Softijs bij aanstekelijke ritmes Balletduo uit Kats wint finale Kunstbende Getij klokjes voor rol in de amateurkunst Tocht met huifkar voor gehandicapten in Zws-Vlaanderen 13 M bezoektijden Antwerpse havenwethouder Delwaide eist verdieping Westerschelde agenda PZC kunst maandag 16 juni 2003 bronvermelding SC8 France Press (AFPI' Reuters d beeldrecht Ontwikkelingsschets Truckroll Schepen woest op Nederland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, «82 EE Vlissingen ,e| (0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele liao overig bezoek 14.00-19.00 uur afd Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur enwoe,zaenzo 14.00-16.30 uur ifd IC/CCU en Stroke unit CVA dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4482 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): Afd. A ouders doorlopend bezoek; Afd B partners doorlopend bezoek Overig bezoek: daqelijks 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14,00-14.30 en 19.00-19.30 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 mat/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe,zat en zo 14.00-21.00 uur maa,din,don en vrij 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535PATerneuzen (el. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00- 16,30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14-14.30 en 19-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel. (01871607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel.10164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur zaen zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur GGZWestelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.(0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr.Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr.Molewaterplein 60 3015GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel.(0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas SintLucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent Be Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur. A'd. B1 (cardiologie) dag. 16.00- 17.30en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. STREEKACTIVITEITEN Be Provinciale Zeeuwse Courant waarin opgenomen de Middel- Onrgsche, Vlissingsche, Goesche Breskensche Courant, Vrije stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij- factie van de Provinciale eeuwse Courant maakt naast de ei- n'euwsgaring gebruik van de volgende bronnen: ^associeerde Pers Diensten (GPD), Bemeen Nederlands Persbureau 'ANP), Associated Press (AP), Bridge, "eutsche Presse Agentur (DPA), RI.BelgaenEuropean Press-pho- 10 Agency (EPA). Publicatierechten van werken van e ende kunstenaars aangesloten nüiÜen ^AC-organisatie 2'in 9^re- met Beeldrecht te Amstelveen. door Ben Jansen ANTWERPEN - Het getalm van Nederland over een verdere ver dieping van de Westerschelde dient maar één doel: de uitscha keling van Antwerpen als we reldhaven. Volgens de Antwerp se havenschepen L. Delwaide zijn 'sommigen in Zeeland en el ders in Nederland' erop uit zo veel mogelijk bezwaren van mi lieu- en veiligheidsaard op te werpen om de verdieping van de vaargeul te saboteren ten gunste van Vlissingen. Het wachten is nog op de uit spraak van de Raad van State, maar Delwaide gaat ervan uit dat in Vlissingen zeer binnen kort - 'nota bene midden in een natuurgebied' - de Westerschel de Containterterminal zal wor den aangelegd met de bedoeling deze aan te bieden aan reders en verladers als alternatief voor Antwerpen. Delwaide uit zijn beschuldiging in een buitengewoon scherpe re actie naar aanleiding van een verklaring van de Vlaamse mi nister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, G. Bossuyt. Deze heeft - daartoe aange spoord door Antwerpen - bij de Nederlandse staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, M. Schulz van Haegen, geïnfor meerd hoe Nederland zal omgaan met de ontwikkelings- schets voor het Schelde-estua- rium die samen met Vlaanderen wordt opgesteld. Tot verbijste ring van Delwaide neemt Bos suyt genoegen met de verzeke ring van zijn Nederlandse ambtgenote dat de afspraken tussen Nederland en Vlaande ren over het estuarium van de Schelde zullen worden nageko men. In zijn verklaring haalt Bossuyt aan dat Delwaide niet overtuigd is van de goede bedoelingen van de Nederlandse regering en dat de havenschepen vermoedt dat de Nederlanders er 'een tactiek van vriendelijk nietsdoen' op nahouden. In Antwerpen is de afgelopen jaren herhaaldelijk geopperd dat België een verdere verbetering van de vaargeul nu maar eens juridisch moet af dwingen. Het scheidingsver drag tussen Nederland en Bel gië van 1839 zou daarvoor volgens Antwerpse juristen vol doende aanknopingspunten bieden. Bossuyt vindt een gerechtelijke procedure evenwel 'uiterst con traproductief'. Ook hij heeft ju ridisch advies ingewonnen en hij komt op basis daarvan tot de conclusie dat, als Nederland en België het er al over eens zouden worden het geschil voor te leg gen aan het Internationaal Ge rechtshof, arbitrage drie tot vier jaar duurt. De Vlaamse minister acht het echter zeer onwaarschijnlijk dat Nederland akkoord gaat met arbitrage. Dat betekent dat België Nederland voor het Hof zou moeten dagen. In het gun stigste geval zou dat na tien jaar een definitieve uitspraak ople veren. Delwaide deelt dat sombere vooruitzicht niet. Hij wijst erop dat Nederland ook in de zaak van de IJzeren Rijn zeer moei lijk deed totdat 'de moegetergde eerste minister Verhofstadt' dreigde met een éénzijdige pro cedure voor het Internationaal Gerechtshof. Nederland heeft nu alle bezwaren tegen de arbi trage laten vallen en afgespro ken is dat de scheidsrechterlijke uitspraak september volgend jaar moet zijn gedaan. De Antwerpse havenschepen herinnert eraan dat Verhofstadt en de Vlaamse minister-presi dent Dewael in september 1999 bij premier Kok een nieuwe ver dieping van de vaargeul in de Westerschelde hebben aange vraagd. Delwaide: „Sedertdien zijn omzeggens vier jaren ver streken zonder dat de vriende- lijkheidspolitiek van Vlaande ren Antwerpen ook maar één bijkomende centimeter verdie ping heeft opgeleverd." De drempels in de vaargeul zijn eind jaren negentig zo ver weg- gebaggerd dat schepen die 11,60 diep steken Antwerpen onaf hankelijk van het getij kunnen bereiken. De wrakkenruiming die nu aan de gang is, vormt het laatste onderdeel van dit ver diepingsprogramma. Verhof stadt en Dewaul hebben vier jaar geleden om een verdieping gevraagd die het schepen tot 14 meter diep mogelijk maakt naar Antwerpen te varen ongeacht de hoogte van het tij. In de ont wikkelingsschets die Neder land en Vlaanderen aan het opstellen zijn, worden de moge lijkheden onderzocht van een getijongebonden vaart voor schepen tot 13,10 meter. In die schets wordt een eventuele ver betering van de toegankelijk heid van Antwerpen in samen hang met de naturlijkheid en de veiligheid van het Schelde-es- tuarium bekeken. Een milieuef fectrapport en een maatschap pelijke kosten-batenanalayse vormen belangrijke bouwste nen. Het streven is dat de schets in de eerste helft van 2004 klaar is. Politieke besluitvorming er over moet tegen het eind van dat jaar zijn voltooid. y-7^ /I x 7 i >- -l X jr~?- 7 f~~/ - Terwijl de trompettisten een melodielijn spelen, zet de voorman van de Jurbena jazz band een contra-melodie in. door Ronald Verstraten TERNEUZEN - Jazz, daar gaan de mensen een beetje gek van doen. Dat denk ik toch, als ik wil parkeren en een vrouw van de ene nog vrije parkeerplek ach teruit naar de andere zie rijden. Des te beter, plek voor mij. Maar bij de automaat wordt alles dui delijk. Aan de kant waar ik sta, is het sinds kort alleen voor ver gunninghouders, vertelt ze. Dat wist ik niet. Dat wisten een hele boel mensen niet. Want ook al hebben ze keurig een kaartje ge kocht, er steekt onverbiddelijk een prent achter de ruitenwis ser. Feest of niet. En feest was het, afgelopen weekend in Terneuzen, tijdens het 42ste Schelde Jazz Festival. Toch de auto nog kwijt geraakt in de voortdurend volle par keergarage, struikel ik bijkans over de Flying Dixies die even pauzeren voor de Hema. Geen nood. Vanuit de verte hoor ik de klarinet van Janfie van Strien. Virtuoos blazend met de andere Jongens Driest. Helemaal uit Groningen, met muziek van nog veel verder weg. Klezmer uit Oost-Europa, die via een om weg in Amerika terecht kwam en daar de ragtime ontmoette, de blues en de jazz. De Jongens kunnen er wat van. Maar als de zwaar bebaarde Ar no Bakker de laatste toon door zijn sousafoon blaast, stoppen ze er even mee. Nou, dat schiet zo niet op. „Ach, ze beginnen zo weer", vergoelijkt de vrouw van daarstraks, nu genoeglijk ge parkeerd op het marktterras met een wit biertje. Terug in de Havenstraat dromt het publiek om de South West Dixie Jazz Paraders heen. Softijsjes deinen mee op een aanstekelijk ritme. Een zware lucht van hambur gers en mexicano's gaat mee naar de Noordstraat, waar de Westerschelde Big Band speelt. Lome, zwarejazzdiepast bij het mooie weer. Ik heb te doen met de zangeres, die kennelijk haar vriend kwijt is: „How can I be kissin' what I am missin'?" Maar er is hoop, want „one day" komt hij haar tranen drogen. Ze weet het zeker. Op zijn dooie gemak komt de Jurbena jazz band eraan. „Gid- gidly-up", zingt de voorman door een megafoon. Dat is jazz- taal. En terwijl de trompetten zich standvastig aan de melo dielijn houden, zet hij zijn sax aan de mond om een mooie con tra-melodie te spelen. „I've got those misery blues, down into my shoes", zingt hij vervolgens, zij het betrekkelijk vrolijk. Ha, da's leuk. Net als vroeger even dwars door de Graanbeurs heen om naar de Nieuwstraat te gaan. Ik doe het, maar voel de ogen van Lange Frans in mijn rug priemen, ook al is hij er al lang niet meer. Op het podium tegenover laten de Swing Cats foto Wim Kooyman horen dat ze niet voor niets zo heten. Traditie met solo's, telkens ge waardeerd met applaus vanaf het overvolle terras. Terug naar de markt. Veel men sen met foute zonnebrillen hap pen een haring weg. De Jongens Driest zijn weer begonnen en leunen nu wat zwaarder tegen de jazz aan. Toch nog „effe een tripje naar Servië" waarin schuiftrompettist Joop van der Linden met rood aangelopen hoofd soleert. Ook op het podi um is het warm. Tijd voor de Everywhere Calypso van Sonny Rollins. En 's avonds de Cu baanse Clasicos del Son in Por- gy Bess, als mooi, maar vooral professioneel opmaatje voor Rumbata, dat een zonnige salsa verspreidt. door Ab van der Sluis VLISSINGEN - Het balletduo We only not lonely van Odette Sorber uit Goes en Elle Belde uit Kats heeft tijdens de finale van de Kunstbende in Utrecht de eerste prijs in de wacht gesleept in de categorie Dans. De twee wonnen behalve een gouden Ratje een optreden op het Holland Dance Festival, een vip-behandeling, kaartjes voor diverse voorstellingen en cho reografiebegeleiding van het Centrum voor Amateursdans. In de categorie Film en compu terkunst wonnen Vincent van Willegen, Bram Braat en Jasper Rijk een bronzen Ratje. Een spe ciale prijs was er voor Roald Jansen uit Goes. Hij mag bin nenkort een figurantrolletje spelen in een tv-serie. Het thema voor de Kunstbende - een landelijke wedstrijd voor jongeren op het gebied van kunst en cultuur - was dit jaar toekomst. „We waren als provincie beter dan vorig jaar", aldus Hubert Leeman, woord voerder van de Zeeuwse-Kunst bende, „want vorig jaar wonnen we helemaal niets. Dit is een mooi resultaat, zeker als je be denkt dat alle provincies en de grote steden meededen. We zet ten hiermee de traditie voort, want andere jaren vielen we al tijd in de prijzen." Odette en El len kregen vijf minuten de tijd om het thema Toekomst uit te beelden. De twee zestienjarigen kozen ervoor om tijdens hun dans drie maal van kleding te wisselen om zo de geboorte, de pubertijd en de dood uit te beel den. De jury was erg onder de in druk van de samenwerking tus sen de twee jeugdige dansers, de originaliteit en de kostuum wis selingen. „Het was een grote eer om voor zoveel mensen in zo'n groot theater op een podium te staan", aldus Ellen. „Het was heel geweldig. De prijs doet er dan niet zoveel toe." Ellen en Odette willen allebei verder in het dansen. Ellen gaat dit jaar naar de dansacademie en Odet te hoopt na het afronden van de middelbare school een musical opleiding te volgen. Vincent, Bram en Jasper hadden een kort filmpje gemaakt naar aanlei ding van een gedicht. De jury was uitermate te spreken over de manier waarop het trio het gedicht had vertaald in een kort filmpje. Hoewel Roald (15) niet in de prijze viel in de categorie Thea ter, besloot castingbureau Har ry Klooster hem een extra prijs toe te kennen. Roald krijgt een figurantenrol in een tv-serie. „Ik moet binnenkort naar Harry Klooster, waar ze me gaan tes ten", vertelde de jonge Goese- naar. „Als ik goed genoeg ben, kan ik ook een grotere rol krij gen." Roald wil na de middelbare school een opleiding Architec tuur gaan volgen en daarna naar de Toneelschool. „Als to neel of tv niet lukt, heb ik altijd iets om op terug te vallen." door Ab van der Sluis MIDDELBURG - De Middel burgse schouwburgdirecteur Gerard Peijs, Arduin-medewer ker Peter Adriaanse uit Middel burg en danslerares Lia Sorber uit Goes zijn gisteren in Middel burg onderscheiden met een Ge tijklokje. De prijs werd uitgereikt door Het Getij, de werkplaats voor amateurkunsten in Zeeland. De drie kregen het klokje vanwege hun bijzondere verdiensten voor de amateurkunst in Zee land. Peijs is verantwoordelijk voor de programmering in een aantal Zeeuwse theaters. In Middel burg wist hij het aanbod zowel in kwalitatieve als kwantitatie ve zin op een hoger niveau te brengen. Het aantal verkochte jaartjes stijgt elk jaar naar een nieuw record. Bovendien heeft hij van een bezoekje aan een schouwburg een avondje uit we ten te maken en is hij bijna altijd aanwezig om zijn gasten wel kom te heten. Peijs doet daar naast zijn best om de amateur kunst een plekje te geven in de schouwburg. Voorbeeld daar van is het project 'Blind Date' samen met Het Getijwaarbij de schouwburg 48 uur lang onder dak bood aan een groep toneel spelers en dansers, die in korte tijd een voorstelling in elkaar zette en uitvoerde, inclusief een maaltijd voor de 150 bezoekers. Lia Sorber behoeft nauwelijks introductie. Zij runt al jaren een zeer succesvolle dansschool in Goes. Met de steun van man Kees en dochter Vera is de Stichting Dansz een begrip in Zeeland geworden. Zij geldt voor Het Getij als een voorbeeld voor anderen. Voor veel leden van de stichting misschien wel de springplank naar een profes sionele beroepsopleiding. Hij vergaarde provinciale en landelijke bekendheid met zijn rol als Leeuw in het duo Muis Leeuw, dat jarenlang kinder voorstellingen verzorgde. Peter Adriaanse werkt bij Arduin met mensen met een verstandelijke handicap. Daarnaast is hij ac teur bij het Middelburgs Thea ter en een niet onverdienstelijk zanger. Met de gehandicapten van Arduin weet hij met regel maat theaterproducties op de planken te brengen. Met name 'George' werd hoog gewaar deerd. Het Getij heeft grote be wondering voor de manier waarop hij werkt met mensen met een verstandelijk handicap. WALCHEREN: MELISKERKE - Ons Huis, 13.30 uur: Bil jart; MIDDELBURG - Café The Duke, Vlas- markt: 20.30 uur: Pub Quiz; Trefpunt, Nassaulaan: 16.30-19.00 uur: Kindér- kookpunt, 20.00-21.30 uur: Breakdance; OOST-SOUBURG - Wijkcentrum De Re genboog, 10.00-11.00 uur: Gym voor al lochtone en autochtone vrouwen; 13.00 - 15.00 uur: Vrouwen theemiddag, 19.30- 22.30 uur: Klaverjassen en 19.45-21.45 uur: Kaarten maken; SEROOSKERKE - Zandput, 13.30 uur: Bil jarten; VLISSINGEN - De Oude Stad, 13.30 uur: Damesgym en 20.00 uur: Dart, biljart en klaverjassen; Wijkcentrum Schelde- buurt, 13.30 uur: Soosmiddag; Bachten Reede, 13.30-16.30 uur: Sjoelen voor55- plussers; Open Hof, 20.00 uur: Bijeen komst Zeeuwse computerclub; Hotel Arion, 19.15 uur: Zomeravondbridge; Boulevard Evertsen (begin Nollebos), 19.30 uur: natuurwandeling Nollebos o.l.v. gids ZOUTELANDE - De Tienden, 14.30 uur: Koersbal; BEVELANDEN: GOES Gasthuis, 14.00 uur: Voorlich tingsbijeenkomst over Het nieuwe erf recht; HANSWEERT - Pleintje bij Sluisburg, 19.30 uur: Openluchtconcert muziekver eniging Scheldegalm; HEINKENSZAND - Achter de Hervormde kerk, 19.30 uur: Prijsklaverjassen; KAPELLE - De Vroone, 13.30 uur: Biljar ten en kaarten voor ouderen; Zaal Groe- newoud, 16.45 17.45 uur: Bewegen voor carapatiënten; KRUININGEN Ons Dorpshuis, 13.00-17.00 uur: Biljartclub senioren; 19.30 uur: Toernooi voor leden en niet-le- den Schaakclub de Zwarte Dame; SCHORE - Dorpshuis, 13.00 uur: Oude- rensoos; 14.15 uur Welfarewerk; WEMELDINGE - De Wemel, 13.00-17.00 uur: Klaverjassen, kaarten en biljarten; 14.00 uur: Koersbal; WILHELMINADORP - Café Het Loze Vis sertje, 19.30 uur: Klaverjasavond; YERSEKE - Prinses Beatrixhaven, 13.30 uur: Rondvaart Oosterschelde; Gymzaal Ericalaan, 16.00-16.45 uur: Tennisles voor basisschooljeugd; 19.15-20.15 uur en 20.15-21.15 uur: Conditietraining voor 18-plus bij Omni-Sport Reimers- waal. SCHOUWEN-DUIVELAND: BURGH-HAAMSTEDE - Dorpshuis De Schutse, 13.30 uur: Recreatiebridge, vrije deelname; ZIERIKZEE - Gemeentehuis, 9.30 uur: Vergadering Seniorenraad; ZEEUWS-VLAANDEREN: AXEL - Trefpunt, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; De Halle, 14.00 uur: Prijskaar ten en biljarten; Gregoriuscentrum, 14.00 uur: Beweging 55 plus; Café Cam- brinus, 18.00 uur: Fietstweedaagse over 15 en 25 kilometer; BIERVLIET Annelot ter Walle, 14.00 - 16.30 uur: OSB koersbal en bieden; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: KBO koersbal en biljarten; Cafe de Gouden Kroon, 20.00 uur: Kaarten; HEIKANT - 't Heike, 13.15 uur: Koersbal en biljarten; HOEK - De Lovenhoek, 13.30 uur: Biljar ten en kaarten; 13.30 en 19.30 uur: Bridge; HULST - Houtenkwartier, 13.00 uur: Praat en Doe bijeenkomst; De Lieve, 10.30 uur: Yoga; 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Yoga en jeu de boules; Biblio theek, 19.00 uur: Schrijfavond Amnesty International; KLOOSTERZANDE - Bibliotheek, 18.30 uur: Schrijfavond Amnesty Internatio nal; KOEWACHT - De Vlaschaard, 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Koersbal; NIEUW-NAMEN - De Kauter, 13.30 uur: KBO koersbal en handwerken; OSSENISSE - Herberg de S'Nis, 9.30 uur: Kermiskaarten; 20.00 uur: Kermisbal; Hotter Nesse, 19.30 uur; Gaaibollen; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 13.30 uur: Handwerken dames; 15.30 uur: Technika 10 voor meisjes van 10 tot 13 jaar; 18.30 uur: Handwerken jeugd; SAS VAN GENT - St.Albert, 14.00 uur: Kaarten; De Speye, 13.00 uur: Bridge; 19.30 uur: Grutmoole volksdansen voor ouderen; SLUISKIL - Het Meulengat, 13.3p uur: SWOS handwerken, jeu de boules, kaar ten, canasta, biljarten competitie heren en sjoelen; 19.00 uur: Yoga; 19.30 uur: Callanetics; ST.JANSTEEN Café de Kroon, 14.00 uur: Kaarten; De Warande, 13.00 uur: KBO bingo; 13.00 uur: Biljarten; TERNEUZEN - De Veste, 13.30 uur: Kaar ten bieden en jokeren en biljarten; Sport hal 't Zwaantje, 13.00 uur: Koersbal en bowls; WESTDORPE Concordia, 13.00 - 17.00 uur: KBO solo dansen; 19.00 uur: Moon light country line dance onder begelei ding; ZAAMSLAG - Dorpshuis, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; ZUIDDORPE - Schuttersterrein, 14.30 uur; Kermissschieting op de staande wip; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, The Matrix Reloaded: 20.00 uur; Anger Manage ment: 20.00 uur; Cinemactueel, How to lose a Guy in 10 Days: 20.00 uur; The Matrix Reloaded: 20.00 uur; Cicade de Deus: 20.30 uur; HULST - De Koning van Engeland, The Hours: 20.30 uur; Anger Management: 19.00 en 21.30 uur; Bulletproof Monk: 21.00 uur; The View from The Top: 19.00 uur; Matrix Reloaded: 19.00 en 22.00 uur; How to lose A Guy in 10 Days: 19.00 en 21.30 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, Respiro: 20.00 uur; VLISSINGEN - Cine City, View from the top: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Phone Booth: 13.45, 19.00 en 21.45 uur;Bulletp- roof Monk: 19.00 en 21.45 uur;Anger ma nagement: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Kangaroo Jack: 13.45 en 19.00 uur;How to lose a guy in 10 days: 13.45, 16.15, 19.00 en 22.00 uur; 28 Days later: 16.15 uur; The matrix: 13.30, 16.15, 19.00 en 22.00 uur; Just married: 13.45 uur; Expe ditie Berenklauw: 13.45 uur; De kleine ijs beer: 16.15 uur; Johnny English: 16.15 uur; Jungle boek2:13.45 uur; Sneak Pre view: 22.00 uur; TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG-GaleRichel, 13.00-18.00 uur: Ei-gen-aard-ig 2003, beeldende kunst, gedichen en verhalen (t/m 14/9); BERGEN OPZOOM-Interium, 9.00-17.00 uur: Technieken op papier, beelden, schilderijen en objecten door diverse kunstenaars (t/m 5/9); BRUINISSE Oudheidskamer, 14.00- 17.00 uur: Oude doopjurken (t/m 30/9); BROUWERSHAVEN - Grote of St. Nico- laaskerk, 13.30-16.30 uur: Schilderijen van Niels Snoek met het thema kruis- symbolen (t/m 19/6); DOMBURG -Duingalerie, 12.00-21.00 uur: Ria Nieswaag, Terry v.d. Heiden, Da- niëlle Jacquinot, Jean-Francois Laurent en Otto Schmidt (t/m 27/7) GOES - Galerie Atelier de kaai- 9.00-16.00 uur: José Murre Sia Braakman,Schilderijen &Keramiek Grote kerk, 10.00-17.00 uur: Schilderijen, keramiek, sculpturen van diverse kun stenaars (t/m 28/6); De Koperen Tuin, 11.00-18.00 uur: Straatfotografie en oude Zeeuwse boer derijen door fotogroep Goes (t/m 29/6); HEINKENSZAND - Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur:'De Koe', olieverfschilderijen van Paul Jansen, (t/m 26/6); KAPELLE - Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur: Marco Kooiman, olieverfschilderij en (t/m 4/7); KATS- Noordlangeweg 30, 11.00-17.00 uur: Het Kofferproject, werk van twintig Zeeuwse kunstenaars (t/m 24/6); KRUININGEN Gemeentehuis, 9.00- 12.00 en 13.00-17.00 uur: Tekeningen- /schilderijen van Dieneke Covens 'Zeeuwse Paerden en Haflingers'; MELISKERKE - Zijdemuseum, 13.00- 17.00 uur: Zijde, hoeden, sieraden en de sign (t/m 25/6); MIDDELBURG - Centrale hal Gerechts gebouw, 9.00-17.00 uur: Olieverfschilde rijen Henk Watzeels (t/m 4/7); De Drukkerij.11.00-18.00 uur: Stichting Zeeuwse Teeken Academie (t/m 5/7), Ke ramiek, Marie-Louise Kommers (t/m17/6 Aquarellen, Erik van Ommen (t/m 28/6) Lex Maes, Ludmilla Kalmaeva en Sarika Goth (t/m 20/6); Galerie Ceasuur, dagelijks: Frie Jacobs; Lange Jan, 11.00-17.00 uur: Anne v. Wa terschoot, engelen en natuurelementen Nieuwe Kerk, 10.30 - 17.00 uur: Mensen op drift, beelden van Imy Baron en Wicky Nobels (t/m 12/9); Roosevelt Study Center, 11.00-12.30 en 13.30-16.30 uur: Foto expeditie 'De prai- rieschool"van John Martin Camp- belKVm 31/10); Zeeuwse Bibliotheek, 17.30 -21.00 uur: Werk van leerlingen van kunstenaar Jo hannes Milhous (t/m 28/6); Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: De Ramp van '53 door het oog van media; OOSTKAPELLE-Zeeuws Biologisch Mu seum, 12.00-17.00 uur: Tentoonstelling Dagroofvogels (t/m 2/11); RENESSE - Ecoscope, 10.00-17.30 uur: 50 Jaar wederopbouw na de ramp); TERNEUZEN- Bibliotheek, 12.00-20.30 uur: Zwart-wit litho's Peter Klashorst); Passerelle Stadhuis, 9.00-17.00 uur: beelden en schilderijen van Jaak Hillen en Oostvogels (t/m 11/7); VEERE - Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Noodboerderijen op Walcheren (t/m 1/11); Grote kerk- 11.00-17.00 uur: Dora Dolz, schilderijen, glas, vazen en tapijten; VLISSINGEN - Bibliotheek, 13.00- 21.00 uurrSchilderijen van Anneriet Ruijten; HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma.,wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00- 20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur); Palazzoli Huis, voor mensen met kanker, Oranjeplein 41, Oost-Souburg(geopend di., wo. en do. 14.00-16.00 uur): tel. 0118- 413932; Hulst, Steenstraat 5-7, (di. en do. van 14.00-16.00 uur): tel. 0114-371160, Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel. 0900-7673437. door Gino van den Broecke WESTDORPE - In het Hippisch Centrum voor Midden-Zeeuws- Vlaanderen van Guus en Giselle Baecke houdt de Stichting Paarden Zonder Grenzen zon dag 22 juni voor de tweede keer een huifkartocht voor gehandi capten door de streek. De Stichting Paarden Zonder Grenzen is opgericht met het doel om mensen met een licha melijke en/of geestelijke beper king, jong en oud, kennis te la ten maken met paarden in de breedste zin van het woord. „We doen dit op verschillende manieren, zoals het aanleren van rijvaardigheden en het ge ven van aangepaste rijlessen. Ook bieden we de gelegenheid tot het fysiek in contact komen met de paarden. Zo kunnen we wellicht de zintuiglijke functies van de cliënten te stimuleren", zegt Giselle Baecke. De stichting werkt aan de voor zieningen en de materialen die de specifieke doelgroep nodig heeft voor het omgaan met paarden. Op dit moment is het Hippisch Centrum voor Mid- den-Zeeuws-Vlaanderen het centrum van de activiteiten van de stichting. Die omvatten niet alleen het organiseren van rondritten en begeleiden van paardrijden, maar ook het knuffelen van paarden en het borstelen van de dieren. Het doel van de Stichting is om van de Huifkartocht een jaar lijks terugkerend evenement van te maken net zoals de Truckroll. In het Hippisch Cen trum worden dressuur lessen ge geven, is de mogelijkheid van pensionstalling met weidegang en kunnen kinderfeestjes en huifkartochten worden georga niseerd. Op zondag 22 juni houdt de manege ook open dag. Naast een tocht wordt een spon sorloop gehouden. Er is een rad van fortuin, linedance-demon- straties, diverse kraampjes, een ballonnenwedstrijd en paard- rijdemonstraties.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 13