PZC Geen fouten bij Zwincollege beste school bouw rond kreek van Zeeuws-Vlaanderen LaBan Van Marijke moet het met schwung GroenLinks boos over sloop boerderij PZC SCHELDE TERNEUZEN Werkgroep van ambtenaren bekijkt ook beeldende vorming in Terneuzen VADERDAG VADERDAG VADERDAG RECTIFICATIE Zeven keer Kunst uit 't Kerkje 13 VADERDAG donderdag 12 juni 2003 Geen speeltuin Verbindingsstraat NATUURLIJK NAAR... Op de speciale jazzpagina van vrijdag 6 juni zijn abusievelijk foute toegangsprijzen geplaats De juiste prij Dond. - vrij. - zat. zondagnamiddag Scheldetheater In het zonnetje Schwung Grondprijs in 2002 gedaald Snelheidsstickers op rolemmers Studie naar ideale site voor jeugd 12 - 13 - 14 - 15 juni Klootschieten in Eede Hageviering icht «tijd stil reca ■ties 'een wt- 'een 'ho- iem lok- ent. rso- liet leid lent 'ca- bei- len- nde leid ze- tie- zer- door René Hoonhorst TERNEUZEN - De werkzaam heden voor het Rietlandenpro ject in Othene-Zuid geschieden conform het bestek en conform de door de voormalige gemeen teraad van Terneuzen genomen besluiten. De bufferzone van minstens vijfentwintig meter tot de kreekoever en het behoud van natuurwaarden zijn gewaar borgd. De huidige kaalslag lijkt erger dan die is, omdat het riet op zodanige wijze is afgesneden dat er een bredere, dikkere riet kraag terugkomt, meldden de Terneuzense wethouders P. Ha melink en A. van Waes gisteren aan de commissie Omgeving. Na informeel overleg met de collegeleden zou de voorzitter van natuurbeschermingsver eniging De Steltkluut eveneens tot die overtuiging zijn geko men. Wethouder Van Waes: „De na tuurbeschermers blijven er wel bij dat het tijdstip van de werk zaamheden wat ongelukkig is gekozen. Daar kunnen we in een volgende uitbreidingsfase reke ning mee houden, maar nu was het bouwschema niet meer te rug te draaien. Daarnaast moet de raad er wel rekening mee houden dat de recreatieve func tie van de Otheense Kreek voor op staat, het is geen natuur- kreek." door Peter Oqqel TERNEUZEN - De vier Zeeuws-Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs zijn kwa litatief vrijwel van een gelijk ni veau. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, de zogeheten Kwaliteitskaarten Voortgezet Onderwijs. Weliswaar scoort het Oostburg- se Zwincollege op drie van de vier schooltypes het hoogst, de onderlinge verschillen met vooral het Hulster Reynaertcol- lege en in mindere mate het Zel- denrust Steelantcollege en De Rede in Terneuzen zijn gering. In absolute cijfers gaat het om maximaal.0,4 verschil, afhan kelijk van schooltype. De kaart geeft een beeld van een aantal kwaliteitsaspecten van een school, zoals examenresultaten, zittenblijven en doorstroom. De afzonderlijke scholen krijgen aan de hand van vooraf vastge stelde criteria een eindcijfer per schooltype. De Inspectie beoordeelt de vwo- afdeling van het Zwincollege evenals verleden jaar met een 7 Het Reynaertcollege en het Zel- denrust-Steelant krijgen een 6,8. De Rede sluit de rij met 6,6. Opmerkelijk hierbij is dat het Reynaert volgens de richtlijnen van de inspectie aan kwaliteit inboet: vorig jaar behaalde de vwo-afdeling van deze school nog een 7,1. Wat betreft havo zijn het Zwin college en het Reynaertcollege met een 6,7 van gelijk niveau. In 2000 behaalden beide scholen nog een 7De beide Terneuzense scholengemeenschappen geven elkaar met een 6,4 voor de havo afdelingen niets toe. Het Zwincollege en het Rey naertcollege scoren ook met de theoretische studierichting van het vmbo het hoogst met het cij fer 7. De Rede krijgt een 6,6, het Zeldenrust-Steelant komt uit op een 6,5. Deze laatste school scoort het hoogst (6,5) met de technische studierichting van het vmbo. Het Reynaert krijgt een 6,4, het Zwin een 6,3 en De Rede sluit de rij met een 6,2. Voor rector C. Hoek van het Zwincollege is de Kwaliteits- kaart geen reden taart in huis te halen. Hoek zet vraagtekens bij de wegingsmethode van de In spectie. „Enerzijds wordt er ge keken naar factoren die wel degelijk van belang en verge lijkbaar zijn. Aan de andere kant zijn er ook aanvechtbare aspecten in het onderzoek. De Inspectie houdt bijvoorbeeld geen rekening met de specifieke situatie van scholen. De inspec teurs houden vast aan een eigen strategie, scholen worden langs een elders vastgestelde meetlat gelegd." Niettemin beschouwt Hoek de Kwaliteitskaart wel als een 'te ken dat een school de zaakjes op orde heeft'. „Zeker als je in een reeks van jaren goed scoort." Advertentie PARFUMERIE- Trefpunt der wereldmerken MIDDELBURG Lange Geere 24 Segeersstraat 10 0118-634184 0118-613401 Marijke van de Velde (links) geeft al 25 jaar lessen volkdansen aan ouderen in Terneuzen. foto Camile Schelstraete door René Hoonhorst TERNEUZEN - De Terneu zense Nelly van den Broek- Dooms (56) wordt door leidster Marijke van de Velde de vloer opgetrokken. Het nieuwe lid van de volksdansgroep kan di rect meedoen met de Hopak, een Russisch volksdansje. Zestien passen, halve draai, vier keer klappen, halve draai, vier keer klappen. Nelly danst eerst enigszins onwennig, maar al snel wat vlotter en dapperder mee met de ervaren leden van dansgroep Marijke. Ze valt met haar neus in de bo ter, want de dansgroep viert net het zilveren jubileum. Van den Broek vindt het mooi dat ze op een feestelijk moment binnenstapt, maar dat was niet de reden voor haar aanmel ding. Ze verwacht niet alleen gezelligheid te vinden bij de volksdansgroep De Veste, zo als de groep in de volksmond heet. „Ik kom voor van alles. Het ritme, de sentimentele ge voelens die de dansen en de muziek oproepen en vooral het gevoel van saamhorigheid dat spontaan opkomt bij het samen dansen", brengt Nelly haar gevoelens onder woor den. Leidster Marijke van de Velde (56) vindt dat mooi gezegd van haar oude schoolvriendin. De 35 leden, met Van den Broek erbij nu 3 6zetten Van de Velde in het zonnetje tijdens de jubi leumviering. De leidster is vanaf dag één bij de volks dansgroep betrokken. De leden van het eerste uur noem den de vereniging zelfs spon taan naar haar toen collega dansers uit Bergen op Zoom vroegen hoe de groep heette. Van de Velde: „Ik stelde voor om ons gewoon De Veste te noemen, maar het moest des tijds per se Marijke zijn." Die naam is overigens nog maar bij weinigen bekend. Ook de meeste leden hebben het vaker over de Volksdans groep De Veste of Volksdans groep Terneuzen. Het maakt de leidster niets uit, als de mensen maar plezier beleven aan het dansen. Bressiaander Gerard Wijffels (79) heeft die lol. Hij komt elke week speciaal naar Terneuzenomdat Van de Velde niet alleen garant staat voor gezelligheid maar ook voor kwaliteit. „Bij andere vereni gingen gaat het vaak alleen om het bijelkaar komen, maar mijn vrouw en ik vinden het leuk om een zo hoog mogelijk dansniveau te halen." Van de Velde bevestigt dat ze de mensen stimuleert om het niveau te halen dat ze aankun nen. „Het sociaal contact staat ook bij ons voorop. Maar als er een walspasje op het program ma staat, moeten ze wel dan sen. Niet stappen, maar een beetje schwung in hun passen brengen: 1, 2, 3. Ik houd ze bij de les, maar dat vinden ze niet erg want ze zeggen vaak dat ik wel wat strenger mag zijn." Van de Velde volgde destijds een cursus als volksdansleid- ster om kinderen alternatieve gymnastieklessen voor te kun nen schotelen. Het lesgeven aan ouderen be viel haar al snel een stuk beter. Ze geeft dan ook niet alleen les in De Veste, maar was en is ook op vele andere plaatsen in de regio actief. Van de Velde is vast van plan nog een aantal jaren leidster te blijven. De naar haar genoemde vereni ging mag nog wel wat groter groeien. Ze zou het vooral toe juichen als meer mannen voor het volksdansen worden ge wonnen. 'Marijke' heeft nu slechts twee mannelijke leden. Van de Velde: „De mannen zijn moeilijk achter het biljart of de kaarttafel weg te slaan, lijkt het. Dansen is echter heel ge zond, goed voor alle spieren. Dat zouden ze er dus mooi bij kunnen doen." TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen mist een grote kans om de kinderen in 'oud-Philippine' een speeltuintje te geven door een aannemer vergunning te geven voor de bouw van twee huizen en vijf garageboxen in de Verbindingsstraat. Die mening ventileerde een aantal leden van de commissie Omge ving gisteravond. WD'er R. Noët, oud-wethouder van Sas van Gent, liet echter weten dat de aannemer bij een bieding met gesloten enveloppen gewoon een hoger bod uitbracht dan de toenmalige gemeente voor het perceel grond in Philippine. De toezegging van wethouder A. van Waes dat de gemeente de mogelijkheden onderzoekt voor een speelvoorziening op een andere plek in de dorpskern stelde de meeste commissieleden tevreden. DEN HAAG - De prij s van landbouwgrond is in Zeeland vorig jaar licht gedaald. Aan een sterke, aanhoudende prijsstijging sinds 1993 is daarmee een einde gekomen, blijkt uit een over zicht dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit (LNV) gisteren aan de Tweede Kamer heeft ge stuurd. Het eerste halfjaar van 2002 liet een daling zien met 2,2 procent, waartegenover in het tweede halfjaar een lichte stijging stond van 1,3 procent tot 35.907 euro per hectare. De lichte stijging was het gevolg van de verkoop van enkele hele landbouwbedrijven in Midden-Zeeland tegen relatief hoge grondprijzen. In Zuidwest-Brabant daalde grondprijs in de zelfde periode aanzienlijk, met 13,6 procent tot 36.958 euro per hectare. TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen moet de mogelijk heid onderzoeken om bestuurders via stickers op rolemmers te attenderen op de ter plaatse geldende maximum snelheid. PvdA-raadslid J. Jonkman oppert dat in schriftelijke vragen. Het plakken van een sticker op de afvalcontainers kan vol gens hem bijdragen aan het omlaag brengen van de verkeers snelheid en daarmee de verkeersveiligheid bevorderen. Jonk man doet de suggestie om het idee inde praktij k te brengen bij de invoering van de papiercontainers. Als het college dat nog niet wil pleit Jonkman ervoor het idee van de sticker verder de onderzoeken. Als blijkt dat het idee geschikt is zou het bij wij ze van experiment kunnen worden toegepast. Jonkman wijst er op dat diverse wijkraden hebben aangege ven dat er met hoge snelheid gereden wordt in de woonwijken, met alle gevaren van dien. Volgens het raadslid heeft men in de provincie Friesland al ervaring met deze manier van pre ventieve snelheidsbeperking. SLUIS - In opdracht van de gemeente Sluis begint het bedrijf OVBnet Consulting een onderzoek naar de meest ideale inter netsite voor Zeeuwse jongeren tussen 12 en24 jaar.Het onder zoek is één van de actiepunten uit de nota Integraal Jeugdbe leid van de gemeente Sluis. Het bedrijf heeft een enquête samengesteld, die tot 28 augustus kan worden ingevuld. Ei zijn vragen over het internetgebruik, de gewenste informatie en de thuissituatie van jongeren. Aan de hand van de uitkom sten van het onderzoek bepaalt de gemeente Sluis of er be hoefte is aan een interactieve site waar jongeren leeftijdsge noten kunnen ontmoeten en waaraan deze site zou moeten voldoen. Eén van de vragen is het verzinnen van een passend webadres. De meest creatieve inzendingen worden beloond met een prijs. Op 5 september wordt de winnaar bekendge maakt. door Euqène Verstraeten ZUIDDORPE - Het Terneuzen se raadslid P. Clijsen (Groen Links) is boos over de plotse verdwijning van een oud boer derijtje met omringende erfbe- planting aan de Grensweg in Zuiddorpe. Clijsen vindt burge meester en wethouders onzorg vuldig hebben gehandeld door een sloopverguning en een kap- vergunning af te geven. De eigenaar heeft het pand ge sloopt om toestemming te kun nen krijgen voor de bouw van een andere woning aan de Lan- gedreef. Op die manier komt er geen extra woning bij in het bui tengebied. Het bouwplan is wel in strijd met het bestemmings plan, maar de Terneuzense ge meenteraad wordt gevraagd medewerking te verlenen door in te stemmen met een vrijstel lingsprocedure. Clijsen vindt het niet juist dat de raad de bestemmingsplanwijzi ging onder de neus krijgt nadat alles al gesloopt is. Er is volgens hem 'op geen enkele manier aandacht besteed aan de cul tuur- en natuurhistorische waarde van het perceel Grens staat'. Als de gemeenteraad ermee in stemt, wordt in de ogen van Clijsen 'in landschappelijk waardevolle gebieden als de Oude Polder elk cultuur- en na tuurhistorisch object vogelvrij verklaard'. Ook wordt volgens hem de rechtszekerheid aange tast van de andere bewoners van het gebied 'die wel fatsoenlijk zijn omgegaan met deze waar den ep met de regel met betrek king tot ruimtelijke ordening in het algemeen'. Volgens wethouder A. van Waes is het verlenen van sloop- en kapvergunningen een bevoegd heid van B en W en heeft het col lege van de voormalige gemeen te Axel vorig jaar al besloten de vergunningen af te geven. De wethouder bestrijdt de bewe ring dat het boerderijtje een cultuur- en natuurhistorische waarde had. „Het was gewoon een bouwval, een gribus." Wat het huisje betreft, wil Clijsen daar nog wel in mee gaan. „Maar alles, ook de erfbe- planting is van de aardbodem verdwenen omer een akker van te maken. Wij vinden dat de eigenaar het perceel opnieuw moet beplanten om de land schappelijke- en natuurweten schappelijke waarde te herstel len. Doet hij dat niet, dan ver dient hij wat ons betreft geen medewerking voor zijn bouw plan." Advertentie Muziekonderwijs weer onderzocht WATERLANDKERKJE - On der de titel Kunst uit 't Kerkje presenteert de stichting Oude Zeeuwse Kerken zeven zaterda gen kunst van zeven inwoners van Waterlandkerkje. In de N.H. kerk aan de Molen straat in hun woonplaats bijt Jeannette Meijerman zater- daghet spits af met schilderijen van stillevens. Op 28 juni is het de beurt aan Herman Verbrugge, ook met schilderijen. Twee weken later is er op 12 juli een overzicht van foto's van Esther de Kam. Carla de Dobbelaere exposeert op za terdag 26 juli dierenportretten. Op 9 augustus toont Henk Geertman zijn kunnen op het gebied van ambachtelijk teke nen. Zaterdag 23 augustus is de collectie collages van Jaap Cle ment te bewonderen. De tentoonstellingsreeks wordt op zaterdag 30 augustus afge sloten met schilderijen van Wil ly de Houck. De exposities zijn geopend van 11.00 tot 17.00 uur. redactie zeeuws-vlaanderen Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC terneuzen Tel: (0115) 645769 Fax:(0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Conny van Gremberghe (chef) Wout Bareman Raymond de Frel René Hoonhorst René van Stee Frits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB hulst Tel: (0114) 372776 Fax:(0114) 372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer centrale redactie Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA vlissingen Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl jnrv Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Een speciale ambtelijke werkgroep gaat, met hulp van mensen uit het veld en bestuurders, onderzoeken hoe in de toekomst het beeldend en muzikaal onderwijs in Terneu zen vorm moet krijgen. Tevens zal de werkgroep moeten aan geven of het Terneuzense insti tuut Toonbeeld de lessen moet verzorgen, de Zeeuwse Muziek school of allebei. De Zeeuwse Muziekschool on derzocht vorig jaar zomer voor de nieuwe gemeente Terneuzen de opties voor het muziekonder wijs voor de komende jaren. Uit dat onderzoek rolden vier mo gelijkheden. De muziekschool zou de lessen geven, Toonbeeld EEDE - In wijk de Biezen te Eede vindt zondag tijdens de kermisfeesten het derde kampi oenschap klootschieten plaats. Naast het klootschieten is mor gen barbecue en openingsbal. Zaterdag is er een optreden van Gino and the Buldoze Band. Teams bestaande uit vier perso nen leggen tijdens het kloot schieten een stratenparcours af en proberen in zo weinig moge lijk beurten een met lood gevul de beuken houten bal naar de fi nish te rollen. Het enige wat klootschietteams moeten heb ben is een goed richtingsgevoel. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur. ZAAMSLAG - De evangelisa tiecommissies van de Hervorm de Gemeente Zaamslag en de Samen op Weg Kerken Zaamslag, Axel en Terneuzen houden zondag 29 juni een ha geviering. De predikatie in de openluchtvindtplaatsbij defa- milie Hartman, Molenweg 1, Zaamslag. Belangstellenden wordt gevraagd een stoel mee te nemen. zou het doen, Toonbeeld zou worden opgedoekt en de Mu ziekschool zou zich ook gaan bewegen op het gebied van de beeldende vorming of ze zouden het samen kunnen doen. Wethouder J. Luijcks van cul tuur heeft kennis genomen van dat onderzoek, maar wil voor alsnog niet beslissen. „We wil len niet over één nacht ijs gaan. Per docentenuur is de Zeeuwse Muziekschool beduidend goed koper dan Toonbeeld, dat kan ik niet ontkennen, maar die uur- prijs is slechts één aspect. We zullen ook goed moeten kijken naar de rechtspositie van de Toonbeelddocenten. Verzelf standiging van dat instituut is mogelijk, maar dat zal dan eerst onderzocht moeten worden. Ik verwacht dat de werkgroep dit naj aar verslag zal doen van haar bevindingen. Het is dan aan de raad om aan te geven hoe zij het beeldend en muziekonderwijs verder wil vormgeven. Voor de fracties van de WD en TOP is nu al duidelijk dat zij het gemeentelijk instituut Toon beeld niet kwijt willen. De frac^ ties maakten deze week bezwaar tegen Luijcks' kandi datuur voor het bestuur van de Zeeuwse Muziekschool, omdat hij als bestuurslid niet meer on afhankelijk zou kunnen opere ren. De wethouder vindt dit onzin. „Waar het in deze om gaat is waar de burger het best mee ge diend is. De status van beide organisaties staat niet ter dis cussie. Wij zullen een besluit moeten nemen over hoe we ver der willen. Het vergelijken van prijskaartjes is te simpel, maar geld speelt zeker een rol. Als we straks de instellingen onder brengen in de verbouwde school De Rede, dan zullen we ook moeten nadenken hoe we dat gebouw exploitabel kunnen maken en houden. Kijk, het is een prachtige voorziening, maar onze financiële positie is momenteel van dien aard, dat we ons niet veel kunnen permit teren", aldus Luijcks.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 51