België stelt gebruik van IJzeren Rijn uit Schaars geklede dames houden Turkse politie niet voor de gek Rijksten van China maken snel vijanden 5 Meer rust voor dier op transport Dag met nieuwe aanslagen eist 23 levens Strijdende partijen Liberia leggen wapens neer Zes doden bij treinongeval Duitsland Blix haalt fel uit naar VS Tsvangirai voorgeleid donderdag 12 juni 2003 Voortgang Möllemann had miljoenen aan zwart geld liggen Poolse minister Financiën stapt op Eerste homohuwelijk in Canada Militairen Korea steken grens over Kwallen overspoelen Menorca Opec handhaaft productie Charmes BRUSSEL - Diertransporten in de Europese Unie mogen in de toekomst niet langer duren dan negen uur. Daarna moeten die ren verplicht in de vrachtwagen e|f uur kunnen rusten. Vervol gens mogen zij nog eens negen uur vervoerd worden. Dat is de kern van een nieuw voorstel van eurocommissaris Bvme (Volksgezondheid en Dierenwelzijn). Als het voorstel wordt aangenomen, heeft dat grote gevolgen voor Nederland seexporteurs en zou het het ein de kunnen betekenen van Ne derlandse 'Parmaham'. Byrne komt met zijn voorstel, dat hij eind volgende maand of ficieel zal presenteren, groten deels tegemoet aan het voltalli ge Europees Parlement. Dat pleitte eerder deze maand voor veel strengere regels voor dier transporten. Parlement en EU- lidstaten moeten nog instem men met de voorgestelde regels. Nederland, Duitsland en Dene marken pleiten ook voor een verscherping. Spanje, Italië en Ierland willen de huidige regel handhaven om gedurende maximaal 29 uur dieren te mo gen vervoeren. Volgens Europese bronnen in Brussel denkt Byrne op het ge bied van de duur van transpor ten een compromis te hebben gevonden, dat uiteindelijk voor iedereen aanvaardbaar is. De Ierse eurocommissaris stelt daarnaast ook voor om dieren in vrachtwagens tot 40 procent meer ruimte te geven. Dieren moeten ook verplicht in de wa gen rusten. Veel ongelukken met dieren gebeuren juist bij het in- en uitladen. Chauffeurs dienen verder veel specifiekere logboeken bij te houden dan nu het geval is. Ook dient een waarschuwingssys teem in de cabine hen te melden, dat de temperatuur in de vrachtwagen te hoog oploopt. Daarnaast dienen alle chauf feurs een speciale opleiding te volgen. Voor pluimvee komen er minder strenge regels, waar door er weinig ten opzichte van nu zou veranderen. Voor jonge dieren komen er wel zeer stren ge regels, zoals een verbod op vervoer van meer dan vijftig ki lometer. ANP HARARE - De Zimbabwaanse oppositieleider Morgan Tsvan girai is gisteren aan handen en voeten geketend in de Zimbab waanse hoofdstad Harare aan een rechter voorgeleid. Het hooggerechtshof moet zich uitspreken over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van de leider van de Beweging voor Democratische Verande ring (MDC). AFP Geweld in Israël escaleert door Ad Bloemendaal TEL AVIV - Het roadmap-vre- desproces en de topconferentie van Akaba ten spijt lijken Israë liërs en Palestijnen begonnen aan een nieuwe ronde van ge welddaden. Zeventien Israë liërs kwamen gistermiddag om het leven en meer dan 90 raak ten gewond toen een Palestijnse zelfmoordterrorist zich opblies in een stadsbus in het centrum van Jeruzalem. De dader was gekleed als een orthodoxe jood. Een uur later liquideerde Israël een Hamas-militant in Gaza en diens broer. Bij de aanval vanuit helikopters op hun auto, kwa men vijf Palestijnse voorbijgan gers om het leven. De gedode militant was Tito Massaoud, één van de commandanten van Izadin al-Kassem, de gewapen de vleugel van de Harnas. De Pa lestijnen zeggen dat ze hun po gingen de radicale milities te bewegen tot een wapenstilstand zullen voortzetten, met bemid deling door Egypte. Maar de kans op een bestand lijkt na de gebeurtenissen van gisteren zo goed als verkeken. Harnas, de Palestijnse islamiti sche verzetsbeweging, liet we ten dat de aanslag in Jeruzalem 'een antwoord' is aan het adres van Ariel Sharon en de Israë liërs. Vertegenwoordigers van de organisatie verschenen in de straten van Gaza-stad om via luidsprekers het nieuws over de geslaagde terreuractie te mel den. Volgens de Hamas is de aanslag het begin van een serie wraaknemingen voor een Israë lische poging één van haar poli tieke leiders, Abdelaziz Rantisi, te liquideren. Rantisi raakte dinsdag licht gewond bij een aanval op zijn auto. Drie Pales tijnen, onder wie een driejarig meisje, kwamen daarbij om het leven. Israëlische woordvoerders zei den gisteravond dat er geen ver band bestaat tussen de terreur aanslag in Jeruzalem en de liquidatiepoging in Gaza van een dag eerder. „De Harnas heeft al na de top van Akaba duidelijk gemaakt dat ze haar terreur- campagne zal voortzetten en dat zien we nu"zei Raanan Gis- sin, woordvoerder van premier Ariel Sharon. Volgens Sharon zijn de liquida tie-acties tegen militante Pales tijnen niet gericht tegen het vre desproces, maar bevorderen ze juist de vrede „omdat er geen voortgang kan worden gemaakt met overleg zo lang de terreur voortduurt". De Amerikanen hebben de Israëlische acties veroordeeld omdat ze de nieuwe Palestijnse premier, Machmoud Abbas (Abu-Mazen) geen kans laten de gewapende milities te bewegen tot een wapenstil stand. Kort voor de aanslagen in Jeru zalem en Gaza van gisteren zei de Palestijnse president, Jasser Arafat, dat vertegenwoordigers van zijn bestuur opnieuw con tact willen opnemen met leiders van de Harnas en andere radica le groepen. De Palestijnse presi dent Yasser Arafat keerde zich ook af van de aanslag van giste ren. Hij riep op tot een wapen stilstand en een einde aan alle militaire vuurgevechten en aan vallen. De Amerikaanse presi dent Bush keurde de gebeurte nissen af. GPD Evacuees uit Liberia bereiden zich voor om vanuit de Ivoriaanse stad Abidjan te vertrekken met het Franse marineschip Orage. van onze redactie buitenland MONROVIA - De Liberiaanse presi dent Charles Taylor en de LURD-rebel- len hebben gisteren in principe inge stemd met een staakt-het-vuren. Dat heeft de minister van Buitenlandse Za ken van Ghana, die bemiddelt in het Li beriaanse conflict, gezegd. Daarmee lijkt de weg geëffend voor vredesbesprekingen tussen de regering en de rebellen die sinds gisteren de hoofdstad Monrovia belegeren. „We werken toe naar een staakt-het- vuren", aldus de Ghanees Addo Akufo- Addo. Een definitieve overeenkomst zou aan het einde van de week getekend kunnen worden. Het bestand moet de vredesbesprekingen in Ghana uit het slop halen. Die werden vorige week zin loos doordat de LURD-rebellen bij de start ervan begonnen met een opmars naar Monrovia. Inmiddels is het enige ziekenhuis dat in de door vluchtelingen overstroomde stad nog open was, geslo ten. Staf en patiënten zagen zich dins dag gedwongen om het Redemption foto Ben Curtis/AP ziekenhuis te verlaten, omdat het bij kans in de vuurlinie was komen te lig gen, zo maakte de organisatie Artsen zonder Grenzen gisteren bekend. Vol gens het plaatselijke hoofd van de art senorganisatie ligt het noorden van de stad er verlaten bij. „Er liggen lijken in de hoofdstraat en op veel plaatsen ruik je de dood." RTR/AFP/ANP door Pascale Thewissen BRUSSEL - De IJzeren Rijn, het oude spoorwegtracject van Ant werpen naar het Ruhrgebied, dwars door het natuurgebied De Meinweg bij Roermond, blijft nog zeker tot 2007 buiten ge bruik. Topman K. Vinck van de verlieslijdende Belgische spoorwegmaatschappij NMBS, BERLIJN - De omstreden Duit se toppoliticus Jürgen Mölle mann, die vorige week na een parachutesprong te pletter viel, blijkt miljoenen euro's zwart geld te hebben gehad. Dat heb ben Duitse tijdschriften giste ren gemeld. Op een rekening in Luxemburg, die Möllemann van 1993 tot 1997 had, werd 8,95 miljoen eu ro gestort. Ook zou er 2,54 mil joen euro vanaf een rekening in Liechenstein naar zijn Duitse firma zijn overgemaakt. Vol gons de Duitse weekbladen Die Zeit en Stern werden de reke ningen gespekt met smeergeld dat vloeide rond de verkoop van Duitse pantservoertuigen aan Saoedi-Arabië in 1991. Enkele uren voordat Mölle- ■nann stierf, had de Bondsdag de parlementaire onschend baarheid van de liberale afge vaardigde opgeheven. De stap maakte een onderzoek naar de zakelijke en politieke handel en wandel van de ex-minister en voormalig vice-kanselier moge lijk. De politie onderzoekt of het oij de dodelijke val van de erva ren parachutespringer om zelf- doding ging. AFP heeft bekendgemaakt dat er tot die tijd geen geld is voor de acti vering van het goederenspoor. De IJzeren Rijn is al jaren inzet van een ruzie tussen Nederland en België. In Nederland bestaat fel verzet tegen het opnieuw in gebruik nemen van de verroeste en overwoekerde spoorlijn, die dwars door een stiltegebied loopt. Volgens de Belgen heeft de Nederlandse houding echter niks te maken met bescherming van de natuur maar alles met oneerlijke concurrentie. Neder land zou de verdere ontwikke ling van de Antwerpse haven dwarsbomen ten faveure van de haven van Rotterdam. België beroept zich op een ver drag uit 1873 waarin staat dat het land recht heeft op recht streekse verbinding met Duits land. De zaak is voorgelegd aan het Arbitragehof in Den Haag. Een uitspraak wordt medio 2004 verwacht. Directeur-gene raal EBruyninckx van het Ant werpse havenbedrijf heeft al negatief gereageerd op uitspra ken van Vinck. Waarom zou het Arbitragehof akkoord gaan met activering van de IJzeren Rijn, als België niet eens geld heeft om de spoorbaan te renoveren, vraagt hij zich af. De Antwerpse havenschepen (wethouder) L. Delwaide op zijn beurt noemt de plannen van Vinck 'onaanvaardbaar'. Vol gens Delwaide komt de positie van Antwerpen als vierde haven in de wereld in het gedrang als het goederenspoor er niet snel komt. Dat ook de bouw van een nieuwe spoortunnel onder de Schelde - ten behoeve van het containervervoer tussen de Antwerpse linker - en rechter oever, wordt uitgesteld, is vol gens Delwaide 'ecologisch en economisch onverantwoord'. door Fidan Ekiz ISTANBUL - Sexy gekleed het vliegveld oplopen, een beetje flirten met de luchthavenpolitie om de aandacht van de bagage af te leiden en zo 24 kilo heroïne het land uitsmokkelen. Dat was waarschijnlijk het plan van de vijf Nederlandse dames (in de leeftijd tussen 18 en 27 jaar) die dinsdag in een hotel in de Zuid- Turkse stad Antalya zijn opge pakt wegens verdenking op drugssmokkel. Tenminste, zo verklaarde de bendeleider (afkomstig uit Schiedam) van de zes Turken die tegelijk werden opgepakt: „We hadden afgesproken dat ze hun charmes in de strijd zouden gooien bij de luchthavencontro les." Vrouwen zijn minder snel verdacht, dus het is niet zo vreemd dat de Turkse drugsben de Nederlandse vrouwen had ingezet in Antalya, vindt Hilmi, een medewerker op het vlieg veld. Alleen moet de vrouw dan wel netjes gekleed zijn en zich kalm voordoen, meent hij. Ondanks de enorme drukte op SCHROZBERG - Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers in het wrak van de trein die gisteren bij Schrozberg in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg op een andere passagierstrein reed. Daarbij kwamen zes mensen om en vielen 25 gewonden, van wie er enkelen slecht aan toe zijn. Over de oorzaak van de frontale botsing die om twaalf uur gistermiddag plaatshad, is nog niets bekend. Ook is nog niet vastgesteld hoeveel mensen zich in de twee treinen bevonden. foto Josef Kurzer/EPA WARSCHAU - De Poolse minister van Financiën en vice-pre mier Grzegorz Kolodko heeft gisteren zijn ontslag ingediend bij premier Leszek Miller. De minister zei te veel van mening te verschillen met de premier over het te voeren beleid om nog verder te kunnen samenwerken. „Ik heb mijn missie voltooid", zei Kolodko op een persconfe rentie. Het is nog onduidelijk of Miller het ontslag accepteert. Als Kolodko vertrekt, is hij de elfde minister die opstapt uit de regering van premier Miller, die ruim een jaar geleden aan trad. AP TORONTO - Enkele uren nadat een hof van beroep in Ontario het Canadese verbod op het homohuwelijk ongrondwettelijk had verklaard en opdracht had gegeven een trouwvergunning af te geven aan de bij de rechtszaak betrokken paren, is in To ronto onder grote belangstelling van de media het eerste ho mopaar in het huwelijk getreden. De echtelieden, Michael Leshner en Michael Stark, woonden al 22 jaar samen. De regering kan de uitspraak aanvechten voor het hoogge rechtshof, maar volgens Leshner, een advocaat, is een terug keer naar de oude opvatting over de huwelij kse staat onmoge- lijk. AP SEOUL - Officieren uit Zuid- en Noord-Korea zijn gisteren voor het eerst in vijftig jaar de grens overgestoken die beide landen scheidt. Ze deden dit om de spoorwegaanleg in de grensstreek te inspecteren. De grensoverschrijdende inspectie is het eerste militaire be zoek sinds het Koreaanse schiereiland rigide in tweeën werd gedeeld na de oorlog van 1950-1953. De grensstreek is nu een zwaarbeveiligde gedemilitariseerde zone. De inspectieploegen bekeken het werk aan een spoorlijn die dwars door de gedemilitariseerde zone zal lopen. Dit histori sche treinproject begon in 2000. In december verleden jaar ontmijnden de troepen hiertoe de zone. Zaterdag volgt een symbolische ceremonie waarbij twee 25 meter lange sporen door de grenszone worden gelegd. AFP PALMA DE MALLORCA - Het Spaanse vakantie-eiland Menorca is getroffen door een kwallenplaag. Bij de stad Ciutadella hebben de autoriteiten op een aantal stranden een zwemverbod ingesteld. De plaag zou zich gisteren uitbreiden naar andere stranden. De zeebioloog Xavier Roig zei dat de plaag waarschijnlijk het gevolg is van de overbevissing van de zee bij de Balearen, waartoe Menorca behoort. Daardoor zouden de kwallen nau welijks natuurlijke vijanden meer hebben. DPA DOHA - Opec, de Organisatie van Olie-Exporterende Lan den, heeft gisteren op een ministersvergadering in Doha be sloten het plafond voor haar olieproductie voorlopig te hand haven op 25,4 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. De Opec hanteert een marge voor de prijs van haar ruwe olie van22tot28 dollar per vat. Op het ogenblik liggen de noterin gen aan de bovenkant van die bandbreedte. Het is waarschijnlijk dat een daling optreedt naarmate de ex port van lidstaat Irak weer op gang komt. Dat zou aanleiding kunnen zijn voor een beperking van de productie. RTR/DPA het Atatürk Airport wordt ie dereen nauwlettend in de gaten gehouden. Elke beweging wordt gevolgd, blijkt al snel als enkele agenten een zojuist geïnter viewde medewerker ondervra gen. Even later lopen de agenten weer rustig verder zonder ach terom te kijken. Maar binnen enkele seconden loopt een ande re agent zijn kamertje uit. „We zijn ingelicht door een van de medewerkers hier", zegt hij. „Waar dienen al die vragen over de controle op de luchthaven voor?" Na een lange uitleg over de toe stemming die de pers daarvoor moet vragen, verleent de agent toch een beetje medewerking. „Wij pikken ze er zo uit, de drugskoeriers. Daarvoor wor den we natuurlijk getraind." Volgens de agent wagen Turkse vrouwen het zelden om drugs te smokkelen. In de eerste plaats omdat ze heel goed weten hoe fors de straffen voor drugs smokkel is. Buitenlandse vrou wen zijn koelbloedig, vindt hij. „Maar ook hen pakken we wel. De beveiliging hier is om bang van te worden. Ik wed dat die veel beter is dan in Nederland. We hebben meer dan alleen ba gagescanners en fouillerende agenten. Er lopen veel agenten in burger rond en ook honden." Over het plan van de Neder landse vrouwen om hun char mes in te zetten, zegt hij: „We zien dagelijks vrouwen hier, in alle vormen en maten. Sommi gen lopen er half bloot bijGe loof me, dat heeft geen enkele invloed. Bovendien worden zij gefouilleerd door vrouwelijke agenten. Die zijn al helemaal niet geïnteresseerd." GPD doorGert-Jan Broere PEKING - In de Chinese stad Shenyang is gisteren het proces begonnen tegen de Chinees-Ne derlandse zakenman Yang Bin. De zaak tegen Yang staat allang niet meer op zichzelf. Diverse ondernemers, wier naam op de lijst van China's rijksten prijkte, bevinden zich nu in de cel voor economische delicten. Een lijst met de honderd rijkste ondernemers, zoals die door het Amerikaanse zakenblad Forbes jaarlijks wordt opgesteld, is er in eerste plaats voor het 'gewo ne' publiek, dat zich kan verga pen aan de enorme rijkdom van de economische elite. In China, waar de lijst sinds 1999 wordt uitgebracht, kreeg de ranglijst een extra dimensie. Een vermel ding in de tophonderd is een ga rantie dat je handel en wandel door de autoriteiten onder de loep wordt genomen. Voor een flink aantal van hen met desa streuze gevolgen. Yang Bin, de 40-jarige Chinees- Nederlandse zakenman die nu in Shenyang terecht staat voor omkoping, fraude en illegaal gebruik van grond, was niet de eerste die dat overkwam. Liu Xiaoqing is één van China's beroemdste actrices, die haar geld in onroerend goed belegde. Alleen het betalen van belas ting ging haar minder af. Nu wacht ze in een cel 'op haar ver oordeling voor belastingont duiking. Yang Rong, de nummer drie op de lijst van 2001 direct achter nummer twee Yang Bin, prijst zichzelf gelukkig. De oprichter van een van China's grootste au tofabrikanten Brilliance voelde nattigheid en vluchtte naar Amerika, voordat de autoritei ten hem konden oppakken voor economische delicten. Het laatste slachtoffer is Shang hais bekendste onroerendgoed- magnaat Zhou Zhengyi. De zaak-Zhou is interessant, om dat hij contacten had met het hoogste kader in Shanghai. Een veroordeling van Zhou kan ook politieke gevolgen hebben die zelfs in Peking gevoeld zullen worden. Vermenging van politiek met economie is overigens heel ge woon in China en is een hard nekkig overblijfsel van de oude planeconomie. Nog steeds kun nen ambtenaren bedrijven en zakelijke overeenkomsten ma ken en breken. Zaken doen zon der de juiste contacten is in Chi na bijna onmogelijk. Het werkt echter corruptie in de hand. GPD van onze redactie buitenland LONDEN - Hans Blix, de lei der van de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties in Irak, heeft kort voor zijn pen sionering op 1 juli felle kri tiek geuit op de Verenigde Staten. In een vraaggesprek met de Britse krant The Guardian van gisteren haalt hij fel uit naar 'elementen' binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie die hij ervan be schuldigt een lastercampag ne tegen hem hebben ge voerd. „In Washington zijn schoften die dingen rondbazuinen en die de media kwalijke dingen vertellen.", aldus Blix in een geheel ander soort taal dan de diplomatieke uitingen die hij tij dens zij n rapportages in de Veiligheidsraad en in eer dere interviews liet horen. Al voor hij in november naar Irak was vertrokken voor de hervatting van de wapenin specties, waren ambtenaren op het Pentagon (ministerie van Defensie) begonnen Blix af te schilderen als de slecht ste keuze voor de post die hij bekleedde. Ook aan de andere kant, in Irak, voerde het bewind cam pagne tegen hem. De door de VN van zijn pensioen terug gehaalde Zweed vernam dat Bagdad hem aanduidde als een 'homoseksueel die iedere twee weken naar Washing ton gaat om opdrachten in ontvangst te nemen'. Toch is Blix van mening dat zijn verhouding met de VS in het algemeen goed was. Wat hem echter grote zorgen baart is de toekomst. Hij zegt zich zenuwachtig te maken over het geloof van de Ameri kaanse regering in preven tieve aanvallen.AlVP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 5