11 Een sokkel voor Thom Puckey UITVERKOOP Gimbrère Bedevaart naar Aardenburg Binnenstad Terneuzen weer brandschoon Terneuzen wil af van stichting Vitaal Sas 50% KORTING Scherpere inspectie doet oogkliniek niets Verwend BOUWMAN zeeuwse almanak BRADERIE AANBIEDING ALLE TEXTIEL IN ONZE KRAAM Bezwaren tegenstandsters project door Raad van State verworpen ZEEUWS-VLAANDEREN donderdag 12 juni 2003 Lichtbeelden Stichting Brasseriemenu Zeeuwse teeken academie Erik van Ommen Een zeer aangenaam panorama door René Hoonhorst TERNEUZEN - Terneuzense kunstliefhebbers wachten er al een jaar of vijf op, maar volgend jaar staat het bron zen beeld van Thom Puckey voor het stadhuis aan de Scheldeboulevard. De Stich ting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR, de opvolger van de Mondriaanstichting) stelt 85.000 euro beschik baar voor het laten maken van één van 'de grootste bronzen kunstwerken in Ne derland'. Rond de eeuwwisseling wer den de kosten van het beeld nog op zo'n 147.000 gulden geraamd. De prijs is intussen opgelopen tot 197.000 euro, onder meer door stijging van materiaalkosten. Het heeft wat tijd gekost om de subsi dieverstrekkers hun beloof de bijdragen bij te laten stel len, maar onlangs heeft de gemeente definitief groen licht gekregen. Wethouder J. Luijcks hoopt de Amsterdamse kunstenaar binnenkort officieel de op dracht voor het gieten van het beeld te geven. De wet houder verwacht dat het enorme beeld - 5 meter breed, 4.80 meter hoog en 4.10 me ter diep - in de zomer van vol gend jaar op zijn sokkel wordt gehesen en over de Westerschelde uitkijkt. Ook andere kunstwerken die Terneuzen een reputatie als kunststad moeten geven - dé ambitie van voormalig cul tuurwethouder J. Baart - staan eindelijk op stapel. Zo moet de gevel van het Schel- detheater dit najaar nog worden opgesierd met een lichtbeeldenkunstwerk. Uit stel heeft het kunstwerk van de Japanse kunstenares Ka- oru Yamamoto in dit geval geen kwaad gedaan. De tech niek is de laatste jaren zoveel verbeterd dat de, 's avonds bewegende, lichtbeelden de hele dag te zien zijn. De materialen voor het kunstwerk, dat links van de ingang komt, zijn intussen bijna allemaal binnen. Het aandachttrekkende lichtbe eld moet in september offici eel onthuld kunnen worden. Burgemeester en wethouders kiezen binnenkort de kun stenaar die het Zuiderpark met een werk mag verfraai en. Bewoners van de wijk hebben hun voorkeur al aan gegeven. De inwoners van Zaamslag kunnen binnenkort laten we ten welk ontwerp van drie uitgeselecteerde kunste naars op het gerenoveerde Plein moet komen te staan. Vanaf maandag 23 juni zijn de ontwerpen in verzor gingshuis De Molenhof te zien. Naast de alternatieve schelpvormige schemer lichtjes van Barbara Kletter, die in de noordelijke as ko men te hangen, wordt langs een midden en een zuidelijke as nog een aantal kunstwer ken geplaatst. Ontwerpen daarvoor moeten binnenkort ook voor bewoners te zien zijn. Al deze kunstwerken moeten in de loop van volgend jaar worden gerealiseerd. Het gaat in alle gevallen om uit voering van in de voormalige gemeente Terneuzen ge maakte plannen. De voorma lige gemeenten Axel en Sas worden echter zeker niet ver geten, bezweert Luijcks. „In de loop van deze raadsperio de zetten we een gemeente lijk kunstbeleid op poten. Ambtenaren zijn al druk be zig met de voorbereidingen. De zomerse beeldenroute aan de Schelde, waar de raad vorige maand voor dit jaar weer geld beschikbaar stel de, maakt in elk geval deel uit van dat beleid." door Conny van Gremberghe SAS VAN GENT - Burgemees ter en wethouders van Terneu zen willen de stichting Vitaal Sas op korte termijn opheffen. In plaats van de stichting wordt dan een projectgroep opgericht, die wonen en werken in Sas naar een hoger peil moet tillen. Oud-voorzitter P. van den Baar van Vitaal Sas vindt de stap die het Terneuzense college nu ne men wil onverstandig. „Wij hebben destijds bewust voor een stichting gekozen, omdat we dan in aanmerking zouden kunnen komen voor Europese subsidies. Daar gaan ze in Ter neuzen nu klaarblijkelijk aan voorbij", stelt Van den Baar. Volgens de wethouders J. van Schaik (wijkwethouder Sas) en A. van Waes (ruimtelijke orde ning), die beide zitting hebben in het stichtingsbestuur, is het werken met een stichting te om slachtig. Van den Baar vreest dat een pro jectgroep snel verambtelijken zal. „We hebben destijds geko zen voor een stichting als rechtspersoon om ook de parti cipatie van andere belangen groepen dan alleen de gemeente veilig te stellen. Niet voor niets hebben woningbouwstichtin- gen, het bedrijfsleven en het bankwezen in de stichting een vertegenwoordiging. Het draagvlak voor het project werd daardoor een stuk groter", zegt de oud-burgemeester. „Daar komt nog bij dat een stichting - als ze over de grens een partner kunnen vinden- veel makkelij ker aan Europese subsidies kan komen dan een gemeente. We hadden tot voor kort contacten daarover met Gent en die stad wilde wel meedoen." De Sasse ondernemer M. Tor- bijn, die namens het midden-en kleinbedrijf zitting heeft in het stichtingsbestuur, gelooft niet dat de Terneuzense wethouders met deze stap de rem willen zet ten op het revitaliseringspro ject. „Die indruk heb ik niet. Tijdens de laatste vergadering hebben we het over het opheffen van de stichting gehad. Beslui ten zijn er nog niet genomen. We komen daar na de zomer op te rug. Mocht het uiteindelijk toch zo zijn dat de stichting wordt opgedoekt, dan nog blijven we als Sasse belangengroeperingen nadrukkelijk bij het project be trokken. Dat staat vast", aldus Torbij n. „Wat ook vrijwel zeker is, is dat een aantal deelprojecten op de lange baan geschoven zal wor den. Dat hadden we ook ver wacht. Zeker nu duidelijk is dat de financiële positie van de nieuwe gemeente verre van rooskleurig is. Ik heb begrepen dat het college verder wil gaan met de brede school en dat de bouw van een nieuw multifunc tioneel centrum langer op zich zal laten wachten. Overigens was dat ook wel gebeurd als Sas zelfstandig zou zijn gebleven. Belangrijkste is dat het college de vaart in het project wil hou den. Het ziet er naar uit dat dit wel de bedoeling is", aldus Tor- bijn. Omdat hij ervan overtuigd is dat geld moet rollen, heeft die inwoner van Goes zijn winst- delingsuitkering onlangs aan een nieuwe geluidsin stallatie besteed. Zoals altijd was zijn begeerte groter dan zijn budget, waar door hij veel meer heeft uit gegeven aan de combinatie van versterker, tuner en cd- speler dan hij van plan was - en diep in zijn hart verant woord achtte. Het resultaat is een kast vol oogstrelende apparatuur, maar een tegen vallend geluid, want de aan schaf van nieuwe boxen bleek toch echt te hoog gegre pen. Lang zat hij niet over de ze teleurstelling in. Zondag is het tenslotte vaderdag en dan wordt vader weer ver wend. „Vier kinderen, twee boxen, een halve box per kind, dat moet te doen zijn", redeneerde hij vlot. „Goh, nieuwe geluidsboxen voor vaderdag", sprak een collega afgunstig. „Ik vind het al heel wat als ik dan ont bijt op bed krijg." nieuw verschenen op ons binnenplein en aquarellen wanden bij de brasserie kijk ook op www.drnkkeriimiddelburg.nl CADEAU WONEN LANGE DELFT 16 MIDDELBURG door Robbert Jan Swiers en Erik van Ommen de natuur op Walcheren in de gebieden van Staatsbosbeheer 12,90 vanavond vanaf 17.30 uur Oosterse salade, en kogeibiefstuk of gevulde champignons (vegetarisch) en meloen 11,50 9,00 vegetarisch menu) zaterdag 14 juni 15.00-16.30 uur exposities: annr René van Stee OOSTBURG - Directeur J. den poelder van het Dr. Binkhorst Eye Center (BEC) in Oostburg js niet bang voor het algemeen toezicht waaronder de Inspec tie voor de Gezondheidszorg privé-klinieken plaatst. Hij is van mening dat hierdoor het Eaf van het koren wordt ge scheiden en alleen de goede kli nieken overblijven. In het BEC worden sinds een jaar laseroperaties uitgevoerd die bijziendheid, verziendheid (of een combinatie hiervan) en astigmatisme (cylindrische af wijking) verhelpen. „Een dergelijk toezicht bestaat bij ons al. Omdat we als privé- kliniek nauw samenwerken met streekziekenhuis Zeeuws- Vlaanderen, vallen we onder direct toezicht van de inspec tie. Evenals in de reguliere zie kenhuizen, bestaat dit toezicht uit steeksproefgewijze contro les", aldus Den Doelder. De inspectie besloot tot de maatregel na de uitkomst van een onderzoek onder twintig privé-klinieken. Hieruit bleek onder meer dat er basisartsen werken die ingre pen verrichten die in reguliere ziekenhuizen door specialisten worden uitgevoerd, dat een deel van de verpleegkundigen niet het juiste diploma heeft en dat diagnoses door niet-medici worden gesteld. Ook werden in geen van de on derzochte klinieken de instru menten op de juiste wijze ge steriliseerd. „Die vlieger gaat voor het BEC niet op", legt Den Doelder uit. „Onze beide chirurgen zijn, evenals de bij ons werkzame optometristen en operatie-as sistenten, geschoold volgens de hoogste normen. Ook het uitrustingsniveau van de kliniek voldoet aan de hoog ste eisen. Zo hebben we zelfs 200.000 euro extra geïn vesteerd in een klimaat- en luchtvochtigheidsinstalla- tie om het risico voor de patiën ten tot het minimum te beper ken." Bouw Waterfront kan beginnen dnnrHarmen van der Werf TERNEUZEN - De bouw van het appartementencomplex Waterfront aan de rand van de Terneuzense binnenstad kan na twee jaar uitstel beginnen. De Baad van State in Den Haag heeft gisteren de weg vrijge maakt voor het project door twee bezwaarmakers uit Ter neuzen in het ongelijk te stellen. M. van der Staaldirectielid van aannemersbedrijf Gebroeders Van der Poel, en de gemeente Terneuzen zijn blij dat eindelijk duidelijkheid bestaat over Wa terfront. Al houdt Van der Staal één slag om de arm. Tegen de vergunning voor de bemaling van het bouwterrein loopt nog een procedure bij de Raad van State. Van der Staal verwacht daar over volgende week een uit spraak. Hij gaat ervan uit dat die ook voor hem positief is. De hoofdbezwaren tegen het project zijn gisteren door de Raad van State verworpen. Van rechtstreekse inkijk in de wo ning van één van de bezwaar makers is geen sprake, oordeelt het hoogste rechtscollege. De schaduwwerking van het com plex valt mee. In de zomer is daar alleen sprake van tot tien Advertentie uur 's ochtends. En ook de wind- situatie bij woningen in de di recte omgeving verslechtert niet door de bouw van Waterfront, dat uit twee geschakelde woon torens van 79 en 68 meter gaat bestaan. Waterfront had er al moeten staan. De watertoren die eerder op die plek stond, is in 2000 ge sloopt. Aannemersbedrijf Ge broeders Van der Poel hoopte vervolgens direct aan de slag te kunnen. De bezwaren gooiden roet in het eten. Van der Staal weet nog niet hoe de planning nu verder gaat, maar hem is er veel aan gelegen dat de parkeer garage voor het begin van het stormseizoen grotendeels klaar is. Anders mag er zo vlakbij de Westerschelde-dijk niet meer in de grond worden gewerkt. Voor het complex staat een bouwtijd van ruim twintig maanden. Als alles vanaf van daag vlot verloopt, kunnen de hoogste woontorens van Ter neuzen voorjaar 2005 klaar zijn. De verkoop heeft een tijdje stil gelegen. Die gaat weer begin nen, als het aan Van der Staal ligt. Hij heeft goede hoop dat er voldoende belangstelling be staat. „De locatie, zo dichtbij de Terneuzense binnenstad en met uitzicht over onder meer de Westerschelde, is uniek." Als de flats op hoogte zijn, moet op het fiets- en voetpad op de Westerscheldedijk rekening worden gehouden met vier windonveilige dagen per jaar. De gemeente heeft toegezegd ter plekke waarschuwingsborden te plaatsen. Eén van de bezwaarmakers, E. van Ooij-Ortelee, geeft zich gewonnen: „Onze juridische mogelijkheden zijn uitgeput." Zonnebloem-pelgrims trekken langs het het beeld van Onze Lieve Vrouwe met de Inktpot in Aardenburg. foto Peter N icolai door Raymond de Frel AARDENBURG - Zo'n honderd ouderen uit West-Zeeuws-Vlaanderen togen gis termiddag onder begeleiding van stich ting De Zonnebloem voor een bedevaart naar de Onze Lieve Vrouwekerk in de Aardenburgse Weststraat. Al sinds 1273 wordt de Aardenburgse Maria, in de volksmond beter bekend als 'Onze Lieve Vrouwe met de Inktpot' op bijzondere wijze vereerd. De Zonne bloembedevaart was gisteren aan zijn 2 5e j aargang toe, waarvan de laatste acht edities in de West-Zeeuws-Vlaamse stad plaatsvonden. In 1979 werd voor het eerst een bedevaart ondernomen naar de Lourdesgrot in Kleit bij Maldegem. Na een ommegang bij de grot genoten de deelnemers van koffie en pannekoeken, maar de accommodatie waar de lekker nijen werden verorberd was na 17 jaar niet meer beschikbaar. Sindsdien wordt de bedevaart in Aardenburg gehouden. De legende van de Aardenburgse Maria gaat terug tot de dertiende eeuw. Middel punt was toen een grote Mariakerk met een Mariabeeld. Oude kronieken melden wonderlijke gebeurtenissen, waarvan de redding van een ter dood veroordeelde wever door Maria de bekendste is. In de parochiekerk leidde pastor Frans van Geyt een dienst, dit jaar zonder the ma. „Normaal gesproken is er wel een thema, maar ik denk dat hij dat is verge ten. De dienst ging vooral over de advent, dus laten we dat maar het thema noe men", aldus coördinator van de bede vaart, Walter Dierick. Onder de aanwe zigen waren voornamelijk bewoners van West-Zeeuws-Vlaamse bejaardenhui zen. Ook een aantal bewoners van ver pleeghuis De Stelle in Oostburg woonde de eucharistieviering bijDe dienst werd opgeluisterd door een gelegenheidskoor, gevormd door zo'n dertig mensen van verschillende West-Zeeuws-Vlaamse koren. Na afloop kwamen de bedevaar ders samen in hotel-conferentiecentrum De Elderschans en gasthof De Jonge Leeuw. Winkel De 'opzomer-actie' was een ini tiatief het project De Speelneus Binnenstad, in samenwerking met de basisschool De Piramide en het Welzijnscentrum De Tri angel. De kinderen verzamel den zich bij De Triangel, waar ze werden voorzien van werk handschoenen en prikkers, die door de gemeente beschikbaar waren gesteld. Onder leiding van leerkrachten, ouders en mensen van de Speelneus zwermden de kinderen in groepjes over de binnenstad uit. Daarbij werd bijna het gehele gedeelte ten westen van de Noordstraat en Nieuwstraat onder handen genomen. Na ongeveer anderhalf uur op ruimen druppelden de groepjes weer bij de Triangel binnen. Daar kregen alle deelnemers een dampende bak friet. Met de actie wilden de initia tiefnemers de kinderen op speelse wijze attent maken op het begrip zwerfvuil. Nu ze de rommel zelf moesten opruimen, is de hoop dat de kinderen voortaan even nadenken, voor dat ze allerlei troep op straat gooien. Volgens beheerder Wilco Ver- herbrugge van de Triangel valt het de laatste tijd overigens best mee met de rommel in de buurt. Randy, Timmy en Carly (vlnr) maken onder leiding van Wilco, de binnenstad van Terneuzen schoon. foto Peter Nicolai „Het is eigenlijk heel erg net jes", zei hij, voordat de jeugd met vuilniszakken en prikkers op jacht ging. Toch werden er nog heel wat vuilniszakken met rommel gevuld en papiertjes, blikjes en ander gedumpt afval. Alles bij elkaar wel zo'n vijf honderd liter. „Dus wat dat be treft is de actie zeker geslaagd", concludeerde Verherbrugge. Gevaarlijk afval zoals injectie naalden werd niet aangetroffen. Onderweg werden ook grotere spullen gevonden, zoals halve fietsen en magnetrons. Te zwaar om mee te sjouwen. Van de vondsten wordt aangifte ge daan bij de gemeentelijke reini gingsdienst, die er dan verder voor zal zorgen. Advertentie Advertentie TERNEUZEN - Een groot deel van de Terneuzense binnenstad ligt er weer piekfijn bijEen der tigtal kinderen trok gistermid dag 'als een witte tornado' door de stad om de straten en plant soenen te ontdoen van zwerf vuil. door Eugène Verstraeten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 49