PZC Haring doet het weer prima in de Noordzee Numico zorgt voor nieuw geld Concern verwerpt kritiek op jaarrekening Priegelschaafje effectenbeurzen euronext wall street donderdag 12 juni 2003 Consumenten spenderen 30 miljard aan voeding Jurisprudentie Juridische stappen tegen KPN Crucell optimistisch CSM aast op deel Coberco EU in geweer tegen Zuid-Korea Besparing pensioen procesindustrie ZOETERMEER - In twee dagen twee zorgen min der. Numico meldde giste ren dat het minstens 1,55 miljard euro heeft opge haald met nieuwe bank en obligatieleningen. Het voedingsbedrijf kan daar op tijd uitstaande lenin gen mee terugbetalen. Dinsdag was het bedrijf al verlost van de sukkelende Amerikaanse vitamine dochter Rexall Sundown. De nieuwe banklening (1,25 miljard euro) van vijf banken moet over 3,5 jaar in één keer worden afgelost. De converteer bare obligatielening ter waarde van 300 miljoen euro heeft zelfs een loop tijd van zeven jaar. Voor Numico betekent het vooral dat het langer lucht heeft gekregen. Het bedrijf zucht onder een zware schuld na dure mis kopen in de VS. Eind maart bedroeg de schuld 2,1 miljard euro. Daarvan was de helft in dollars: door de recente daling van de dollar stond Numico nog voor 2 miljard euro in het krijt. Met de opbrengst van de verkoop van Rexall Sun down en eerder Unicity kan Numico de schuld al vast met 300 miljoen euro verminderen. ,,De hoogte van de schuld is het pro bleem niet", zegt financi eel directeur M. Huët. Vol gens hem genereert het bedrijf op termijn genoeg cash. De datum van aflos sing van twee grote con verteerbare obligatiele ningen lag de onderne ming als een molensteen om de nek. Huët had het tij mee: de rente staat historisch laag. Bovendien heeft het bedrijf geen onderdelen in onderpand hoeven geven. Eerder moesten zowel Ahold als Corus dat wel doen om geld los te krij gen. ANP Akzo Nobel botst met Sobi van onze redactie economie ARNHEM - Akzo Nobel wijst kritiek van de Stichting Onder zoek Bedrijfsinformatie (Sobi) op de verwerking van de pensi oenverplichtingen in de jaar stukken over 2002 van de hand. Deze zijn opgesteld volgens de geldende richtlijnen, zo heeft het bedrijf gisteren laten weten. Volgens Sobi heeft de handel wijze van Akzo geleid tot hogere bonussen voor de leden van de raad van bestuur dan waarop zij DEN HAAG - De Nederlandse consumenten geven per jaar ruim dertig miljard euro uit aan voedings- en genotmiddelen. Dat is twaalf procent van de consumptieve bestedingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Insti tuut (LEI). Volgens het rapport zijn vier grote combinaties verantwoor delijk voor de inkoop van 85 procent van alle voedings- en genotsmiddelen. Dat zijn Ahold, Laurus, Schuitema en de Superunie. Van de dertig mil jard euro die de consument jaar lijks spendeert wordt twintig miljard besteed in de super markt. Speciaalzaken verliezen steeds meer terrein. Het aandeel van biologische producten in de verkopen groeit, maar blijft met 1,6 pro cent bescheiden. De boer verdient steeds minder aan het product. Veertig jaar ge leden kreeg hij veertig cent van elke gulden die de consument aan voeding besteedde; nu is dat de helft. Industrie en detailhan del vergrootten hun marge. Nederland telt 88.000 agrari sche producenten van voedings middelen. Dat is een kwart min der dan tien jaar geleden. GPD recht zouden hebben. Akzo No bel zou volgens Sobi niet een winst van 818 miljoen euro be haald hebben, maar een verlies hebben geleden van 260 miljoen euro. Op grond daarvan zou de concerntop niet ruim 1,5 mil joen euro aan bonussen hebben moeten ontvangen, maar veel minder tot niets. Sobi vindt dat de pensioenlas ten geboekt zouden moeten worden via de winst- en verlies rekening. Akzo heeft in de jaar rekening van het eigen vermo gen 1,1 miljard euro afgeboekt. Dat is gedaan met het oog op de gevolgen van toekomstige sala risstijgingen voor de pensioe nen. Sobi heeft Akzo Nobel nu gedagvaard voor de Onderne mingskamer van het gerechts hof in Amsterdam. Volgens Sobi hebben ABN Am- ro en Koninklijke Olie dezelfde fout gemaakt. Dat zij niet wor den aangeklaagd heeft een plat vloerse reden: de procedures kosten veel tijd en geld. ,,We hebben het ergste geval eruit gehaald", aldus Sobi-voorzitter R Lakeman. Ook bij deze concerns gaat het volgens Sobi om een verkeerde manier van boeken van pensi oenlasten. Bij ABN Amro zou de winst daardoor met 57 procent zijn opgeklopt tot 2,2 miljard euro en bij de Koninklijke met 19 procent tot 9,4 miljard dollar. Akzo verwijst voor de boeking van de pensioenlasten naar de 'internationaal frequent toege paste methode SFAZ 87'. Sobi stelt echter dat Nederlandse vennootschappen voor hun jaarrekeningen Nederlands recht moeten toepassen. De On dernemingskamer heeft dat in november 2 0 0 2 in een procedure van Sobi tegen KPN gesteld. Het buiten het resultaat houden van sommige lasten is al drie keer eerder door de Onderne mingskamer afgekeurd, in 1980 (Sobi tegen HBG), in 1986 (Ae- gon) en in 1987 (Slavenburg's Bank). Lakeman ziet dit als 'staande jurisprudentie'. ANP METTEN - Ook in in de houtbewerking slaat de twaalf milimeter lang en het mesje vier millimeter miniaturisering toe. De Duitse firma Dick in Met- breed. Het wordt vooral gebruikt voor het aan- ten gaat daarin erg ver en maakt de waarschijnlijk brengen van versieringen op muziekinstrumen- kleinste schaaf ter wereld. Het apparaatje is ten. foto Frank Boxler/AP van onze redactie economie IJMUIDEN - De haringstand in de Noord zee blijft groeien. Uit onderzoek van de In ternationale Raad voor Onderzoek der Zee (lees) blijkt dat meer dan twee miljoen ton haring in de Noordzee en de wateren ten westen van de Britse eilanden zwemt. Hiermee is de hoeveelheid van deze voor de Nederlandse trawlervloot belangrijke vis soort voor het eerst terug op het hoge niveau van de jaren zestig. De visserijbiologen me nen dat de huidige vangsthoeveelheid van 400.000 ton haring volgend jaar verhoogd kan worden tot 500.000 ton. Ook de stand van de blauwe wijting is vol gens de biologen gegroeid, ondanks de grote vangsten in de afgelopen jaren. In 2002 be landde anderhalf miljoen ton wijting in de netten. Desondanks concluderen de biolo gen dat te veel van deze vissoort wordt ge vangen. Zij denken dat een maximale vangsthoeveelheid van 925.000 ton wijting mogelijk is. De lees, waarbij internationale onder zoeksinstituten zijn aangesloten, stelt op basis van de resultaten een vangstadvies op voor volgend jaar. De Europese ministers van Visserij nemen in december een besluit over de quota. De Ices-adviezen voor schol, tong en kabel jauw volgen in oktober. GPD HONGKONG - Het conglomeraat Hutchison Whampoaj Hongkong is een procedure begonnen tegen KPN. Aanleidin. is de weigering vanhet Nederlandse telecombedrijf omeenle' ning van 150 miljoen pond sterling (214 miljoen euro) te ver strekken aan haar Britse branchegenoot Hutchison 3G. KPN is voor 15 procent eigenaar van Hutchison 3G. Het Ja. panse NTT DoCoMo heeft een belang van 2 0 procent, Hutch son Whampoa 65 procent. Toen het Nederlandse bedrijf de deelneming aanging, werj een overeenkomst opgesteld waarin onder meer staat da' Hutchison 3G een lening kan opvragen van maximaallj' miljoen pond. KPN wilde gisteren nog niet inhoudelijk reageren. ANP LEIDEN-Het Leidse biotechnologiebedrijf Crucell heefte® vaccin ontwikkeld tegen het zogenoemde West-Nijlvirus.ft entstof is nog niet klaar voor menselijk gebruik, maar experi- menten op dieren zijn veelbelovend. Dat heeft Crucell giste, ren laten weten. Tegen de soms dodelijke ziekteverwekkerbe- stond nog geen vaccin. In de afgelopen jaren heeft het virus de kop opgestoken ij vooral Noord-Amerika. Daarbij vielen 284 doden. Het virus komt ook voor in het Midden-Oosten, Afrika en West-Azië. De komende jaren investeert Crucell miljoenen euro's inhei vaccin, maar uiteindelijk moet het erg veel geld opleveren.Bs onderneming werkt verder aan entstoffen tegen het ebola-vi. rus en influenza. ANP DIEMEN - CSM en Friesland Coberco onderhandelen overde overname door CSM van een deel van de bakkerij-activitei ten van Friesland Coberco. Dat hebben de bedrijven gisteren meegedeeld. Het gaat omde productie en verkoop buiten Nederland van droge poeder mixen voor de bereiding van crèmes in gebak. Dit winstge vende onderdeel heeft een omzet van ongeveer elf miljoen eu ro per jaar. Partijen verwachten dat ze enkele weken nodig hebben omde besprekingen af te ronden. ANP BRUSSEL - De Europese Unie wil dat de Wereldhandelsor ganisatie (WTO) zich uitspreekt over de subsidie die Zuid- Korea geeft aan zijn scheepswervenDe Europese Commissie het dagelijks bestuur van de EU, heeft gisteren aangekondigd bij haar volgende vergadering (24 juni) de WTO te verzoeker, een zogeheten panel op te zetten, dat moet oordelen of de staatssteun is geoorloofd. Eerder had 'Brussel' de EU-landen toestemming gegeven om een deel van de scheepsbouw te subsidiëren als reactie op de steun die de Koreaanse werven krijgen. ANP UTRECHT - Pensioenpremies in de chemische procesindu strie kunnen met maximaal vijftien procent omlaag als de be drijven hun administraties voor de pensioenen bundelen Vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond heb ben gisteren gezegd dat ze de bedrijven deze mogelijkheid gaan bieden. De mantelovereenkomst wordt volgens de bonden aangebo den door verzekeraar Aegon. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p; put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv.; Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100. AANDELENAEX_ AANDELEN BINNENLAND. Vorige Laatste Aalbertslnd. 15,30 15,30 Heineken Hold, a 25,45 koersen koersen ABN-Aprc 2,26 2,25 Hes Beheer c. 4,00 Accell Group 13,25 13,50 Hitt 3,89 +ABN Amro 17,01 17,43 Acomo 2,39 2,39 Holl. Colours 27,11 +Aegon 8,33 8,82 AFC Ajax 3,51 3,65 Hoop Effectenb. 5,00 -t-Ahold 7,71 8,06 Aino 0,35 0,30 ICT Autom. 7,95 Akzo Nobel 23,09 23,87 Airspray 18,00 18,00 InnoConcepts 14,15 ASML Holding 8,99 8,61 Alanheri 8,75 Isotis 1,45 Buhrmann 4,68 4,75 Amstelland MDC 5,98 6,10 Ispat Intern. A 3,36 DSM 38,66 37,89 AND Intern Publ. 4,80 5,10 Kas-Bank 15,63 +Fortis 14,72 15,36 AOT 1,63 1,63 Kendrion 5,30 Getronics 0,88 0,90 Arcadis 10,29 10,00 Kühne+Heitz 23,40 Gucci Group 83,40 83,-4 5 Athlon Groep 9,65 9,84 Lanschot, Van 33,50 Hagemeyer,^ 5,45 5,36 Baan Company 1,90 2,00 Laurus 1,39 Heineken 31,48 3j2,?7 Ballast Nedamc. 2,90 2,95 LCI Group 0,09 IHCCaland 44,44 45,54 BAM Groep 17,10 16,60 Macintosh Retail 12,40 +ING Groep c. 14,70 15,17 Batenburg 26,02 26,05 Magnus Holding 0.60 +Kon.Olie 40,25 41,16 Begemann Groep 4,95 4,70 Management Share 0,57. +KPN 5,70 5,74 Begaclaim 0,50 0,50 Mc Gregor Fashion 7,95 LogicaCMG 2,24 2,21 BESemicond. 4,95 5,30 Naeff 564,00 Moolen, v.d. 11,94 12,50 Beter Bed 5,02 5,00 NEDAP 15,25 Numico c. 12,87 13,45 Bever Holding 5,45 5,00 Nedcon Groep 14,49 +Phïlips, Kon. 17,77 17,82 Blue Fox Enterpr. 5,95 6,05 Nedlloyd 16,80 +Reed Elsevier 10,65 10,98 Blydenst.-Will. 4,39 4,20 NedschroefH. Kon. 6,75 TPG N.V. 14,50 14,89 Brill, Kon. c. 13,45 13,45 Neways 2,55 '+Unileverc. 50,80 51,95 Brunei Intern 3,16 3,45 New Skies Satellites 5,20 VNU 26,87 27,26 Burgman-Heybr. 840,00 Nyloplast 5,50 Wolters KI. c. 11,14 11,90 Kon.Ten Cate 28,99 28,95 OPGcert. 27,40 Cap Gemini sa 35,35 32,69 OrdinS 5,11 Centric KSI 0,50 0,50 Petroplus Int. 8,20 Copaco 2,40 2,45 Pharming Group 1,39 Corus 0,27 0,27 Pinkroccade 6,84 Crown v.Geld.c. 11,20 11,30 Pore. Fles 15,99 Crucell 2,37 3,04 Priority Telecom 1,55 CSS Holding 0,06 0,05 Reesink 44,75 AANDELEN AMX C/Tac 1,20 1,20 RoodTesthouse 0,31 Delft Instrum. 12,10 12,10 Roto Smeets 20,50 De Vries Robbé 1.15 1,24 Samas Groep 4,10 ASM Int. 13,81 13,81 DICO Intern. 2,00 Sarakreek 0,32 Boskalis Westm 19,30 19,29 DNC Ned.Comp 1,00 A Scala Business 1,62 ■Corio 27,50 28,10 DOCdata 3,74 3,38 Schuitema 15,80 CSM nrc 18,90 19,10 DPA 2,90 2,67 Seagull 1,70 Draka Holding 9,05 9,26 Econosto, Kon. 1,60 1,75 SimacTechniek 1,32 ■Fugro eert. 38,06 38,20 EMBA 41,50 Sligro Beheer 42,00 'Heïjmans 14,93 14,97 Eriks Group c. 25,20 25,25 Smit Intern. 19,30 Hunter Douglas 27,71 27,50 Euronext 21,01 21,75 SNS AEXGar.click 91,55 Imtech N.V. 15,90 16,00 EVC Intern. 1,52 1,53 SNSEurGar.planc 87,00 KLM 8,48 8,50 Exact Holding 13,15 13,70 SNS Intern.Gar. 89,05 NutrecoHold. 15,77 15,63 Exendis 2,22 SNSTripleBest 98,00 Océ 9,76 9,89 Fornix Biosciences 9,39 9,20 SNT 12,26 Randstad Hold. 10,37 10,46 Fortis Nikkei Gar.c. 44,75 44,95 Stern Groep 26,69 Rodamco Asia 14,70 14,50 Fox Kids Europe 5,50 6,00 Stork 9,80 Rodamco Europe 45,18 45,25 Frans Maas cert. 18,50 19,19 Telegraaf De 13,50 United Services 10,60 10,51 Gamma Holding 31,00 Tie Holding 0,59 Vastned Off/lnd 18,20 18,30 Gamma pref. 3,00 Tiscali 4,63 Vastned Retail 39,75 39,70 Gouda Vuurvast 12,00 Tulip Computers 0,49 Vediorc. 7,57 7,67 Groothandelsg. 20,00 20,00 Twentsche Kabel 14,30 Vendex KBBc. 10,65 10,47 Grolschcert. 22,70 23,08 Unilever cum pref 5,28 Vopak 12,10 12,20 Grontmij eert. 15,00 15,20 Unit 4 Agresso 6,16 Wereldhave 53,00 53,65 HAL Trust 20,10 20,10 Univar 8,07 Wessanen c. 6,02 6,00 Heek-Tweka 0,26 A 0,31 A Versatel 1,02 AANDELEN EUROTOP 100_ 25,99 Via Networks 0,84 0,80 Abbey National 527,50 521,80 Pinault Printemps 67,90 66,65 4,04 Vilenzo 13,00 Alcatel 8,24 8,15 Prudential Corp 366,50 375,00 3,75 VNU cum pref 9,06 A Allianz AG 72,65 74,75 Repsol 13,87 13,99 Volk Wess St c. 19^5 19,65 AstraZeneca 344,50 345,50 Reuters Group 193,00 192,15 5,00 Vredestein 5,40 A Aventis 47,40 47,71 Rio Tinto 1235,72 1223,97 8,12 Wegener cert. 5,16 5,80 AXA 13,73 13,95 Roche Holdings GS 100,00 99,95 13,70 Wester 34,50 BAE Systems 148,42 143,46 Roy.Bnkof Scotland 1625,42 1719,00 1,40 Banca Intesa 2,66 2,76 RWE 24,70 24,75 3,39 Banco Bilbao Viz 8,69 8,83 Sanofi-Synthelabo 52,35 52,75 15,80 Barclays 440,28 452,25 San Paolo-IMI 8,18 8,46 5,40 BASF 36,95 37,50 SAP 111,40 107,80 NIET OFFICIEEI Bayer 18,95 19,42 Scottish Power 366,55 369,48 32,56 BMW 30,75 31,40 Shell Trans&Trade 414,56 419,00 1,37 BNPB 44,75 46,40 Siemens 42,99 42,62 0,09 11 bred conv 81 11,80 Bouygues 23,72 23,67 Skandi Enskil 84,00 86,00 12,90 Ceteco cert. 0,11 0,13 BP Amoco 432,77 440,00 Societe Generale 55,55 56,60 0,60 6!Adaf 88-93/96 3,50 British Gas 276,90 278,50 Sonera 4,93 4,93 0,57 KPNQwest 0,14 0,14 Brit.Sky Broadcast 670,00 679,00 St Microelectronics 19,73 19,13 7,97 Landis group 0,08 0,07 British Airways 160,00 162,00 Suez 15,43 15,59 620,00 UPC 0,09 0,08 BSCH 7,26 7,49 Swisscom Namen 393,50 392,50 15,47 6Y?verto 85a 97,00 97,00 BT Group 194,38 194,32 Swiss Re Namen 87,75 87,65 14,20 Cable Wireless 100,00 104,00 Telecom Italia 7,66 7,75 16,66 Cap Gemini 35,40 33,00 Telecom Italia Mob 4,32 4,33 6,75 Carrefour 39,39 40,87 Telefonica 9,88 10,09 2,65 CGNU 434,05 438,00 Tesco 210,74 210,97 5,20 _AANDELEN NMAX Ciba SC Namen 90,00 89,70 Total Fina Elf 131,40 134,30 5,50 Clariant Namen 14,00 14,20 Unicredito Italiano 4,04 4,12 28,00 Colt Telecom 66,00 66,75 Unilever(GB) 550,69 557,80 5,25 Antonov Pic 0,30 0,31 Commerzbank 11,69 12,45 Utd Bnk Switzerland 74,85 75,75 8,23 Cardio Contr 5,12 5,12 Compass Group 339,50 348,00 Vivendi Universal 16,21 16,39 1,40 Newconomy 0,24 0,23 Credit Suisse Group 38,90 39,30 Vodafone 126,00 124,00 6,90 Prolion 0,27 0,24 DaimlerChrysler 26.75 27,78 Zurich Financial 159,25 166,75 15,50 Sopheon Pic 0,22 0,23 Danone 118,70 119,40 Deutsche Bank 54,62 57,10 STAATSLENINGEN 44,49 Deutsche Telekom 12,61 12,45 0,30 Diageo 677,40 681,65 21,10 CBS- NDEXEN Dixons 110,28 110,20 8!/« NL 92-07 121,21 121,46 4,10 DresdnerBank 51,50 51,50 8V, NL 91-06 117,47 117,62 0,32 Electrolux B 150,50 152,00 87« NL 92-071-11 119,88 120,23 1,65 10/06 11/06 Endesa 14,02 14,20 87» NL 92-071-11 122,36 122,60 15,80 CBS algemeen 430,30 437,60 Enel 5,92 5,92 7V« NL 95-05 109,55 109,65 1,88 Herb, algemeen 875,00 ENI 13,78 13,85 77, NL 93-23 141,38 141,72 1,33 Staatsleningen 3,24 3,19 tDN 43,50 43,40 77, NL 95-10 126,24 126,54 41,90 -looptijd 3-5 jr 2,55 2,48 Ericsson Tel Lm B 8,75 8,95 774 NL 94-04 106,74 106,78 19,39 -looptijd 5-8 jr 3,00 2,94 France Telecom 19,90 19,95 7 NL 95-05 109,47 109,52 91,55 Gen.Assicurazioni 20,62 20,58 6Y« NL 95-05 110,61 110,75 GlaxoSmithKline 1258,88 1254,00 6 NL 96-06 109,53 109,65 Granada 87,75 84,42 53A NL 94-04 102,15 102,16 99,00 HSBC Holdings 724,02 725,15 53A NL 97-07 111,45 111,74 12,84 INDEXEN Infineon 8,97 8,87 57, NL 98-28 115,32 115,50 26,55 Invensys 19,62 19,95 57, NL 00-10 114,56 114,97 10,00 Lloyds TSB Group 449,00 447,25 57« NL 98-08 111,75 112,09 14,62 A'dam AEX-index 294.57 301.73 L'Oreal 62,55 63,75 5 NL 01-11 111,27 111,84 0,56 A'dam AMX-index 291.17 292.56 LVMH 44,93 44,95 5 NL 02 111,33 111,71 4,65 CBS koersindex 430.30 440.30 Marconi 66,14 68,10 47, NL 03-13 105,07 105,42 0,50 Eurotop-100-index 1899.99 1926.90 Muench.Ruck Nam 95,75 98,30 4 NL 02-05 103,81 104,07 13,85 DAX-30 3140.34 3178.15 Nestle Namen 263,50 270,00 3J/. NL 99-09 104,33 104,70 5,35 Nikkei-225 8789.09 8890.30 Nokia 14,95 15,13 3 NL 03-06 102,09 102,31 6,25 FTSE-index 4113.00 4150,10 Novartis Namen 53,35 53,20 37, NLgrb 69,30 8,10 Dow Jones 9054.89 9183.22 Olivetti 1,02 1,04 3 NLgrb 62,50 1,06 Nasdaq Composite 1627.67 1646.02 Pearson 590,59 598,50 27, NLgrb 54,05 DOW JON ES. alcoa 25.95 26.08 altria group 43.80 43.68 am express 43.10 43.65 am tel&tel 19.30 20.50 boeing 34.31 35.40 caterpillar 54.62 56.66 citi group 43.20 44.09 coca cola 46.60 46.80 dupont 43.43 43.79 eastman kodak 30.90 31.18 exxon mobil 37.54 38.20 gen elee 30.59 30.98 gen motors 36.30 37.13 hewlett 21.62 21.20 home depot 32.56 32.89 honeywell 27.24 27.76 ibm 81.71 83.97 intel 21.97 21.88 int paper 38.19 38.90 johnson&johnson 52,64 53.00 mcdonald's 21.67 21.64 merck&co 58.45 59.33 microsoft 24.67 24.88 mmm(3m) 126.21 127.96 jpmorgan chase 34.08 34.54 procter&gamble 90.60 90.50 sbc comm 25.70 25.83 utd techn 70.70 72.75 waltdisney 20.62 20.80 wal-mart 54.76 55.39 OVERIGE AANDELEN VS_ AOL Time Warner 15.02 15.73 Apple Computer 17.18 17.45 BankAmerïca 77.10 78.39 ChevronTexaco 74.23 75.61 Cisco Systems 17.40 17.58 Coca Cola 46.60 46.80 Daimler-Chrysler 31.41 32.87 Dow Chemical 31.83 31.60 Eli Lilly 60.23 63.19 Ford Motor 11.00 11.33 Goldman Sachs 88.70 89.74 Goodrich BF 18.70 19.12 Goodyear Tire 6.83 6.91 Xerxa 10.67 10.70 _GOUD EN ZILVER. Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud onbewerkt 9.432-9.886, vorige 9.614-10.068, bewerkt 10.612 laten, vorige 10.794 laten, zilver onbewerkt 106-138, vorige 107-139, bewerkt 156 laten, vorige 157 laten. ABN Aaex-indfd ABN Aaexdisccrt ABN Aall-infds ABN Aamerica fd ABN Aasiantfd ABN A duurzaam fd ABN Aeur.fund ABN A euro fund ABN Aeurooblfd ABN Af.eastf ABN A groen f ABN A global f ABN Aglob.lifes.f. ABN Aglob.res.s.f. ABN Aglob.pr.sec.f. ABN A high yield fd ABN Ahigh incf 10 ABN A iet fund ABN A internet f. ABN A li.plusf4. ABN A model fund 1 ABN A model fund 2 ABN A model fund 3 ABN A model fund 4 ABN A model fund 5 ABN A model fund 6 ABN A neth.f. II ABN Aprop.s.am. ABN A prop.s.eur. ABN Aprop.s.fe. ABN Aratioinv.f. ABN A rented.f. ABN Asm.c.euro f. ABN Asm.c.net.f. ABN A telecom f. ABN Atranseurf. ABN A unif su aex ASN Mixfonds Achmeuraand-18 Achm eur mix-19 Achmeurmix-20 Achmeurobli-7 Aegon aand.f Aegonsp.pl. Aldoll.bf. Alpha rente f Alrente Asian cap.f. ASN milieufd-2 ASNobl.fds Av Achmam aand Av Achmeuraand AvAchmeuroobl Av Achm euro mix AvAchmnedaand AXA aand.euro AXA aand,int. AXA aand.ned. AXAact.beh.ned AXA fin.sector AXA mondiaal beh AXAobl.intern AXAobl.euro AXA portfolio Bever holding Biopharma f 305,90 258,70 53,05 67,80 35,10 23,20 62,70 14,26 107,80 27,20 45,88 72,10 18,35 23,35 37,50 46.74 27,10 12,92 3,67 90,30 55,55 49,40 43.59 36,80 30,35 26,30 91,25 47,40 38.75 18,00 32,35 73.60 34,80 40,65 2,77 83,00 43,80 57,40 15,05 21,60 25,05 28,25 32,60 2,20 50,60 37,42 204,30 70,80 8,40 27,85 11,40 9,15 31,25 19,25 10,30 28,00 45,00 56,75 59,40 32,90 17,15 33,20 46,30 58,05 5,45 12,10 313,00 Bap.int.fd 285,00 A RFI FGGINGRFONDRFN Postb.farmacie f. 18,65 19,00 CB Achmam aand 11,25 11,10 Postb.fin.wereld fd 18,70 18,75 53,20 C& Achm euro aand 11,25 11,35 Postb.hgdivaandf 21,60 21,50 68,10 CB Achm eur mix 19,55 19,60 Postb.hoog div oblf 22,35 22,75 35,15 CB Achmeurobl 28,65 27,85 Gen dutch eq a 8,95 A ING geldmarkt f 32,81 32,81 Lanschot iet f. 8,41 8,42 Postb.it fonds 19,45 19,30 23,45 CB Achm ned aand 10,36 10,40 Gen dutch eqc 9,90 ING global gr.f. 11,65 11,85 Leveraged 156,70 157,00 Postb.internet fd 5,19 5,15 63,75 CB Achm wereld 11,85 11,65 Gen euro bondb 21,50 A ING global f 41,32 42,00 Nieuwe Steen inv 14,85 14,82 Postb.japan c.f. 24,15 24,30 14,36 Columbia sec. 113,70 115,00 Gen euro icteq d 7,10 A ING high yield ob.f. 27,75 27,80 Ohra aand.fds 10,95 11,00 Postb.multimedfd 5,64 5,51 108,10 Corio 27,50 28,10 Gen mix fund e 17,35 A ING hoog div aand f. 19,60 19,50 Ohra caref 14,45 14,60 Postb.ned.fonds 26,95 27,40 27,35 D.LIoyd deelnf 19,55 19,83 Gilissenqualgr 9,31 9,62 ING idx link sicv 25,05 24,95 Ohra comm tech f 3,20 3,25 Postb.obli.f. 25,13 25,18 45,12 D.Uoyddlrf 10,42 10,67 Haslemere 16,15 16,75 ING industrials f. 26,00 26,20 Ohra internet f 5,75 5,90 Postb.opk.landf. 13,50 13,55 71,75 D.LIoyd donau 9,42 9,47 Hend.h.am.sm.cf 14,74 14.75 ING int.obl-f. 62,25 62,50 Ohra med techn f 17,60 17,85 Postb.vastgoedf. 23,20 23,20 18,45 D.LIoyd eurof 5,40 5,40 Hend.h.eur.sm.cf 7,77 7,50 ING int.dep-f. 53,95 54,00 Ohra milieutechf 8,25 8,16 Postb.wereldmf. 22,90 22,50 23,70 D.LIoyd euro erf 11,06 11,16 Hend.h.gl.em.mf 9,90 9,90 ING internet f. 11,26 11,25 Ohra multimediaf 6,40 6,40 Rente plusf. 1 24,84 a 24,84 37,76 D.LIoyd inv. 5,40 5,51 Hend.h.gl.techf 17,69 17,64 ING it-fund 28,52 28,12 Ohra new energy f 4,75 4,75 Robamerika 35,65 35,65 47,00 D.LIoyd jade f 4,79 4,77 Hend.h.jap.sm.cf 12,05 12,10 ING liric aexlll 53,75 53,85 Ohra obl.div. 31,85 31,52 Rob balanced mix 42,89 43,19 27,00 D.LIoyd mixf 9,56 9,56 Hend.h.pacf 27,40 27,45 ING liric aex03/08 60,30 61,30 Ohra onr.goed 37,55 38,00 Rob dynamic mix 31,28 31,53 13,04 D.LIoyd nedf 4,52 4,52 Holl.eur.fnd 42,40 42,45 ING liric aex12/09 53,20 54,00 Ohra spaardivf 22,26 22,10 Rob duurz aand 36,64 37,65 3,74 D.LIoyd rente 13,43 13,46 Holl.euro self. 22,25 22,36 ING liric eurot100 71,85 Ohra totaalf. 20,24 20,33 Rob econ recovery 17,10 16,84 89,80 Dim vastgoed 12,55 12,65 Holl.obl.fnd 71,50 71,85 ING liric dowjones 64.05 64,50 Opt biotech fd 26,65 26,95 Robemerob.mark. 40,44 40,50 56,15 Dres VPV holl 23,80 23,95 Holl.pac.fnd 35,25 35,40 ING liric nasdaq 67,00 66,90 OpteuropefdD 61,00 61,40 Rob euroland aand 31,53 31,75 49,00 Dres VPV igm 34,60 34,00 Holl.sel.fds 68,10 68,65 ING liric eur st50 44,10 44,30 Opt income fdC 36,40 36,40 Rob euro midcaps 39,05 38,90 43,79 Ducatus 58,40 58,40 Holland fund 57,70 58,00 ING liric eur st50 56,65 56,90 Opt mixfd E 24,10 24,10 Rob europe 24,95 25,20 37,00 Eur.ass.tr. 7,25 6,60 IDB global f 40,80 40,50 ING liric eur tec 43,90 44,10 Opt techn. fd A 8,43 8,54 Rob eur obi div. 25,55 25,59 31,19 Euro cap.hold 151,50 153,70 IDBreal est eq 46,95 ING liric usa 500 60,85 60,50 Orange deelnfd 30,30 29,60 Rob growth mix 42,44 41.97 26,00 Euro comm prop 21,00 20,90 IDB world eq f 36,00 35,15 ING lux cons goods 26,40 26,90 Orange eur compfd 7,20 7,55 Rob high yield o. 26,45 27,02 93,35 Euro dutch eqf 13,40 IDBemerg 20,90 ING north am gr f. 13,90 14,00 Orange eur mcf 11,11 11,37 Rob holl.bezit 17,28 17,80 48,05 Europ.dev.cap 10,00 9,99 IDB eur opt. 25,00 ING north am f. 16,40 16,65 Orangeeurpropfd 10,55 Rob hollt-0 47,66 47,74 38,95 FBTO am aand 11,00 11,20 IDBeursel. 38,60 INGoblig. f 16,68 16,71 Orange eur smcf 12,25 12,20 Rob holl t-20 42,80 42,91 18,05 FBTO ned euro aand 11,30 11,40 IDB global 141,00 138,50 ING onr.aandf. 44,50 44,10 Orange fund 20,00 20,75 Rob holl t-50 40,06 40,23 32,90 FBTO ned euro mix 19,80 19,90 IDB rent. 38,20 37,90 ING protec.mix-70 20,70 20,60 Orange eur.lar. capf 5,57 5,68 Rob holl t-100 49,85 50,20 73,75 Finlesobl fd 37,60 ING basic mater.f. 25,20 25,60 ING protec.mix-80 22,45 22,45 Orange largecapf 5,30 5,45 Rob hypotheek 52,45 52,50 35,05 Fortis amerfd 15,35 15,30 ING biotechn f. 13,25 13,20 ING protec.mix-90 24,40 24,40 Orange sensefd 9,90 Rob milieu techn 14,70 14,83 41,50 Fortis azie fd 21,70 22,30 ING comm techn f. 3,89 3,88 ING telecom serv.f. 25,20 25,60 Orange wine fund 87,25 87,25 Rob pacific 44,50 45,50 2,82 Fortis europaf 19,05 19,10 INGcontclfam 24,85 24,80 ING Utilities fd 27,30 27,40 Pacific r.c.f. 29,30 Rob private eq 67,25 83,70 Fortis euro sm 39,35 39,25 ING daily cons good 25,15 25,70 ING verre oostf. 18,95 19,20 Pan glob conv f. 27,80 Rob safe mix 42,47 42,66 Fortis japanfd 13,65 13,65 ING dutch f. 43,85 44,35 Intereff.jap.af. 9,80 9,95 Postb.aandf 42,60 43,05 Rob solid mix 41,19 41,41 Fortis nedf 29,90 31,05 ING duurzaam rend 12,55 12,65 Intereff.jap.w. 1,06 1.09 Postb.aex clicker 24,07 24,00 Rob young dyn. 10,10 10,27 15,15 Fortis obam 67,75 68,60 ING em.e.e.f. 23,45 23,25 IS himal.f 7,50 Postb.amerika f. 15,70 15,80 Robzelfs.capital 29,01 29,99 21,70 Fortis obam gare 43,00 ING energy fd 26,50 26,70 Jap.conv.fund 25,10 Postb.beleggf 33,64 34,00 Robzelfs.commt. 2,65 2,62 25,15 Fortis obl.df 53,95 53,80 ING eurocreditf 5 27,60 27,70 Japan fundc 2,42 Postb.biotechf 12,60 12,65 Robzelfs.cons.g 34,38 34,66 28,30 Fortis sec.click-07 44,45 ING eur growth f. 14,00 14,40 Labouch.glob.af 20,85 21,40 Postb.com tech f 7,75 7,80 Robzelfs.e-bus. 4,77 4,92 33,40 Fortis tmt fd 6,23 6,35 ING euro oblf. 34,03 33,96 Labouch.obl.fd 55,50 55,70 Postb.duurzaandf 15,30 15,30 Rob zelfs.energy 45,96 46,39 Fortis wereld mf 37,85 37,80 ING euro sm cap f. 22,50 22,25 Lanschot dutch ef. 23,50 23,75 Poslb.easybluefd 18,90 18,90 Robzelfs.finan. 34,50 34,33 50,80 Fortis wereld vastg 36,00 36,00 INGeurope f. 16,65 17,10 Lanschot eur.ef. 15,43 15,44 Postbieuraandf 17,00 16,90 Robzelfs.fdsagr 37,05 37,23 Friesl aandelenf 17,60 17,75 ING farmacie f. 25,10 25,25 Lanschot far.ef. 21,17 20,75 Postb.eurcont elf 24,90 24,90 Robzelfs.health 45,36 45,00 206,40 Friesl eurorentef 27,05 27,05 INGfinancialsf. 14,95 15,45 Lanschot gl.bond f. 60,00 59,60 Postb.euro obl.f. 39,30 39,60 Robzelfs.it hardw 5,80 5,75 71,90 8,50 Friesl mixfd 19,95 20,00 INGjapanf. 8,12 8,22 Lanschot gl.eqf. 28,29 28,59 Postb.euro small c.f. 11,60 11,65 Robzelfs.it 30,94 30,90 27,90 11,55 9,20 31,30 19.35 AEX-index 11 juni 301,73 *7.16 RENTE 11 juni 3,18-0,06 EURO/DOLLAR 11 juni 1,1748 +0,( 049 DOW JONES 11junt 9183,22 *128,33 li n i 1.20 1 94(10 - 10,05 28,40 45,60 57,40 59,75 33,25 17,35 33,50 46,50 58,35 5,00 12,25 beurs Amsterdam middenkoers in dollar periode van 40 dagen beurs New York periode van 40 dagen Robzelfs.media 36,55 36,81 Robzelfs.med.bio 10,66 10,65 Rob zelfs.property 53,15 53,25 Rob zelfs.soft&ser 7,73 8,12 Rob zelfs.telecom 25,97 26,07 Rob zelfs.austr. 58,40 58,75 Robzelfs.brazil. 23,00 22,77 Robzelfs.canada 72,60 72,50 Robzelfs.china 13,85 13,93 Robzelfs.duitsl. 42,75 43,23 Robzelfs.frankr. 60,95 61.45 Robzelfs.hongk. 28,53 28,50 Robzelfs.japan 26,00 26,21 Robzelfs.mal. 14,31 14,16 Robzelfs.mexico 75,05 76,40 Robzelfs.nederl. 44,71 45,14 Rob zelfs.polen 32,88 32,58 Robzelfs.sïng. 21,62 21,21 Rob zelfs.spanje 46,80 47,05 Robzelfs.usa 66,75 67,70 Robzelfs.z-afr. 40,50 40,30 Rob zelfs.zwits. 58,75 59,55 Robeco 19,77 19,93 Rodamco asia 14,70 14,50 Rodamco europe 45,18 45,25 Rolinco 16,27 16,55 Rolinco pr 42,50 Rorento 39,50 39,47 Royal europe f. 2,49 2,53 Royal mix f. 4,61 4,66 Royal plusf. 5,83 5,85 Royal top f. 3,32 3,34 Select Winner f 4,62 4,64 SNSamerika aandf 12,30 12,36 SNS azie aandf 12,55 12,60 SNS duurz aandf 15,95 15,90 SNS eurobl.divf 25,50 25,36 SNS eur aandf. 17,95 18,10 SNS eur mixfd 21,95 22,06 SNS eur vastgoed 26,35 25,75 SNS guld.divf. 22,80 22,66 SNS innovisief. 10,95 SNS ned.aandf. 33,80 33,56 SNS optim geel 17 25,60 25,65 SNSoptimoranje 18 25,35 25,55 SNS optim rood 19 24,25 24,50 SNSsp.pl aandf 16,40 16,30 SNS wereld aandf 12,75 12,81 T&PPesultf 8,38 8,45 T&Presglobalf 13,41 13,43 Trans Eur.fd 83,00 83,70 Transpac.fnd 90,15 91,15 Triodosgroenf 58,90 59,55 Triodos mw.aandf 17,92 18,01 Triodos mw.mixf 24,85 25,19 Triodos mw.oblf 30,30 30,34 Tsjechie sl.f 11,05 11,20 Uni-lnv.can.c 1,00 A Vastgoed mixf 21,50 21,60 Vastned off/ind 18,20 18,30 Vastned retail 39,75 39,70 VHS onr.goed 18,50 18,30 Wereldhave 53,00 53,65 Wereldhave o/n 56,75 A WP Stewart h. 1191,5 1201,5 Zom Flor.f. 33,81 AMSTERDAM - De effec tenbeurs in Amsterdam is gisteren boven de 300 pun ten gesloten. De AEX-index sloot op 301,73 punten, dat is een stijging van 7,2 pun ten (2,4 procent) ten opzich te van het slot van dinsdag. De graadmeter van de beurs in Amsterdam hikte al lan ger tegen de psychologische grens van 300 punten aan, maar wist er tot gisteren niet boven te sluiten. Een handelaar op de beurs denkt dat als de AEX-index een paar dagen boven die grens weet te blijven, het herstel definitief is. Op 23 januari zakte de index door de 300-puntengrens. Grootste stijger was Wol- ters Kluwer met een koers winst van 6,8 procent. De uitgever heeft woensdag via het Amerikaanse bedrijfs onderdeel Aspen Publishers de Utrechtste uitgever Ma nual Industrial Property overgenomen. Het voedingsbedrijf Numi co steeg met 4,5 procent. Numico haalde gisteren een extra lening op van min stens 1,55 miljard euro, na dat het dinsdag al de ver lieslijdende dochter Rexall Sundown had verkocht. Een stijgende beurs is altijd goed voor banken en verze keraars. De zogenoemde fi nancial stonden allemaal in de plus. Aegon steeg 5,9 procent, Fortis 4,3, ING 3,2 en ABN Amro 2,5 procent. Grootste daler in de AEX- index was ASML. De chip machinefabrikant daalde 4,2 procent na een afwaar dering van de Amerikaanse chipsector door zakenbank Morgan Stanley. Wall Street was na een lage re opening al snel weer ho ger en dat gaf de beurzen een verdere impuls. AlleEu- ropese beurzen waren ho ger, maar niet zo veel als die van Amsterdam. Londen boekte een winst van 0,9 procent en Parijs was 1,25 procent hoger. De beurs in Frankfurt, waar de handel tot 20.00 uur doorgaat, stond aan het eind op een stijging van 1,2 procen- t .ANP NEW YORK - Beleggers in New York hebben zich gis teren weinig aangetrokken van de winstwaarschuwing van Texas Instruments, Hoewel dit technologiecon cern 7 procent in koers daal de en de chipbranche naar beneden trok, wisten de be langrijkste beursgraadme- ters terreinwinst te boeken. De Dow-Jonesindex sloot de handel af op 9183,22 punten, een winst van 128,33 punten, ofwel 1,4 procent. De graadmetervan de schermenbeurs Nasdaq steeg 18,35 punten (1,1 pro cent) tot 1646,02. De energiesector was de winnaar van de dag. Exxon Mobil en Devon Energy profiteerden van de lage olievoorraden in de VS en het voornemen van de Opec om zich strikter aan de quo ta te houden. Ook woorden van centralebankpresident Greenspan van dinsdag, die zijn zorgen uitte over de ho ge gasprijzen, dreunden door.In New York ging de euro van 1,1750 dollar in Amsterdam naar 1,1735 dollar. ANP _STIJGERS_ Vorige Laatste Vorige koers koers koers Crucell 2,37 3,04 28,27 CSS Holding 0,06 Heek-Tweka 0,26 0,31 19,23 Aino 0,35 Wegener cert. 5,16 5,80 12,40 Prolion 0,27 Seagull 1,70 1,88 10,59 DOCdata 3,74 Naeff 564,00 620,00 9,93 Eur.ass.tr. 7,25 Econosto, Kon. 1,60 1,75 9,38 Bever holding 5,45 Brunei Intern - 3,16 3,45 9,18 Bever Holding 5,45 Fox Kids Eur 5,50 6,00 9,09 DPA 2,90 Telegraaf De 13,50 14,62 8,30 Cap Gemini sa 35,35 De Vries Robbé 1,15 1,24 7,83 Tie Holding 0,59 BESemicond. 4,95 5,30 7,07 Begemann Gr. 4,95 Wolters KI. c. 11,14 11,90 6,82 Via Networks 0,84 AND Inter Publ. 4,80 5,10 6,25 Blydenst.-Will. 4,39 +Aegon 8,33 8,82 5,88 ASML Holding 8,99 Baan Company 1,90 2,00 5,26 Newconomy 0,24 _DALERS_ Laatste koers 0,05 0,30 0,24 3,38 6,60 5,00 5,00 2,67 32,69 0,56 4,70 0,80 4,20 BANKPAPIER. Van 11 juni (17.00 u jr) tot 12 juni (tot 17,00) hanteert het hong. forint 0,35776 GWK de volgende advieskoersen (ko sten verkoop israel shekel 0,16123 1.75pct/aankoop 2.25pct) voor het inw isselen resp. japanseyen 0.00704 aankopen van buitenlands geld: marokdirh 0,08733 amerikaansedlr 0,84340 0,86037 nieuw zeeland dlr 0,46317 antiliaanse gulden 0,46567 0,48922 noorse kroon 0,11886 australische dlr 0,54585 0,57344 poolse zloty 0,21350 Canadese dlr 0,60970 0,64056 slow, koruna 0,02147 cyprus pond 1,60534 1,76974 tsjech. koruna 0,03130 deensekroon 0,13036 0,13695 turkselirad min) 0,50 engelse pond 1,40050 1,43218 zuid-afr. rand 0,09867 estlands kroon 0,05384 0,07115 zweedse kr. 0,10652 hongkongdlr 0,10314 0,11372 Zwitserse frank 0,64682 0,39025 0,51055 0,12483 0,23533 0,70 0,11395 0,111» 0,6533'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 6