r 11 1 I Mobiel restaurant op de boerderij Aanbod voor jeugd moet breder UITVERKOOP Gimbrère Schouwen-Duiveland maakt zich op voor concert van Blpf Brouwse Dag verwacht groot aantal musici 50% KORTING Kosten Regionaal Indicatie Orgaan lopen fors op Verwend BOUWMAN Goes heeft beste gemeentelijke veiligheidsbeleid Diefstal kleding Onderneming HZ-studenten wint prijzen Scanner gestolen zeeuwse almanak waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 SCHOUWEN-DUIVELAND donderdag 12 juni 2003 Een zeer aangenaam panorama Brasseriemenu Zeeuwse teeken academie Erik van Ommen de KERY Grotere zorgvraag Markt 51 Middelburg (0118) 886886 Ziekenhuizen Hulpposten BRADERIE AANBIEDING ALLE TEXTIEL IN ONZE KRAAM p Meer geld nodig voor welzijn jnnrPiet Kieemans ZIERIKZEE - De kosten voor instandhouding van het Regio naal Indicatie Orgaan (RIO) lo pen fors op. Dat blijkt uit de ontwerp-begroting voor 2003 van het Samenwerkingsver band Welzijnszorg Oosterschel- deregio (SWO). Van de gemeen te Schouwen-Duiveland wordt een eenmalige extra bijdrage van 32.133 euro verwacht. Ge vreesd wordt echter dat het zal uitdraaien op een structurele verhoging van de subsidie. Het bestuur van het SWO vraagt de gemeente in een ont- werp-begrotingswijziging om een incidentele extra bijdrage. Volgens welzijnsambtenaar A. de Wit is daarvoor gekozen omdat in de bestuursvergade ring van het samenwerkings verband geen meerderheid werd gevonden om meteen tot een structurele begrotingswij ziging over te gaan. De Wit adviseert het college van burge meester en wethouders reke- ningte houden met een jaarlijks terugkerend verzoek van het SWO om meer geld. Welzijnswethouder A. van der Wouden laat zich niet verlokken Advertentie nieuw verschenen door Robbert Jan Swiers en Erik van Ommen de natuur op Walcheren in de gebieden van Staatsbosbeheer 12,90 vanavond vanaf 17.30 uur Oosterse salade, en kogelbiefstuk of gevulde champignons (vegetarisch) en meloen 11,50 9,00 vegetarisch menu) zaterdag 14 juni 15.00-16.30 uur exposities: op ons binnenplein en aquarellen wanden bij de brasserie kijk ook op www.drukkeriim iddelbure. nl Winkel Beeld Geluid tot beloftes daaromtrent. „Dat het RIO met deze vraag om meer geld komt - en je praat toch over een akelig hoog bedrag - is voor ons als gemeente in deze finan cieel schrale tijd uitermate on plezierig. Maar als wij weigeren met extra geld te komen resul teert dat meteen in een langere wachtlijst en daarom vind ik ook dat we in ieder geval voor 2003 dat geld beschikbaar moe ten stellen. Ik wil wel met het RIO om de tafel om te zien of op termijn de kosten terug te drin gen zijn." Het oplopen van de kosten heeft volgens Van der Wouden alles te maken met de toename van het aantal zorgvragen. Ten opzichte van vorig jaar steeg dat over heel Zeeland gezien met negen tien procent. Schouwen-Duive land komt daar met een stijging van twintig procent nog boven uit. Van der Wouden ziet voorlo pig nog geen daling van het aantal zorgvragen. „Mensen worden steeds ouder en dat zie je hierin terug." Van der Wouden twijfelt geen moment aan de inzet van het RIO. Qua efficiëntie scoort het Zeeuwse RIO volgens hem ho ger dan andere RIO's. „Maar waar ik wel mijn twijfels bij heb is het systeem van herindica tie. „Als iemand in een bepaalde zorgsituatie daar niet helemaal op zijn plaats meer is, denk ik dat dat door de familie of door de verzorgenden ook tijdig ge signaleerd kan worden." Het collegevoorstel om extra subsi die beschikbaar te stellen voor het RIO komt dinsdag 1 juli aan de orde tijdens de vergadering van de adviescommissie Sa menleving Bestuur. De verga dering wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeente huis en begint 's avonds om half acht. Met een kraan werden gisteren het restaurant en de mobiele keuken op hun plaats in elkaar gezet. door Mieke van der Jagt NISSE - Diepladers rijden er wel vaker door de Zak van Zuid-Beveland, maar nooit met een compleet restaurant erop. En meestal stoppen ze ook niet bij het boerenbedrijf van M. de Winter aan de Nissestelleweg. Maar gisteren gebeurde dat dus allemaal wel. In het kader van het Jaar van de Boerderij, staat er dit week einde een exclusieve keuken op het erf van De Winter. Wie dat wil, kan een culi naire ervaring opdoen van morgen- tot en met zondagavond. Het restaurant en de keuken worden op vier diepladers door heel Nederland ge reden, maar overal is het menu weer an ders. Dat komt omdat het telkens gebaseerd is op streekeigen producten, het liefst zo dichtbij mogelijk geteeld. Ook de koks komen uit de streek, in het geval van Nisse uit heel Zeeland. Het zijn zeker niet de eerste de beste chefs die in Nisse, onder leiding van Bas Dierick uit Cadzand, de pollepel zwaaien. Tijdens het weekeinde van de Boeren Wereld- Keuken nemen koks en kookliefhebbers deel aan workshops en demonstraties. Met een kraan werden gisteren het res taurant en de mobiele keuken op hun plaats in elkaar gezet. Vandaag is er nog tijd voor wat inrichtingswerkzaamhe- den, maar morgen moeten de potten op het vuur. Om zeven uur 's avonds gaat de zaak open voor het diner. Lunchen kan foto Willem Mieras zaterdag en zondag tussen een en half- drie, 's avonds staan de koks weer diners te bereiden, 's Ochtends en 's middags is er een BoerenWereldMarkt met inspire rende landbouwproducten en tussen drie en vijf uur kun je zien en proeven wat je daar allemaal mee kunt doen. Culinaire hoogstandjes zijn voor een schappelijke prijs te verkrijgen omdat aan het restaurant en de keuken geen overheadkosten verbonden zijn. Het project wordt betaald door de staat. AMSTERDAM - Goes heeft het beste gemeentelijke veilig heidsbeleid. Dit blijkt uit onderzoek van het weekblad Elsevier, dat gisteren bekend werd gemaakt. Honte- nisse staat op de vijfde plaats van veilige gemeenten. Het Friese Tytsjerksteradiel is de veiligste kleine gemeente van Nederland. Elsevier keek bij het onderzoek naar misdaad, ver keersveiligheid en rampenge vaar in verschillende gemeen ten. Naast dit klassement stelde het blad een aparte ranglijst op voor het veiligheidsbeleid en de handhaving door de gemeenten. Zo werd gekeken of de plaatsen beschikken over een door de ge meenteraad goedgekeurde nota mtegraal veiligheidsbeleid. MIDDELBURG - Een 53-jarige vrouw uit Middelburg is gister middag in de Miss Etam in haar woonplaats aangehouden we gens diefstal. De vrouw had kle ding met een totale waarde van 69,90 euro gestolen. Ze kreeg een dagvaarding. VLISSINGEN - Mini-onderne ming Two 4 six van de Hoge school Zeeland heeft gisteren twee prijzen in de wacht ge sleept in de strijd om de beste mini-onderneming. De studen ten wonnen zowel de prijs voor de meest innovatieve onderne ming als die voor de beste mini- onderneming. Two 4 six ontwikkelde Cardial, een database die kentekens koppelt aan mobiele telefoon nummers van bestuurders. Volgens de jury is de winnende mini-onderneming in staat ge weest een dienst te ontwikke len, waarvoor grote interesse bestaat bij verzekeringsmaat schappijen. Two 4 six werd om schreven als vernieuwend in Nederland. De studenten won nen twee keer 250 euro. De prijs voor het beste jaarver slag ging naar Dynova, dat een milieuvriendelijk aanmaak- zakje voor open haard en barbe cue ontwikkelde. Voor de studenten was een bedrag weg gelegd van vijftig euro. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Het aanbod aan activiteiten voor jongeren op Schouwen-Duiveland moet ruimer worden, vindt Astrid Bracke (19) uit Zierikzee. In haar optiek zou de jeugd daar zelf een aandeel in kunnen hebben. Met de vorming van een Jeugdraad bijvoorbeeld, die evenals de reeds bestaande Seniorenraad het gemeente bestuur gevraagd en onge vraagd van advies dient. De vorming van jeugdraden is een van de speerpunten van Dwars Zeeland, de jongeren afdeling van GroenLinks waar Bracke vorig najaar het initia tief toe nam. Politiek is haar bewuste keuze. Ze is nu twee dejaars studente Engels aan de Universiteit in Leiden. „Het kan heel goed zijn dat ik daar later mijn beroep in kies, maar politiek vind ik ook heel leuk." Sinds haar achttiende, toen ze voor het eerst zelf mocht stem men, is Bracke zich er in gaan verdiepen. De chaotische lan delijke ontwikkelingen bin nen de LPF en het eerste kabi net Balkenende motiveerden haar echt zelf actief te worden. Direct na de val van dat kabi net meldde zij zich aan bij GroenLinks Schouwen-Dui veland. Korte tijd later besloot ze stekken te steken voor een Zeeuwse afdeling van de jon gerenorganisatie Dwars. In Eward Dekker uit Middelburg en Alexander van Noord uit Goes vond ze gelijkgestemden, maar verder bleek het moeilij ker dan verwacht jongeren voor politiek te interesseren. Uiteindelijk telt Dwars Zee land nu toch circa tien jonge ren. Evenals bij zichzelf con stateert Bracke bij hen de bevlogenheid snel zaken tot stand te brengen. „Daar blijkt dus meer geduld voor nodig te Astrid Bracke wil zich politiek voor meer zaken inzetten dan alleen voor een lantaarnpaal op het paadje bij de bushalte. zijn", is nu al haar ervaring, maar ze knapt daar niet op af. De 'Zes Zeeuwse Punten' van Dwars sporen grotendeels met het beleid van de 'grote' GroenLinksers, maar op het gebied van toerisme blijken de jongeren wat coulanter. He- leen de Vries wijst op Schou wen-Duiveland elke extra kampeereenheid af. Ik pleit ook niet voor enorme vakan tieparken maar ik erken wel dat toerisme belangrijk is voor de economie. Dat liever dan zware industrie", zegt Bracke. Als jongere juicht ze de komst van een Zeeuwse universiteit toe. Ze zou de opzet echter graag wat breder zien met de mogelijkheid tot het behalen van een masters degree. De verdere speerpunten van Dwars betreffen vier zieken huizen in Zeeland waarin ba siszorg wordt verstrekt, en de sluiting van de kerncentrale. Nu het besluit over de komst van de WCT is genomen, pleit zij ervoor dat het vervoer zo veel mogelijk via water en een goederenspoor langs de A58 wordt geleid. Bracke heeft ook zitting in de steunfractie van GroenLinks op Schouwen-Duiveland. Daar wij st ze met regelmaat op het belang van een breed aan bod voor jongeren. De ge meente mist veel op dat ge bied, weet ze uit ervaring. Scholieren die Culturele en Kunstzinnige Vorming in hun pakket hebben, vinden hier weinig van hun gading: geen theater, geen instituut voor foto Marijke Folkertsma kunstzinnige vorming en nau welijks nog een poppodium. Hoewel die laatste voorzie ning volgens Bracke een veel breder publiek dan uitsluitend jongeren bedient. Verder zou ze graag zien dat het functioneren van de ge meente transparanter wordt voor de bevolking. Helderheid ook over kleine zaken acht ze van belang. „Zelf heb ik eens gebeld naar het servicepunt met de vraag of er een lan taarnpaal kon worden gezet op het donkere paadje na de bushalte aan het einde van de Haringvlietstraat. Ik werd heel vriendelijk te woord ge staan en zou worden terugge beld. Ik heb er nooit meer iets over gehoord. Dat is niet aar dig naar de burgers toe", vindt Bracke. door Marcel Modde SCHARENDIJKE - Het wordt hét concert van dit jaar, weet de manager van Blof zeker. Naar het zich nu laat aanzien zullen zo'n dertigduizend mensen dankbaar gebruikmaken van de geste van de vijftigjarige Stich ting Renesse om de populaire Zeeuwse band morgenavond gratis aan het werk te zien op de Brouwersdam. Een aardig visi tekaartje voor de streek en mo gelijk de opstap naar meer, zo zinspelen de plaatselijke hore- cabazen al voorzichtig op een vervolg. Niets wordt aan het toeval over gelaten. Eigen drank in blik en glas is uitdrukkelijk verboden. In totaal 250 mensen zijn er vrij - dag vanaf vijf urn- 's middags - wanneer het concertterrein opengaat voor publiek- op de been om alles in goede banen te leiden. Een uitgebreid draai boek van de politie en brand weer staat garant voor een vlot te afvoer van de bezoekers, mocht het weer of andersoortige extremen roet in het eten gooi en. Vanavond om middernacht pre cies gaat de parallelweg aan de zeekant van de Brouwersdam tussen Scharendijke en Port Zé- lande dicht voor het doorgaan de verkeer. Die situatie blijft van kracht tot na het concert. De weg wordt grotendeels ge bruikt als parkeervak en voor de inrichting van diverse hulppos ten. Laatkomers zullen er der halve rekening mee moeten houden dat ze zo'n anderhalve kilometer moeten lopen van hun auto naar het podium bij de spuisluis. Voor fietsers wordt aan de Scharendijkse kant een speciale doorgang gemaakt. De hoofdrijbaan over de Brouwers dam blijft gewoon toegankelijk. Uit veiligheidsoverwegingen zullen politiemensen op de tus senliggende zeedijk patrouille ren om te voorkomen dat con certgangers vanaf het terrein de N57 op lopen. Gisteren waren er ruim 32.000 gratis kaarten uitgeven. De Stichting Renesse heeft er in to taal 35.000 laten drukken. Het restant ligt nog verspreid bij verschillende VW-kantoren in de Schouwse westhoek, het sportcentrum in Burgh-Haam- stede en de banken in Bruinisse. Ook is het mogelijk via een e- mail aan de stichting toegang tot het terrein te krijgen. De ant- woordmail dient als entreebe wijs, aldus administrateur D. Kooman. De stichting ver werkt ook alle langs die weg verkregen aanvragen via de in ternetsite van Blof. De organi satie is berekend op maximaal veertigduizend bezoekers. De gezamenlijke recreatiebedrij- ven in de Westhoek hebben twaalfhonderd kaarten gekre gen, zodat ook toeristen zonder probleem op een bezoek aan de Zeeuwse popgroep kunnen worden getrakteerd. Het podium wordt verankerd met in totaal tienduizend kilo ballast. Tot windkracht acht is er geen centje pijn, zo werd gis teren uit de doeken gedaan op een gezamenlijke persconferen tie van de Blof crew, de organi serende en ondersteunende diensten op de locatie aan de Brouwersdam. De organisatie staat in direct contact met de weerskundigen van het KNMI en de Luchtmacht. Zo kan een mogelijk onweer of een opko mende storm tijdig worden ge signaleerd, aldus teamchef van de politie J. van Tol. Het concert begin morgenavond om zeven uur met de Thé Lau Band. Blof treedt twee uur later op. MIDDELBURG - Een 43-jarige Vlissinger is gistermiddag, ver moedelijk in Middelburg, be stolen van een scanner. De man had de scanner na aankoop in zijn fietstas gestopt. Onderweg is de scanner gestolen. door Piet Kieemans BROUWERSHAVEN - De Stichting Brouwse Dag ver wacht ruim 350 deelnemers aan de muziek-play-in, het belang rijkste onderdeel van de Brouw se Dag. Muziek speelt zoals ge bruikelijk een grote rol op het Brouwse feest dat zaterdag wordt gevierd. De band Slipge vaar zorgt morgen voor een mu zikaal opwarmertje met een concert in de feesttent. De formule is even simpel als sterk: zet een paar honderd amateur-muzikanten bij el kaar, houdt een paar openbare repetities en geef een concert. Bouw er een braderie met aller lei attracties omheen en je hebt een evenement met voor elk wat wils. Zo gaat het al bijna een kwart eeuw en elk jaar weer spelen enkele honderden ama teur-muzikanten mee tijdens de muziek-play-in en komen dui zenden bezoekers kijken. Morgen worden zij in de feest tent op de Markt getrakteerd op rock(covers) van Slipgevaar. Zaterdag krijgen de bezoekers een uitgebreid programma voorgeschoteld. In de Nicolaas- kerk wordt een snuffelmarkt ge houden en in het Tonnenmaga- zijn is1 een creabëurs te vinden en geeft Digitaal Brouwersha ven acte de présence. Gymver eniging Delta Sport verzorgt dansdemonstraties. Kinderen kunnen meerijden met een miniatuurtreintje en er is een rondvaart op Vrouwe Jan- nigje. Op het 'museumplein' staan klassieke tractoren, auto's en motorfietsen en verder is er de muzikale klompenmaker en staan optredens van drumband en majorettes gepland. Lieden zonder hoogtevrees kunnen zich in een bakje aan een grote telescoopkraanlaten ophijsen. Kinderen mogen zich op potten, pannen, velgen en dergelijke uitleven. Vanaf sport veld Onder de molen verzorgt Prince Helicopters rondvluch ten. Het concert van Slipgevaar begint 's avonds om acht uur. De Brouwse Dag gaat om tien uur 's morgens van start. Advertentie LANGE DELFT 16 MIDDELBIIRG Omdat hij ervan overtuigd is dat geld moet rollen, heeft die inwoner van Goes zijn winst- delingsuitkering onlangs aan een nieuwe geluidsin stallatie besteed. Zoals altijd was zijn begeerte groter dan zijn budget, waardoor hij veel meer heeft uitgegeven aan de combinatie van ver sterker, tuner en cd-speler dan hij van plan was - en diep in zijn hart verantwoord achtte. Het resultaat is een kast vol oogstrelende appa ratuur, maar een tegenval lend geluid, want de aan schaf van nieuwe boxen bleek toch echt te hoog gegre pen. Lang zat hij niet over de ze teleurstelling in. Zondag is het tenslotte vaderdag en dan wordt vader weer ver wend. „Vier kinderen, twee boxen, een halve box per kind, dat moet te doen zijn," redeneerde hij vlot. „Goh, nieuwe geluidsboxen voor vaderdag", sprak een collega afgunstig. „Ik vind het al heel wat als ik dan ont bijt op bed krijg." CADEAU WONEN Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 41