PZC Opening expositie over sloten en duinen Kinderen Stouten presenteren eigen cd Zeelands eerste kaakchirurg stopt Liliane geef om dit kind giro 7 800 800 ingrepen Sint Jacobsstraat Waterschap moet op zoek naar resistente meidoorn 16 Concert op vaderdag Kerkenpad Grondprijs in 2002 gedaald donderdag 12 juni 2003 Goede voorbeeld Overkapping Eigenwijs Transplantaties Verkeerde kant Het speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden Sprinklers in passage Vlissingen door Edith Ramakers VLISSINGEN - In de passage van de Sint Jacobsstraat in Vlis singen komt een sprinklerin stallatie die de veiligheid van bewoners, ondernemers en win kelend publiek moet verbete- ren. Dat bevestigt burgemeester A. van Dok-van Weele van Vlissingen. Aan eigenaren en ondernemers wordt verzocht brandwerende middelen in de panden aan te brengen, waar door een brand niet snel van het ene op het andere pand kan overslaan. De stadsgewestelijke Brand weer Vlissingen/Middelburg is tevreden met het voorstel. „Als er nu brand uitbreekt in de Sint Jacobspassage, kunnen we er niet met de brandweerauto bij. We kunnen dus de brand niet snel blussen", reageert brand weercommandant R. Maljaars. Bovendien is de vluchtweg voor de bewoners boven de winkels slecht. Dat geldt vooral aan de kant van de Weteringstraat. „De consequenties van een brand zouden zijn, dat er bijna zeker slachtoffers vallen." De sprinkler- of sproei-installa- tie slaat automatisch aan als er brand is. De kosten van de in stallatie zijn 100.000 euro. „We geven het goede voorbeeld", zegt Van Dok. „De sprinkler wordt spoedig geplaatst. We werken ook mee om de toegang voor de brandweer naar de wo ningen toe te verbeteren." Huis eigenaren krijgen de opdracht om hun woning brandveiliger te maken. „Als dat gebeurd is, krijgen ze - indien van toepas sing - een gebruikersvergun ning." Maljaars: „In principe geldt dat huiseigenaren verantwoorde lijk zijn voor hun eigen veilig heid. Als er brand uitbreekt, dan is dat hun eigen risico. We zullen aanbevelingen doen, want door de nauwe doorgang is de passage gevaarlijk. Als bij voorbeeld de huiseigenaar ka mers verhuurt, dan heeft hij daarvoor een gebruikersver gunning nodig. Dan zullen wel veiligheidsmaatregelen geno men moeten worden om die ver gunning te krijgen." De brandweer merkte eerder op dat het het veiligst zou zijn wan neer de overkapping wordt weggehaald. „Dat is een optie, maar die hebben we niet be sproken", merkt Van Dok op. „De glazen overkapping mag blijven. De sproei-installatie en de andere aanpassingen voor de bereikbaarheid voor de brand weer zijn voor het college op dit moment de best haalbare oplos sing." Het college van B en W stelt deze jongste maatregelen voor, na dat een ingenieursbureau in op dracht van de gemeente de brandveiligheid van de Sint Ja cobspassage onderzocht. De ge meente heeft rond 1987 de straat overkapt om het winkel gebied op te waarderen. De brandweer maakt met de afde ling bouwen en wonen van de gemeente een plan van aanpak van alle woningen in de Sint Ja cobspassage. Binnen een jaar worden alle huizen beoordeeld en gaat de gemeente ervan uit dat de aanpassingen zijn ver richt. Ondanks dat ze allemaal eigenwijs zijn en dat er flink op elkaar werd gemopperd, maakten de broers en zussen Stouten (vlnr Aleida, Arian- ne, Marien, Christiaan) samen een cd. foto Dirk-Jan Gjeltema door Inge Heuff KERKWERVE - Twee broers, twee zussen, twee orgels, twee dwarsfluiten en één cd. Vier kinderen Stouten uit Kerkwer- ve presenteren op vrijdag 20 ju ni in de Hervormde kerk van Haamstede hun eigen cd: Stou ten musiceert. Daarnaast zijn alle vier de jongeren ook actief in het Schouws Jeugdorkest. Binnen afzienbare tijd moet het kwartet een kwintet worden als de jongste van het gezin, Jacob- Jan van acht, voldoende trom- petlessen heeft gevolgd. Vanaf dat ze muziek kunnen maken, spelen Arianne van twaalf, Aleida (veertien), Chris tiaan (zeventien) en de negen tienjarige Marien Stouten sa men. Eerst gewoon voor het eigen plezier, nu ook in het Schouws Jeugdorkest waarvoor veel concerten zijn geboekt. En ze zijn inmiddels zo op elkaar ingespeeld dat samen repeteren niet echt nodig is. „Alleen voor de opnames van onze eigen cd Stouten musiceert, hebben we even hard samen geoefend", vertelt Christiaan. „Verder is het niet zo nodig." „Op zondag middag spelen we nog wel eens voor ons plezier samen", vult Arianne aan. „Maar iedereen kent zijn eigen partij en kan voor zichzelf oefenen." De opnames voor de cd, vanuit de grote kerk in Elburg waar twee orgels staan, verliepen niet zonder slag of stoot. Kraaien verstoorden die dag in april met hun paringsgekras de opnames. Pas in de avond konden de eer ste opnames de goedkeuring wegdragen. „We hebben tot twaalf uur 's nachts doorge speeld om toch nog wat op te ne men", vertelt Aleida. „En het ging nog goed ook." De tweede opnamedag verliep voorspoe dig totdat er kortsluiting ont stond. Uiteindelijk werd het toen ook nog middernacht voor dat het laatste muziekstuk erop stond. Marien: „Wij weten pre cies wat er allemaal mis is ge gaan maar ik weet zeker dat de luisteraar dat niet hoort." Ze zeggen zelf allemaal flink ei genwijs te zijn. Er wordt tijdens het muziek maken ook wel eens flink op elkaar gemopperd. Christiaan: „Marien speelt de baas maar we hebben wel alle maal onze eigen inbreng, bij voorbeeld in de keuze van de muziek." Marien is, behalve de oudste van de kinderen Stouten, ook dirigent van het Schouws Jeugdorkest dus daar kan zijn leidende rol vandaan komen. Hij zit in het laatste jaar van het Groen College in Goes. „Als het me lukt, wil ik graag verder in de muziek. Daarom hoop ik vol gend jaar op het conservatori um te worden toegelaten." Christiaan studeert en woont in Den Bosch. Hij heeft zijn orgel mee kunnen nemen om daar te blijven oefenen. „Het is de ko ning der instrumenten", vindt hij. „Maar voor de vingeroefe ningen heb je ook wel een piano nodig", meent zijn broer. Aleida begon met de blokfluit maar stapte al snel over op de dwars fluit. Arianne, die hetzelfde tra ject volgde, stopt binnenkort met haar dwarsfluitlessen. Zij wil volgend jaar de viool gaan proberen. Jacob-Jan volgt de verrichtingen van zijn oudere broers en zussen nauwgezet. door Ali Pankow ZIERIKZEE - In de reeks zo- merexposities over hedendaag se kunstenaars op Schouwen- Duiveland in de Vierschaar van het Zierikzeese stadhuis wordt zaterdagmiddag 21 juni om vier uur de tentoonstelling 'Over sloten, duinen, Schouwen-Dui- veland' van Marinus van Dijke geopend. Directeur J. Reumer van het Na tuurmuseum in Rotterdam zal die opening verrichten en voor afgaand een inleiding houden. Een deel van het werk van deze expositie is het resultaat van een tocht die Van Dijke dit voor jaar maakte over ongebaande paden. Hij trok dwars door de polder, langs vaarten en sloten, soms met behulp van een pols stok. Hij begon bij de duinen achter de vuurtoren en liep tot het Dijkwater bij het Grevelin- genmeer. Verder bestaat de tentoonstel ling uit werken die Van Dijke maakte op basis van zijn waar neming in een stuifvallei in de Meeuwenduinen bij Haamste de. Deze kunstwerken (op pa pier, boeken, video's en objecten worden gecombineerd met his torische voorwerpen en archi valia uit het Stadhuismuseum en uit diverse archieven. Bij de ze expositie zal tegelijkertijd de publicatie 'over sloten' gepre senteerd worden. Voor specifiek geïnteresseerden houdt de kunstenaar op woens dagavond 25 juni vanaf half acht een rondleiding langs zijn werk in De Vierschaar. Van Dij ke zal onder meer iets vertellen RENESSE - Muziekvereniging Luctor et Emergo uit Renesse en muziekvereniging Crescendo uit Dreischor geven zondag middag ter gelegenheid van va derdag een gezamenlijk concert op het grasveld bij de Jacobus- kerk in Renesse. Beide muziek korpsen staan onder leiding van dirigent Ronald Slager. Het va derdagconcert begint om 14.30 uur. over zijn ideeën en manier van werken aan de hand van in de tentoonstelling getoonde kunstwerken. Enkele objecten zullen dan uit de vitrines won den gehaald om ze van dichtbij te kunnen bekijken. De rondleiding biedt slechts ruimte aan een beperkt aantal deelnemers. Geïnteresseerde! dienen zich vooraf aan te me! den bij gemeente-medewerk ster Pia Krijger: 0111-454464. De tentoonstelling in het Stad huismuseum is tot en met zon- dag 31 augustus geopend var maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 en 17.00 uur'1 MIDDELBURG - Iedere don derdag kunnen tussen 13.30 en 15.00 uur in Middelburg een aantal kerken worden bezocht onder leiding van een gids. Middelburgse Kerkenpad onder meer naar de abdijker ken, de synagoge en de Petrus- en Pauluskerk. Belangstellen den kunnen zich aanmelden bij de koffiehoek in de Wandelkerk onder de Lange Jan. DEN HAAG-De prijs van land bouwgrond is in Zeeland vorig jaar licht gedaald. Aan een ster ke, aanhoudende prijsstijging sinds 1993 is daarmee een einde gekomen, blijkt uit een over zicht dat het ministerie Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit (LNV) gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het eerste halfjaar van 2002 liet een daling zien met 2,2 procent, waartegenover in het tweede halfjaar een lichte stijging stond van 1,3 procent tot 35.901 euro per hectare. De lichte stij ging was het gevolg van d< verkoop van enkele hele land bouwbedrijven in Midden-Zee land tegen relatief hoge grond prijzen. In Zuidwest-Brabant daalde grondprijs in dezelfde periode aanzienlijk, met 13,6 procent tot 36.958 euro per hec tare. door Miriam van den Broek VLISSINGEN - Bert Grooten huis, die in 197 6 de eerste kaak chirurg van Zeeland werd, neemt vandaag afscheid in het Ziekenhuis Walcheren. Groo tenhuis begon 27 jaar geleden in het ziekenhuis in Vlissingen. Voorheen werden jaarlijks zo'rt tachtig patiënten naar een kaakchirurg doorverwezen. Bij zijn aantreden bleek Zeeland rijp voor dit specialisme. In het begin kreeg hij er tweehonderd nieuwe patiënten per maand bij. Grootenhuis woont sinds zijn aanstelling in Vlissingen. Zee land was niet vreemd voor hem. Van zijn vijfde tot vijftiende jaar woonde hij in 's-Heer Arendskerke. Later studeerde hij tandheelkunde in Gronin gen. Na anderhalf jaar gewerkt te hebben als tandarts bij het leger, begon hij in 1971 zijn op leiding kaakchirurgie bij het Wilhelmina Gasthuis in Am sterdam dat onderdeel was van de universiteit. „Tijdens die opleiding ging ik op zoek naar een baan. Ik was de achtste kaakchirurg die zich in Zeeland probeerde te vestigen. De mensen die mij voor waren, zagen het niet zitten of werden niet geaccepteerd. Zeeland be gon pas in mijn tijd rijp te wor den voor een kaakchirurg. Een patiënt werd toen nog inciden teel doorverwezen naar een chi rurg in Rotterdam of Breda. Maar zodra ik in Vlissingen kwam, werd het enorm druk. Het leek wel of de tandartsen de patiënten hadden opgespaard tot ik er was. Ik kreeg die eerste periode tweehonderd nieuwe patiënten per maand." Grootenhuis deed direct alle mogelijke ingrepen, zoals het verwijderen van verstandskie zen. Ook voerde hij operaties uit die nodig waren voor het dragen van tandprothesen. Na zeven jaar flink aanpoten kreeg de Bert Grootenhuis neemt vandaag afscheid.„Ik hoop nu te kunnen genieten. Ik zeil graag en maak graag zelf meubels. foto Lex de Meester Vlissinger versterking. Sinds dien werken de kaakchirurgen tevens in het Oosterscheldezie- kenhuis in Goes. De techniek is de afgelopen 27 jaar sterk veranderd, vertelt Grootenhuis. „Ik weet nog dat de miniplaatjes kwamen. Daar mee kon een kaakbreuk die bij voorbeeld ontstond door een ongeluk, via de mond worden vastgezet. Voorheen moesten we de kaak van buitenaf open ma ken. Ook de implantaten, de kunstwortels, zijn een giganti sche verbetering. Maar het meest bijzondere vind ik nog al tijd de transplantaties. Ik had nooit gedacht dat er een dag zou komen waarop bijvoorbeeld een kleine kies op de plaats van een voortand gezet kon worden. Sinds een jaar of vijftien, wer ken we met, die techniek. Het mooiste van zijn vak vindt Grootenhuis de kaakrecon- structies en -correcties. „Men sen zitten toch vaak in de put door de klachten die ze hebben. Door deze-correcties raken ze niet alleen van de klachten af, ze krijgen er ook soms een heel an der gezicht door. Hun zelfver trouwen groeit en je ziet zo'n persoon opbloeien." Zijn grootste ergernis is dat mensen zich weinig laten vertel len. „Ik kom nog steeds patiën ten tegen die hun tanden nooit poetsen. Dat komt voor in alle leeftijdsklassen. Het is soms wel frustrerend. Maar over het alge meen heb ik het hier heel erg naar mijn zin gehad. De patiën ten in Zeeland zijn erg trouw en bijna altijd op tijd. Dat is in an dere delen van het land wel an ders." Hoewel de gebitten over het al gemeen beter zijn dan Qoit, ziet Grootenhuis de verzorging sterk teruglopen. De oorzaak is de verzekering, die vrijwel niets meer vergoedt. „Het gaat de verkeerde kant op", zegt de kaakchirurg. „Alleen mensen met geld kunnen de zorg voor hun gebit nog betalen. Andere mensen zie j e straks gewoon niet meer. We gaan terug naar de na oorlogse situatie. Dat is heel kwalijk." Het ziekenfonds moet volgens de Vlissinger een minimaal pak ket aan verzorging vergoeden zodat de patiënt het vullen van gaatjes niet meer zelf hoeft te betalen. „Voor alles wat daar bovenop komt, kunnen mensen zich bijverzekeren. Maar helaas wil de overheid er niet aan." Toch heeft Grootenhuis zich voorgenomen zich daarover niet meer druk te maken. „Ik hoop nu te kunnen genieten. Ik zeil graag en maak graag zelf meu bels. Ook wil ik nog een keer naar mijn broer in Kenia om hem te helpen bij zijn projecten om de natuur in stand te hou den." door Mieke van der Jaqt GOES - Hoofdingeland J. Flik- weert van het waterschap Zeeuwse Eilanden, heeft er bij het dagelijks bestuur van het schap op aangedrongen resis tente meidoornsoorten te zoe ken. Het is de bedoeling op Walcheren, maar ook in andere gebieden in Zeeland, meer mei dooms in te steken om de oor spronkelijke hagen terug te krijgen. Maar meidooms zorgen ook voor verspreiding van bac- terievuur en dat willen vooral fruittelers liever niet zien ge beuren. Tijdens de algemene vergade ring werd al de noodklok geluid over opschot van meidoorns aan de Waanskinderseweg bij Hoe- dekenskerke. Die struiken zijn al eerder wegens bacterievuur afgezaagd, maar lopen nu weer fors uit. In de buurt zitten fruit telers die niet op het gevreesde perenvuur zitten te wachten. Volgens Flikweert zijn er welde gelijk meidoomsoorteri die door natuurlijke selectie resistent kunnen worden genoemd. Vol gens hem is het zaak die strui ken te zoeken en te stekken, waardoor een gezonde voorraad voor het waterschap zou ont staan. Vanuit het dagelijks be stuur werd de veronderstelling tegengesproken als zouden rode meidooms ongevoelig zijn voor bacterievuur. Dijkgraaf W. Gos- selaar vermoedde dat het veel geld zal kosten om te onderzoe ken welke struiken resistentie vertonen, maar beloofde er naar te informeren. De meidooms aan de Waanskinderseweg zul len, als de ziekte wordt vastge steld, worden gekapt. (CBF| STICHTING Ramadhan (6 maanden) Stichting Liliane Fonds Havensingel 26 5211 TX 's-Hertogenbosch T 0800 7 800 800 (gratis) www.lilianefonds.nl voorlichting@lilianefonds.nl Ramadhan uit Indonesië is een rustige baby. Hij werd geboren met een gespleten lip en een open gehemelte. Om normaal te kunnen eten en praten zal hij drie keer geopereerd moeten worden. De kosten per operatie bedragen 225 euro. Het Liliane Fonds helpt kinderen zoals Ramadhan; kinderen die zonder steun geen kans maken op medische of sociale revalidatie. Helpt u mee?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 46