PZC Terneuzen moet handen afhouden van Braakman CDA Terneuzen eist aanpak kruising Haar man weg/N61 u 4: 02 6! 2i Opgeteld de beste! Bestaande wegen moeten extra aanbod voorlopig kunnen opvangen Boterzachte biefstuk voor een heel mals prijsje' ">99 49 79 45 49 agenda Goes heeft beste gemeentelijke veiligheidsbeleid Zomerfeest lé Haza-Datagroep komt bijeen donderdag 12 juni 2003 Aanpak Overleg II BESTSELLER A Zum» 4e pizza gratis NERGENS 1 PLUS Verbiest Nieuwstraat 43a 4576 AH Koewacht Tel. 0114 - 361207 Openingstijden: PLUS Klippel-Roggeband maandag t/m woensdag 8.00-18.00 Molenstraat 1 donderdag en vrijdag 8.00-20.00 4698 BA Oud-Vossemeer zaterdag 8.00-17.00 Te'* 0166 - 672384 Openingstijden: ma t/m wo 8.00-18.00 do vrij 8.00-20.00 za 8.00-16.00 Middagsluiting ma t/m vr 12.30-13.30 Geen nieuwe ontsluitingsweg Dow STREEKACTIVITEITEN door Conny van Gremberqhe TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen is vooralsnog niet van plan om het Valuepark Braakmanhaven en het terrein van Dow Benelux bij Hoek te voorzien van een westelijke ont sluitingsweg via de Braakman polders. Het verkeer van en naar het be drijf en het logistiek park zal de eerstkomende jaren over de be staande wegen moeten rijden. Dat kan op gezette tijden wat door René Hoonhorst TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen heeft nauwelijks middelen om op te treden tegen, al dan niet vermeende, overtre dingen van de eigenaars van va kantie-eiland De Braakman. Alleen de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan kan daar op middellange termijn een eind aan maken, stelde wet houder A. van Waes gisteren tij dens de vergadering van de commissie Omgeving. Een aantal commissieleden ver langde, naar aanleiding van een klachtenbrief van een bunga- lowbewonerdat de gemeente in zou grijpen, omdat de eigenaar van het recreatiecentrum ver schillende voorschriften aan de laars zou hebben gelapt. Van Waes zag echter weinig heil in gemeentelijk optreden. De (be stuursrechter heeft de gemeen te de laatste jaren regelmatig in het ongelijk gesteld en heeft Terneuzen daarbij uitdrukke lijk opgedragen eerst te zorgen voor een integrale visie over het gebied. „Veel zaken zijn nog steeds on der de rechter. Er is op het mo ment gewoon geen juridisch ka der voor het voeren van een strikt handhavingsbeleid. De enige manier om uit de impasse te komen, is een structurele aan pak. We werken nu aan een re creatievisie, daarna zal de raad een structuurvisie moeten vast stellen om vervolgens alles vast te leggen in een nieuw bestem mingsplan. Als dat bestem mingsplan er is, bekijken we welke zaken gelegaliseerd kun nen worden en welke ontwikke lingen op het park we absoluut niet willen toestaan", betoogde Van Waes. Enkele commissieleden sput terden nog dat de gemeente toch moet optreden tegen illegale bouwsels en het vernielen van natuurgebied. Van Waes liet hen weten dat de regels van de afge lopen drie decennia juist niet duidelijk genoeg zijn geweest over welke ontwikkelingen wel of niet waren en zijn toegestaan. Hij stak de hand in eigen (of be ter in die van zijn voorgangers) boezem. „De gemeente gaat niet vrijuit. De rechter heeft ons al een aantal keren teruggefloten en door de heersende onduide lijkheid kunnen we gewoon niet handhavend optreden." Van Waes is het met oud-colle geleden van de voormalige ge meente Terneuzen eens dat de zaken vrij snel geregeld zouden kunnen worden als eigenaars en gebruikers van het park het met elkaar eens waren. Omdat de standpunten van veel verschil lende groeperingen mijlenver uit elkaar liggen, kan de ge meente echter niets anders doen dan op formele wijze nieuwe vi sies en plannen ontwkkelen. Commissievoorzitter W. Broek- huysen kapte de discussie op zijn gebruikelijke ludieke wijze af. „Privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht. Alles zit er in. Je kunt er bijna op afstuderen. La ten we maar zo snel mogelijk de verschillende visies en plannen proberen vast te stellen." door Eugèné Verstraeten TERNEUZEN - De Terneuzense CDA-fractie wil dat er snel maatregelen worden genomen om de gevaarlijke kruising N61 met de Mr. Haarmanweg ver keersveiliger te maken. In schriftelijke vragen stelt CDA'er M. Calon dat het college Rijkswaterstaat op hun verant woordelijkheid moet wijzen. Woordvoerder E. de Feijter laat in een reactie weten dat er op korte termijn met de gemeente wordt gesproken over een tijde lijke oplossing. Het CDA zegt zich zorgen te ma ken over de verkeersveiligheid, 'die na de opening van de Wes- terscheldetunnel nog meer in het gedrang komt'. Calon wijst erop dat het kruispunt al sinds 1999 op de eerste plaats staat van de zogenaamde blackspot- lijst van Zeeland. Binnenkort komt er een nieuwe versie uit van die lijst, maar het CDA weet al de kruising nog steeds op nummer één staat. „Ik denk dat Rijkswaterstaat, ondanks dat ze zware tijden te gemoet gaan, hun prioriteit moeten stellen en de verant woordelijkheid op zich moeten nemen om dit plan met voor rang aan te pakken", aldus Ca lon. „Er is niemand bij gebaat en wij willen de verantwoorde lijkheid niet nemen dat er daar straks een ongeval plaatsvindt, waarvan de afloop ernstiger is dan alleen letsel. Tot op heden hebben zich nog geen dodelijke ongelukken voorgedaan, maat we kunnen er op wachten want door toenemende verkeersstro men neemt het risico navenant toe." De gemeente en Rijkswater staat hebben met elkaar gespro ken over de verbetering van het kruispunt in verband met de ontwikkelingen in de Koegors- polder. Aanvankelijk was er sprake van een rotonde, later van verkeerslichten en nu staat dat vanwege de stagnatie van de Koegorsplannen ook op een laag pitje. „Maar verkeersvei ligheid staat ook bij ons hoog in het vaandel", zegt woordvoer der E. de Feijter van Rijkswa terstaat. „Dus er moet daar wel iets gebeuren. Op zeer korte ter mijn gaan we dan ook met de ge meente overleggen." Rijkswaterstaat denkt eraan ter plaatse van het kruispunt de vierbaans rijksweg terug te brengen tot tweebaans. Door die wegversmalling worden au tomobilisten gedwongen lang zamer te rijden op het onover zichtelijke kruispunt en bij afslaand verkeer zelfs stil te staan. Het gaat voorlopig om een proef. Met de politie is al overleg geweest en die heeft vol gens De Feijter al instemming betuigd met het plan. AMSTERDAM - Goes heeft het beste gemeentelijke veilig heidsbeleid. Dit blijkt uit onderzoek van het weekblad Elsevier, dat gisteren bekend werd gerhaakt. Honte- nisse staat op de vijfde plaats van veilige gemeenten. Het Friese Tytsjerksteradiel is de veiligste kleine gemeente van Nederland. Van de grote ge meenten komt Emmen wat be treft veiligheid als beste uit de bus. Elsevier keek bij het onder zoek naar misdaad, verkeers veiligheid en rampengevaar in verschillende gemeenten. Naast dit klassement stelde het blad een aparte ranglijst op voor het veiligheidsbeleid en de handha ving door de gemeenten. Zo werd gekeken of de plaatsen be schikken over een door de ge meenteraad goedgekeurde nota integraal veiligheidsbeleid. ANP IJZENDIJKE - Huize Emmaus aan de Handboogstraat in IJ- zendijke houdt woensdag zijn traditionele zomerfeest met als thema bloemen. De dag wordt om 10.00 uur ge opend met een huifkarrentocht voor bewoners en cliënten van het verzorgingshuis. Van 13.30 tot 17.00 zijn worden spelletjes gedaan. Om 13.30 uur begint een optreden van de accordeo nisten Klomp en Kiel. verkeersopstoppingen tot ge volg hebben, maar verkeers wethouder J.M. van Schaik is van mening dat daarmee best geleefd kan worden. „De wegen in de Kanaalzone hebben nog voldoende capaci teit om het verkeer op een nor male manier af te voeren. Op stoppingen doen zich slechts voor op bepaalde momenten van de dag; in de vroege ochtend en laat in de middag. Nu nieuwe ontsluitingswegen aanleggen zou betekenen dat we vergaan de maatregelen nemen, terwijl er nog geen zekerheid bestaat over de aanleg van de N61. Ik denk dat we voorlopig beter het verkeer kunnen dirigeren over de bestaande wegen. Mogelijk kunnen we wel met de bedrijven afspraken maken om het ver keersaanbod wat te spreiden", zegt Van Schaik. Het college van B en W van Ter neuzen liet vorig jaar de moge lijkheden van een nieuwe wes telijke ontsluitingsweg van het logistiek park in de Noordelijke Braakmanpolders onderzoe ken. Dat onderzoek leverde am per iets op. Wel besloot het bestuur van de toenmalige ge meente om de toegangsweg tot het park te verbreden. Een tweede onderzoek door de Grontmij volgde, maar ook daarin worden volgens wethou der Van Schaik geen oplossin gen aangedragen. „Kijk, dat er drie wegen door de Braakman polders lopen, dat weten we ook wel zonder dat onderzoek. Ik vraag me dan ook af waarom voor dit onderzoek opdracht is verstrekt. Dat is gewoon wegge gooid geld." Van Schaik heeft vorige week overleg gevoerd met de dorps raad van Biervliet over de hui dige en toekomstige verkeerssi tuatie bij de dorpskern. „Zeker is dat als de N61 wordt opge knapt, er bij Biervliet een roton de komt te liggen met een afslag naar het dorp en de langs de N61 gelegen parallelweg. Het land- bouwverkeer van en naar de Oostzeedijk en de Braakman- weg zullen over die parallelweg geleid worden. Biervliet heeft er geen moeite mee als één van die polderwegen straks dienst gaat doen als calamiteitenweg voor Dow en het Valuepark. Dan zou er slechts in incidentele geval len wat extra verkeersaanbod richting dorp stromen", aldus de wethouder. „Anders wordt het als we van één van die polderwegen een echte ontsluitingsweg maken. De Havenweg/straat valt dan overigens direct af, omdat die naar de kern toeloopt. Spreek je van een echte ontsluitingsweg, dan loopt het verkeersaanbod bij die nieuwe rotonde per jaar met 30.000 eenheden op, dat wil ik Biervliet niet aandoen. De zelfde vlieger gaat op voor een nieuwe ontsluiting van de be drijfsterreinen via de Lovenpol- derstraatdat zou in Hoek teveel problemen geven. Vooralsnog voelen we er dan ook weinig voor om in dit stadium te komen met alternatieven." Overigens heeft het Terneuzens college in overleg met het waterschap de Braakmanweg inmiddels wel afgesloten voor doorgaand ver keer. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen door Sas van Gent blijft de eerstkomende tijd gewoon doorgaan. Van Schaik:,Het col lege van het voormalige Sas van Gent dacht die vervoerstak sim pel te kunnen weren door een andere route te creëren. Dat kun je wel doen, maar dat heeft dan onmiddellijk gevolgen voor an dere kernen. Wat we nu gaan doen is het transport van ge vaarlijke stoffen in heel de Ka naalzone goed in beeld brengen en dan kijken wat voor alterna tieve mogelijkheden we hebben. Zaak is wel dat we het voor heel de regio aanpakken. Na de zo mer hopen we dan de nieuwe routes te kunnen vaststellen." AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Handwerken; 13.30 uur: Kaarten; De Hal le, 14.00 uur: Kaarten en biljarten; Tref punt, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; 14.00 uur: Zangkoor; BIERVLIET - Annelot ter Walle, 14.00- 16.30 uur: Soos CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: KBO gym en biljarten; 13.30 uur: ANBO hand werken; 19.45 uur: Bingo; Café de Gou den Kroon, 14.00 uur: Kaarten; GRAAUW - Gemeenschapshuis, 13.30 uur: Kaarten bieden; HEIKANT - 't Heike, 13.15 uur: Kaarten; 13.30 uur: Volksdansen; HOEK - De Lovenhoek, 9.00 uur: Bridge; 9.30 uur: Koersbalcompetitie; 13.30 uur: Biljarten, kaarten en soosmiddag; HULST - De Lieve, 9.30 uur: Gym; 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Handwerken en koersbal KLOOSTERZANDE Rozenhof, 10.45 uur: Meer bewegen voor ouderen; KOEWACHT - De Vlaschaard, 13.00 uur: Biljarten; LAMSWAARDE - Cafe de Lamsoren, 13.30 uur: Schieting voorouderen; OOSTBURG - Den Hoekzak, 13.30 uur: Koersbal en sjoelen voor ouderen; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 9.45 uur: Meer bewegen voor ouderen; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 18.30 uur: Pergamano voor de jeugd en tekenclub; SAS VAN GENT - De Roselaer, 9.30 uur: Callanetics; 10.00 uur: Karakterpoppen; 13.15 uur: Tekenen; De Speye, 19.00 uur: Bridge; SLUISKIL Het Meulengat, 13.30 uur: Koersbal, kaarten, canasta, biljarten da mes; 18.00 uur: Kindercabaret; 19.00 uur: Jeugdcabaret; 19.30 uur: Blaaskapel Ein Prosit en toneel Sempre Avanti; ST.JANSTEEN - De Warande, 13 00ll Biljarten; 15.30 uur: Kreatieve Vormi jeugdatlier; 19.00 uur: Line en count» TERNEUZEN - De Veste, 13.30 uunNau werken, soos, canasta en biljarten-is- uur: Repetitie zangkoor; 19.00 Bridge; Buurthuis de Hoeve, 13,30 Biljarten;20.00 uur: Kaarten;'tScheie hoekje, 20.00 uur: BijeenkomstHata ta gebruikersgroep; Churchill h0 20.00 uur: Bijeenkomst afdeling Zeel Hobby Computer Club; VOGELWAARDE -'t Gelaag, 13.30 u»r Koersbal; Café Ons Vermaak 14on Kaarten; WESTDORPE - Café 't Polderken, 13* uur: Jokeren; Concordia, 13.30 uur% ten en bingo; 19.00 uur: Tafeltennis- ZAAMSLAG - Dorpshuis, 9.30 uur:Aero bic; 10.30 uur: Volkdansen; 13.00 uur- Kaarten en biljarten; 14.00 uur: Handwer ken; Centrum, Dorpsfeest(t/m 14mni| ZUIDDORPE - 't Kaaike, 13.45 uur: Koers bal. TERNEUZEN - De Haza-Data gebruikersgroep Zeeuws- Vlaanderen komt vandaag bij. een in Terneuzen. De bijeen komst vindt plaats van 20.00tot 22.00 uur in buurthuis 't Schel- penhoekje aan de Dokwegii Terneuzen. Vanaf 19.30uurisde zaal open. ,ir GEGARANDEERD NERGENS GOEDKOPER D Douwe Egberts Senseo koffie pads Diverse soorten Zak 18 pads BESTSELLER c GEGARANDEERD NERGENS GOEDKOPE Chateau Pradeau Mazeau Fles.75 cl..4*99" Cindy Caasenbrood, medewerkster vleesafdeling PLUS Verbeeten in Tegelen Hollandse Nieuwe Pakje 4 stuks Nectarines Kilobak GEGARANDEERD nerjgëns GOEDKOPER .1 PLUS Pizza Bolognese, ham/champignon of salami Doos 300 gram JW39'1.29 Edet Toiletpapier friendly Pak 8 rollen 3.09 2 pakken GEGARANDEERD nergens ^GOEDKOPER Knip Tarwe of wit Heel ca. 800 gram JL04- Uniekaas Extra belegen Vers van het mes. Aan het stuk Kil oA85" Coca-Cola Regular, light, light cafeïnevrij of vanilla Fles 150 d. AAV Elke week een aantal aanbiedingen die nergens anders goedkoper zijn. Bestsellers zijn herkenbaar aan het garantiestempel: Lay's Chips Diverse smaken Zak 200 gramJOSS GEGARANDEERD^ \goedkoperI Treft u Bestsellers elders in dezelfde week voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil wordt direct aan u terugbetaald. Tomaten Kilo Mager Rundergehakt Kilo www.plussupermarkt.nl PLUS 24/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 juni 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 54