PZC Rechtbank in Iraaks Fallujah is weer open Saddams onvindbare wapens Referendum Tsjechië mogelijk niet laatste woord over Europa Heinkenszander Frans van Tatenhove ziet tijd in Engelse gevangenis als ervaring k 12 juni 1953 donderdag 12 juni 2003 Hoge bazen Terroristen Modelgevangene Hersenschim Oprecht Steun Zwak ja door Chris Tomlinson Een jongeman vertelt dat hij per toeval een winkel pas seerde die door honderden men sen werd geplunderd. Een wat oudere man beweert dat hij de in beslag genomen mitrailleur nog nooit heeft gezien. In de rechtszaal van de Iraakse stad Fallujah is rechter Jamal Khleif Rejab begonnen met de eerste hoorzittingen sinds het begin van de oorlog. De Ameri kaanse militaire politie heeft hem de verdachten gebracht, één van de manieren waarop de Amerikanen de relatie met boze inwoners wat proberen te ver beteren. Rejab luistert naar de verkla ringen, bestudeert de politie rapporten en beslist vervolgens dat er een proces moet komen. Het Amerikaanse leger krijgt het bevel de agenten die de ar restaties verrichtten binnen tien dagen voor het hof te laten verschijnen, samen met de ver dachten. Majoor Resnick kan zijn geluk niet op. Amper drie dagen na zijn aankomst is hij erin ge slaagd de rechters op te sporen, hun salaris te regelen en de eer ste hoorzittingen te organise ren. De verdachten zijn mis schien maar kruimeldieven, maar volgens Resnick is deze eerste stap erg belangrijk om tot een goede samenwerking te komen met de inwoners van Fallujah, waar de anti-Ameri kaanse sentimenten hoog op laaien. Nasseeb A'ed Jawhar, hoofd- rechter in Fallujah, is blij dat hij eindelijk door de Ameri kaanse troepen werd benaderd om de rechtspraak te herstellen, maar benadrukt dat het hof wel onafhankelijk moet kunnen werken. „De rechtbank verwelkomt de samenwerking met de coalitie troepen op voorwaarde dat zij de burgerrechten van het Iraak se volk respecteren en hun ge loofsovertuiging niet beïnvloe den", zegt Jawhar. Resnick zegt dat patrouilles van Amerikaanse en Iraakse agen ten snel zullen beginnen. De cel len worden hersteld. Als ieder een er de schouders onder zet, kan het werk binnen een maand af zijn. AP Een glimlach na tien jaar in cel door Rob Paardekam Tien jaar geleden vertrok Frans van Tatenhove (53) uit Heinkenszand met zijn vracht wagen naar Engeland. Het was de laatste rit die hij maakte. In Londen werd de Zeeuw aange houden door de politie. In zijn wagen werd een grote partij xtc- pillen en speed aangetroffen. Frans heeft er tien jaar voor moeten zitten. Drie weken gele den zette hij weer voet op Ne derlandse bodem. Dertig kilo lichter, maar een ervaring rij ker. Frans van Tatenhove ziet het ook echt als een ervaring. Uiter aard was die niet altijd even prettig, maar de Zeeuw pro beert de positieve kanten van zijn verblijf in de gevangenis in te zien. „Achteraf gezien had ik dieervaringvoorgeengoud wil len missen. Al was tien jaar wel te lang. Ik weet nu echt wat het leven inhoudt en dat de wereld ook doordraait zonder mij. Je leert bovendien tevreden te zijn met kleine dingen, waar je in het normale leven overheen stapt. Ik weet nu dat er meer is dan werken en geld." Tien jaar geleden was dat even iets anders. Frans, die met zijn broer een transportbedrijf dreef, werkte zes of zeven dagen in de week. Desondanks kwam het bedrijf, zoals zoveel onder nemingen in die sector, in finan ciële problemen. „Op zo'n mo ment is het heel aantrekkelijk om te gaan smokkelen", aldus Frans. Dat ging hij dan ook doen. Hij kwam in contact met 'Haagse Kees', die alles voor hem regelde. In januari 1993 reed Frans voor het eerst naar Engeland. De vrachtwagen was beladen met eierstruif. De xtc- pillen waren verstopt in een spe ciaal aangebrachte laag. De eer ste vijf transporten verliepen zonder problemen, maar in de vroege morgen van 6 mei werd Frans aangehouden door de po litie. „Ik heb nog willen stop pen", vertelt hij. „Maar Haagse Kees hield eep pistool tegen mijn hoofd en zei dat ik door. moest gaan." Wat Frans toen nog niet wist, was dat Haagse Kees een infor mant was van het later berucht geworden Interregionaal Re chercheteam (IRT) Noord-Hol- land/Utrecht. De politie wist van de xtc-smokkel, maar liet deze gewoon doorgang vinden in de hoop ooit de hoge bazen van het zogeheten Delta-syndi caat te pakken te krijgen. De vrachtwagen van Frans werd zelfs voorzien van een zender, zodat de Nederlandse recher cheurs het transport nauwlet tend in de gaten konden houden. Al met al zijn met medeweten van de Nederlandse politie enorme hoeveelheden xtc op de Engelse markt beland. Frans, toen nog in de veronder stelling dat Haagse Kees een ge wone boef was, werd ruim een jaar na zijn aanhouding veroor- Frans van Tatenhove zat wegens smokkel van xtc en speed tien jaar in Engelse gevangenissen: „Ik weet nu dat er meer is dan werken en geld." deeld tot 25 jaar gevangenis straf voor het smokkelen van xtc en 12 jaar voor de speed. In hoger beroep werd zijn straf iets verminderd. Tijdens zijn proces heeft de Zeeuw altijd ontkent iets van de xtc te hebben gewe ten. „Haagse Kees had gezegd dat dat het beste was", legt hij uit. „Ik moest maar zeggen dat ik dacht dat het om geldsmokkel ging." Pas drie jaar later kwam Frans erachter hoe de vork in de steel zat. Dat Haagse Kees een informant van de politie was en dat hij dus in feite voor de Ne derlandse staat xtc naar Enge land had gesmokkeld. Op dat moment heeft hij meteen een be kentenis afgelegd. Frans denkt dat dat één van de redenen is dat hij 'al' na tien jaar werd vrijge laten. „Als je blijft ontkennen, doen ze dat echt niet." In tien jaar tijd heeft Frans in negen gevangenissen gezeten. De eerste vijf jaar onder het zo geheten high-risk regime, al leen bedoeld voor de zwaarste criminelen, zoals IRA-terroris- ten. De Nederlandse autoritei ten hadden de Britten laten we ten dat de Zeeuw een belangrijk lid was van een criminele orga nisatie. En dat het wel eens tot een gewapende bevrijdingsac tie kon komen. Frans kan er achteraf om lachen. „Het is ab surd. Dachten die Engelsen nou werkelijk dat ik me in een half jaar tijd had opgewerkt tot de top van de organisatie? Dat zou knap zijn." De informatie van de Nederlandse politie leidde er wel toe dat Frans, die feitelijk maar een zeer kleine spin in het web was, een zware straf kreeg en de eerste jaren \ian zijn de tentie in het zwaarste gevange nisregime van Engeland te rechtkwam. Pas later werd hij stap voor stap op lichtere afde lingen geplaatst. Diverse ver zoeken om zijn straf in Neder land uit te mogen zitten, liepen op niets uit. Al moest hij 'even slikken' toen de rechter hem 25 jaar gevange nisstraf oplegde; Frans zegt er altijd het beste van te hebben gemaakt. „Dat kon, omdat ik familie en veel goede vrienden heb die me door dik en dun steunden. Ik heb jongens gezien die dat niet hadden. Dan is het een stuk moeilij ker hoor.Frans kreeg zowat elke dag post, belde vaak naar het thuisfront en ont ving ook regelmatig bezoek. Ui teraard gebeurde dat allemaal onder zeer streng toezicht. Brie ven ontving hij vaak met een forse vertraging, omdat ze eerst vertaald moesten worden en tij dens telefoongesprekken mocht Frans alleen maar Engels pra ten. „Drie woorden in het Ne derlands en het was einde ge sprek", vertelt hij. De bezoekers werden altijd uitgebreid ge screend. Zo duurde het soms wel anderhalf jaar voor er toestem ming was. Mede daardoor heeft Frans geen afscheid kunnen ne men van zijn moeder, die tijdens zijn verblijf in Engeland aan kanker overleed. „Haar bezoek werd in eerste instantie niet goedgekeurd. Later mocht het wel, maar alleen achter glas. Daar heb ik nee tegen gezegd. Op zo'n manier wilde ik geen af scheid nemen van mijn moeder. Frans hield zich in de gevange nissen waar hij zat voorname lijk bezig met het repareren van motoren. Hij heeft zich altijd als een modelgevangene gedragen. Mede daardoor werd hij door de gevangenisdirectie naar voren geschoven voor televisie- en ra dioprogramma's. Daarin deed hij uitgebreid verslag van zijn leven in gevangenschap. „Op die manier konden ze eens ande re beelden laten zien dan zelf moord en al die andere ellende die zich in gevangenissen af speelt", weet Frans. Mede door zijn goede houding kreeg hij zo'n vier weken geleden te horen dat hij vrij zou komen. Een week later zat hij al in het vliegtuig. „Mijn familie wist toen nog van niets. Ik heb alleen een goede vriend in Amsterdam gebeld. Pas toen ik bij hem was heb ik mijn zoons laten weten dat ik weer in Nederland was." Frans is inmiddels ingetrokken bij één van hen, in Arnemuiden. Samen met strafpleiter Cees Korvinus wil hij van de staat een schadevergoeding eisen. „Ze hadden me hier in Nederland moeten aanhouden", zegt Frans. „Hier zijn de straffen aanmerkelijk lager." Hij neemt het justitie ook kwalijk dat ze hem bij de Engelsen heeft gety peerd als een grote man in het drugs web, zodat hij een lange straf kreeg en in het zwaarste regime terechtkwam. Verder is Fraris ervan overtuigd dat ie mand in Nederland de Engelse politie getipt heeft over het transport. „Anders zit er 's mor gens om vijf uur toch geen 35 man op je te wachten?" Over het feit dat Haagse Kees, de grote man achter de xtc-transporten, nooit straf heeft gehad, maakt de Zeeuw zich niet druk meer. Haagse Kees kreeg van justitie twee miljoen gulden mee en leeft sindsdien een riant leven. „Ik foto Willem Mieras kan hem wel wat aandoen, maar wat heb ik daaraan?", zegt Frans. „Misschien dat ik nog wel eens bij hem langs ga en zeg 'kijk hier ben ik', maar daar blijft het bij." Ruim drie weken na zijn vrijla ting probeert Frans de draad van zij n leven weer op te pikken. Van zijn vrouw is hij inmiddels gescheiden, maar hij ziet haar, net als zijn kinderen, nog regel matig. „Ik kijk nog steeds op de gevangenismanier naar het le ven", legt hij uit. „Dat wil zeg gen van dag tot dag. Het is 'de enige manier om te overleven achter de tralies. Als je steeds maar denkt aan al die jaren die je nog moet zitten, wordt je hartstikke gek." Over het feit dat hij tien jaar ge leden xtc ging smokkelen, kan Frans alleen maar zeggen dat het heel erg dom was. „Ik ben er niet trots opmaar ik schaam me er ook niet voor. Ik wist wat ik deed en stond er voor honderd procent achter. Op dat moment zag ik het als een manier om van de narigheid af te komen. Het belangrijkste is dat de mensen die ik het meest liefheb, het me hebben vergeven. Bovendien kan niets of niemand mij de glimlach van het gezicht halen. Zelfs tien jaar gevangenschap in een vreemd land niet." door Maarten van Rossem De massavernietigingswapens waarmee Saddam Hoessein de veiligheid van de wereld bedreigde zijn nog steeds niet gevonden. Zij zullen on getwijfeld ook nooit gevonden worden. Het is best mogelijk dat er na lang zoe ken hooguit restanten zullen worden gevonden van oude voorraden of in stallaties waarmee wellicht nieuwe voorraden hadden kunnen worden ge maakt. Daar ging het echter in de aanloop naar de bezetting van Irak niet om. Volgens de Amerikanen en de Britten beschikte het Iraakse regime over grote hoeveel heden massavernietigingswapens die onmiddellijk en effectief inzetbaar wa ren. De Amerikaanse vice-president beweerde vorig jaarnogdat Irak op het punt stond een atoombom te ontwikke len. Er was sprake van een acute crisis, waarin het ging om de veiligheid van de hele regio, het Vrije Westen en de rest van de wereld. Zo gevaarlijk was de toestand dat de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties niet nog een paar weken door mochten zoeken. Over de afwezigheid van de verboden wapens is nu allerwege grote verontwaardiging ontstaan. Mij lijkt die verontwaardiging eerlijk gezegd rijkelijk naïef. Wie nu veront waardigd is, geloofde kennelijk de Amerikaanse oorlogspropaganda. Vanaf het eerste moment echter dat 're gime change' in Irak aan de oorlog te gen het terrorisme werd gekoppeld was de Amerikaanse propaganda ongeloof waardig. Voor de levensgevaarlijke contacten tussen Osama bin Ladens terroristen en Saddam Hoessein, waar de Amerikanen het steeds over hadden, is nooit een schijn van bewijs geleverd. De Iraakse atoombom was een Ameri kaanse hersenschim. Niet geheel uitge sloten was inderdaad dat Saddam Hoessein nog beschikte over oude voorraden biologische of chemische wapens. Dergelijke wapens kunnen echter niet eeuwig bewaard worden, zeker niet als zij van matige of slechte kwaliteit zijn. Het gaf te denken dat Blix en zijn me dewerkers niets konden vinden op die locaties waar die wapens zich volgens de Amerikanen moesten bevinden. Zelfs als Irak zou hebben beschikt over biochemische wapens zou het nog niet de acute bedreiging voor de wereldvre de hebben gevormd waar de Amerika nen zo dringend voor waarschuwden. De afwezigheid van de massavernieti gingswapens in Irak is bijzonder leer zaam. Dat geldt in het bijzonder voor diegenen die tot op heden geloof heb ben gehecht aan de nieuwe Ameri kaanse doctrine dat het nodig is pre ventieve oorlogen te voeren tegen 'schurkenstaten', die zulke wapens be zitten of graag zouden willen bezitten. De kern van die doctrine is dat de schurkenstaten het vaste voornemen hebben die wapens ter hand te stellen aan terroristen, in het bijzonder aan Al Qaeda. Kortom: het gaat om de door de Ameri kanen steeds als onvermijdelijk voor gesteld verbinding tussen het interna tionale terrorisme en de schurkensta ten. Van een dergelijke band is tot op heden, ondanks allerlei Amerikaanse beweringen, niets gebleken. De aanhangers van de huidige Ameri kaanse regering zouden er ook verstan dig aan doen na de teleurstelling in Irak wat sceptischer te zijn over de Ameri kaanse waarschuwingen tegen het enorme gevaar dat Iran en Noord-Ko- rea voor de wereldvrede vormen. De beschuldigingen aan het adres van Iran zijn op zijn minst dubieus en vrijwel ze ker onjuist. Het gaat hier om retorische intimidatie, ter versterking van de Amerikaanse positie. Nu de rechtvaardiging voor de aanval op Irak op zo pijnlijke wijze onjuist is gebleken, rijst natuurlijk onvermijde lijk de vraag of de Amerikanen hun trouwe bondgenoot Tony Blair en de rest van de wereld met opzet om de tuin hebben geleid. Hebben zij zelf ooit ge loofd aan het ontzettende, acute gevaar van de Iraakse massavernietigingswa pens? De president naar alle waarschijnlijk heid wel. Zoals bekend is hij geen intel lectuele hoogvlieger die tot in de kleine uurtjes in de dossiers zit te lezen. Bo vendien liegt het veel makkelij ker als j e gelooft dat die leugens de waarheid zijn. De bestudering van zijn publieke optreden geeft mij de indruk dat de president oprecht gelooft aan zijn mis sie. Sommige van zijn medewerkers hebben ongetwijfeld al hun best ge daan om zichzelf wijs te maken dat Irak vreselijk gevaarlijk was. Dat al zijn medewerkers dat gedacht hebben wil er bij mij echter eenvoudig weg niet in. Dat zou immers betekenen dat de analyses van de Amerikaanse strategische denkers ernstig tekort zijn geschoten en dat zou eigenlijk nog er ger zijn dan misleiding van de bondge noten en de publieke opinie. In mijn ogen hebben de denkers achter het Amerikaanse beleid de schok van 11 september 2001 willens en wetens gebruikt om een dubieuze preventie doctrine te ontwerpen die hen in staat stelt een veel agressievere buitenlandse politiek te voeren. Zij zochten de steun van de Amerikaanse publieke opinie en kunnen zo de strategische belangen van de VS op lange termijn beter be hartigen. De bezetting van Irak versterkt de Amerikaanse positie in het Midden- Oosten en is een nuttige waarschuwing aan het adres van dwarsliggers. Zij heeft echter ook de populariteit van Osama bin Laden aanzienlijk vergroot. GPD door Runa Hellinga Morgen en zaterdag volgt Tsjechië in het rijtje toe komstige EU-lidstaten dat de afgelopen maanden een referendum over toetreding heeft gehouden. Net als de inwoners van de andere lan den zullen de Tsjechen hoogstwaarschijnlijk 'ja' zeggen, maar als het aan een aantal Tsjechische politici ligt, is met dit referendum niet het laatste woord over de kwestie gesproken. De grootste oppositiepartij, de conservatief-liberale ODS, president Vaclav Klaus (ODS) en de socialistische premier Vladimir Spidla hebben laten weten dat de Tsjechen over een jaar of twee jaar eigenlijk opnieuw naar de stembus moeten om te stemmen over de nieuwe Europese grondwet. Tsjechië is tot nu toe de enige van de tien nieuwe lidstaten, waar de EU-grondwetsvoor- stellen een punt van debat in de EU-campagne waren. En dan gaat het in Tsjechië niet, zoals in Polen, om het feit dat de grondwetsvoorstellen niet over het christendom reppen, maar zeer concreet om zor gen over de toekomstige structuur van de unie en de plaats van Tsjechië daarin. De ODS - die het EU-grond- wetsontwerp te federalis tisch vindt - heeft een oproep gedaan om in mei 2004, vlak na de toetreding, een volks raadpleging over die grond wet te houden. De partij hoopt de nieuwe Europese constitutie zo te blokkeren. De ODS vreest een te sterke rol van de grote EU-landen en verzet zich ook tegen het artikel dat discriminatie op basis van nationaliteit ver biedt. Dat zou Sudetenduit- sers de kans geven hun na de Tweede Wereldoorlog afge nomen onroerendgoed terug te eisen. Dat juist in Tsjechië met wantrouwen naar de EU- grondwet wordt gekeken, is niet verbazingwekkend want het wantrouwen tegen- over deEU is er groter dan el ders. Slechts 56 procent van de Tsjechen is optimistisch over het EU-lidmaatschap. Velen zien het eerder als een onvermijdelijk lot dan als een groot gewin. Toch zal naar verwachting rond de 8# procent van de stemmers ko mend weekeinde 'ja' zeggen. In tegenstelling tot Slowa kije en Polen is in Tsjechië geen minimum aantal kie zers vereist voor een geldige uitslag. Zelfs als maar vijf procent van de kiezers naar de stembus zou gaan, is de uitslag bindend. Zouden de kiezers onverhoopt 'nee'zeg gen, dan mag de kwestie pas in 2005 opnieuw aan hen worden voorgelegd. Het ontbreken van een mini mum aantal stemmers ver klaart ook waarom de cam pagne lauwer is dan in bijvoorbeeld buurland Po len. Politici zijn ook niet zo uitgesproken in hun verkla ringen over toetreding. President Klaus heeft de be volking weliswaar opgeroe pen te gaan stemmen, maar hij heeft daarbij in het mid den gelaten wat hij zelf doet: vóór of tegen stemmen. Inde Tsjechische media wordt er nu over gespeculeerd dat de president eigenlij k tegen toe treding is. De kans dat Tsjechië 'nee' zegt, lijkt uitgesloten maar, zo stelt politiek commenta tor Jiri Pehe, het zou niet voor het eerst zijn dat de opiniepeilers er naast zitten, Pehe, een vriend van oud president Havel, maakt zich echter meer zorgen over een lage opkomst: „Een lage op komst betekent een zwakke 'ja-stem', en dat zullen de communisten en de ODS ge bruiken als een wapen tegen EU-toetreding." GPD TELEVISIE - Van half juli tot half augustus zullen er geen televisie-uitzendingen zijn. De medewerkers van de televi sie zijn in die periode met va kantie. NOODLANDING - Een Ne derlandse straaljager heeft een noodlanding moeten ma ken op een weiland bij Durger- dam. De piloot en een passa gier kwamen met de schrik vrij. Wel werden enkele scha pen gedood. Het toestel was een lesvliegtuig van het type Gloster Meteor. BOOTRAMP - Nalatigheid van de Britse Spoorwegen is de oorzaak van de ramp met de veerboot Princess Victoria De spoorwegen exploiteerden het schip, dat in januari 1! zonk op de Ierse Zee. Het schip was volgens een onderzoeks commissie niet zeewaardigge- weest doordat de achterpoor ten niet deugden en er onvol doende voorzieningen waren om over het dek slaand water af te voeren. VERDRONKEN - In Groedeis een 62-jarige vrouw verdron ken. Ze was in een welput ge vallen. Nadat ze uit de put was gehaald kon dokter Sorgedra- ger slechts de dood constate- PZC Hoofdredactie: A. L, Oosthoek D. Bossoher (adjunct) A. L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: OostsouburgseweglO Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl Vlissingen: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118)484000 Fax. (0118)470102 E-mail: redwalch@pzc.nl Goes: Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113)273000 Fax. (0113) 273030 E-mail: redgoes@pzc.nl Terneuzen: Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC Terneuzen Tel. (0115) 645769 Fax. (0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Hulst: Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB Hulst Tel. (0114) 372776 Fax. (0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111)454647 Fax. (0111)454657 E-mail: redzzee@pzo.nl Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst: 8.30-17.00 uur Internet: www.pzc.nl Internetredactie: Postbus 18 4380 AA Vlissingen E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur Abonnementen 0800-0231231 (bij acceptgirobetaling geldt een toeslag van 2,00) per maand: 20,50 per kwartaal. 55,10 per jaar: 209,90 Voor toezending per post geldt een toeslag. E-mail: lezersservice@pzc.nl Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode. Losse nummers per stuk: maandag t/m vrijdag:€ 1,10 zaterdag: 1,65 Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties ABN AMRO 47.70.65.597 Postbank 35.93.00 Advertenties Alle advertentie-orders worden uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Wegener NV en volgens de Regelen voor het Advertentiewezen. Overlijdensadvertenties: maandag t/m vrijdag: tijdens kantooruren zondag van 16.00 tot 18.00 uur Tel. (0118) 484000 Fax(0118)470100 Personeelsadvertenties: Tel. (0118) 484240 Fax(0118)470100 Rubrieksadvertenties (kleintjes) Tel. (0118) 484321 Fax: (0118) 484370 Voor gewone advertenties: Noord- en Midden-Zeeland Tel: (0118) 484369 Fax:(0118)484309 Zeeuws-Vlaander en Tel: (0114) 372770 Fax:(0114)372771 Internet www.pzc.nl/adverteren Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV is een onderdeel van het Wegener-concern. De dooru aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand dat wordt gebruikt voor onz (abonnementen)administratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten enpffr ducten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteera derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij: PZC. afdeling lezersservice. Postbus 3229.4800 MB Breda. Behoort tot üJGQGfiCHr /LiÜ

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 4