PZC PZC Rookvrije werkplek is domme regel Akkoord over visplan V olkerak-Zoommeer LaBan Ministerie gaat RIO's helpen met wachtlijsten Brandweer strijdt in Oosterland 20% 13 Opheffing overvalt consulenten agenda VADERDAG VADERDAG VADERDAG donderdag 12 juni 2003 Zomermarkt bij De Klimop Perspectief exposeert in Beddeweeg Alternatief VADERDAG NATUURLIJK NAAR... KORTING Speciale busdienst naar de Dijkval Vakantiehuizen doelwit inbrekers Uitstel kerntransport door staking Rugzak gestolen Afwachten Quatre mains op de piano _l FNV-steunpunt Zierikzee sluit HnnrAliPankow ZIERIKZEE - Ze willen er nog steeds niet echt aan, de consu lenten van FNV Ledenservice punt (LSP) in Zierikzee, maar het staat inmiddels toch duide lijk aangeplakt op het raam. 'In verband met bezuinigings maatregelen van FNV Bondge noten wordt dit vakbondsge bouw per 1 juli 2003 gesloten. De betrokken consulenten zijn woedend en betreuren dat een voor FNV-leden belangrijk ser vicepunt voor Schouwen-Dui- veland verdwijnt'. „Waarom protesteren de men sen daar niet tegen", vraagt vakbondslid O. van Donselaar zich af. Volgens haar zouden FNV-leden in Utrecht de ramen van het kantoor ingooien als ze zo'n bericht zouden lezen. Zelf reageert ze wat minder agres sief, maar ze heeft- inmiddels wel een protestbrief naar het hoofdbestuur geschreven. Van Donselaar woont sinds en kele jaren in Zierikzee en heeft zeer goede ervaringen met de DREISCHOR - Openbare basi- school De Klimop in Dreischor houdt morgenvanaf 15.00 uur een grote zomermarkt op het schoolplein. Er staan onder meer een bood- schappenkraam, standjes voor de verkoop van eigen gemaakte producten, kinderboeken, kin dervideo's en cd's, een kraam met oud-Hollands snoepgoed en suikerspinnen, een loterij en de altijd-prijs-boom. Verder zijn er ook diverse activiteiten voor jong een oud. Tussen vijf en zeven uur wordt er een grote barbecue gehouden. ZIERIKZEE - In Galerie Bed deweeg in Zierikzee exposeren tot eind juni weer drie leden van Schildersclub Perspectief. Dit keer is er werk te zien van Uti Pothaar, Nel van Otzel en Wil Stolk. Zij hebben een selectie gemaakt uit hun bestaand en nieuw werk in de technieken olieverf, aqua rel en acryl. Uti Pothaar werkt figuratief en laat zich vaak inspireren door paarden en de fraaie taferelen die de oude stad Zierikzee ople vert. Nel van Otzel vertelt levensver halen in primaire kleuren die vaak voor jeugdige en volwas sen toeschouwers herkenbaar zijn als hun eigen droombeel den. Wil Stolk heeft een aparte tech niek ontwikkeld waarmee zij il lusies van lucht- en zeeland schappen kan scheppen. Verder zijn er in de Beddeweeg ook beelden te zien uit het ate lier van Hans van Tilburg. De galerie is geopend op donder dag, vrijdag, zaterdag en zon dagmiddag. redactie schouwen-duiveland Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB zierikzee Tel: (0111) 454647 Pax: (0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) Piet Kleemans Famke van Loon Ali Pankow Esme Soesman Rudy Boogert (sport) centrale redactie Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA vlissingen Tel: (0118) 484000 Pax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl hulp van de consulenten hier. Ze vindt het verschrikkelijk dat die service zomaar verdwijnt. ,,Je vindt hier een luisterend oor en adviezen. Bovendien zijn de consulenten bereid om met je mee te gaan naar moeilijke ge sprekken met de gemeente of andere instanties", motiveert Van Donselaar haar boosheid over de sluiting. Het ergste vindt zij het voor oudere mensen die wat minder mobiel zijn. „Je moet je eens indenken dat zo ie mand met een rollator helemaal naar Goes moet om hulp van de FNV te krijgen. Maar als je die hulp gaat missen, word je in fei te wel speelbal van de instanties waar je afhankelijk van bent", moppert Van Donselaar. „Je zou willen dat er meer zulke protesten vanuit de samenle ving komen", zegt voorzitter H, de Jonge van FNV Bondge noten op Schouwen-Duiveland en spil binnen het Ledensteun punt in Zierikzee. Hij erkent verbijsterd en verbitterd te zijn over de gang van zaken. Hij had er enkele maanden geleden nog het volste vertrouwen in dat het kantoor in Zierikzee gespaard zou blijven in de bezuinigings- golf. „Er ligt tenslotte een huur contract tot 2005. Dat gaf ons het vertrouwen dat we in elk ge val tot zolang konden door draaien. Als het kantoor dan alsnog zou moeten verdwijnen, hadden we het goed kunnen voorbereiden", zegt secretaris H.Poppe. Volgens haar was het een geweldige klap in het ge zicht van de consulenten om kort geleden bij een FNV-bij- eenkomst te moeten vernemen dat het kantoor in Zierikzee dicht gaat, zodra er in Goes een nieuw LSP is opgezet dat voor heel Zeeland dienst moet doen. „Toen hebben we zelf die datum van 1 juli maar bepaald, in plaats van als makke schapen af te wachten totdat de deur van de ene op de andere dag wordt dichtgedraaid. Nu kunnen we onze cliënten tenminste duide- Voorzitter H. de Jonge van FNV Bondgenoten op Schouwen-Duiveland (1) en secretaris H. Poppe had den er enkele maanden geleden nog het volste vertrouwen in dat het kantoor in Zierikzee gespaard zou blijven. foto Marijke Folkertsma lijkheid bieden",zegtPoppe. Zij erkent dat een eigen LSP in Zie rikzee best luxe is, maar de voordelen zijn legio. De privacy, de herkenbaarheid, de ruimte voor de belastinghulpverlening en tevens een uitstekende plek voor de bijeenkomsten ter be strijding van verborgen armoe de. Dat de huisvesting behoor lijk duur is, wijt Poppe vooral aan de vereiste bijdrage in de overheadkosten van FNV- bondgenoten. „Die top zou er na 2005 af zijn. Bovendien is het jammer dat we nooit mochten onderverhuren. De bovenver dieping is daar zeer geschikt voor en zou een aardige inkom stenbron kunnen zijn. We heb ben er een voorstel overgedaan, maar het hoofdbestuur heeft daar niet eens naar willen kij ken." Maandagavond 30 juni kunnen de FNV-leden voor de allerlaat ste keer terecht bij hun eigen servicepunt in de Lange Nobel- straat in Zierikzee. Dan gaat daar definitief het licht uit. Wibo de Vries: „Met personeelsleden die niet in de rook willen werken, zijn goede afspraken te maken. Daar komen we zonder de overheid wel uit." foto Lex de Meester door Miriam van den Broek DISHOEK - Een domme maatregel die de horeca kapot maakt. Zo omschrijft barkeeper Wibo de Vries van het Gol den Tulip hotel Westduin in Dishoek de regel van de rookvrije werkplek. Vanaf 1 januari 2005 mag horecapersoneel niet meer werken in een ruimte waarin wordt gerookt. Dit gaat gasten en ar beidsplaatsen kosten, denkt hij. De barkeeper heeft een brief naar onder mfeer de FNVHorecabond gestuurd. Bij de brief zat een protestlijst die onderte kend is door 37 collega's, inclusief de directie van het hotel. De Vries wil hier mee bereiken dat ook de vakbond aan dacht vraagt voor dit probleem en dat in Den Haag duidelijk wordt dat deze regel geen hout snijdt. „Ik vind het gek dat ik over deze nieuwe maatregel zo weinig hoor en lees, ter wijl hij zo ingrijpend is", zegt De Vries. „Mensen komen vaak pas in actie als ze de effecten zelf gaan voelen. Maar dan ben je te laat. Vandaar dat ik nu al aan de bel heb getrokken." De Vries is verontwaardigd over het plan van de overheid. „We weten alle maal dat roken slecht is voor de gezond heid. Door zo'n verbod op te leggen, wordt de keuzevrijheid ontnomen. Dan heb ik nog liever dat ze duidelijk zeggen dat er niet meer gerookt mag worden in Nederland. Nu draaien ze de boel om. Ze zeggen dat werknemers in Neder land de garantie krijgen dat ze op een rookvrije werkplek kunnen werken. De maatregel brengt enorme gevolgen met zich mee voor de horecaonderne- mingen en het personeel, vertelt De Vries. „In de praktijk is zoiets ontzet tend moeilijk door te voeren. We kun nen besluiten dat er in het restaurant niet meer gerookt mag worden, maar dan moeten we de gasten wel een alter natief kunnen bieden. Ik denk daarbij aan roken aan de bar van het hotel. Maar dat kan volgens die wet dus ook niet, want er mag niemand werken op de plaatsen waar gerookt wordt. En hoe moet dat met de roomservice? De kans bestaat dat de mensen op de kamer ro ken. Dan mag je dus die kamer niet in." Een algeheel rookverbod is volgens de barkeeper ook geen optie voor hotels, restaurants of cafés. „Ik zie de gasten wegblijven als ze hier niet meer mogen roken. En als de gasten niet meer ko men, is het personeel ook niet meer no dig. Dit zijn Amerikaanse toestanden. Met personeelsleden die niet in de rook willen werken, zijn hele goede afspra ken te maken. Daar komen we ook wel zonder de overheid uit. door Harmen van der Werf THOLEN - Sport- en beroeps vissers hebben met Rijkswater staat en natuurbeheerders over eenstemming bereikt over een visplan voor het Volkerak- Zoommeer. Palingvissers op het Volkerak-Zoommeer mogen nu ook op snoekbaars en brasem vissen. Voorman van de vissers, P. Kooistra uit Tholen, spreekt van een doorbraak. Kern van het visplan is dat al leen op snoekbaars en brasem mag worden gevist door de be roepsvissers, als de visstand niet wordt aangetast. Elk jaar wordt nagegaan hoeveel snoekbaars en brasem in het Volkerak- Zoommeer zit en hoeveel mag worden gevangen. Eerder dit jaar is een proef uitgevoerd, die drieduizend kilo snoekbaars en veertigduizend kilo brasem op leverde. Alle brasem en het me rendeel van de snoekbaars zijn levend gevangen en uitgezet in sportviswater in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Snoekbaars is commercieel het interessantst. Die brengt, aldus Kooistra, acht euro per kilo op tegen vijftig eurocent voor een kilo brasem. Hij en zijn collega's hebben jarenlang met lede ogen moeten toezien hoe stropers naar schatting tien- tot twintig duizend kilo snoekbaars uit het Volkerak-Zoommeer haalden. Kooistra denkt dat de stroperij zal afnemen, omdat beroepsvis sers het recht hebben gekregen op snoekbaars te vissen. „Wij zitten veel op het water en ken nen ook de goede visplekken." Op het Volkerak-Zoommeer zijn vijf vissers actief; één uit Bruinisse, één uit Bergen op Zoom en drie uit Tholen. Zij hebben samen in materiaal ge- Advertentie STREEKACTIVITEITEN BROUWERSHAVEN - Sint-Nicolaaskerk, 15.00 uur: Viering vijftig jaar Stichting Rgnesse* SIRJANSLAND - Weg door het Dijkwa- ter, 19.00 uur: Excursie naar orchideeën- veld in het natuurgebied Dijkwater; ZIERIKZEE - Nieuwe Kerk, 20.00 uur: Ver- telconcert historische openluchtspelen. PARFUMERIE- Trefpunt der wereldmerken MIDDELBURG Lange Geere 24 SegeersstraatIO 0118-634184 0118-613401 op alle herengeuren BOMMENEDE - De Stichting Historische Spelen Zierikzee heeft bussen gecharterd voor een bezoek aan de Dijkval. Dit theaterstuk in de openlucht wordt gespeeld op locatie in de haven van Bommenede bij Zonnemaire. Mensen die niet over eigen vervoer beschikken, slecht ter been zijn, of zich om an dere reden liever laten rijden, kunnen tegen een speciaal ta rief een retourkaartje kopen van Zierikzee naar het terrein pal achter de overdekte tribune bij het haventje. De buskaar- ten zijn verkrijgbaar bij de balie van de Dijkval in de ABN/AMRO aan het Havenpark in Zierikzee. Het vertrek is om 20.00 uur vanaf de centrale parkeerplaats aan de Schelde- straat. Na afloop van de voorstelling, rond middernacht, rij den de bussen terug. Aan het theater, muziek- en dahsspektakel doen 120 spelers mee. De vijf voorstellingen van Dijkval waren vorig jaar uit verkocht. De première van de reprise vindt plaats op vrijdag 27 juni. Verder zijn er nog voorstellingen op 28 juni, 3, 4 en 5 juli. Dijkval gaat over de strijd tegen het water en vertelt het verhaal van de inwoners van de verdronken Zeeuwse dorpen in de zestiende eeuw. BROUWERSHAVEN - Op Schouwen-Duiveland is dinsdag op verschillende plaatsen ingebroken in woningen. In Den Osse bij Brouwershaven werden drie vakantiewoningen ge kraakt. Daarbij werden twee laptops, foto-apparatuur en geld gestolen. De totale schade wordt geschat op enkele dui zenden euro's. Uit een woning aan de Hogeweg bij Haamstede werden een paar schoenen en een horloge ontvreemd. Twee woningen aan de Korte Moermondsweg bij Renesse kregen eveneens ongewenst bezoek. Uit de ene woning verdween voor enkele tientallen euro's aan fotoapparatuur. Uit de ande re woning werden een laptop en sieraden met een waarde van meer dan vierduizend euro gestolen. VLISSINGEN - Een transport van gebruikte splijtstofstaven uit de kerncentrale Borssele naar de opwerkingsfabriek Co- gema in het Franse Le Havre is gisteren onderbroken vanwe ge de spoorstakingen in Frankrijk. Wanneer het transport alsnog vertrekt, is niet bekend. De trein, geladen met twee containers met in totaal veertien gebruikte brandstofelemen ten, staat op het terrein van Covra nabij de kerncentrale. Op deze plaats worden de containers altijd overgeslagen van de weg op het spoor en kan de trein zonder hinder wachten. „De situatie in Frankrijk wordt nauw gevolgd", vertelt woord voerder M. Linger van EPZ. „Zodra de stakingen voorbij zijn, moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. Dan kunnen de splijtstofstaven alsnog naar Frankrijk worden vervoerd. Dat het transport moet wachten, levert geen problemen op voor de veiligheid." De eindbestemming is de opwerkingsfabriek Co- gema in Le Havre waar de oude brandstof voor 95 procent voor hergebruik geschikt wordt gemaakt. De overige 5 pro cent wordt behandeld als nucleair afval. MIDDELBURG - Een 36-jarige man uit de gemeente Veere is gistermiddag in de Lange Noordstraat in Middelburg besto len van zijn rugzak. De man had zijn fiets, met daarop zijn rugzak, tijdens het pinnen vlakbij hem neergezet. Door twee onbekend gebleven jongens werd de tas van de fiets getrok ken, waarna ze wegrenden in de richting van Bachtestene. In de tas zaten een radio, een broodtrommel, een koeltas en kleding. investeerd voor de snoekbaars- en brasem visserij De nieuwe activiteit sluit goed aan op de palingvisserij waar van de vissers het eerst vooral moesten hebben. Het palingsei zoen begint in mei/juni en duurt tot november. De snoekbaars- en brasemvisserij is gepland van 1 december tot 1 maart. Met de brasemvisserij is ook een milieubelang gediend. Brasem leeft van watervlooien die op hun beurt algen eten. Hoe meer brasem des te meer kans op al- genbloei. Als de beroepsvissers veel brasem vangen, kan dat een bijdrage leveren aan het voor komen van algenplagen. door Flarmen van der Werf DEN HAAG - De noodkreet van Zeeuwse Regionale Indicatieor ganen (RIO's) over oplopende wachtlijsten lijkt te hebben ge holpen. Het ministerie van Volksgezondheid komt snel met extra geld op de proppen en RIO's die met ernstige proble men kampen, kunnen extra on dersteuning krijgen. Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid heeft dit de Tweede Kamer gisteren laten weten in een notitie over de mo dernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De problemen waar mee onder meer de Zeeuwse RIO's worden geconfronteerd, zijn het gevolg van die moderni seringsoperatie. Zij moeten sinds 1 april op een andere ma nier beoordelen of en welke zorg mensen nodig hebben. De nieu we werkwijze kost meer tijd, waardoor de wachtlijsten zijn opgelopen en mensen later zorg kunnen krijgen. Volgens staatssecretaris Ross was dit voorzien. Het ministerie heeft daarom extra geld, acht miljoen euro, beschikbaar ge steld. Dat is al in februari ge beurd, vertelt interim-directeur W. van Traa van de Landelijke Vereniging van Indicatieorga nen (LVIO), maar tot nu toe is het departement er niet in ge slaagd die middelen over te maken. Dat gaat binnenkort eindelijk gebeuren, heeft Volks gezondheid beloofd. De acht miljoen euro wordt ver deeld over alle RIO's in Neder land. Voor een RIO zoals in de Oosterschelderegio die een wachtlijst met ruim zevenhon derd mensen heeft, zal dat ech ter nog geen soelaas kunnen bie den, onderkent staatssecretaris Ross. Zij wil daarom indicatie organen die met zware knelpun ten zitten, extra ondersteuning gaan bieden. Op welke termijn dit gebeurt, is onduidelijk. Het ministerie wil eerst nagaan waar de grootste problemen zitten en wat de oor zaak daarvan is. J. Kollaart, di recteur van het RIO Walcheren reageert dan ook terughoudend „Het is plezierig dat er iets op gang komt, maar voorlopig blijft het afwachten wat dit zal betekenen voor de Zeeuwse RIO's en uiteindelijk voor de mensen die zorg vragen. WESTKAPELLE - De Quatre- Mainsgroep Zeeland houdt za terdag een voorspeelmiddag in het Badmotel aan de Grindweg 2 in Westkapelle. Het programma begint om 14.30 uur. door Piet Kleemans OOSTERLAND - Het Schou- wen-Duivelandse Oosterland is zaterdag strijdtoneel van de ge westelijke brandweerwedstrij- den. Acht brandweerploegen uit Zuid-west Nederland doen er aan mee. De wedstrijden be ginnen om acht uur 's ochtends. Provinciaal wedstrijdleider J. Bogaert benadrukt in zijn voorwoord in het wedstrijd boekje het belang van brand weerwedstrijden. „De deelne mende ploegen kunnen tijdens deze gewestelijke wedstrijden laten zien welke graad van ge oefendheid ze in huis hebben. De winnaar gaat met de eerste prijs naar huis, en met de weten schap dat men gekwalificeerd is voor landelijke wedstrijden. De andere ploegen gaan zonder bo kaal naar huis, maar wel met de wetenschap dat men meer ken nis heeft opgedaan." Burgemeester J. Asselbergs sluit zich daarbij aan. „Training en oefening is niet meer weg te denken uit het leven van de brandweervrijwilliger. Wed strijden als deze zijn dan ook een aangename aanvulling op het reeds overvolle oefenpro gramma. Daarnaast is het een mooie gelegenheid de onderlin ge contacten te versterken en kracht te tonen in teamgeest en professionaliteit. Aan de brandweerwedstrijden doen mee teams uit Kamper land, Ovezande, Goedereede Heinenoord, Sprang Capelle Langbroek, Tholen en Someren

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 43