9 Minister houdt hand op de knip Justitie looft beloning lit voor tips in zaak noord Terneuzenaar Steeds meer kinderen krijgen steun van Stichting Leergeld Aanslag in Schutse mooie oefening Koks laten het afweten in Nisse Foutje bij uitslag van Jeugdfestival Originele uitreiking Culturele Prijs Goes Totale Uitverkoop Blauw Seen geld voor N5 7 er raakt gewond mm Inbraak 11 Pelscher zeeuwse almanak BEVELANDEN/THOLEN maandag 16 juni 2003 Taxichauffeur beroofd Rommeltje Crisisteam Leren Oorzaken Ketting (0 Pm. verbouwing) j Grote kortingen NS-jaarkaart twPiet Kleemans j[XESSE - Zeeland hoeft et [jorlopig niet te rekenen op geld van het Rijk voor onder iieer de vurig gewenste tunnel |j Sluiskil of verbetering van i(N57 op Walcheren. Volgens jiiister Peijs van Verkeer en Waterstaat is daar voorlopig jen financiële ruimte voor. Dat lei de minister zaterdag tijdens jnsymposium in Renesse. Jat Zeeland geduld zal moeten itoefenen voor de verbetering jan de wegeninfrastructuur Kidna het bekend worden van (e regeringsverklaring al ge- i. Tijdens het symposium GOES - Een taxichauf feur uit Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag opzondag beroofd en mis handeld op de Paardeweg in Goes. Een klant liet zich vanuit Bergen op Zoom naar Goes rijden, waar op het einde van de rit een andere man op hem bleek te wachten. Die opende het portier aan de bestuur derskant, gaf de chauffeur een klap op het hoofd en haalde enkele honderden euro's uit diens portemon nee. De klant en de bela ger verdwenen vervolgens zaterdag, ter gelegenheid van het afscheid van L. Geluk- Poortvliet als voorzitter van het CDA-Zeeland, bevestigde de minister dat sombere beeld. Mensen die gehoopt hadden dat de minister in haar eerste pu blieke optreden in Zeeland nog wel met een cadeautje over de brug zou komen, kwamen be drogen uit. De minister wil, stel de zij klip en klaar, voorrang geven aan het inlopen van ach terstanden in het onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Totdat dat allemaal is geregeld, hoeft Zeeland niet veel te ver wachten. „We moeten nu eerst houwen en dan pas bouwen. Er wordt zelfs geen nieuw ver- keersportaal neergezet als niet meteen ook het onderhoud er van geregeld is." De minister zei geschrokken te zijn van de staat van onderhoud van wegen en kunstwerken die met wegen te maken hebben. „Je kunt ook rijden in een ouwe auto, daar niets aan doen en dan gewoon wachten tot hij het niet meer doet. Daar begint het in Nederland een beetje op te lij ken. Het is echt een rommeltje." Wethouder J. Kool-Blokland van de gemeente Middelburg probeerde tegen beter weten in nog een toezegging van de mi nister los te weken omtrent de aanpak van de N57 op Walche ren. Tevergeefs. Peijs: „Ik ga daar nu geen antwoord op ge ven. Het ziet er echt niet uit in Nederland. We kunnen niet blij ven bouwen en ondertussen de boel laten verslonzen." pagina 11Zeeland praat in Brussel te vaak over geld «onze regioredactie KNEUZEN - De hoofdoffi- wvan justitie in Middelburg keft een beloning van 20.000 w uitgeloofd voor de gouden ipdie leidt tot de oplossing van if moord op de 56-jarige Ter- suzenaar John Andro Wijn aarde. Üft slachtoffer, bijgenaamd farte John, werd op 16 mei ge- «den in een loods aan de Sta dsweg in Terneuzen. Wijn aarde was door geweld om het ingebracht. Uit onderzoek is jebleken dat hij al een aantal wkenin de loods had gelegen, "ijngaarde had geen vaste wnplaats, maar verbleef al .®n in Terneuzen. Hij hield vooral op in kringen van zen en drugsgebruikers en jas voorzitter van de Stichting fcmfonds Drugsverslaafden ''•Daklozen in Terneuzen. Ook Si hij contacten met prostitu- jsaan de Keileweg in Rotter- en in Den Haag, aldus de politie. ■"'slachtoffer had de gewoonte JW&LE - Een 38-jarige mo- wrijder uit Kapelle is zater- 'Smiddag rond half vier ge- ,0iMgeraakt bij een aanrijding een auto op de Nieuwe '«straat in zijn woonplaats. e '9-jarige bestuurster van de «ouit Kapelle verleende op de ™fing van de Nieuwe Kerk- «raat en de Biezelingseweg pi voorrang aan de van rechts fnende motorrijder. De mo- •wijder werd met lichte ver dingen aan zijn enkel per ®Mance overgebracht naar Hulpverleners evacueren bewoners van het bejaardentehuis De Schutse na een 'bomontploffing'. foto Willem Mieras door Mieke van derJaqt SINT-ANNALAND - Een terro ristische aanslag in een bejaard- enthuis, het lijkt wat onwaar schijnlijk, maar het vormde wel een prima verhaal voor de oefe ning die brandweer en Rode Kruis op Tholen voor ogen had den. Want het ging erom de sa menwerking tussen hulpverle ningsorganisaties te testen en de communicatie tussen de ge meente en de hulpverleners te oefenen. Het kwam erop neer dat een stelletje terroristen op Tholen terecht was gekomen en zich verschanste in De Schutse, het bejaardentehuis dat onlangs is leeggekomen om plaats te ma ken voor nieuwbouw. Zo'n 150 vrijwilligers, leden van de Thoolse EHBO-verenigingen en kinderen van de basisschool, speelden de bevolking van het tehuis, dat onmiddellijk na een bomontploffing moest worden geevacueerd naar dorpshuis De Wellevate. Dat de brandweer ook nog een enveloppe met an- trax aantrof, had het evacuatie schema ingewikkelder moeten maken, maar het Rode Kruis kreeg dat niet helemaal mee. Een belangrijk leermoment dus, precies de reden waarom oefe ningen zo belangrijk zijn. Direct na de ontploffing werd een crisisteam gevormd van ge meentebestuurders, politie, brandweer en andere hulpver leners. De zogenaamde slacht offers werden met zogenaamde ambulances naar het ziekenhuis vervoerd want de ambulance dienst kon met de oefening niet meedoen. De Thoolse brandweer had niet zo heel veel werk om de schade te beperken. Er moest een elek tronische deur worden vastge zet en er was blus- en stutwerk. Om het vervoer van niet-lopen- de evacués te regelen, werd een personenvoertuig van de brand weer ingezet. De kerngezonde figuranten was gevraagd af en toe een hartaandoening, ver warring of paniek te simuleren en de brave basisschooljeugd moest worden aangezet om een beetje lastig te doen. Het Rode Kruis kon oefenen met het inrichten van een opvang plaats in De Wellevate, waar een vrachtwagen van het provincia le Rode Kruis helemaal werd uitgepakt met bedden, bedden goed en alles wat nodig is om mensen een paar dagen in een zaal op te vangen. De oefening verliep natuurlijk niet vlekkeloos. De hulpverle ning kwam wat laat op gang, de antraxboodschap kwam niet over en de brandweer stak veel tijd in de elektronische deur, die met het omdraaien van een knop had kunnen worden uitge zet. Maar precies daarvoor is een oefening bedoeld. Om ervan te leren. En de bewoners van de Vroonhof, naast de Schutse, hadden nog een leuke ochtend. Zij leverden als publiek het commentaar. door Ab van der Sluis VLISSINGEN - Steeds meer ouders met schoolgaande kin deren kloppen aan bij de Stich ting Leergeld Vlissingen. Die instelling zet zich (financieel) in voor mensen met een minimum inkomen. Vorig jaar wisten 86 gezinnen de weg te vinden naar Leergeld. Een jaar eerder waren dat er nog maar 21De stichting gaf bijna 17.000 euro uit aan on der meer studie, sportactivitei ten en voorschotten op studiefi nanciering. Stichting Leergeld helpt kinde ren die in Vlissingen wonen. Het gaat om kinderen, aldus het jaarverslag over 2002, die na de vakantieperiode daarover geen verhalen kunnen vertellen. Maar ook om kinderen die thuis geen tijdschriften hebben om plaatjes uit te knippen om hun werkstuk te verfraaien of die geen computer hebben. De stichting vindt dat alle kin deren mee moeten kunnen doen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, schoolkampen, sportclubs of het lidmaatschap van een mu ziekvereniging. „Dat lijkt van zelfsprekend. Toch is het dat niet", aldus het jaarverslag. „Voor veel kinderen is het een luxe. Een luxe die het gezin zich niet kan veroorloven, omdat er niet genoeg geld is." Voor armoede zijn veel oorza ken aan te wijzen. Mensen kun nen hun baan verliezen, schei den, de school niet afgemaakt hebben, langdurig ziek zijn of een combinatie van factoren. Éénoudergezinnen worden het meest getroffen door armoede. In vijfentachtig procent van de ze gezinnen gaat het om een al leenstaande moeder met kinde ren. Eén op de tien kinderen leeft in een gezin dat moet rond komen van een minimuminko men. In Nederland gaat het om een groep van 360.000 kinderen. Vorig jaar behandelde de stich- m i om rond de tiende van elke maand het geld van zijn uitke ring direct op te nemen aan de balie bij de Rabobank in Ter neuzen. Hij deed dat voor de laatste keer op 10 januari 2003. In februari, maart, april en mei is hij daar niet meer geweest en is er geen geld meer van zijn re kening opgenomen. Ook is hij sinds die datum niet meer ver schenen bij de dag- en nacht op vang van het Leger des Heils in Terneuzen en evenmin bij de methadonverstrekking. De po litie heeft nog niemand gevon den die John Wijngaarde na 10 januari 2003 heeft gezien of ge sproken. Het slachtoffer was op het mo ment dat hij dood werd aange troffen gekleed in een zwart lederen Nickelson jack met daaronder een blauw T-shirt met drie Adidasstrepen, een donkerblauwe spijkerbroek en lichtbruine hoge schoenen. Hij had een tenger postuur, was 1.82 meter lang, kort zwart kroeshaar en hij lispelde. In de loods is naast het slachtoffer een sieraad (ketting) gevonden waar de politie momenteel de herkomst nog van onderzoekt. De politie roept getuigen op, contact op te nemen met politie Zeeland, telefoon 0118-432173. Het AVRO-programma Opspo ring Verzocht besteedt vandaag ook aandacht aan deze zaak. KAMPERLAND - In een wo ning aan de Cypressenlaan in Kamperland is zaterdagmiddag tussen vier en vijf ingebroken. Uit de woning werd communi catieapparatuur van enkele honderden euro's gestolen. De kookworkshops die op de rol stonden tijdens het culinair weekeinde in Nisse werden afgeblazen, omdat maar één persoon interesse had. Voor de maaltijden was echter wel veel animo. foto Willem Mieras door Mieke van derJaqt NISSE - De Boerenwereldkeuken, die afge lopen weekeinde in Nisse neerstreek als promotor van streekproducten in het Jaar van de Boerderij, heeft vooral eters getrok ken. Geen kokers. Behalve het gastronomisch verwennen van Zeeuwen in een exclusief restaurant, was het de bedoeling kookworkshops en demon straties te geven. Omdat telkens maar één iemand interesse toonde, werden die activi teiten afgeblazen. Maar de gerenommeerde koks bereidden wel voor een dankbaar pu bliek lunches en diners. Zolang het mobiele restaurant op het erf van De Winter was opgesteld, brachten de producenten van de streekproducten hun waren tij dens een marktj e aan de manGoed rundvlees, appelsap van Zeeuwse appelbo men, en zwarte bessen-producten uit de Zak van Zuid-Beveland: je hoeft de heerlijkste dingen niet van ver te halen. Leon de Winter, die zijn erf beschikbaar stelde, had zelf ook een kraam met bloem en meel van de Tarwecirkel, het bedrijf dat tar we van zaad tot aan de deur van de bakkerij in eigen beheer houdt. Als De Winter zijn loftrompet over streekproducten begint te steken, houdt hij niet snel op. Maar het be langrijkste vindt hij toch dat een afnemer weet wat hij koopt. „Wij zaaien het graan, bemesten het, beschermen het, oogsten het en slaan het op. We mengen het, laten het malen en doen het zakken. Dan leveren we het ook nog zelf af. Als er ergens in die cyclus een fout wordt gemaakt, krijgen wij het op ons brood, en terecht. We kunnen niemand de schuld geven als er iets niet deugt. Zo ga je echt wel zorgvuldig met je product om." De Boerenwereldkeuken was als promotie van streekproducten bedoeld maar het ver band met het marktj e werd onvoldoende ge legd. Het drukst was het bijvoorbeeld tij dens de diners maar dan waren kramen met streekproducten al opgebroken en de en thousiaste producenten al naar huis. Advertentie ^af dinsdag 17 juni 9.00 uur Q •jïMirktl1"13 4461 AH Goes «efcon: 0113 227607 door Ab van derSluis VLISSINGEN - Waar elke orga nisatie bang voor is, gebeurde zaterdag tijdens de prijsuitrei king van het Nationaal Jeugd festival in Vlissingen: de ver keerde deelnemer werd tot winnaar uitgeroepen. Tijdens het oplezen van de uit slag aan het einde van de mid dag werden de Junioren van Drum- en Showfanfare DVS uit Katwijk uitgeroepen tot win naar van de categorie show. De baretten gingen vrolijk de lucht in, tot bleek dat de jury Jeugds- howband Irene uit Ede meer punten had gegeven. Die jonge muzikanten barstten vervol gens in vreugde uit, terwijl de baretten van DVS nijdig op de grond werden gesmeten. „Helaas, het had niet gemogen", aldus voorzitter Frans Wieland. „We hadden een totaalsheet ge kregen van de jury en daar ston den de uitslagen nogal door el kaar. Het is heel vervelend dat het dan de mist ingaat. Zeer be treurenswaardig. Gelukkig hebben de muzikanten het ach teraf sportief opgepakt." Het voorlezen van de jury-uit slag was het enige smetje op een perfect verlopen jeugdfestival en de taptoe 's avonds met gere nommeerde bands als Kunst en Genoegen uit Leiden en Drum fanfare- en Showorkest De Del taband uit Vlissingen. „Het was één grote, gezellige dag", concludeerde Wieland. „De publieke belangstelling was enorm." Vooral 's avonds tijdens de tap toe was het moeilijk om nog een zitplaatsje te vinden op het sportcomplex. Volgens Wieland was de belangstelling te danken aan een combinatie van facto ren: het mooie weer, de gratis toegang voor de taptoe en het programma met bands van naam. „Mensen bleven zelfs tot het afmarcheren van de laatste band zitten. Kunst en Genoegen kreeg na afloop nog een staande ovatie." ting 266 aanvragen van 85 ge zinnen. De aard van de vragen liep uiteen van een schoolreisje of -kamp, contributie van een sportvereniging of sportartike len. Per kind kunnen meer hulp vragen worden ingediend en gehonoreerd. Een kind kan bij voorbeeld de contributie van de voetbalclub vergoed krijgen, maar ook een shirtje of voetbal schoenen. De toename van het aantal aanvragen is volgens de stichting toe te schrijven aan de slechte economische ontwikke lingen, de toegenomen werk loosheid en het feit dat Leergeld steeds bekender wordt. Eén van de kinderen die het af gelopenjaar konden worden ge holpen, was een zestienjarig meisje uit Vlissingen dat een op leiding volgde die alleen in Goes werd gegeven. De moeder vroeg een lening aan bij de Stichting Leergeld, om daarmee een NS- jaarkaart te kunnen kopen van ruim negenhonderd euro. De stichting verstrekt niet graag le ningen, omdat het gezin door de aflossing financieel extra wordt belast. Tevergeefs werd aange klopt bij de provincie, die ooit een potje 'Zeeuws Studiefonds' had. Ook de gemeente Vlissin gen kon niet helpen. Ook bij de Informatie Beheer Groep (IBG) - verantwoordelijk voor studie financiering - liep de stichting vast. Uiteindelijk besloot Leer geld de kosten voor de kaart voor dit jaar te betalen. Het Vlissingse meisje kan ook vol gend jaar naar school. Het Betsy Perk Opleidingsfonds van de Algemene Nederlandse Vrou wenvereniging Tesselschade Arbeid Adelt neemt de reiskos ten voor volgend jaar voor zijn rekening. De Stichting Leergeld is voor een groot deel afhankelijk van goede gevers. Vorig jaar gaven onder meer de kerken, de ge meente Vlissingen, de Rotary- club, winkeliers, particulieren en de Stichting Moerman Pro motie Geld. Mieke van der Jagt GOES - Originaliteit en het aanspreken van een groot pu bliek. De Culturele Prijs van Goes gaat vooral om die redenen dit jaar naar Eddy Beekman en Willy van Meegen. Het duo heeft de afgelopen jaren veel culture le projecten georganiseerd. De omvang van het aangesproken publiek werd bij de uitreiking zaterdag in de Grote Kerk in Goes, ruimschoots geïllus treerd: nog nooit waren zoveel mensen bij de prijsuitreiking aanwezig. Origineel werd het ook, de uit reiking. Tijdens de toespraak door voorzitter A. Wevers van de Culturele Raad, die de Jan Bruins legpenning en een che que overhandigde, kwam de vereniging Rondom de Stenen Brug in optocht binnenzetten. Op een handkarretje was sym bolisch aangegeven wat Van Meegen en Beekman, partners, allemaal voor leuks hebben ver zonnen. Plotseling wapperende wasjes op verkeerspleinen, de schitterend verlichte televisie toren, een toverachtig verlichte rondgang over de Vesten, mu ziek en poëzie bij de stenen brug en vanalles om eventjes over na te denken en bij te glimlachen door de hele stad. De sfeer tijdens de uitreikings plechtigheid werd daardoor ongedwongen. Bij wijze van verrassing maakte Jorrit Tam- minga speciaal voor de gelegen heid een compositie van Goese geluiden, iets waarop de laurea ten niet gerekend hadden. Ze hadden zelf het ochtendgezang van de vogeltjes aan de Veste op cd gezet. Die floten dan ook tij dens het informele samenzijn voor het borrelende publiek. Tijdens een informele bijeenkomst kregen Eddy Beekman en Willy van Meegen de Culturele Prijs uitgereikt. foto Willem Mieras De drie telgen in dat Vlis singse gezin pikken zo nu en dan met graagte een filmpje mee. Lekker ontspannen met een bakje chips en je ver ruimt er bovendien je woor denschat mee. Vooral de min der vriendelijke uitingen blijven dan hangen. Zo heeft Stijn van drie in zijn hersenen geprent hoe Hagrid - de welbekende terrein knecht van toverschool Zweinstein - een vervelende oom Herman het zwijgen oplegde. En dus klinkt het regelmatig: „Hou je mond toch, saaie drol", steevast ge volgd door een schaterlach over zijn eigen stoutmoedig heid. Toch laat het geheugen ook wel eens gedeeltelijk verstek gaan. Leon van zeven was de ze week met zwaard en schild verwikkeld in een heftig schijn-riddergevecht. Drei gementen horen daar na tuurlijk bij. Zodat Leon zijn tegenstander vol overtuiging toeriep: „Ik sla je blond en blauw!" M - - :.>.0

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 21