Zeeuwse schrijver bekent in boek moord op zijn stiefvader Have a SEAT Iraanse dissidenten in het geweer tegen islamitische regering PZC 15 e Kabinet en Kamer wijzen oproep werkgeversvereniging af ERA Vliegers krijgen de hoogte Justitie laat moeder-overste Maria vrij Tsjechië stemt massaal voor EU Minister Peijs houdt beurs dicht Armstrong onderstreept topvorm Bronzen medaille Monique Nuijten Terugkeer wolf Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 16,- 24° |l4c Zon en wolken 246e jaargang no. 142 maandag 16 juni 2003 los nummer 1,10 den HAAG - De regering en een meerderheid in de Tweede Kamer zijn tegen liet opnieuw invoeren van een veertig-urige werk week. Zij wijzen daarmee de oproep af die VNO- ;CW voorzitter Schraven het afgelopen weekeinde Post vreest nieuw boek Harry Potter I OPEN HUIZEN ROUTE ■SfflfflHHl Doden door Franse hittegolf Dode vrouw TTTI m leeit ijes- 1 In elin- ijven den, inzo Zij is heb- van sen- otoi deert 8.16 Enkele wolkenvelden, maar vanmiddag zonnig. Zwakke tot matige noordoostelijke Winden maximum 24 graden. internet: www.pzc.nl Politiek tegen veertig uur werken HnnrJaco van Lambalqen Verlenging van de werkweek op korte termijn leidt tot stijging van de werkloosheid, reageerde minister Zalm van Financiën. „Het is op dit moment niet de eerste maatregel die mij te bin nen schiet", zo zei Zalm (WD) gisteren in het televisiepro gramma Buitenhof. „Op lange termijn kan een veertig-urige werkweek helpen, als er door de ws I I 15 I 15 15 15 15 15 12 31 12 21 juni 2003 L I- o makelaar vergrijzing steeds minder men sen op de arbeidsmarkt komen. In de huidige tijd van laagcon junctuur zou de werkloosheid juist toenemen. Je moet zo'n voorstel heel goed timen.Het is overigens aan bonden en werk geversorganisaties om afspra ken te maken over de lengte van de werkweek, onderstreepte Zalm. Schraven bepleit de werkweek weer tot veertig uur verlengen om de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren en de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Hij geeft daarmee vast een schot voor de boeg voor het voorjaarsoverleg tussen de regering en de werkgevers- en werknemersorganisaties dat over twee weken begint. De bonden reageerden direct af wijzend. Zij bestempelden zijn voorstel als ouderwets. „Werk nemers bepalen tegenwoordig steeds meer hun eigen werktij den", aldus voorzitter De Waal van de FNV. Op dit moment is de gemiddelde werkweek in het bedrijfsleven 38 uur en bij de overheid 36 uur. De bonden krijgen bijval van CDA en PvdA, samen goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer. PvdA'er Bussemaker noemt het plan 'niet meer van deze eeuw'. CDA'er Verburg vindt de lengte van de werk week geen onderwerp voor het voorjaarsoverleg. Daar moeten werkgevers en werknemers het bij de CAO-onderhandelingen onderling over eens worden, stelt zij. GPD BESANCON - Een hittegolf heeft in Oost-Frankrijk drie personen het leven gekost. De drie stierven door uitdro ging. Zij behoorden tot risico groepen, zoals bejaarden en hartpatiënten, meldde gisteren het academisch ziekenhuis in Besanyon. In zeker zes Franse steden zijn afgelopen weekein de hitterecords voor de maand juni gevestigd. In het Zuid- Franse Toulouse steeg het kwik naar 38,1 graden. DPA LONDEN - Het nieuwste boek uit de Harry Potter-serie, Harry Potter en de Orde van de Feniks, 's zo dik en al door zoveel Brit ten besteld dat de Britse poste rijen overwegen om op 21 juni, wanneer het boek uitkomt, ex tra bestelbusjes in te zetten. Het boek telt 768 pagina's en weegt ongeveer een kilo. Naar schatting een half miljoen exemplaren zullen zaterdag in Groot-Brittannië per post be steld worden. Een Britse post bode mag echter maar zestien kilo torsen tijdens zijn ronde. „Omdat het boek zo groot en waar is, hebben we een speci aal actieplan opgesteld zodat de postbodes gebruik kunnen ma ken van bestelbusjes. Het is een hele operatie, maar daar zijn we aangewend", aldus een woord voerster van Royal Mail, de Britse posterijen. wacht de postbodes trou wens nog een probleem. D oor de omvang van het boek zullen de meeste brievenbussen te klein zÖn- »Alle mensen die een boek verwachten vragen wij dan ook om thuis te wachten tot het er B .aldus de woordvoerster. AP Advertentie SCHEVENINGEN - De Scheveningse lucht was afge- twintigste editie van het Vliegerfeest in de badplaats. Maar de wind was zaterdag niet consequent genoeg lopen weekeinde gevuld met stripfiguren, inktvissen Zaterdag, op de eerste dag, werd een wereldrecord ge- voor verdere demonstraties. en koeien. vestigd. Zestig grote vliegers hingen een half uur lang Gisteren waren de weersomstandigheden een stuk Ruim 120.000 toeschouwers kwamen af op de zesen- tegelijk in de lucht. beter. foto Koen Suyk/ANP van onze regioredactie WAARDE - Schrijver Otto Veenhoven uit Waarde bekent in zijn nieuwe boek Sunny Home zijn stiefvader J. Nieuwenhuy- sen om het leven te hebben ge bracht. Dat gebeurde 4 8 jaar ge leden in Lochem. De 68-jarige auteur zegt dat hij zijn stiefvader de schedel in sloeg, omdat hij voor de zoveel ste keer getuige was hoe de man zijn moeder mishandelde. Veen- hoven verklaarde tegenover de politie dat de stiefvader door een val van het dak was omge komen. „Ik heb geen moment spijt gehad van mijn daad," zegt de schrijver nu. Hij is niet be ducht dat hij alsnog wordt ver- ROTTERDAM - De politie heeft gistermiddag in het Zuiderpark in Rotterdam het stoffelijk overschot van een vrouw gevon den. De vrouw is van middelbare leeftijd en heeft een getinte huidskleur. Haar identiteit is nog onbekend. De politie ver moedt dat ze slachtoffer is van een misdrijf. De vrouw werd in de buurt van een paviljoen ge vonden. ANP volgd, omdat het strafbare feit is verjaard. Otto Veenhoven woont al 27 jaar in Zeeland. Be gonnen als journalist bij Het Vrije Volk, heeft hij tot nu toe van zijn pen geleefd. Kinder boeken, verhalen voor Donald Duck en Tina, hij kon er zijn brood mee verdienen en in het rustige Waarde wonen. „Heel soms wilde ik wel eens wat wil- ders. Ik heb ooit eens het plan gehad om de Zeeuwse Leeuw bij Vlissingen uit de branding te la ten ontzwemmen, meer dan le vensgroot, als monument voor de Zeeuwen. Dat is jammer ge noeg niet doorgegaan." De gebeurtenissen met zijn stiefvader heeft de schrijver al eerder aangestipt in zijn boek Roseanne. „Begin jaren negen tig besloot ik mijn belevenissen eens te boek te gaan stellen. Ik heb zoveel meegemaakt, dat leek me zinvol. In Roseanne zijn het maar een paar alinea's die over mijn verblijf in Sunny Home gaan. Daar staat wel let terlijk dat mijn stiefvader op een stormachtige avond op gru welijke wijze om het leven kwam. Niemand heeft ooit ge vraagd hoe gruwelijk dan wel en op wat voor manier." pagina 2: genoegdoening Advertentie Nu een gratis strandstoel bij een proefrit Dus een van de zeer sportief uitgeruste SEAT-modellen. 9a snel naar de SEAT-dealer en 'have a SEAT: auto ernoción seat.nl 1 stoei per persoon en op=op door Ron de Groot MAASTRICHT - Justitie in Maastricht heeft zaterdag avond kloosteroverste zuster Maria vrijgelaten. De vrouw zat vast in een politiecel in Venio, omdat ze ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het vervoeren van pluimvee in ruimingsgebieden terwijl er een vervoersverbod gold. Zij werd vrijdagmiddag door de Algemene Inspectiedienst (AID) gearresteerd in de kloos tergemeenschap in Heusden (gemeente Asten). In de loop van zaterdagavond kwam ze Moeder-overste Maria kon gisteren weer in alle vrijheid een kaarsje opsteken in de kapel van haar klooster in Heusden. foto Bas Rutten/ANP op vrije voeten. Volgens een woordvoerder van het Open baar Ministerie (OM) was er 'geen reden om haar langer vast te houden'. Maar het on derzoek tegen haar gaat ver der. Volgens justitie overtrad de zuster de regels samen met een man, die eerder deze week is aangehouden, in het gebied rond Someren. De man is lid van de organisatie De Ark, die onderduikadressen zoekt voor hobbydieren die geruimd moeten worden. Zuster Maria is kloosterover ste en één van de zes zusters van de kleine Grieks-Ortho doxe kloostergemeenschap in Heusden. De bewoners waren zeer geschokt door de arresta tie 'omdat zuster Maria geen vlieg kwaad doet'. „De manier waarop de AID ons verhoord heeft, ook al doen ze dat cor rect, was voor ons zeer intimi derend", aldus zuster Makrina die namens de kloostergemee- schap spreekt. Volgens een woordvoerder van de AID heeft zuster Maria zich schuldig gemaakt aan 'het smokkelen van kippen uit rui mingsgebieden'. ANP pagina 2: overste met principes i iwi i Evenals hun noordenburen in Polen een week eerder, stem den de Tsjechen dit weekein de voor toetreding tot de Eu ropese Unie in 2004. Het grote aantal voorstemmers mocht een verrassing heten, want Tsjechië geldt als een van de landen waar de bevolking de minste verwachtin gen van de aanslui ting heeft. Het Rijk maakt voorlopig geen geld vrij voor de aanleg van een tunnel bij Sluiskil of verbetering van de N57 op Walche ren. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ziet daar geen financiële ruimte voor, zei zij zaterdag tij dens een symposium in Renesse. Lance Armstrong heeft in de Dauphiné Libéré de concur rentie een onaangenaam gevoel bezorgd. De Amerikaan, over drie weken op jacht naar zijn vijfde Tourzege, was in de zware Franse rittenkoers ongenaakbaar en beleefde slechts één moeilijk moment, na een val in de vijfde rit. Slechts vijf weken vol uit trainen had Monique Nuijten zaterdag in het frêle lichaam zitten. De Goese turnster was nog niet op haar oude ni veau. Niettemin was haar huidige vorm al voldoende voor een me daille op het Nederlands kampioenschap turnen. Ze veroverde brons en blijft daardoor in de ra ce voor een plaats in de definitieve WK-selectie. varia: 2; binnenland: 3; buitenland: 5; radio en televisie: 7; zeeland: 9,11 en 13; sport: 15,16,17,18,19 en 20. ASSEN - Nederland moet zich voorbereiden op de terugkeer van de wolf. De roofdieren zijn gesignaleerd in de buurt van Hamburg en Bremen en ze verplaatsen zich langzaam richting Nederland. Wolven horen hier vanouds thuis, maar lieten zich j arenlang niet zien. Vanwege bej aging verschansten ze zich in Oost-Europa. Maar volgens zoogdierenkenner Lar- dinois van de Stichting Kritisch Bosbeheer bereikt de wolf over een jaar of twintig Nederland. GPD van onze redactie buitenlan'd TEHERAN - Een groep van 248 Iraanse dissidenten heeft giste ren in scherpe bewoordingen de 'absolute macht' van het islami tisch leiderschap veroordeeld. Zij vinden dat de bevolking het recht heeft kritiek op de leiding te uiten, zo stelden zij in een open brief. De brief lijkt vooral gericht aan de hoogste geestelijk leider van het land, ayatollah Ali Kha menei, die tegen hervormingen is en die de gematigde president Khatami dwarsboomt in zijn plannen. De verklaring vergroot de druk op de Iraanse leiding. Die heeft al te maken met aanhoudende studentenprotesten. Regeringsfunctionarissen spre ken intussen van de grootste op gave voor de regering sinds de islamitische revolutie van 1979. De Amerikaanse president Bush noemde de betogingen gis teren 'een begin van een door braak naar meer vrijheid' in de islamitische republiek. Duizenden studenten proteste ren al vijf dagen tegen Khame nei en ook tegen Khatami, om dat die er niet in slaagt hervor mingen in te voeren. Veel beto gers willen het islamitische fun dament van het land onaange tast laten. Maar anderen eisen een democratische staat naar westers voorbeeld. Welke groep het grootst is, is volgens waar nemers moeilijk in te schatten. De dissidenten schrijven dat het 'ketterij' en 'een belediging van de menselijke waardigheid' is om individuen in de positie van goddelijke en absolute macht te plaatsen. AFP/DPA (Advertentie) voorletters: m/v di noteert u mij voor een proefabonnement van 6 weken voor 16,-. straat: Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor auto matische incasso van onder postcodestaand rekeningnummer (proef geldt eenmalig bin- plaats:nen zes maanden) telefoon: e-mail: Voor automatische incasso stem ik toe in afschrijving van mijn (post)bankrekening- nummer: j I f I handtekening: PZC bv gaat zorgvuldig om met persoonsgege vens. In de colofon treft u nadere informatie aan. 8 713214 000002 c noteert u mij voor een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: c per maand met automatische incasso 20,50). c per kwartaal met automatische incasso 55,10). d per jaar met automatische incasso 209,90). Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 112 4800 VB Breda (postzegel niet nodig)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 1