PZC Maria is overste met principes P m Casper Hobbes Salade met sinaasappels i Nu in Zeeland woonachtige schrijver heeft geen spijt van moord op stiefvader f 1 Heer Bommel en het Losgetrilde Inzicht Toonder Studi m a O be ca puzzel recept het weer P( LI maandag 16 juni 2003 4 5 7 9 18 24 6 8 10 s Zeeland: Zonnig en warm Vooruitzichten Zon Maan Nautisch bericht Waterstanden L Lagedrukgebied H Hogedrukgebied wi pe 41 Europa: Uitbundig Wraak kan genoegdoening geven In zijn autobiografische thriller Sunny Home beschrijft Otto Veen- hoven hoe hij in 1955 in Lochem zijn stiefvader vermoordde. De nu 68-jarige en in het Zuid-Bevelandse Waarde woonachtige schrijver zegt van die moord nimmer spijt te hebben gehad. ,,Ik voelde me toen als een nobele ridder, die een zwakke vrouw beschermde." door Jan Buter Mensen die het manu script van Sunny Home nebben gelezen, hebben wel eens gevraagd of de moord me niet mijn hele leven heeft ach tervolgd. Het antwoord daarop is eenvoudig: nee! Er zijn zelfs hele periodes geweest, waarin ik er niet eens meer aan dacht." Veenhoven heeft over de moord op zijn stiefvader nooit wroe ging gekend, zegt hij. „Sterker: Ik ben nog steeds solidair met de twintigjarige jongeman die ik toen was. Een jonge knaap die zijn moeder wilde beschermen, haar wilde vrijwaren van toe komstige bedreigingen." In Sunny Home beschrijft Veenho ven het leven in deze villa, die aanvankelijk inderdaad een 'zonnig tehuis' is voor zijn in de oorlogsjaren op drift geraakte moeder en haar twee kinderen. „Mijn ouders zijn kort voor de oorlog gescheiden. Mijn vader mr. Jan Veenhoven was tijdens de oorlog partijsecretaris van de NSB. In 1945 werd hij als poli tiek delinquent geïnterneerd. Mijn moeder, mijn zusje en ik waren net voor de hongerwinter naar de Achterhoek getrokken. Na de bevrijding hadden we echter geen dak meer boven het hoofd en kwamen we verspreid over het land bij familie te recht." Voor het kleine gezinne tje is het dus een geschenk uit de hemel, dat 'Mam' een baan vindt als huishoudster in Lo chem. Zij trekt met haar kinde ren in bij PTT-ambtenaar Siem Nieuwenhuysen. Net weduw naar geworden en zelf vader van twee dochters. Korte tijd later wordt het dienstverband ver ruild voor de huwelijkse staat. De dan twaalfjarige Otto heeft aanvankelijk een prima ver houding met zijn stiefvader, die hij 'Dad' noemt. „Hij ging met me om als een ech te vader." Het harmonieuze le ven in Sunny Home duurt echter niet lang. Er komen spanningen en ruzies. Aanvankelijk slechts tussen 'Dad' en 'Mam', maar naarmate de jaren verstrijken, ontpopt de stiefvader zich ook meer en meer als een tiran voor de jongere huisgenoten. Voor zowel zijn eigen als zijn aange nomen kinderen. Het breekpunt voor de inmid dels vijftien jaar oude Otto is dat zijn stiefvader hem dwingt een haan de kop af te hakken. „Om een echte kerel te worden." De haat die dan wordt gezaaid wordt steeds groter naarmate de jongen ouder wordt en steeds vaker merkt dat zijn moeder door 'Dad' wordt vernederd en mishandeld. Dit is de periode waarin bij de tiener het plan rijpt zijn stiefvader te doden. „In deze fase van mijn leven be gon ik hem hartgrondig te ha ten, zelfs dood te wensen. Niet via een langdurig ziekbed, want dan zaten we nog een hele tijd met 'm opgescheept. Nee, hij moest op slag dood zijn. Hoe, dat maakte niet uit", zo schrijft hij ruim een halve eeuw later. Dat moment zal echter nog vijf jaar op zich laten wachten. Ot to, die op de HBS in Zutphen via Louis Couperus kennis heeft ge maakt met het occulte, probeert wel met voodoo-achtige ritue len zijn stiefvader te doden, maar dat zet weinig zoden aan de dijk. Bovendien kan hij, ouder wor dend, steeds beter afstand ne men van (het al lang niet meer zo zonnige) Sunny Home en zijn bewoners. Als hij echter, inmid dels dienstplichtig militair in Amersfoort, van een vriendin hoort dat bij een mishandeling zijn moeder door 'Dad' bijna is gewurgd pakt hij zijn oude plan weer opEn ditmaal voert hij het wel uit. Veenhoven: „Ik voelde me toen als een nobele ridder, die een zwakke vrouw be- van onze redactie binnenland Het was een mooie vrijdag in het stiltegebied van Heusden (gemeente Asten). Kloosteroverste Maria van de Grieks-Orthodoxe kloos tergemeenschap vierde die dag haar 59e verjaardag. Een verjaardag die eindigde in een politiecel. Rond drie uur 's middags stonden twee inspecteurs van de AID voor de deur. Een dag eerder waren zij al langs- geweest om de achttien kip pen van het klooster te rui men, maar die waren als door een wonder van het klooster terrein verdwenen. Moeder Maria vindt het niet nodig om de kippen te rui men. „Dierenartsen zeggen dat er gevaccineerd kan wor den. Als zelfs de Koninklijke Maatschappij voor Dierge neeskunde verklaart dat ver der ruimen onzin is, waarom zou je dan meewerken", zegt moeder Maria. „Als ruimen de enige manier was om de vogelpest te stoppen, dan waren onze kippen ook ge ruimd. We hebben de kippen sinds de ophokplicht van kracht was, opgesloten ge houden." Toen de AID kwam vragen waar de kippen waren geble ven, beriep Maria zich op haar zwijgrecht. Daarop werd ze voor verhoor meege nomen. Ze wil nog steeds niets zeggen over de verblijf plaats van de kloosterkip- pen. Zaterdagavond kwam ze vrij. Wel wordt ze nog steeds verdacht. Maar daar blijft ze nuchter onder. „Als ze weer komen merk ik dat vanzelf." Otto Veenhoven bekent in zijn nieuwe boek Sunny Home dat hij 48 jaar geleden zijn stiefvader om het leven heeft gebracht. Hij is niet bang dat hij wordt vervolgd, omdat het strafbare feit is verjaard. foto Willem Mieras '::r: 1 2 3 6 8 10 12 13 14 1 16 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 Niet het gevraagde woord invul len, maar een woord dat bestaat uit de letters van het gevraagde woord in dezelfde volgorde min 1 letter. (B.v. Omschrijving "dierenverblijf". Antwoord zou zijn "stal", maar ingevuld moet worden "sta"of "tal". Welke van die twee het moet worden, moet blijken uit de kruisende woorden.) Horizontaal: 1. Bek; 5. phêtlol; 7. onderwij zend; 8. ploegsnede; 9. goud staaf; 11. Zwitserse bondsstaat; 14. onderwèreld; 16. tenen mand; 17. eetgerei; 18. herkau wer; 19. woud; 20. moment; 22. ongetrouwde adellijke dame; 25. keer; 27. Griekse oppergod; 29. willen hebben; 30. delfstof; 31. steile rots. Verticaal: 2. Op deze plaats; 3. droogveld; 4. zwammen; 5. vogel; 6. schaapkameel; 8. smeermiddel; 10. suikerpalm; 12. broodbezor ger; 13. alom; 15. spoel; 16. luchtig verblijf; 19. koude valwind; 21. tocht; 22. ver schoten; 23. motief; 24. makker; 26. openbaar beroep; 28. verbond. Horizontaal: 1. Hier is een ontwikkeling in het geding (6); 7. Op dit moment is het goed (5); 8. Briljant deel van het leger (5); 9. Vaatwerk van de poes (5); 10. Eerbaar stukje techniek (4); 11. Aantasting van een zintuig (6); 12. Mouwen omhoog voor deze zoetigheid! (6). Verticaal: 2. Gelaatskleur (5); 3. Ligplaats voor ruziezoekers (6); 4. Kalkafzetting van het oor (6); 5. Verstuiking van het hele boeltje (4); 6. In deze kleding gaat een broekje voorbij (8); 10. Bevestiging van de video (4); 11Gegeven brandstof (3). 1 2 3 4 5 1 1 7 9 10 11 12 In deze charadepuzzel zoeken we een woord dat bestaat uit drie lettergrepen. Elke lettergreep én het woord zelf zijn hieronder min of meer cryptisch omschre ven. Wat is het gezochte woord? Aan de eerste kun je minder gewicht ontlenen De tweede is een hinderlijk insect Met de derde kun je je beter niet inlaten Maar al met al ga ja ermee van A naar B door de wolken Oplossingen van zaterdag: Kruiswoordraadsel: Horizontaal: 1. Iran; 4. gauw; 7. ka; 8. uso; 10. na; 13. tuinfeest; 16. rb; 17. Ie; 18. nier; 19. doka; 20. er; 22. ut; 23. slingeren; 25. au; 27. ing; 29. pa; 30. pion; 31. goor. Verticaal: 1. Ikat; 2. ra; 3. nu; 4. go; 5. un; 6. want; 9. safe; 11. Siberië; 12. velours; 14. Uriël; 15. sekte; 21. ogen; 23. soap; 24. naar; 26. ui; 27. in; 28. gg; 29. po. Visitekaartje: M.l. Vergeel uit Stein is veilingmeester. Doorloper: meteoortablet enormnierlove egogambas abe1 stroriekenare meteenstekker elstussenkelk rotantomanlel ereniemehoeve liegenstatief Doctorandus Zielknijper rees onthutst overeind. ,,U wilt dat de behandeling gestaakt wordt?", vroeg hij ongelovig. „En ik dacht, dat u... U wilde immers juist, dat ik..." „Sta ken", herhaalde de edelman. „Onmiddellijk! Mijn inzichten hebben zich gewijzigd. U zult de gift voor uw sanatorium ontvangen. Maar de ver zorging van eh... Bommel is een vlek op mijn blazoen. En ikzelf wil terstond in behandeling worden genomen, daar ik last heb van eh... van witte vlekken boven het hoofd. Het is affreus!" Terwijl dit gesprek plaatsvond, zat heer Ollie in de stilte van zijn rustgevend vertrek naar een witte wolk te staren. Daarin zag hij zichzelf glimlachend een glas heffen - en dit beeld vervulde hem met mooie maar droevige herinnerin gen. „D-dit moet een verkeerd inzicht zijn", prevelde hij met bevende lippen. „Voor mij is immers geen genot meer weggelegd. Ach, hoe vreselijk om mijn jonge leven verder in deze omgeving te moeten slijten." Hij schrok op toen de deur met kracht geopend werd en de witte vlek geluidloos uit elkander sprong. Het inzicht was op dat moment geheel vastgekoekt, maar dat wist heer Bommel natuurlijk niet. „Ik doe niets", zei hij tot de bin nentredende verpleger. „Ik zit hier heel stilletjes te kijken. Ik doe geen kwaad. Ik wil geen pilletjes, bedoel ik." „Geen pilletjes", herhaalde de broeder. „Hoeft ook niet. Je bent genezen, zegt de dokter. Je kunt weg." door Bill Watterson VOLGENS DE GIDS IS DEZE FILM 'STRIKT VOOR VOLWASSENEN'. WAT ZOU DAT BETEKENEN? GAAT ZEKER OVER DINGEN ALS WERKEN, REKENINGEN BETALEN, BELASTING ONTDUIKEN... TJEE, DIE IS ZELFS VOOR RIJPERE VOLWASSENEN' HOE VERDIENEN ZE IN HEMELS NAAM GELD MET ZULKE FILMS Hans Belterman ©JFS.NL De samenstelling van het gerecht wijst er op dat het uit de Indonesische keu ken afkomstig is. De salade is er bekend als een van de lalab-gerechten die veelal met rauwe dan wel met geblancheerde groen ten worden samengesteld. De salade kan als een voorgerecht worden gegeven. Ze hoort ook thuis op Indische buffetten en sluit zich als een bijgerecht uitstekend aan bij gerechten met vlees en gevogelte van de barbecue of grill. Voor- of bijgerecht voor 4-6 personen: 2 stevige kroppen sla, 3 - 4 (hand)sinaas- appels, 1 eetl. limoen- of citroensap, 1 flin ke mespunt zout, 1 eetl. goela Djawa of bruine basterdsuiker, 2 eetl. zoete Indo nesische sojasaus (ketjap manis), 1 kleine rode Spaanse peper, vruchtvlees (zonder zaad en zaadlijsten) in uiterst smalle reep jes (draadjes) gesneden, 2 eetl. (arachide- of zonnebloemlolie, 1 eetl. fijn gesneden verse korianderblaadjes. Neem van beide slakroppen zoveel bui tenste (losse) bladeren weg tot 2 kleine volledig gesloten kroppen zijn overgeble ven. Neem van de gesloten kroppen de stronken zoveel mogelijk weg. Snijd elke krop in zes parten. Dompel de slaparten enkele malen in ruim koud water. Schud het water er af en laat de parten goed uit lekken en zoveel mogelijk opdrogen. Schil de sinaasappels zo dik af dat ook de witte onderhuid wordt weggenomen. Snijd de partjes tussen de vliezen uit. Ver wijder eventueel aanwezige pitten. Vang het sap dat bij deze handelingen vrijkomt op. Maak de dressing door limoen- of ci troensap te vermengen met 3 eetlepels si naasappelsap, zout, goelah Djawa of brui ne basterdsuiker, sojasaus en de helft van de Spaanse peper(draadjes). Blijf zolang roeren tot zout en suiker zijn opgelost. Klop er daarna de olie door. Presentatie: haal de slaparten door de dressing en schud ze even boven de kom met de dressing uit. Schik ze in een aan trekkelijk patroon in het midden van de borden. Schep de sinaasappelparten door de rest van de dressing. Laat ze, op een schuimspaan, boven de kom met de dres sing uitlekken. Schik ze tussen de slapar ten op de borden. Bestrooi de sinaasap pelparten met de rest van de Spaanse pe per-draadjes en koriander. schermde. Maar achteraf gezien was het ook een minder edel mo tief dat me dreef. Ik wilde wraak nemen voor de slechte jaren in Sunny Home." Minder edel, maar daarom niet slechter als motief, vindt hij. „Wraak is niet iets dat ik afwijs. Het is een oergevoel dat in ieder mens huist. Wraak geeft ook ge noegdoening. Misschien daar om, dat ik nooit wroeging heb gevoeld." Hoewel het allemaal bijna een halve eeuw geleden is gebeurd, zou de onthulling dat het ongeluk moord was mensen kunnen schokken. Veenhoven beseft dat. „Maar daar geef ik niet om. Voor hen heb ik het boek niet geschreven. Trou wens: directe familie is er bij mijn weten niet meer. Behalve mijn halfzusje en die heb ik alles verteld." GPD Door: Johan Renin Het weerbeeld voor de komende dagen ziet er goed uit voor de zomerliefhebbers. Er is veel ruimte voor de zon en de rr kansen zijn gering. Ook de zwakke tot matige wind is geen spel breker in het Zeeuwse en Brabantse land, zodat er ruim baan is voor buitenactiviteiten, 's Avonds blijft het lang warm, zodat ooi zij die overdag moeten werken dan nog van mooi weer kunnen genieten. Vandaag zijn er vooral in de ochtendperiode enkele wolkenvelden, die horen bij een zwakke storing die ons land van uit het noorden nadert. Het blijft wel droog en nog voor het mid daguur breekt de bewolking en wordt het vooral aan de kustzoo nig. Landinwaarts blijven een paar wolkjes over. Er waait een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 4 uit het noorden en de tem- peratuur loopt op tot 23 graden aan zee en 25 graden in het Brabantse. Komende nacht is het overwegend helder en daaltds temperatuur langzaam tot uiteindelijk 16 graden morgenochtend Morgen zorgen restanten van een ander zwak frontaal sys teem opnieuw voor enkele wolkenvelden en kan er in de middag en avond een enkele regen- of onweersbui vallen. Toch blijft ook dan de tempe ratuur op niveau met 23 tot 26 graden in onze provincies. Vanaf woensdag draait de wind naar westelijke richtin gen en is het een komen en gaan van zwakke storingen die van tijd tot tijd een bui veroorzaken en geleidelijk iets koelere lucht aanvoeren, maar het kwik blijft boven de 20 graden uitkomen. Daarnaast zijn er nog zonnige perioden te verwachten, maar de bewolking neemt wel toe. Vrij zonnig A j2011 N 4 ■C Minimumtemperj weer dinsdag woensdag donderdag vrijdag max. 24° 0 CM CM 0 CM CM 21° min. 14° 14° 15° 15° wind Z 3 W 4 W 4 ZW 4 vandaag op 5.26 onder 22.03 vandaag op-.- onder 6.46 Het zicht is goed en de temperatuur van het kustwater bedraagt ruim 15 graden. De wind is noordoostelijk en matig, kracht 3tot' 4 Beaufort. MAANDAG 16 JUNI Vlissingen Terneuzen Cadzand Roompot Buiten Roompot Binnen Zierikzee Krammersl. West Hansweert Stavenisse/Yers. DINSDAG 17 JUNI Vlissingen Terneuzen Cadzand Roompot Buiten Roompot Binnen Zierikzee Krammersl. West Hansweert Stavenisse/Yers. Hoog uur cm 03.52 04.08 03.25 03.45 05.30 05.50 06.16 04.42 05.50 253 280 247 193 153 177 188 285 180 Hoog uur cm 04.41 04.56 04.15 04.32 06.16 06.35 06.59 05.36 06.46 249 275 242 190 154 178 191 281 182 water uur 16.17 16.36 15.56 16.09 17.50 18.05 18.36 17.16 18.16 water uur 17.07 17.26 16.42 16.57 18.36 18.55 19.16 18.05 19.01 cm 232 258 224 172 137 159 170 261 163 cm 223 248 215 163 133 155 166 252 160 Laag water uur cm uur cm 205 22.48 226 215 23.15 23S 200 22.26 218 143 22.30 163 1 19 23.54 141 140 L 140 229 23.45 251 137 - 10.22 10.48 09.58 10.01 11.35 11.35 11.36 11.16 11.33 Laag water uur cm uur 192 23.36 202 --.» 187 23.16 132 23.14 112 16012.30 16412,26 216 161 12.25 11.06 11.33 10.41 10,44 12.36 00.05 00.05 12.00 00.10 Samengesteld front zonnig licht bewolkt zwaar bewolkt lichte sneeuw - mis!' matige sneeuw zware sneeuw onweer lichte regen hagel matige regen 1030 zware regen Isobaar rantt Volk deK Heti ker dieii ra's giste aang meei Een (am se a. won: jesa cavii Den dea tont stole derij opZ Der leen duid (oor fel twin koet send adve ?an spoo De1 bewt {een ven. Som (ech kom dacl Eert elel llbi ierc Als Eeri geei doo Ook de komende dagen is het weer prachtig zomerweer in Europa. De zon doet goede zaken en op veel plaatsen w0™ warmer dan het langjarig gemiddelde aangeeft. Zo wordt ne in Londen en omgeving vandaag 25 of 26 graden en dat is J 4 graden warmer dan normaal. In Schotland en Ierland ligüe maxima tussen 16 en 20 graden. Naast zon komt er af en toe ook een bui voor. In Finland, Polen en de Oekraïne zijn de D talrijker, maar ook daar ontbreekt de zon niet. Uitbundige M schijn is er in het Middellandse Zeegebied. Het wordt erda" zeer warm. In de binnenlanden wordt het overal ruim 30 gr Op de stranden is het er ook warm met thermometerstande tussen 25 en 28 graden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 2