZEE „Lager die stok", t#ept DJ René Krijger door de ""rrofoon. Op het tot strand omgebouwde' plein achter ge- ouw De Driehoek in Zierikzee wordt met overgave de limbo Manst. Met een beachparty "«d daar zaterdagavond het soizocn van CJV Samen Verder %sloten. .We juiste ambiance creëren was sinecure, vertelt Krijger, rijn er de hele dag mee be- geweest. We hebben zes oub zand uitgereden over het T'n. En ik was veel tijd kwijt «het opzetten van de geluids- lichtinstallatie." net bleef niet bij zand alleen. Er -°iiden parasols en het fietsen - w/>s voor deze gelegenheid gebouwd tot strandpavil- en met een uitgebreid assorti- ent aan limonade en snoep. 1 Ia'en het lijkt heel veel, maar meestal is het na anderhalf uur al op", weet één van de vrijwilli ge barkeepers. CJV (Christelijke Jongeren Ver eniging) Samen Verder verzorgt per jaar een stuk of zes evene menten. Film afgewisseld met disco avonden. De laatste steevast verzorgd door Krijger. „Maar ik werd die gewone disco-avonden in de Grote Zaal van De Drie hoek een beetje zat en ik had ook het gevoel dat de kinderen er wat op uitgekeken raakten. Ik wilde eens wat anders. En het laatste evenement van het sei zoen moet natuurlijk wel iets bijzonders worden." Na de kerstdisco met veel piep- schuimsneeuw werd het deze keer een beachparty. Het enige wat ontbrak waren tropische palmbomen. „Maar hier staan hele oude kastanjebomen en die geven ook veel sfeer. "De oproep om toch vooral in strandkleding naar het plein achter de Drie hoek te komen bleek niet overal aan te zijn gekomen. Hoewel DJ Krijger zelf wel in feestelijk Ha- waii-shirt en korte broek was gehuld. De discoshows zijn een hobby van Krijger. In een paar jaar tijd spaarde hij een imposante in stallatie bij elkaar. „De baskas- ten zijn achthonderd watt, de hoge-tonen topkasten zeven honderd watt. En met de licht installatie kan ik muziekge- atuurd pen heleboel effecten verzorgen. Sinds kort heb ik ook een laser, maar die kun je nu nog niet zo goed zien." Ook een rookmachine is present. En een deel van zijn naar schatting 250 cd's. „Voor vanavond heb ik een beetje Caribische muziek uitge kozen. Beetje Sunclub, beetje bubbling en meer van dat soort zaken." Ook voor passende lim- bomuziek werd gezorgd. Barry Manilow's Copa Cabana bege leidde de jeugdige limbodan sers. door Ab van der Sluis VLISSINGEN - Steeds meer ouders met schoolgaande kin deren kloppen aan bij de Stich ting Leergeld Vlissingen. Die instelling zet zich (financieel) in voor mensen met een minimum inkomen. Vorig jaar wisten 86 gezinnen de weg te vinden naar Leergeld. Een jaar eerder waren dat er nog maar 21De stichting gaf bi jna zeventienduizend euro uit aan onder meer studie, sportactiviteiten en voorschot ten op studiefinanciering. Stichting Leergeld helpt kinde ren die in Vlissingen wonen. Het gaat om kinderen, aldus het jaarverslag over 2002, die na de vakantieperiode daarover geen verhalen kunnen vertellen. Maar ook om kinderen die thuis geen tijdschriften hebben om plaatjes uit te knippen om hun werkstuk te verfraaien of die geen computer hebben. De stichting vindt dat alle kin deren mee moeten kunnen doen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, schoolkampen, sportclubs of het lidmaatschap van een mu ziekvereniging. „Dat lijkt van zelfsprekend. Toch is het dat niet", aldus het jaarverslag. „Voor veel kinderen is het een luxe. Een luxe die het gezin zich niet kan veroorloven, omdat er niet genoeg geld is." Voor armoede zijn veel oorza ken aan te wijzen. Mensen kun nen hun baan verliezen, schei den, de school niet afgemaakt hebben, langdurig ziek zijn of een combinatie van factoren. Éénoudergezinnen worden het meest getroffen door armoede. In vijfentachtig procent van de ze gezinnen gaat het om een al leenstaande moeder met kinde ren. Eén op de tien kinderen leeft in een gezin dat moet rond komen van een minimuminko men. In Nederland gaat het om een groep van 360.000 kinderen. Vorig jaar behandelde de stich ting 266 aanvragen van 85 ge zinnen. De aard van de vragen liep uiteen van een schoolreisje of een -kamp, contributie van een sportvereniging of sportar tikelen. Per kind kunnen name lijk meer hulpvragen worden ingediend en gehonoreerd. Een kind kan de contributie van de voetbalclub vergoed krijgen, maar ook een shirtje of voetbal schoenen. De toename van het aantal aanvragen is volgens de stichting toe te schrijven aan de slechte economische ontwikke lingen, de toegenomen werk loosheid en het feit dat Leergeld steeds bekender wordt. Eén van de kinderen die het af gelopen jaar geholpen konden worden was een zestienjarig meisje uit Vlissingen dat een op leiding volgde, die alleen in Goes werd gegeven. De moeder vroeg een lening aan de bij de Stichting Leergeld, om daarmee een NS-jaarkaart te kunnen ko pen van ruim negenhonderd eu ro. De stichting verstrekt niet graag leningen, omdat het gezin door de aflossing financieel ex tra belast wordt. Tevergeefs werd aangeklopt bij de provin cie, die ooit een potje 'Zeeuws Studiefonds' had. Ook de gemeente Vlissingen kon niet helpen. Ook bij de Informatie Beheer Groep (IBG) - verant woordelijk voor studiefinancie ring - liep de stichting vast. Uit eindelijk besloot Leergeld de kosten voor de kaart voor dit jaar te betalen. Het Vlissingse meisje kan ook volgend jaar naar school. Het Betsy Perk Op leidingsfonds van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereni ging Tesselschade Arbeid Adelt neemt de reiskosten voor vol gend j aar voor zij n rekening. De Stichting Leergeld is voor een groot deel afhankelijk van goede gevers. Vorig jaar gaven onder meer de kerken, de ge meente Vlissingen, de Rotary- club, winkeliers, particulieren en de Stichting Moerman Pro motie Geld. HHi wersdam zijn tienjarig bestaan met een open dag. Die is bedoeld voor een heel breed publiek, waarbij onder andere ge mikt wordt op mensen die vroeger heb ben gesurft en nu misschien weer willen beginnen. Ze zullen merken dat er veel veranderd is. „De surfboards zijn veel vriendelijker geworden. En je hebt nu ook heel goede boards voor kinderen", aldus Graler. Zij kijkt met tevredenheid terug op het tweedaagse festival. „We hebben wel eerder grotere evenementen gedaan, maar dit was voor ons nieuw. En het is zeker voor herhaling vatbaar." door Ab van derSluis ARNEMUIDEN - Hij is te jong voor een rijbewijs, maar hij maakte onlangs wel zijn tweede solovlucht in een éénmotorig toestel boven Noord-Bev^land. Remy Wisse (16) uit Yerseke maakt zijn jongensdroom waar. Volgend jaar hoopt hij zijn bre vet te halen. Vanaf het moment dat hij kon praten, zei Remy tegen zijn ou ders dat hij wilde vliegen. „Zo'n jongensdroom heeft iedere jon gen", zegt vader Rien. Voor zijn veertiende verjaardag kreeg hij een proefles boven Midden- Zeeland. Drie dagen later zat Remy al in de schoolbanken bij Vliegschool Zeeland om zijn eerste theorielessen te volgen. Morgen doet hij examen in de laatste drie vakken. Vliegschool Zeeland heeft nog nooit zo'n jonge leerling-piloot gehad. Vraag de jonge vwo-leerling wat vliegen zo bijzonder maakt en een stortvloed aan superla tieven volgt. „Prachtig, de tech niek van het vliegen. Voor Remy lessen volgde bij de vliegschool had hij - afgezien van een korte vlucht met zijn buurman - nog nooit in een vliegtuig gezeten. Drie weken geleden maakte hij zijn eerste solovlucht bij vliegveld Mid den-Zeeland. Tien minuutjes vloog hij alleen, maar elke mi nuut was onvergetelijk. „Het zweet stond in mijn handen. Je kon mijn shirt na afloop uit wringen." De tweede solovlucht vond af gelopen week plaats toen hij een half uur alleen vloog boven Noord-Beveland om wat oefe ningen te doen. Vlieginstructeur Dries van der Poest-Clement is vol lof over zijn zestienjarige leerling. „Hij is bovengemiddeld, heeft een goed vlieggevoel en een goed in zicht. Bij vliegen krijg je te ma ken met een dimensie extra. Vader Rien ziet de ongeveer tienduizend euro kostende vliegopleiding als een investe ring in de toekomst. Als Remy 45 uur heeft gevlogen, kan hij op voor zijn vliegbrevet. Aan het einde van dit jaar hoopt hij de benodigde tien uur solo- vliegen op zijn naam te hebben staan. Toch zal hij nog een paar maanden geduld moeten heb ben, want pas op zeventienjari ge leeftijd mag hij examen doen. Na zijn vwo-opleiding aan het Calvijncollege in Goes wil de jonge Yersekenaar naar de luchtmacht. Zijn droom is vlie gen in een F-16. Of dat lukt, weet hij niet. „Ik heb een bril en je mag eigenlijk geen afwijking aan je ogen hebben, Maar een Boeing 747 lijkt me ook hart stikke mooi." Advertentie CC LU vanaf dinsdag 17 juni 9.00 uur Grote Markt 11-13 4461 AH Goes LJ Telefoon: 0113 227607 Limbodansen tijdens de beachparty in Zierikzee. foto Marijke Folkertsma De drie telgen in dat Vlis singse gezin pikken zo nu en dan met graagte een filmpje mee. Lekker ontspannen met een bakje chips en je verruimt er bovendien je woordenschat mee. Vooral de minder vrien delijke uitingen blijven dan hangen. Zo heeft Stijn van drie in zijn hersenen geprent hoe Hagrid - de welbekende terreinknecht van tover- school Zweinstein - een ver velende oom Herman het zwijgen oplegde. En dus klinkt het regelmatig: ,,Hou je mond toch, saaie drol", steevast gevolgd door een schaterlach over zijn eigen stoutmoedigheid. Toch laat het geheugen ook wel eens gedeeltelijk verstek gaan. Leon van zeven was de ze week met zwaard en schild verwikkeld in een heftig schijn-riddergevecht. Drei gementen horen daar na tuurlijk bij. Zodat Leon zijn tegenstander vol overtuiging toeriep: ,,Ik sla je blond en blauw!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 25